SINAV BİLGİLERİ
Takvim

52.SINAV

1.    Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama detektörleri ile tespit edilemez?
A)  Narkotik ve plastik patlayıcı maddeler
B)   Bıçak
C)  Anahtarlık
D)  Tabanca
E)   Her türlü metal
 
2.    Kapı tipi metal arama detektöründen geçiş yapacak olan iki şahıs arasındaki konum ne olmalıdır?
A)  50 cm
B)   Kırmızı çizgi  mesafesi kadar
C)  Ready(hazır) ışığı yanacak süre kadar
D)  100 cm
E)   70 cm
 
3.    Kapı tipi metal detektörüyle ilgili olarak uluslararası standartlar aşağıdakilerden hangisidir?
A)  TSE
B)   TAEK
C)  Nilecj-TSA
D)  Uluslararası Atom Enerjisi (IAEA)
E)   Hiçbiri
 
4.    X-ray cihazlarında konveyöre bırakılan bagajlardan mesafe aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)  70 cm
B)   50 cm
C)  100 cm
D)  Ready konumunda
E)   Hiçbiri
 
5.    Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik sistemlerinden olan çember engellerden değildir?
A)  İris Tanıma sistemi
B)   Tel örgüler
C)  Duvarlar
D)  Fensler
E)   Koruyucu ışıklar
 
6.    İnsan haklarını ilgilendiren normların doğru sıralaması aşağıdakilerin hangisidir?
A)  Özel Güvenlik Şubesinin Genelgesi- İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi- İşverenin Talimatı- Anayasa- Kanun
B)   İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi- TC Anayasası- Kanun- Tüzük- Yönetmelik
C)  Kanun- Tüzük- Yönetmelik- Yönerge- Genelge- Emir yazı
D)  İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi- Kanun- Yönetmelik- Tüzük- Genelge
E)   TC Anayasası- Kanun- Tüzük- Yönetmelik- Genelge- Emir yazı
 
7.       Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin niteliklerinden değildir?
A)  Kişiliğe bağlı
B)   Dokunulmaz
C)  Devredilmez
D)  Vazgeçilmez
E)   Kanunla konulur
 
8.       Anayasaya göre temel hak ve özgürlüklerin tasnifi nasıldır?
A)       Kişilerin hakları ve ödevleri- Sosyal ve ekonomik haklar- Siyasi haklar
B)       Bireysel haklar- toplu haklar
C)       Kişisel haklar- Aile hakları- Toplumsal haklar
D)       Yetişkin hakları- Çocuk hakları- Aile hakları
E)       Kadın hakları- Çocuk hakları- Erkek hakları
 
9.       5188 sayılı yasayla özel güvenlik görevlilerine tanınan yetkiler, kişilerin hangi özel hak ve hürriyetlerini sınırlandırır?
A)  Toplumsal haklar
B)   Ekonomik haklar
C)  Çocuk hakları
D)  Kişilerin hak ve özgürlükleri
E)   Aile hakları
 
10.   Türkiye’de modern özel güvenlik hizmetleri ilk kez hangi kanunla kurulmuştur?
A)  1961 Anayasası
B)   2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun
C)  1982 Anayasası
D)  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
E)   2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu
 
 
11. Ahmet Ziraat Bankasında memur statüsünde, Ayşe ise İş Bankasında işçi statüsünde özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadırlar. İşverenleriyle aralarında özlük hakları konusunda ihtilaf çıkmıştır. Bu konuyla ilgili olarak hangi mahkemeye/kuruma dava açmaları gerekir?
A)  Her ikisi de İçişleri Bakanlığına
B)   Ahmet İl Özel Güvenlik Komisyonuna, Ayşe İçişleri Bakanlığına
C)  Her ikisi de İş Mahkemesine
D)  Her ikisi de İdare Mahkemesine
E)   Ahmet İdare Mahkemesine, Ayşe İş Mahkemesine
 
12. İşveren fabrikasında kendi bünyesindeki özel güvenlik biriminde bulunan iki özel güvenlik görevlisinin yanına ilave olarak, bir özel güvenlik şirketinden de beş özel güvenlik görevlisini hizmet satın almak suretiyle çalıştırmak istiyor. Böyle bir durumun mümkün olup olamayacağı ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
A)  İçişleri Bakanlığının izni gereklidir
B)   Hukuken mümkün değildir
C)  Mahkeme kararı gereklidir
D)  Hiçbir engel yoktur
E)   Böyle bir uygulama örneği yoktur
 
13. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı yasa kapsamında değildir?
A)  Alarm İzleme Merkezleri
B)   Özel Güvenlik Birimleri
C)  Özel Güvenlik Şirketleri
D)  CCTV Merkezleri
E)   Özel Güvenlik Eğitim Kurumları
 
    14 ve 15’inci soruları aşağıdaki örnek olaya göre cevaplayınız;

Alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olan Bekir, önleme aramasına tabi olmak istemeyen ve içeri girmekten vazgeçerek geri dönen Cevdet’in kafasına vurmuş ve yaralamıştır. Bu durumda;
14. Cevdet’in aşağıda belirtilen hangi hakkı ihlal edilmiştir?
A)  Beden bütünlüğü
B)   Kişi özgürlüğü
C)  Zilyetlik hakkı
D)  Özel hayatın gizliliği
E)   Mülkiyet hakkı

15. 
Özel güvenlik görevlisi Bekir aşağıda belirtilenlerden hangi durumla karşılaşır? 
A)  Kanun hükmünü yerine getirmiştir ceza öngörülmez
B)   Kasten yaralama suçlamasıyla yargılanır
C)  Meşru müdafaa halindedir
D)  Amirin emrini yerine getirmiştir
E)   Zaruret halindedir yaptırım uygulanmaz
 
16. Hem genel kolluğun, hem de özel güvenliğin önleyici ve adli olmak üzere iki tür yetkisi vardır. Bu iki yetkiyi ayıran temel kıstas aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Suç
B)   Amirin emri
C)  5188 sayılı yasa
D)  Uluslararası sözleşmeler
E)   İl Özel Güvenlik Komisyonunun kararı
 
17. Özel güvenlik görevlisinin aşağıda belirtilen yetkilerden hangi yetkisi yoktur?
A)       Önleyici arama
B)       Üst arama
C)       Konutta arama
D)       Adli arama
E)       Eşya araması
 
18. “Kanuna aykırı olarak elde edilmiş belgeler delil olarak kabul edilemez” cümlesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)  Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği hükmüdür
B)   Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununda yer almaktadır
C)  Bir Anayasa kuralıdır
D)  Böyle bir kural yoktur
E)   Bu kural özel güvenlik görevlileri için geçerli değildir
 
 
19. Polis aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde önleme araması yapamaz?
A)  Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılan yerde
B)   Sendika genel kurulunun yapıldığı yerde
C)  İdarecilerin talebiyle her derecede eğitim ve öğretim kurumlarında
D)  Apartmanlarda
E)   Taşıt araçlarında
 
20. Stadyumda güvenlik kameraları ve anons sisteminin bulunduğu Kontrol Odasında aşağıda belirtilenlerden hangisi bulunamaz?
A)  Genel kolluk görevlileri
B)   Gazeteciler
C)  Özel güvenlik görevlileri
D)  İlgili spor federasyonu temsilcisi
E)   Karşılaşma yapan kulüp temsilcileri
 
21. Aşağıdaki yetkiler zaman bakımından (önce ve sonra olacak şekilde) sıralanmıştır. Kurula uymayan seçenek hangisidir?
A)  Durdurma- Kimlik sorma
B)   Arama- El koyma
C)  Yakalama- Arama
D)  Müsadere- El koyma
E)   Yakalama- Tutanak düzenleme
 
22. Zor kullanma yetkisi için aşağıda belirtilenlerden hangisi doğru değildir?
A)  Direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde kullanılır
B)   Direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak kullanılmalıdır
C)  Amaç direnenleri bir daha direnemez hale getirmektir
D)  Bedeni kuvvet, maddi güç ve silah kullanılabilir
E)   Zor kullanmadan önce ihtarda bulunulmalıdır
 
23. Polisin silah kullanma yetkisi ile özel güvenlik görevlilerinin silah kullanma yetkisi arasında ne fark vardır?
A)  Aralarında hiçbir fark yoktur
B)   Polisin silah kullanma yetkisi daha geniştir
C)  Polis daha fazla durum karşısında silah kullanır
D)  Özel güvenlik görevlisinin amacı kişiyi yaralamak, polisin amacı ise vurmaktır
E)   Polis her olayda duraksamadan ateş eder, özel güvenlik görevlisi önce uyarı atışı yapar
 
24. Zor kullanma yetkisi veren hallere ne ad verilir?
A)  Meşru müdafaa
B)   Zaruret hali
C)  Kanun hükmünü yerine getirme
D)  Amirin emrini yerine getirme
E)   Hukuka uygunluk nedenleri
 
25. “Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlar” Bu önermede belirtilen hangi suçun tanımıdır?
A)  Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması
B)   İşkence
C)  İrtikap
D)  Kamu görevlisine hakaret
E)   Görevi yaptırmamak için direnme
 
26. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma görevinin aşamalarından değildir?
A)  Koruma düzeni olması muhtemel tehlikeler göz önüne alınarak yapılır
B)   Alternatif yol seçimi yapılmalıdır
C)  Tehlikenin ve ne zararlara yol açabileceğinin analizi yapılmalıdır
D)  Saldırı yahut saldırgan bertaraf edilmelidir
E)   Saldırgan bertaraf edilirken başkalarının zarar görmesine bakılmamalıdır
 
27. Kapsamlı bir koruma düzeninde aşağıdakilerden hangi ekip bulunmaz?
A)  Yakın Koruma Ekibi
B)   Keşif İstihbarat Ekibi
C)  Protokol Ekibi
D)  Karşı Saldırı Ekibi
E)   Keskin Nişancı Ekibi
 
 
28. Aşağıdakilerden hangisi destek ekiplerinden değildir?
A)  Öncü-Eskort Ekibi
B)   Bomba Arama ve İmha Ekibi
C)  İlk Yardım Ekibi
D)  Can Kurtarma ve Sualtı Ekibi
E)   İrtibat ve Muhabere Ekibi
 
29. Kişi koruma düzeninde önemli kişiye en yakın görev yapması gereken ekip aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Destek ekibi
B)   Karşı Saldırı ekibi
C)  Yakın Koruma Ekibi
D)  Keşif İstihbarat Ekibi
E)   İlk Yardım Ekibi
 
30. Aşağıdakilerden hangisi koruma Amirinin özelliklerindendir?
A)  Liderlik vasfına sahip olmalıdır
B)   Konusunda uzman bir korumacı olmalıdır
C)  Birlik ve beraberliği sağlayacak bir otorite tesis etmelidir
D)  Yenilikçi ve işini seven bir korumacı olmalıdır
E)   Hepsi
 
31. Aşağıdakilerden hangisi öncü ekibin görevlerinden değildir?
A)  En az iki alternatifli güzergah keşfi yapmak
B)   Bölgenin ve mevkiinin keşfini yapmak
C)  Güvenlik ile ilgili detaylı rapor hazırlamak
D)  Önceden yapılmış olan keşif raporlarını toplamak ve plan yapmak
E)   Günlük koruma planları hazırlamak
 
32. “Bu çember il savunma hattıdır. Gelebilecek olan saldırılar ilk olarak bu çemberde durdurulmaya çalışılır. Kontrol noktasında geçme yetkisi olan personelin isim listesi bulunmalıdır ve bu listeye göre geçişlere izin verilmelidir.”
 Yukarıda koruma çemberlerinden hangisinin özellikleri verilmiştir 
A)  Dış Çember
B)   Orta Çember
C)  İç Çember
D)  Tali Çember
E)   Kritik Çember

33. 
Aşağıdakilerden hangisi motorize koruma ekibini oluşturan araçlardan değildir?
A)  Motosikletler
B)   Trafik Eskort Aracı
C)  Öncü Koruma Aracı
D)  Makam Aracı
E)   İtfaiye Aracı
 
34. Bir kişiyle koruma düzeninde refakat korumasıdır. Bu düzende Koruma amiri korunan kişinin neresinde durur?
A)  Önünde
B)   Arkasında
C)  Sağında
D)  Solunda
E)   Sağ ya da sol arkasında
 
35. Birbirleriyle etkileşim halinde olan ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için biraraya gelen, enaz iki kişiden oluşan topluluklara ne ad verilir?
A)  Birlik          
B)   Kalabalık    
C)  Grup                      
D)  Takım                     
E)   Bölük
 
36. Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir?
A)  Gruplar enaz iki kişiden oluşur         
B)   Gruplarda ortak amaç yoktur.
C)  Her grubun kendisine özgü kuralları vardır
D)  Grup üyeleri birbirlerini etkilerler     
E)   Grup üyelerinin belirli rolleri ve görevleri vardır
 
37. Toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılacağı yer ve güzergah, aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?    
A)  Belediye Başkanı     
B)   Hakim        
C)  Cumhuriyet Savcısı              
D)  Vali            
E)   Emniyet Müdürü
 
 
38. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Göre kapalı yerlerdeki toplantılar ne zamana kadar devam edebilir 
A)  24.00’e kadar                      
B)   23.00’e kadar                      
C)  Güneş doğana kadar             
D)  Güneş batana kadar              
E)   22.00’ye kadar
 
39. Aşağıdakilerden hangisi ikincil(Temel olmayan) toplumsal bir gruba örnek olabilir?
A)  Aile
B)   Arkadaşlık grupları  
C)  Komşuluk ilişkileri  
D)  Resmi kurumlar       
E)   Çocukların oyun grupları
 
40. Aşağıdakilerden hangisi birincil (Temel) toplumsal bir gruba örnek olabilir?
A)  Dernekler    
B)   Stadyumdaki seyirciler         
C)  Sendikalar   
D)  Kamu kurumları
E)   Aile
 
41. Bir grup içerisindeki bireylerin ilişkilerini, grubun oluşumunu, işleyişini, grubun varlığı için gerekli olan güç ve enerjiyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Grup statiği 
B)   Grup dinamiği         
C)  Grup hacmi 
D)  Grubun doğuşu        
E)   Grup normu
 
42. Belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan ya da ortak bir amacı gerçekleştirmeye çalışan,kendisine has dili,dini,kültürü,tarihi olan,aralarında birtakım görev ve sorumlulukları bulunan bireylerin oluşturduğu topluluğa ne ad verilir? 
A)  Kitle                       
B)   Topluluk     
C)  Grup                      
D)  Medeniyet   
E)   Toplum

43. 
İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya ölçülebilen hareketlerine ne ad verilir?
A)       Dürtü       
B)       Güdü          
C)       Algı         
D)       Motivasyon    
E)       Davranış
 
44. Bireyin grup ya da kalabalık içerisinde kendi inisiyatifi ile düşünememesi kendi kendisine karar verememesi durumunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade edebilir?
A)  Yayılma      
B)   İrade zayıflığı          
C)  Taklit          
D)  Anonimlik   
E)   Genellik
 
45. Olay mahallinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaleye ne ad verilir?
A)  Acil tedavi
B)   İlkyardım
C)  Tıbbi yardım
D)  Acil müdahale
E)   İlk tedavi
 
46. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından birisidir?
A)  Kazazedenin ailesine haber vermek
B)   Olay yerine polis çağırmak
C)  İyileştirmeyi kolaylaştırmak
D)  Kazazedeye ilaçla müdahale etmek
E)   Kazazedeyi hemen ortamdan uzaklaştırmak
 
47. Acil tedavi ve ilkyardımla ilgili hangisi doğrudur?
A)  İlkyardım bu konuda eğitim almış kişilerin yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir
B)  Acil tedavi olayın olduğu yerde bulunabilen malzemeler kullanılarak yapılan müdahaledir
C)  Acil tedavi olay yerinde, ilkyardım hastanede yapılan müdahaledir
D)  İlkyardım ilaç ve tıbbi malzeme kullanılarak yapılan müdahaledir
E)  İlkyardım sadece bu konuda eğitim almış sağlık personeli tarafından yapılan müdahaledir

48. 
Olay yeri güvenliği sağlanırken yapılması yanlış olan hangisidir?
A)  Olay yeri yeterince görünür şekilde işaretlenmelidir
B)  Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır
C)  İkinci bir kaza olma ihtimaline karşı tedbir alınmalıdır
D)  Kazazede olay yerinden hemen uzaklaştırılmalıdır
E)  Patlama ve yangına karşı gerekli önlemler alınmalıdır
 
49. Hangisi vücudu oluşturan sistemlerden birisi değildir?
A)  Dalak sistemi
B)  Sinir sistemi
C)  Dolaşım sistemi
D)  Solunum sistemi
E)  Sindirim sistemi
 
50. Hasta yaralının değerlendirilmesinde hangi işlemler yapılmalıdır?
A)  Çevre güvenliği sağlanır
B)  Bilinç kontrolü yapılır
C)  Hava yolu açıklığı sağlanır
D)  İlk yardımın ABC si değerlendirilir
E)  Hepsi yapılır
 
51. Bilinci olmayan kazazedede hangi uygulama yanlıştır 
A)  Hava yolu açılır
B)  Ağızdan su verilir
C)  Baş çene pozisyonu verilir
D)  Bak-Dinle- Hisset yöntemi ile solunum kontrolü yapılır
E)  Solunumu varsa koma pozisyonu verilir
 
52. Solunum yolu kısmi olarak tıkanmış bir kişide aşağıdakilerden hangisi görülür 
A)  Morarır
B)  Nefes alamaz
C)  Konuşamaz
D)  Öksürür
E)  Göğüs ağrısı olur
 
53. Bilinci kapalı olan kazazedede hava yolu nasıl açılır 
A)  Hasta oturtulur
B)  Hasta yan yatırılır
C)  Hastaya koma pozisyonu verilir
D)  Hastaya baş çene pozisyonu verilir
E)  Hastaya şok pozisyonu verilir

54. 
Solunumun olup olmadığı nasıl değerlendirilir?
A)  Göz bebeklerine bakılır
B)  Bak-dinle-hisset yöntemi ile 10 sn dinlenir
C)  Nabzına bakılır
D)  Vücut ısısı ölçülür
E)  Tansiyonu ölçülür
 
55. Türkiye uyuşturucu kaçakçılığına .........................suçu olarak bakmaktadır. Boşluğa gelecek doğru ifade hangisidir?
A)  Maddi kayıp
B)   Başka ülkelerin sorunu
C)  İnsanlık
D)  Avrupa'nın sorunu
E)   Türkiye'nin sorunu
 
56.  Aşağıdaki özelliklerden hangisi Kokain kullanan kişilerin tanınmasında görülen belirtilerden değildir?
A)  Burnun kırmızı şekli
B)   Aşırı ölgünlük, mutsuzluk hali
C)  Aşırı neşelilik hali
D)  Kollardaki enjeksiyon izleri
E)   Aşırı enerjik olma hali
 
57. Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Yangına su ile müdahale etmek
B)   Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
C)  Yangını bölmelere ayırmak
D)  Yanan cismi uzaklaştırmak
E)   Yangını soğutarak söndürmek
 
58. Döküldüğü veya sızdığı zaman kapalı alanlarda patlama ve açık alanlarda da parlama tehlikesi yaratan yanıcı madde hangisidir 
A)  Benzin
B)   Zeytinyağ
C)  LPG
D)  Karpit
E)   Sirke
 
 
59. Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıdaki işlevlerden hangisini yapmak risklidir? 
A)  Yangın merdivenini kullanmak          
B)   Kapalı bir yerde isek pencere ve kapıyı sıkıcı kapatıp açıklıkları tıkayarak duman girişini önlemek
C)  Asansörü kullanmak
D)  Alt kata doğru kaçmak
E)   Yangın çıkış yollarını takip etmek
 
60. Hangi yangın türünde köpük ve su kesinlikle kullanılmaz?
A)  Elektrik
B)   Petrol
C)  Katı
D)  Metal
E)   Sıvı

61. Kapalı alanlarda Doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir?
A)       Tavanda        
B)       Zeminde   
C)       Suda     
D)       Derin yerlerde       
E)       Her yerde
 
62. Deprem anında dışarda iseniz alacağınız tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)  Duvar dibine durmak           
B)   Enerji hattından uzaklaşmak             
C)  Deniz kıyısından uzaklaşmak
D)  Köprü üzerinde korkuluklara sıkıca sarılmak
E)   Açık arazide çömelmek
 
63. Aşağıdakilerden hangisi söndürme maddesi değildir?
A)  Su
B)   LPG
C)  Köpük
D)  Kum
E)   Kuru kimyevi toz
 
64. Deprem sırasında market veya alışveriş merkezinde olunduğu zaman yapılacak işlerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A)       Büyük kolonların yanına gidip durmak
B)       Yangın merdiveni ve çıkışlara koşmak
C)       Elleri boş bırakmak ve birşeyler taşımaya çalışmamak
D)       Baş korunmalı
E)       Vitrin veya dolap gibi geniş cam yüzeyleri bulunan mekanlardan uzak durmak
 
65. Özel güvenlik personeli ile genel kolluk personeli görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından aşağıdakilerden hangisi ortak yetki alanına giremez? 
A)  Telefon dinleme
B)   Yakalama
C)  Arama
D)  Zor kullanma
E)   Kimlik sorma
 
66. …….., il ve ilçe sınırları içerisinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir.
     Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)  Emniyet Amiri
B)   Vali
C)  Kaymakam
D)  Alay komutanı
E)   Asayiş Müdürü
 
67. Özel güvenlik görevlisinin Polise karşı davranışlarından hangisi doğru değildir?
A)  Polisin Silahını teslim etmesini istemesi
B)   Polisi üst aramasından geçirmek istemesi
C)  Polis kimliğini gördükten sonra arama yapmadan havaalanına girişine müsaade etmelidir
D)  Olayda ÖGG’nin polise müdahalesi doğrudur
E)   ÖGG ısrara rağmen arama yapmadan havaalanına almamalıdır
 
68. Genel ve özel kolluk arasındaki ilişkileri bakımından hangisi doğrudur?
A)  Özel güvenlik alanında, genel kolluğun yapacağı görevin silahsız olmasını gerektiren istisnai hallerde, genel kolluk görevlisi, usulüne uygun şekilde silahını teslim etmelidir
B)   Görev sırasındaki özel güvenlik görevlisinin kamu kolluğu tarafından, suç şüphesi üzerine şartları da varsa aranması mümkündür
C)  5188 Sayılı kanunda özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk emrine girmesini gerektiren şartlar oluştuğunda; özel güvenlik görevlileri genel kolluk mensuplarının hizmete ilişkin, hukuka uygun ve konusu suç teşkil etmeyen emirlerini yerine getirmek zorundadır
D)  Hepsi
E)   Hiçbiri
 
 
69. Aktif dinleme nedir?
A)  Alıcının dinleme esnasında farklı işlerle ilgilenerek farklı bilgiler edinmesidir
B)   Alıcının kaynağın bilgisini test ederek dinlemesidir
C)  Alıcının kaynağın geçmişte söylediği olumsuz sözleri hatırlayarak onu önyargılı şekilde dinlemesidir
D)  Alıcının geçmiş yaşantılarının iletişim sürecinde etkili olmasıdır
E)   Alıcının mesajı anlayarak ve gerektiğinde kaynağa sorular sorarak dinlemesidir
 
70. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ideal bir tanımı olamaz?
A)  Bir kaynak ile bir alıcı arasındaki mesaj alışverişidir
B)   Duygu, düşünce ve fikirlerin paylaşılması sürecidir
C)  En az iki birim arasında gerçekleşen bilgi akışı sürecidir
D)  Bireylerin düşüncelerini kontrol altına alma sürecidir
E)   Bir mesajın yazılı ya da sözlü olarak iletilmesi sürecidir
 
71. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin başarılı şekilde ilerlemesine engel olur?
A)  Mesajın alıcı tarafından yorumlanması
B)   Ortak dil kullanılması
C)  Mesajı iletmek için kullanılan kanal çokluğu
D)  Alıcının mesajı anlamak için sorular sorması
E)   Alıcının niyet okuma çabası
 
72. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimde mesaj iletmek için kullanılan araçlardan biri değildir?
A)  Telaffuz
B)   Göz hareketleri
C)  Elbiseler
D)  Duruş
E)   Mekân
 
73. Sözlü iletişimin en önemli unsuru nedir?
A)  Hisler
B)   Yazışmalar
C)  Kelimeler
D)  Jestler
E)   Dinleme

74. 
Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir iletişim sürecinin temel esaslarından biri değildir?
A)  Kelimeleri anlaşılır şekilde kullanmak
B)   Nezaket içeren sözcükler kullanmak
C)  Ses özelliklerini iyi kullanmak
D)  Empatik yaklaşım sergilemek
E)   Hiç konuşmadan dinlemek
 
75. Özel güvenlik görevlisinin hangi niteliğinin ikna gücünün yüksek olmasına etkisi yoktur?
A)  İnanılırlığı
B)   Güvenilirliği
C)  Sevilirliği
D)  Yasallığı
E)   Uzmanlığı
 
76. İyi bir dinleyici olmanın şartlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Dinlerken başka işlerle ilgilenmek
B)   Konuşan kişinin gözlerine bakmak
C)  Duyduklarının önemsiz olduğunu düşünmek
D)  Akıl okumaya çalışmak
E)   Konuşmanın bir an önce bitmesini beklediğini göstermek
 
77.  “Düşünmeden konuşmanın cezası sonradan düşünmeye mahkûm olmaktır.”
Bu Latin atasözünde aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmektedir?
A)  Yazılı iletişim her zaman sözlü iletişimden daha çok fayda sağlar
B)   Kişinin fikri ne ise zikri de odur
C)  Ne söyleyeceğini bilmeden konuşmak konuşurken kişiyi hataya düşürür
D)  Dinlemek konuşmaktan daha önemlidir
E)   Konuşan kişi hakkında bilgi sahibi olmamak iletişimde başarısızlığa yol açar

 
78. Jestler iletişimde neden önemlidir?
A)  Geri-bildirimin nasıl verilmesi gerektiği konusunda yol gösterdiği için
B)   Mesajın gerçek anlamının kavranmasına imkân verdiği için
C)  Alıcının aklından geçenlerin anlaşılmasına katkıda bulunduğu için
D)  Alıcıya dostça ve yardımseverce yaklaşıldığını gösterdiği için
E)   Mesajın başarılı şekilde iletilmesine katkıda bulunduğu için
 
79. Aşağıdaki ifadelerden hangisi özel güvenlik görevlisine sorun çıkaran bir kişi karşısında problemin çözülmesine empatik yaklaşım gereğince katkıda bulunabilir?
A)  Size hak verdiğime emin olabilirsiniz
B)   Bunu yaparsanız sonuçlarına katlanırsınız
C)  Söyledikleriniz mantıklı değil
D)  İlgilendiğimiz tek kişi siz değilsiniz
E)   Yönetimin talimatına lütfen uyun
 
80. Bir özel güvenlik görevlisi kendisinden karşılanması mümkün olmayan bir istekte bulunan bir kişiye nasıl karşılık verirse uygun bir davranış sergilemiş olur? 
A)  Otoriter bir yaklaşımla “hayır” diyerek
B)   Sesli şekilde gülüp “sizce bu mümkün mü?” diyerek
C)  Sert şekilde bakarak “ısrarcı olursanız gereğini yaparım” diyerek
D)  Kararlı bir ses tonuyla “bu kesinlikle mümkün değil, lütfen ısrar etmeyin” diyerek
E)   Tereddütlü bir şekilde “buna izin verirsem işimden olurum” diyerek
 
81. Aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin temel görevlerinden değildir?
A)  Olay yerini korumak
B)   Genel kolluk geldiğinde olay yeri hakkında bilgi vermek
C)  Maddi suç delillerini korumak
D)  Maddi suç delillerini toplamak ve genel kolluğa teslim etmek
E)   Olay yerinde gerekli ilk önlemleri almak
 
 
 
82. Özel güvenlik görevlisi Ali görevli olduğu endüstriyel tesiste devriye atarken tespit etmiş olduğu aydınlatma problemini raporla ilgililere bildirmiş ve problem çözülmüştür. Bu durum Ali’nin hangi görevleri içerisinde değerlendirilir?
A)  Adli görevleri
B)   Önleyici görevleri
C)  Koruyucu ve düzenleyici görevleri
D)  Yardım görevleri
E)   İdari görevleri
 
83. Şahsın değişmeyen, benzemeyen ve belirleyici özelliklerinden faydalanarak, olay mağduru veya tanıkları ile yapılan mülakatta şüpheli profilinin belirlenmesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Eşya tarifi
B)   Eşkâl tespiti
C)  Eşkâl teşhisi
D)  Kriminal teşhisi
E)   Suçlu profili
 
84. Aşağıdakilerden hangisinin doğrudan veya dolaylı olarak biyolojik delil olma ihtimali yoktur?
A)  Kıl
B)   Kan
C)  İzmarit
D)  Tırnak
E)   Barut artığı
 
85. Kontrol noktası görevlisi, elektronik cihazlarla yaptığı kontrol esnasında, ruhsatsız bir silaha rastladığı zaman ne yapmalıdır?
A)  Şahsı ve silahı muhafaza altına alarak derhal genel kolluğa bilgi verir
B)   Şahıs ve silahın sorumluluk alanına girmesine engel olunarak dışarı çıkarılır
C)  Silah muhafaza altına alınır, şahıs gönderilir
D)  Şahıs kimlik bilgisi ve silah bilgileri alınıp serbest bırakılır
E)   Hiçbir şey olmamış gibi göreve devam edilir
 
86. Alışveriş merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Filiz görevli olduğu esnada içinde yüklü miktarda para bulunan bir cüzdan bulmuştur. İzlemesi gereken en doğru yol aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Cüzdanın kesin sahibi bulunduğunda koşulsuz tutanaksız verebilir
B)   Genel kolluğa direk tutanaksız teslim edebilir
C)  Teslim-Tesellüm tutanağı tutmadan hiç kimseye teslim etmez
D)  El koyma tutanağı ile danışmaya teslim eder
E)   Arama tutanağı tutarak genel kolluğa teslim eder
 
87. Özel güvenlik görevlisi Fatma görevli olduğu alışveriş merkezinde akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin kendi kendisine ve etrafına zarar verdiğini görmüş ve kişiye müdahale ederek kontrol altına almış kişinin özgürlüğünü fiilen geçici olarak kısıtlamıştır. Fatma hangi yetkisini kullanmıştır?
A)  Zapt etme
B)   Gözlem altına alma
C)  El koyma
D)  Zor kullanma
E)   Yakalama
 
88. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi için arama kuralları bakımından yanlıştır?
A)  Arama, aynı cinsiyette olan kişi veya kişiler tarafından yapılmalıdır
B)   Suç şüphesi nedeni ile şüphelinin konutunda arama yapamaz
C)  Hukuka aykırı olarak yapılan aramada elde edilen deliller yok hükmündedir
D)  Genel kolluğun gözetimi ve denetiminde el ile üst araması yapabilir
E)   Sorumlu olduğu alan ve süre içerisinde her zaman el ile üst araması yapabilir
 
 
89. Aşağıdakilerden hangileri özel güvenlik görevlilerinin kaba üst araması yapabilecekleri yerlerdendir?
     I-Hastaneler
     II-Havaalanları                  
     III-Spor müsabakaları
     IV-Parklar
     V-Alışveriş Merkezleri       
     VI-Barajlar
A)  Yalnız VI
B)   II, VI
C)  II, III, VI
D)  II, III, IV, VI
E)   II, III
 
90. Ana giriş kontrol noktasında en az 2(iki) kişi olması tavsiye edilen personel hangisidir?
A)  Yönlendirici personel
B)   Kontrol personeli
C)  Koruma personeli
D)  Kontrol noktası amiri
E)   Hiçbiri
 
91. Özel güvenlik personeli görev alanı içerisinde bir araçtan şüphelenildiğinde aşağıdaki hareket tarzlarından hangisini yapmamalıdır?
A)  Aracın kaportası gözle kontrol edilebilir
B)   Aracın içerisinde görünen yerlere gözle bakılabilir
C)  En az iki kişi ile aracın içi kontrol edilir
D)  Aracın içindeki kişilerin davranışlarına dikkat etmelidir
E)   Araçla ilgili bilgileri not almalıdır
 
92. Havaalanları girişlerinde görev yapan özel güvenlik görevlileri hangi görevi yerine getirmektedir?
A)  Adli görev
B)   İdari görev
C)  Önleyici görev
D)  Özel görev
E)   Siyasi görev

 
93. Özel güvenlik görevlisi açısından aşağıdaki elde edilen delillerden hangisi kanuna aykırı elde edilmiş delil niteliğindedir?
A)  X-ray cihazı ile korunmakta olan özel alana girerken elde edilmiş ruhsatsız silah
B)   Suçüstü halinde failin elinden alınmış olan silah
C)  Failin suçu işledikten sonra kaçarken çöp kutusuna atmış olduğu silah
D)  Kişinin rızası olmadan çantasının zorla aranması neticesinde bulunan silah
E)   Hiçbiri
 
94. 5188 s.k. md.7’de özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki hangi yerlerde kimlik sorma yetkileri açıkça belirtilmemiştir?
A)  Havaalanları
B)   Düğün törenleri
C)  Alışveriş merkezleri
D)  Toplu ulaşım tesisleri
E)   Sahne gösterileri
 
95.  “Suçüstü” halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangileri yapabilir?
I-Polis 
II-Özel güvenlik                      
III-Mağdur     
IV-Görev alanı ve        süresi dışında özel güvenlik
A)  I, II
B)   IV
C)  I, II, III
D)  I, II, III, IV
E)   I, III
 
96. 5188 s.k. md.7’ye göre aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hâkim kararı olmadan görev bölgesinde bulunan konuta girmeye yetkili değildir?
A)  Yangın durumunda
B)   Deprem durumunda
C)  Yardım istenmesi durumunda
D)  Hırsız girmesi durumunda
E)   Sel olması durumunda
 
97. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmada dikkat edilecek hususlardan değildir?
A)  Zorunlu olmalıdır
B)   Saldırının giderilmesi için yetecek derecede olmalıdır
C)  Saldırganın elinde alet olması gerekir
D)  Amaca ulaşıldığında zor kullanımına son verilmelidir
E)   Tehlikenin kaldırılması için yetecek derecede olmalıdır
 
98. Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için aşağıdaki belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?
A)  Gerektiğinde ziyaretçinin yanına refakatçi verilmelidir
B)   Ziyaretçilerin kimlik bilgileri kayıt altına alınmalıdır
C)  Ziyaretçi kartı verilmelidir
D)  Ziyaret edilecek kişi ile görüşülerek teyit edilmelidir
E)   Teyit alındıktan sonra eşya kontrolüne hiç gerek yoktur
 
99. Büyük bir parkta görevli olan özel güvenlik görevlisi Yalçın parkın içerisinde garip hareketler yapan bir şahıs görür. Şahsın yanına gittiğinde akli dengesinin yerinde olmadığını ve elinde Kırıkkale marka bir silah olduğunu fark eder. Silahı şahsın elinden zorla muhafaza altına alır. Şahsıda yakalayarak genel kolluğa haber verir. Burada silahı zorla muhafaza altına alma işlemine ne ad verilir?
A)  Zapt etme
B)   Üst araması
C)  Yakalama
D)  Zor kullanma
E)   Yetki gaspı
 
100. Özel güvenlik görevlisi Hüseyin üniversitede gece vardiyasında bina içerisinde etrafı kontrol ederken elektrik kontağından çıkan kıvılcım neticesinde küçük çaplı bir yangın çıktığını görür. Hemen yangın söndürme cihazı ile müdahale eder ve durumu kontrol altına alır. Sabah bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini bir yazı ile bilgilendirir. Bu yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Mektup
B)   Rapor
C)  Tutanak
D)  Dilekçe
E)   Çizelge

1.     A26. E51. B76. B
2.     C27. C52. D77.  C
3.     C28.A53. D78. E
4.     B29. C54. B79. A
5.     A30. E55. C80. D
6.     B31. E56. B81. D
7.     E32. A57. B82. C
8.     A33. E58. A83. B
9.     D34. E59. C84. E
10. B35. C60. A85. A
11. E36. B61. A86.  C
12. D37. D62.  A87.  E
13. D38.  A63. B88.E
14. A39. D64. B89. E
15. B40. E65. A90. B
16. A41. B66.  B91. C
17. C42. E67. C92. C
18. C43. E68. D93. D
19. D44. B69. E94. C
20.  B45. B70. D95. D
21. D46. C71. E96. D
22. C47.  A72. A97.  C
23.  A48. D73. C98. E
24. E49. A74.  E99.  A
25. B50. E75. D100. B

Yorumlar - Yorum Yaz
     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar13.583713.6381
Euro15.205315.2662
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam50
Toplam Ziyaret8947913