SINAV BİLGİLERİ
Takvim

53.SINAV

1.    Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?
A)  Terkedilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete almak
B)   Görev bölgesindeki kişi ve tesislerin güvenliğini sağlamak
C)  Suç işlenmesine engel olmak
D)  Sabotaj yapılabilecek yerleri kontrol etmek
E)   Suç teşkil edecek eşyaya el koymak

2.    
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardandır?
A)  Tutum ve davranışlarına dikkat etmelidir
B)   Görev bölgesini çok iyi tanımalıdır
C)  Görev bölgesinin tamamını kontrol altında tutmalıdır
D)  Soğukkanlı ve sistemli olmalıdır.
E)   Hepsi

3.    
Kontrol noktası ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  Kontrol noktası tesisin çalışma saatleri göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir
B)   Kontrol noktası içerisinde acil haberleşme sistemlerinin bulunması gerekli değildir
C)  Kapalı devre televizyon sistemi ile çevre, giriş ve koridorlar devamlı kontrol edilir
D)  Kontrol noktasında; kontrol noktası amiri, yönlendirici personel ve kontrol görevlileri bulunur
E)   Kontrol noktası amiri, kontrol noktasının usulüne uygun çalışıp çalışmadığını gözetler
 
4.    Özel güvenlik görevlisi İrem, görev alanında önceden belirlenmiş bir güzergahta aynı noktalara caydırıcılık amaçlı rastgele günlük devriye görevi ifa etmektedir. Bu devriye yönetimine ne ad verilir?
A)  Dairesel devriye
B)   Planlı devriye
C)  Olağan devriye
D)  Olağanüstü devriye
E)   Hızlı devriye

5.    
Personelin, görevli olduğu yer ve zaman içerisinde, görevi ile ilgili öğrendiği bilgi, gözlemlediği davranış vb. durumları sorumlu olduğu ilgilileri bilgilendirmesi amacıyla hazırladığı yazıya …….. denir.
A)  Tutanak
B)   Rapor
C)  Görüş
D)  Sunum
E)   Delil

6.    
Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktası görevlisinin dikkat edeceği hususlar arasında yer almaz?
A)  Geç kalan ve acele eden şahıslara dikkat edilmelidir
B)   Hiçbir şahıs ve eşya kontrol edilmeden binaya ya da alana alınmamalıdır
C)  Kontrollerde tehlikeli olabilecek maddelere rastlanılması durumunda, bu maddeler tutanakla tespit edilerek şahısla birlikte genel kolluk kuvvetlerine teslim edilmelidir
D)  Ziyaretçi olarak gelen kişilerin izin verilmeyen alanlara girişi engellenmeli gerekirse yanına refakatçi verilmelidir
E)   Havaalanı kontrol noktalarında; özel statülü şahıslar kapsamında, silah taşıma yetkisine sahip personelden hiçbir suretle silahları alınmaz

7.    
Özel güvenlik görevlisi Yeliz, görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkal tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde diğerlerine göre önemli değildir?
A)  Konuşma bozuklukları
B)   Psikolojik durumu
C)  Cinsiyeti
D)  Boyu
E)   Saç rengi
 
8.         Birbirini takip eden iki düdük sesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A)  Yoklama içindir
B)   Davete işarettir
C)  İmdat istenildiğini belirtir
D)  Vukuat yoktur
E)   Hepsi

9.    
I. Kolayca okunabilmeli, cümleler kısa ve öz olmalıdır.
II. Saat belirtilirken 24 saat esası kullanılmalıdır
III. İki kişi tarafından yazılmalıdır
IV. Kağıdın üst orta bölümüne RAPOR yazılarak başlanır
 
Rapor düzenlenirken yukarıda numaralandırılmış bilgilerden hangilerine dikkat edilmelidir?
A)  Hepsi
B)   Hiçbiri
C)  Sadece I, II
D)  I,II ve III
E)   I,II ve IV
 
10. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir?
A)  Başlık
B)   Giriş
C)  Gelişme
D)  Sonuç
E)   Yorum
 
11. Cop vuruş bölgeleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  Kalça ve baldırlar öncelikli bölgelerdendir
B)   Baş ve boyun kısmı ikinci derece bölgelerdendir
C)  Dirsek ve omuz ikinci derece bölgelerdendir
D)  Omurga ve böbrekler son olarak vuruş yapılabilecek bölgelerdendir
E)   Baş ve boyun son olarak vuruş yapılabilecek bölgelerdendir
 
12.  Özel güvenlik görevlisi Filiz görev hitamı nöbetini devredecektir. Aşağıdaki tutanaklardan hangisini tutması gerekir?
A)  Tespit tutanağı
B)   Yer gösterme tutanağı
C)  Nöbet devir teslim tutanağı
D)  Müracaat tutanağı
E)   İhbar tutanağı
 
13.  Arama konusunda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerini elde etmek için kişilerin üstleri, konutları, işyerleri ve benzeri yerlerde usulüne uygun olarak yapılan araştırmaya arama denir
B)   Şüphe altında bulunan şahısların yakalanması amacı ile arama yapılabilir
C)  Somut delillerin ortaya çıkarılması umulan durumlarda da arama yapılabilir
D)  Diplomatik dokunulmazlığı bulunanların araçları, eşyaları ve misyon binaları aranamaz
E)   Özel güvenlik görevlisi sadece kolluk kuvvetleriyle birlikte olduğunda arama yapabilir
 
14. Aşağıda belirtilenlerden hangisi arama hususunda özel hükümlere sahip değildir?
A)  Hakim ve savcılar
B)   Avukatlar
C)  Hamileler
D)  Milletvekilleri
E)   Noterler
 
15. Özel güvenlik görevlisi Önder, devriye görevini ifa etmek üzere görevi teslim almıştır. Aşağıdakilerden hangisi ögg’nin önleyici görevleri arasında yer almaz?
A)  Gördüğü aksaklıkları vatandaşlara veya işyeri sahiplerine bildirerek önlem alınmasını isteyebilir
B)   Devriye bölgesinin tamamını kontrol etmelidir
C)  Suç işlenmesi öncelikli olabilecek yerleri kontrol etmelidir
D)  Potansiyel suça meyilli kişilere karşı caydırıcı etki oluşturmalıdır
E)   Terkedilmiş veya bulunmuş eşyaları emanete almalıdır
 
16. Özel güvenlik görevlisi Sultan, çalıştığı kurumda meydana gelen bir silahla yaralama olayında aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz?
A)  Gerekli sağlık ve güvenlik birimlerini çağırmalıdır
B)   Delillerin kaybolmasını ve değiştirilmesini önlemelidir
C)   Olay yerinde bulunan diğer kişiler için muhtemel tehlikelere karşı koruyucu tedbirler almalıdır
D)  Olay yerine intikal eden güvenlik görevlerine tüm olay sözlü olarak aktarılmalı daha sonra tutanak tutulmalıdır
E)   Olay ile ilgili tutanak sadece kolluk birimlerine teslim edilmelidir
 
 
17. Olay yerinde sorumluluğu bulunan görevliler arasında değildir?
A)  Cumhuriyet Savcısı
B)   Hakim
C)  Kolluk görevlisi
D)  İlk Ekip
E)   Sağlık ekipleri
 
18. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde delillerin muhafazasını olumsuz etkileyen faktörler arasında yer almaz?
A)  Görevli olmayan personel
B)   Mağdur yakınları
C)  Uzman personel
D)  Hava şartları
E)   Hata yapan ilk ekip görevlileri
 
 
19. Posta ve kargoyla gelen bir paket ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi bomba olabileceği emareleri içerisinde bulunur?
A)  Fazladan ip ve bant kullanılmış olması
B)  Zarfın yapışma yerlerinde bozulma
C)  Zarf dışında görünür tel veya ip
D)  Adres satırında sadece makam veya departman ismi olması
E)  Hepsi
 
20.  Özel güvenlik görevlisinin bir şahsın şüpheli olduğuna karar vermesindeki en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Giyim tarzı
B)   Davranışları
C)  Saç şekli
D)  Saç rengi
E)   Aksesuarları
 
21. “Toplumun etkisinde kalan ve bazen de onu etkileyerek değiştiren birey davranışlarını inceleyen bilim” dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Toplum Psikoloji
B)   Tarih 
C)  Yönetim Bilimi
D)  Antropoloji
E)   Sosyoloji
 
22. “İnsanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine” ne denir?   
A)  Birey 
B)   Uyarılma 
C)  Davranış 
D)  Tepki 
E)   Organizma
 
23.        “Bir kimseyi başkalarından ayıran ve onu kendisi yapan, duygu, düşünce, inanç gibi özelliklerinin bir bütünlük içerisinde süreklilik göstermesine” ne denir?
A) Algılama
B) Kişilik
C) Algıda seçicilik
D) Alışkanlık
E) Sosyal güdü
 
24.        Aşağıdakilerden hangisi kalabalık türleri içerisinde yer alır?
A) Tesadüfî kalabalık
B) İlgiye dayanan kalabalık
C) Seyirci kalabalık
D) Saldırgan kalabalık
E) Hepsi
 
 
25.        “Grupların özelliklerini, oluşmasını, gelişmesini ve gruplarla insanlar ve diğer gruplar arasındaki karşılıklı ilişkileri belirleyen bilgi dalı ve uzmanlık alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Psikoloji
B) Sosyoloji
C) Antropoloji
D) Grup dinamiği
E) Biyoloji
 
 
26.        “Etkileşim halinde olan, ortak amaçları, ortak kuralları bulunan ve kendilerini mensubu olarak hissettikleri insanların oluşturduğu topluluklara” ne denir?
A) Kalabalık
B) Kamuoyu
C) Grup
D) Kitle
E) Seyirciler
 
27.        “İnsanların içinde bulundukları toplumun dilini, gelenek ve göreneklerini, değerlerini, tutum ve davranışlarını benimseyerek o toplumun bir üyesi olmasına” ne denir?
A) İtaat
B) Sosyalleşme
C) Eğitim
D) Yönetim
E) Sosyal Psikoloji
 
28.         Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?
A) Çatışma
B) Refleks
C) Dürtü
D) Davranış
E) Motivasyon
 
 
29.        “Birbirinden habersiz olarak düzensiz bir şekilde çok sayıda insanın amaçsız olarak tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmeleri ile ortaya çıkan insan yığınlarına” ne denir?
A) Kalabalık
B) Toplum
C) Grup
D) Taraftar
E) Toplumsal sınıf
 
30. Başlangıç ve bitiş yeri ve zamanı belli olan olaylara ne denir?
A) Psikolojik olay
B) Polisiye olay
C) Asayiş olayı
D) Toplumsal olay
E) Toplu olay
 
 
31. Koruma personeli için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A)Görevinin gerektirdiği bedeni ve fikri yeteneğe sahip olmalı 
B)Ani gelişen olaylar karşısında hızlı karar verebilmeli 
C)Her türlü ortamda takım elbiseli ve kravatlı olmalı
D)İletişim becerisi yüksek olmalı
E)Silahlar konusunda uzman ve her türlü silahı kullanma becerisine sahip olmalı
 
32. Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?
A) Her türlü durumda sağında
B) Her türlü durumda solunda
C) Korunan kişinin önünde
D) Korunan kişinin arkasında
E) Silahı kullandığı eline göre bir adım arkada sağ veya solunda
 
33. Hangisi Yakın Koruma Ekibinde bulunması gereken unsurlardan değildir ?
A)Koruma Amiri
B)Bomba imha uzmanı
C)Ekip Amiri 
D)Koruma Görevlileri
E)Sürücüler
 
34. Koruma faaliyetleri sırasında kalabalık yerlerde koruma çemberi ……………..,, açık alanlarda ise koruma çemberi ………….. .İfadesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Genişletilir – Daraltılır   
B)Uygulanır – Uygulanmaz
C)Daraltılır – Genişletilir  
D)Vardır – Yoktur 
E)Hiçbiri
 
35. Aşağıdakilerden hangisi korunan kişinin araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?
A) Sürücü korunan kişinin kapısını açmalıdır
B) Araçla mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır
C) Koruma görevlileri araç etrafında koruma çemberi oluşturmalıdır
D) Aracın motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır      
E) Araç korunan kişiden önce binilecek yere getirilmelidir
 
36. Koruma görevlilerinin saldırı anında öncelikli görevi nedir?
A) Saldırganları yakalamak
B) Saldırıya hızla karşılık verip korunan kişiyi biran önce olay yerinden kaçırmak
C) Biran önce yardım çağırmak
D) Hızla bir araya gelerek çatışma pozisyonu almak
E) Hiçbiri
 
37. Aşağıdakilerden hangisi koruma görevlilerinin görevleri ile ilgili olarak bilmesi gereklidir?
A) Korunan kişinin günlük programı 
B) Korunan kişinin varsa rahatsızlıkları ve kan grubu 
C) Gidilecek yerin yol güzergahı
D) Gidilecek yerin iklim şartları 
E) Hepsi
 
38. Öncü İstihbarat Çalışmasının amacı korunan kişinin in ………………. ve …………… üzerinde güvenli bir alan oluşturarak korunan kişiye yönelik ……………… ortadan kaldırmak veya …………….indirmektir.İfadesindeki boşluk olan bölümlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Ofisi / İkameti / Riski / Maksimuma
B) Gideceği yer / Güzergah / Karşılama / Minimuma
C) Mekan / Yol / Riski / Maksimuma
D) Bulunduğu yer / Gideceği güzergah / Riski / Minimuma
E) Seyahati / Ofisi / Suikastı / Maksimuma
 
 
39. Bir koruma görevlisinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?
A)Bir kişiyle koruma düzeni
B)İki kişiyle koruma düzeni
C)Üç kişiyle koruma düzeni
D)Dört kişiyle koruma düzeni
E)Beş kişiyle koruma düzeni
 
 
40. Genel kolluk ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kimlik sorma genel kolluğun en tabi haklarından birisidir.
B) Gerekli şartlar oluştuğunda zor kullanma yetkisi bulunmaktadır.
C) Parmak izi ve fotoğraf alma yetkisine sahiptir.
D) Makul şüphe olduğu takdirde her yeri ve kişiyi arama yetkisine sahiptir.
E) Kamu düzenini sağlama yetkisi bulunmaktadır.
 
 
41. Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan olayda genel kolluğun hangi yetkisini kullanabilir?
A) Tanık dinleme
B) İfade alma
C) Olay yeri inceleme
D) Olay yerini muhafaza altına alma
E) Parmak izi alma
 
 
42. Aşağıdaki kavramlardan hangisi genel kolluk personeli ve özel güvenlik görevlisi açısından farklı değildir?
A) Görev alanı
B) Silah taşıma
C) Kimlik sorgulama
D) Meşru müdafa
E) Hiçbiri
 
 
43. Özel güvenlik görevlileri, adli görev olarak değerlendirilebilecek her türlü iş ve eylemi kime bildirmelidir?
A) Hâkim
B) Cumhuriyet savcısı
C) Genel kolluk
D) Valilik
E) Bağlı oldukları özel güvenlik şirketi
 
 
 
 
44. Özel güvenlik görevlisinin görev alanında bulunan X-RAY cihazından geçmek veya üzerini aratmak istemeyen kişi hakkında nasıl bir işlem yapılabilir?
A)Yakalama yapılır
B)Zor kullanılarak arama yapılır
C)Görev alanına girmesine müsaade edilir
D)Hemen kolluğa haber verilir
E)Hiçbiri
 
45.  Aşağıdaki şıklardan hangisi aramadır?
A) X-RAY cihazından geçirilmesi
B) Elle kişinin üzeri ve eşyalarının aranması
C) Terk edilen bir şeyin kontrol edilmesi
D) El detektörü ile kişinin üzerine tutulması
E) Hepsi

46.  Aşağıdakilerden hangisi ÖGG'ye zor kullanma yetkisi veren kanunlardan değildir?

A) 2559 Sayılı Polis ve Vazife Salahiyet Kanunu
B) 5188 Sayılı Yasa
C)Türk Ceza Kanunu (TCK)
D) Türk Medeni Kanunu (TMK)
E) Borçlar Kanunu (BK)

47. Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?

A) Askerliğini yapmış olmak
B) T.C.vatandaşlığı
C) 8 Yıllık İlköğretim (Ortaokul) veya Lise mezunu olma
D) 18 yaşını doldurma
E) Kamu haklarından yasaklı olmama

48. Aşağıdaki şıklardan hangisinde eşyalar adli el koymaya tabi değildirler?

A)  Suçta kullanılan eşya
B)   Teşebbüs aşamasındaki bir suçta kullanılmak üzere hazırlanan eşya
C)  Suçun işlenmesinden meydana gelen eşya
D)  Taşınması suç olmayan eşya
E)   Bulundurulması suç olan eşya

49.  Özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere oluşturulan özel güvenlik komisyonunda bulunmayan kurum-kuruluş yetkilisi hangisidir?

A) Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
B) İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
C) Sanayi odası Başkanı
D) Adalet Komisyonu Başkanı
E)Ticaret Odası Başkanı
 
50.  ‘’Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartlar gerçekleştiğinde her çeşit silah kullanma yetkisi’’ aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A)  Arama yetkisi
B)   Silah kullanma yetkisi
C)   El koyma yetkisi
D)  Yakalama yetkisi
E)   Zor kullanma yetkisi
 
51.  Özel güvenlik görevlisi aşağıdaki yerlerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilir?
A)  Özel toplantılarda ve spor müsabakalarında ,
B)   Para ve kıymetli eşya nakillerinde,
C)   Sağlık tesislerinde,
D)  Eğitim ve öğretim kurumlarında,
E)   Hepsi.
 
52.  ‘’Bir kişinin vücut ve hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasına’’ hukuki olarak ne ad verilir?
A)  Gözaltına alma
B)   Yakalama
C)   Denetim altına alma
D)  El koyma
E)   Muhafaza altına alma
 
53.  Aşağıdakilerden hangisinde hukuki metinler hiyerarşisi (normlar hiyerarşisi) doğru olarak verilmiştir?
A)  Kanun. Anayasa, Tüzük, Yönetmelik,
B)   Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Anayasa,
C)   Anayasa, Kanun, Yönetmelik, Tüzük,
D)  Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik,
E)   Hiçbiri.
 
54.  Özel güvenlik hukuku açısından aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?
A)  Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturan eşyayı denetim altına almak,
B)   Yakalanan kişinin kaçma ihtimali varsa kelepçe takmak,
C)   Gerektiğinde zor kullanmak ,
D)  Yakalanan kişileri en kısa süre içerisinde mahkemeye çıkarmak ,
E)   Kişileri elektronik aletlerle kontrol etmek.
 
55.  İşlenen bir suçun iz ve delillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan arama çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Adli Arama,
B)   Delil Arama,
C)   Genel Arama,
D)  Olay Yeri İnceleme,
E)   Önleme Arama,
 
56. Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (Elkonulan) eşya kime teslim edilir?
 
A)Valiliğe,
B)Adliyeye (C.Savcılığına),
C)Özel güvenlik komisyonuna,
D)Yetkili Özel kolluğa,
E)Yetkili genel kolluğa,
 
57. 5188 sayılı yasadaki hususlara uymamaktan dolayı verilecek cezalara karşı nereye, ne zaman itiraz edilebilir?
 
A)O yerin yetkili İdare mahkemesine 7 gün içinde itiraz edilebilir,
B)O yerin yetkili Ağır Ceza mahkemesine 7 gün içinde itiraz edilebilir,
C)O yerin yetkili Bölge İdare mahkemesine 7 gün içinde itiraz edilebilir,
D)Danıştay’a 7 gün içinde itiraz edilebilir,
E)Yargıtay’a 7 gün içinde itiraz edilebilir,
 
58.  Alarm merkezi kurma ve izleme izini kim tarafından verilir?
 
A)İçişleri bakanı,
B)Emniyet Genel Müdürü,
C)Jandarma Genel Komutanı,
D)Vali,
E)Kaymakam,
 
59. Özel Güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat hangi makam tarafından onaylanır?
 
A)İçişleri Bakanlığı,
B)Emniyet Genel Müdürlüğü,
C)Jandarma Genel Komutanlığı,
D)Valilik,
E)Kaymakamlık,
 
60.  Görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa, valiliklerce hangi makamın görüşü alınır? 
 
A)İçişleri bakanlığının,
B)Genelkurmay başkanlığının,
C)Makine Kimya Endüstrisi Kurumu başkanlığının,
D)Polis veya Jandarma Kriminal daire başkanlığının,
E)Özel güvenlik komisyonunun,
 
61. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yerine getirilen yakalama işlemi sonrası yapılabileceklerden değildir?
A)    Yakalanan kişiyi genel kolluğa teslim etme,
B)    Yakalama işlemine ilişkin genel kolluğa bilgi verme,
C)    Yakalanan kişiye ve kendi güvenliğine ilişkin gerekli tedbirleri alma,
D)    Yakalanan kişinin ifadesini alma.
E)    Kişiyi suç unsurlarından arındırma.
 
62. Bir şüphelinin aranması sırasında tehlikede olan temel hak ve özgürlük hangisidir?
A)    Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
B)   Özel hayata saygı duyulmasını isteme hakkı
C)    Konut dokunulmazlığı
D)    Haberleşme özgürlüğü
E)    Seyahat özgürlüğü

63. Yakalama, tutuklama ve mahkumiyet işlemleri kişilerin hangi temel anayasal hak ve özgürlüğünün istisnalarıdır?
A)    Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
B)    Yaşama hakkı
C)    Seyahat özgürlüğü
D)    Özel hayata saygı duyulmasını isteme hakkı
E)    Hareket özgürlüğü

64.  X-Ray sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişi üzerindeki metalleri algılamak    
B) Yangın anında ikaz vermek                   
C) Radyasyonu ölçmek
D) Kişilerin bagajlarının içeriğini göstermek  
E) Çevrenin görüntüsünü elde etmek
 
65.  Radyasyonun vücut tarafından emilmesi hangi ölçü birimi ile ölçülür?
A) REM  
B) RAM 
C) X-ışını  
D) DOZ 
E) SENSÖR
 
 
66.  Aşağıdakilerden hangisi dozimetrenin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlardır?
A) X-Ray cihazının tünel ve kenarına konulamaz. 
B) Herhangi birine ödünç verilemez.
C) Başka bir personelden ödünç alınamaz.           
D) Toka ve giyeceklerin metal parçaları gibi malzemelerin arasına konulamaz   
E) Hepsi
 
67. El detektörü ile kontrolde el detektörü incelenecek bölgeye ne kadar mesafede tutulmalıdır ?
A) 12,5-17,5 cm. uzaklıkta,
B) 2,5-7,5 cm. uzaklıkta,
C) 7,5-12,5 cm. uzaklıkta,
D) 17,5-22,5 cm. uzaklıkta.
E) 22,5-27,5 cm. Uzaklıkta
  
68. Speed Dome kamera özelligi ne anlama gelir?
A)  Ölçü aletli kamera
B)   Hareket edebilen kamera
C)  Siyah beyaz kamera
D)  Renkli kamera
E)   Harmonik ölçen kamera
 
 
 
69. Dolaşım sistemindeki kanın çeşitli nedenlerle azalması, hücrelere yeterli oksijen gelmemesi sonucu ortaya çıkan duruma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şok
B) Havale                    
C) Epilepsi                           
D) Kriz                                                        
E) Koma
 
 
70. Bir kaza ya da hastalık durumunda, sağlık görevlilerinin bu kişilere müdahale edinceye kadar geçen süreç içinde yapılan ilaçsız uygu­lamalara ne denir?
A)Yardım etmek
B)Müdahale
C) İlkyardım
D)İlk tedavi
E)Can kurtarma
 
 
71. Hayatı kurtarmak, yaşamayı tehdit eden durumları ortadan kaldıra­rak ölümü önlemek için yapılması gerekenler aşağıdakilerden hangi­leridir?
I. Hava yolunu açık tutmak
II.  Solunumu sağlamak
III.Dolaşımı sağlamak
A) I                                     
B) II                                    
C) III                                                         
D) II, III                                         
E) I,II,III
 
 
72. Soluk yolu yabancı   bir  cisim   ile  tıkanan   yetişkin   bir  kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Göğüs kemiği alt ucu ile göbek çukuru arasına basınç uygulanır
B)Göğsüne ve sırtına yumruk vurulur
C)Kalp masajı ve suni solunum uygulanır
D)Suni solunum yapılır
E)Bol su içirilir
  
73. Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?
A)    Hastalık ya da yaralanmanın ciddiyetini değerlendirmek
B)   İlkyardım önceliklerini belirlemek
C)   Yapılacak ilkyardım yöntemini belirlemek
D)   Güvenli bir müdahale sağlamak
E)   hepsi
 
74. Dış kanamalarda ilkyardım uygulamaları arasında yanlış olan hangisidir
A)    Şok pozisyonu verilir,
B)   Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır,
C)   Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır,
D)   Kanayan bölgeye müdahale edilmeden  aşağı sarkıtılır.
E)   Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı varsa, yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa, uzuv kopması varsa ve/veya baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa turnike uygulanır,
 
 
75. Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardan değildir.
A)   Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır, kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz.
B)   Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez.
C)   Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılabilir
D)   Turnike uygulamasının yapıldığı saat bir kağıda yazılmalı ve yaralının üzerine asılmalıdır.
E)   Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre 15-30 dakikada bir turnike gevşetilmelidir.
 
 
76. Gözde meydana gelen kimyasal madde yanıklarında ilk yardım olarak ne yapılmalıdır?
A)Pomat sürülmeli 
B) Bol su ile yıkanmalı 
C) Göz damlası damlatılmalı
D)Temiz bir mendille silinmeli
E) Hepsi 
 
77. Yaralının vücuduna yabancı cisim batmasında yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A)derhal çıkarılmalıdır
B) yaralı yatırılmalıdır
C) cisim çıkarılmaz çevresi sargı ile desteklenmeli
D) batan cisim tarafına yatırılmalı
E) etrafı su ile yıkanmalı
 
 
78. Hasta veya yaralılara acil tedavi ünitelerinde sağlık personeli tarafından yapılan tedaviye ne denir?
A) Acil tedavi
B) İlk yardım
C) Cerrahi tedavi
D) Psiko terapi
E)Hidroterapi
  
79. Türkiye'de kullanılan İtfaiye İhbar Telefonu aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)    911                
B)    156   
C)    110               
D)    112                    
E)    186

80. Doğalgaz yangınlarına karşı müdahale nasıl olmalı?
A)    Önce gazı kesmeli sonra söndürmeli
B)    Önce yangını söndürmeli sonra gazı kesmeli
C)    Sadece gazı kesmeli
D)    Ara boşluğu meydana getirmeli
E)    Söndürme ve gaz kesme aynı anda yapılmalı
 
81. Aşağıdakilerden hangisi yangın sınıflandırılmasına dahil değildir?
A)     Katı maddeler yangını
B)    Kimyasal yangınlar
C)      Sıvı maddeler yangını
D)    Gaz halindeki yanıcı maddeler
E)     Yanabilen hafif metaller yangını
 
82. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılacaklardan değildir?
A)    Sakin olunmalı ve paniğe kapılmamalıyız
B)    Hacim küçültülerek başımızı korumalıyız
C)    Deprem sırasında acilen merdivenlere yönelmeliyiz
D)    Sabitlenmemiş eşyalardan ve camlardan uzak durmalıyız
E)    Hepsi
 
 
83. Genel olarak insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen olaylara ne denir?
A)    Deprem
B)    Afet 
C)    Sel 
D)    Yangın
E)    Tusunami
 
84. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I.Gaz sızması sonucu oluşan patlamalarda hafif yapı malzemelerinin tamamı hasara uğrar
II.Bomba olayları sonucu yangın meydana gelir
III.Gaz patlamalarında kavrulmalar vardır
A)  I-II              
B)   I-II-III
C)  II-III
D)  I-III
E)   III
 
85. Portatif yangın söndürücülerin manometrelerindeki ibre yeşil alanı göstermesi ne anlama gelmektedir?
A)  Cihazın gazının bittiğini ve kullanılamaz olduğunu
B)   Cihazın halen kullanılabilir olduğunu
C)  Patlama tehlikesi olduğunu
D)  Parlama tehlikesi olduğunu
E)   2 saat daha kadar kullanılabilir
 
 
86. Sel sırasında yapılacak işlerden aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)  Pille çalışan radyonuzdan sel baskını hakkında en son bilgileri dinleyin.
B)   Evinizin dışındaki eşyaları evin içine alın. Sel anında çevreye zarar verebilirler.
C)  Evinizdeki değerli eşyaları vaktiniz varsa evinizin üst katlarına veya selden etkilenmeyecek bölümlere taşıyın.
D)  Yetkili organlar tarafından bildirildiğinde gaz ve elektriği ana valflardan kapatın.
E)   Hepsi
 
 
87. Uyuşturucu maddeler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (uyuştucu dersi için)
A)  Tıbbi amaçlar dışında kullanmak insan sağlığını olumsuz yönde etkiler
B)   Esrar, merkezi sinir sistemini uyaran tabi uyuşturuculardandır
C)  Uyuşturucu maddeler fiziki ya da psikolojik bağımlılık yapar
D)  Kokain, merkezi sinir sistemini uyaran tabi uyuşturuculardandır
E)   Alışılan madde kullanılmadığında yoksunluk hissedilir
 
88. Türkiye’ de Sağlık Bakanlığı’nca, sentetik uyarıcılar için …….  ,  uyuşturucular için ……reçete sistemi uygulanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluklara hangisi getirilmelidir?
A)  Kırmızı- yeşil
B)   Sarı- yeşil
C)  Sarı- mavi
D)  Beyaz- yeşil
E)   Sarı-kırmızı
 
 
89.  Aşağıdakilerden hangisi kitlesel iletişimde kullanılan 5N1K formülündeki 1K’yi ifade eden kelimedir?
A)Kaynak
B)Kodlama
C)Kod açma
D)Kim
E)Kitle
 
90. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim çeşitlerinden değildir?
A)Toplantı
B)Konferans
C)Seminer
D)e-mektup
E)Telefon
 
91. Toplumdaki bireyleri bir hedefe yöneltmek, onları isteklendirmek için yapılan iletişim aşağıdaki kitle iletişim fonksiyonlarından hangisinde ifade edilmektedir?
A) Motivasyon (Güdüleme)
B) Bilgilendirme
C) Eğitim
D) Ajitasyon
E) Propaganda
 
92. İletişimde anlatımın şifrelenmesine ne denir?
A)Kaynak
B)Mesaj
C)Hedef
D)Kodlama
E)Alıcı
 
93. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kaynağın engelleyici özelliklerindendir?
A) Dinlememe
B) Anlaşılmaz bir konu
C) Geri beslemenin yetersizliği
D) Konuyu anlamama
E) Önyargılar
 
94. Kendisini başkasının yerine koyma diye özetlenen davranışa ne denir?
A)Empati
B)Sempati
C)Entropi
D)Sosyopati
E)Antipati
 
95. İletişimde iletişimi başlatan kişi ya da gruba ne denir?
A)Kaynak
B)Mesaj
C)Hedef       
D)Kodlama
E)Alıcı

96. Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup olmadığını araştırmak, hangi dinleme şeklidir?
A) Savunmada dinleme
B) Nezaketten dinleme
C) Yaltaklanmacı dinleme
D) Denetçi Dinleme
E) Seçerek dinleme
 
 
97. “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?
A) Empati
B) Enformasyon
C) Beden dili
D) Yaşantı
E) Öğrenme
 
 
98. Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime …...…………denir.
A) Kişi içi iletişim
B) Kişiler arası iletişim
C) Örgüt içi iletişim
D) Kitle iletişimi
E) Çatışmalı iletişim
 
 
99. T.V, gazete, reklam panoları v.b. araçlar hangi tür iletişimde kullanılır?
A) Kişilerarası iletişim 
B) Kişi-içi iletişim 
C) Aile iletişimi
D) Kitle iletişimi 
E) Hiçbiri
 
100. İki olumsuz durum karşısında bilişsel olarak çelişki yaşayan birisi aşağıdaki çatışma çeşitlerinden hangisine maruz kalır?
A) Yanaşma-Yanaşma
B) Yanaşma-Kaçınma
C) Kaçınma-Kaçınma
D) Hiçbiri
E) Hepsi
 
1.E26.C51.B76.B
2.E27.B52.B77.C
3.B28.A53.D78.A
4.C29.A54.D79.C
5.B30.D55.A80.A
6.E31.C56.E81.B
7.B32.E57.A82.C
8.B33.B58.D83.B
9.E34.C59.A84.B
10.E35.A60.B85.B
11.B36.B61.D86.E
12.C37.E62.B87.B
13.E38.D63.A88.A
14.C39.B64.D89.D
15.E40.D65.D90.D
16.E41.D66.E91.A
17.B42.D67.B92.D
18.C43.C68.B93.E
19.E44.E69.A94.A
20.B45.B70.C95.A
21.A46.A71.E96.E
22.C47.A72.A97.C
23.B48.D73.E98.B
24.E49.D74.D99.D
25.D50.E75.D100.C
     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.82938.8647
Euro10.329110.3705
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam52
Toplam Ziyaret8937263