SINAV BİLGİLERİ
Takvim

50.SINAV

1.    “Mizahı yerli yerinde kullanma” deyimi etkili sunum tekniklerinde hangi anlamda kullanılmaktadır?
A)  Sunum boyunca sürekli fıkra anlatarak insanları eğlendirmek
B)  Dinleyicileri kahkahaya boğmak
C)  Nerelerde fıkra anlatacağını sunum öncesinde dinleyicilere açıklamak
D)  Her paragraf sonunda bir fıkra anlatmak
E)  Birlikte dinleme atmosferi oluşturmak
 
2.    Kaynaktan gelen iletiye alıcının tepkisine ne ad verilir?   
A)  Gürültü                  
B)  Kodlama
C)  Geri bildirim
D)  Kaynak                 
E)  Empati
 
3.     Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi iletişimi daha iyi ifade etmektedir?
A)  Kişinin duygu ve düşüncelerini karşısındakine olduğu gibi aktarabilme ve uzlaşabilme sanatıdır
B)  Kişinin kendi duygu ve düşüncelerini en doğru olarak kabul etmesidir
C)  Kişinin, tamamen karşısındaki kişiye tabi olmasıdır
D)  Kişinin, aynı konudaki düşüncelerini farklı yer ve zamanlarda farklı ifade etmesidir
E)  Kişinin, uygulamalara karşı diğer kişileri kışkırtmasıdır
 
4.    Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını arttırır?
A)  Karmaşık uzun cümleler
B)  Mesleki jargonları, bilinmeyen kelimeleri kullanmak iletişimin başarısını arttırır
C)  Dinleyicilerin ilgisini çekmeden doğrudan konuya girmek
D)  Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak
E)  Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek
 
5.    Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A)  Hayır dememizin haklılığını anlatmak için çok çabalamalıyız
B)  Hayır derken baskı altında kaldığımızda boyun eğmeliyiz
C)  Neden “hayır” dediğimizi açıklamalıyız
D)  Karşıdakinin duygularını anlamak için vakit kaybetmemeliyiz
E)  İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz
     Panik halinde bulunan insanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?
A)  İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli bir yere kaçmaya çalışırlar
B)  Muhakeme yeteneklerini kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar
C)  İlk hareket edeni ya da çoğunluğun hareket ettiği yöne doğru yönelip onları takip ederler
D)  Can telaşıyla paniğe kapılanların insani duyguları zayıflar
E)  Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği komutları dinlerler
 
7.    Aşağıdakilerden hangisi iletişimde fiziksel gürültü olarak anlaşılmaz?
A)  Toplumsal olaylardaki kalabalığın sesi
B)  Sosyo-kültürel çevre
C)  Fabrikadaki makinelerin sesi
D)  Televizyonun cızırtılı olması
E)  Telefon parazitleri
 
8.    Aşağıdakilerden hangisi iletişim kazalarının sebeplerinden değildir?
A)  Kaynağın bilgi, duygu ve düşünceyi alıcıya aktaramaması
B)  Kaynağın, alıcı için önem taşımayan mesajlar vermesi
C)  İletişim sürecinde kullanılan kanalın doğru seçilmesi
D)  Hedefin bilgi, duygu ve düşünceyi anlamlandıramaması
E)  Alıcının geribildirim vermemesi
 
9.    Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardandır?
A)  Yıkıcı eleştiriler yapmak
B)  Genelleme yapmak
C)  Sorumluluk almamak
D)  Mantığı silah olarak kullanmak
E)  Hepsi
 
10.              “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?
A)  Empati                                          
B)  Enformasyon
C)  Beden dili              
D)  Yaşantı                 
E)  Öğrenme
 
11.              Aşağıdakilerden hangisi iyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan insanlar arasındaki belirgin farkı tayin eden kişiler arası faktörlerden, değildir?
A)  Öfke
B)  Sosyal statü
C)  Kendini açığa vurma
D)  İfade berraklığı
E)  Benlik

12.         
İletişimi başlatan kimse ya da gruba ne denir?
A)Kaynak       
B)Mesaj    
C)Hedef
D)Kodlama     
E)Alıcı
 
13.         Yasal olmayan toplumsal olayları başlatan ve yürüten toplulukların hedeflerine ulaşabilmek amacıyla güvenlik güçlerine karşı kullandıkları tekniğe ne ad verilir?
A)  Gözlem
B)  Plan
C)  Korku
D)  Tahrik
E)  Eylem
 
14.Göz yaşartıcı spreyler insanlara karşı kaç metreden daha yakın mesafeden kullanılmamalıdır?
A)  1 metre
B)  2 metre
C)  3 metre
D)  4 metre
E)  5 metre
 
15.Kullanmak zorunda kalındığında aşağıda sayılan hangi bölgeye copla vurulabilir?
A)  Kafaya
B)  Göğüs bölgesine
C)  Kol ve bacaklara
D)  Yüze
E)  Karın bölgesine
 
16.“Kitle psikolojisini bilmek” güvenlik personeline aşağıdakilerden hangisini kazandırır?
A)  Fertlerin iradeleriyle hareket etmediğini bilir
B)  Çekingen ve zayıf insanlardan beklenmeyecek davranışların sergilenebileceğini bilir
C)  Yanlış bilgilendirmelerle kalabalığın provoke olabileceğini bilir
D)  Yapılacak olumsuz davranışların taklit edilebileceğini bilir
E)  Hepsi

17. 
Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar?
A)  Destekleyiciler   
B)  Harekete geçenler              
C)  Tesir altında kalanlar 
D)   Provokatörler     
E)  Hiçbiri           
 
18. Kalabalık yönetiminde zor kullanma taktiklerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  Zor kullanma topluluğun dağıtılmasında son çare olmalıdır
B)  İhtara gerek kalmaksızın topluluk dağıtılmalıdır
C)  Bölge müdahaleye uygun olmalıdır
D)  Müdahalenin amacı topluluğu dağıtma toplanmayı önleme, suçluyu yakalama olmalıdır
E)  Müdahale ekibi belli bir düzen içinde hareket etmelidir
 
19.Kalabalığın denetimi hangi yolla sağlanamaz?
A)  Küçük birimlere bölerek dağıtmak
B)  Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini önleyerek  dağıtmak
C)  Kalabalık  önderlerini  toplamak
D)  Topluluk özellikleri kazanmalarından önce dağıtmak
E)  Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını engellemek
 
20.Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde gösterdiği kollektif davranış özelliklerinden değildir?
A)  İrade zayıflığı        
B)  Duygusallık
C)  Kendisi olma         
D)  Özenti
E)  Telkin
 
21.Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden birisi değildir?
A)  Organizatörlerle diyalog kurma
B)  İkna edici olma
C)  Taviz vermeme                 
D)  Profesyonel olma              
E)  Caydırıcılık
 
22.Grubu ve üyelerini sonuca götüren etkileyici davranışların kaynağı olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Kalabalığın gücü               
B)  Grup dinamiği                   
C)  Sosyal yığın                      
D)  Liderin gücü                      
E)  Grup çatışması

23.
İlk yardımda hangi müdahale temel yaşam desteği değildir?
A)  Hava yolunun açılması
B)  Kalp masajı
C)  Suni solunum
D)  Psikolojik yardım
E)  Dilin elle tutulup çekilmesi

24.
İlkyardımın en önemli amacı nedir?
A)  Hasta ile ilgili bilgileri toplamak
B)  Hastaya teselli vermek
C)  Hastanın durumun kötüye gitmemesi için çaba göstermek
D)  Hastanın bir an önce sağlık kuruluşuna göndermek
E)  Hastanın tedavisini yapmak
 
25.Düşme sonrası şuuru yerinde ancak idrarını tutamayan bir yaralıda en çok dikkat edilmesi gereken durum nedir?
A)  Böbreklerde oluşan hasar
B)  Kalın barsak hastalığı
C)  Psikolojik sorunlar
D)  Omurilik zedelenmesi
E)  Zehirlenme
 
26.Yaşam belirtileri olan yaralıya ilk başta sergilenecek davranış olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A)  Kişi kendini tanıtır
B)  Olaydaki ölü ve yaralı durumu aktarılır
C)  Hoşgörülü ve nazik davranarak güven sağlar
D)  Hasta/yaralının endişelerini gidererek rahatlatır
E)  Olayın mahiyeti, koşulları, varlığı sorularak öğrenilir

27.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi hasta/yaralı taşınmasında genel kurallardan değildir?
A)  Hasta/yaralıya uzak mesafede çalışılmalıdır
B)  Hasta/yaralı taşınmasında ilkyardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır
C)  Omurilik yaralanma riskini azaltmak ve sırtın gerginliğini korumak için dizler ve kalçalar bükülmelidir
D)  Hasta/yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir
E)  Hasta/yaralı baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranmalıdır
 
28.Bilinci kapalı  bir kişi ile karşılaşıldığında, solunum yolunu en çok kapatan unsur olarak öncelikle neye dikkat edilir?
A)  Kırılan dişlere
B)  Gıdalara
C)  Kravatın sıkı olmasına
D)  Dile 
E)  Ağza alınan oyuncak vs gibi küçük cisimlere
 
29.Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında hastaya hangi pozisyon verilir?
A)  Baş dik durumda oturtulur
B)  Yan yatırılır
C)  Sırtüstü yatırılır
D)  Ayakları havaya kaldırılır
E)  Yüzüstü yatırılır
 
30.Aşağıdakilerden hangi müdahale esnasında genel anlamda ilk olarak yapılması gereken temel yaşam desteğidir?
A)  Hava yolunun açılması
B)  Kalp masajı
C)  Suni solunum
D)  Psikolojik yardım
E)  Dilin elle tutulup çekilmesi
 
31.Silahlı saldırı tehlikesi altındaki bir ortamda, yaralı için ilk yardım öncesinde yapılması gereken en önemli adım nedir?
A)  Kalp masajı yapılması
B)  Ambulansa haber verilmesi
C)  Ortamdaki kişilerin güvenliği sağlanması
D)  Yaralıya moral verilmesi
E)  Saldırganlar etkisiz hale gelene kadar,  mücadele edilmesi
 
32.Bacaktaki diz üstü ve diz altı bölgedeki yaygın kanamanın engellenmesi için damar üzerine basınç hangi bölgeden uygulanır?
A)Ayak sırtı           
B)Diz arkası
C)Topuk arkası                   
D)Kasık iç kısmı
E)Diz kapağı
 
33.LPG-Doğalgaz yangınlarında etkili olan söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sulu köpük       
B) Su      
C) Köpük       
D) Battaniye         
E) Kuru kimyevi toz
 
34.Elektrik akımının olduğu alanlarda hangi davranış şekli yanlıştır?
A)  Elektrik akımı sigortadan kapatılır
B)  Yangın oluşması durumunda kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile müdahale edilir
C)  Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır
D)  Elektrik akımına kapılan kişi kuru maddelerle (odun, kuru bez) akımdan uzaklaştırılır
E)  Metal kısımlara dokunulmaz
 
35. Çizme, baret, yangına yaklaşma elbiseleri ve temiz hava solunum cihazları gibi kavramlar  aşağıdaki şıklardan hangisini ifade eder?
A)  Yangında koruyucu malzemeler   
B)  Yangın söndürme cihazları
C)  Yangın önleyici tedbirler              
D)  Yangın söndürme maddeleri
E)  Yangın söndürme prensipleri
 
36.Yangınlara ilk müdahale etmek durumunda olan güvenlik personelinin bilmesi gereken en önemli hususlardan birisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)  İşverenin geleceği saati bilmek
B)  Yangın söndürücülerinin yerini ve kullanımını bilmek
C)  Yangın çıktığında derhal dışarıya kaçmak
D)  Yangın çıktığında ilk olarak güvenlik müdürünü aramak
E)  Hiçbiri
 
37.Aşağıdakilerden hangisi gaz kullanımında doğru değildir?
A)  Gaz kullanımından sonra düğmeler ve dedantör kapatılır
B)  Gaz kaçağı kibrit ve mum ile kontrol edilir
C)  Bağlantı hortumu 125 cm den uzun olmamalıdır
D)  Cihazın altına kağıt, plastik örtü v.s. konulmaz
E)  Hepsi
 
38.Doğalgazın tehlikeli oluşu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? 
A)  Zehirli olması                                
B)  Boğucu olması                              
C)  Kokusuz olması
D)  Havadan hafif olması       
E)  Hiçbiri       
 
39.I.Rüzgârı arkanıza alın.
   II.Tetiği hortumla birlikte yangına yöneltiniz.
 Yukarıda belirtilen hususlar size neyi hatırlatır?  
A)  Yangından kaçmayı
B)  İtfaiyeye haber vermeyi
C)  Yangın söndürme cihazının kullanılmasını
D)  Dumanın bulunduğu yeri
E)  İlk yardım malzemesini
 
40.Aşağıda belirtilenlerden hangisi paratoner sistemini ifade eder?
A)  Yangın ihbar sistemini
B)  Yıldırım düşmesi halinde binaya zarar vermeden toprağa geçiren sistemi
C)  Parlama-patlama sistemini
D)  Yangın sebeplerini
E)  Yanıcı maddenin cinsini
 
41.Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
A)  Saldırganları yakalamak
B)  Kalabalığı dağıtmak
C)  Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
D)  Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
E)  Hiçbiri
 
42. Öncü İstihbarat Çalışmasının amacı  korunan kişinin ………ve ………..üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik …………..ortadan kaldırmak veya ………………indirmektir.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşluklara uygun olanıdır?
A)  ofisi / ikameti / riski / maksimuma
B)  seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma
C)  mekân / yol / riski / maksimuma
D)  gideceği yer / güzergâh / karşılama / minimuma
E)  gideceği yer / güzergâh / riski / minimuma
 
43.Dört kişi ile korumada her koruma elemanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?
A)  60          
B) 72       
C)  90          
D)  120                 
E) 180
 
44.Aşağıdakilerden hangisi Koruma Hukuku kapsamındaki koruma çeşitlerinden değildir?
A)  Özel koruma    
B)  Konut ve işyeri koruma
C)  Sanatçı koruma
D)  Çağrı üzerine koruma
E)  Yakın koruma
 
45.Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara...................denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)  Kontrol noktaları   
B)  Yerleşme noktaları
C)  Boğma noktaları    
D)  Gözetleme noktaları                      
E)  Kavşak noktaları
 
46.Can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad verilir?
A)  Çevre Güvenliği
B)  Özel Güvenlik
C)  Kişisel Koruyucu Güvenlik
D)  Kişisel Fiziki Güvenlik Tedbirleri
E)  Temel Koruma Prensipleri
 
  
47.Akli dengesizlik, fanatizm yada ruhsal dengesizlik, yapılan saldırıların hepsi değilse de büyük bir çoğunluğunda görülen bir unsurdur. Suikastların, asıl nedenleri devrimci, ekonomik vs. olsa da suikastçılar hemen her zaman …………………olan şahıslardır.
    Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
A)  Psikolojik sorunları           
B)  Ekonomik sorunları             
C)  Siyasi sorunları
D)  Parasal sorunları    
E)  İdeolojik sorunları
 
48.Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu güvenlik ilkelerinden değildir?
A)  Uyanık ve şüpheci olmak
B)  Işıklandırma
C)  Haberleşme
D)  Sistemli olmak
E)  Rutin işlerden kaçınmak
 
49. Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir?
A)  El tipi metal dedektörü  
B)  Kapı tipi metal dedektörü
C)  X-ray cihazı                                  
D)  Kapalı devre kamera sistemi
E)  Yangın algılama ve söndürme sistemi
 
50.Aşağıdaki cihazlardan hangisi metal olmayan illegal maddelerin girişini engellemek amacıyla kullanılır?
A)  Kartlı geçiş sistemi
B)  Metal dedektörü
C)  Biyometrik  okuyuculu giriş sistemleri
D)  X-ray cihazı
E)  Termal kamera
 
51. Kapı tipi metal dedektörünün aşağıdakilerden hangisine alarm üretmesi beklenmez.
A)  Kol saati         
B)  Kemer    
C)  Kurşun kalem
D)  Cep telefonu         
E)  Bozuk para
 
52.Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli şahısların giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir?
I-         Kartlı geçiş sistemi  
II-       X-ray cihazı  
III-    Metal dedektörü
A)  Yalnız I                 
B)  Yalnız II 
C)  Yalnız III               
D)  I ve III                   
E)  I, II ve III
 
53.Yangın algılama sistemleri aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez?
A)  Duman      
B)  Isı              
C)  Ses
D)  Koku
E)  Alev          
 
54.Bir eroin bağımlısının fizyolojik yapısında aşağıdaki değişikliklerden hangisi görülmez?
A)  Nabız ve kan basıncında yavaşlama
B)  Gözbebeklerinde küçülme
C)  Yavaş nefes alma görülür
D)  Yerinde duramamak, enerjik olmak
E)  Ayakta durmakta zorluk çekmek
 
55.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?
A)  Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler
B)  Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler
C)  Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler
D)  Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler
E)  Bir kez kullanılması serbest olan maddeler
 
56.Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
A)  Suç ve suçlu takibinde herkes kendi başına müstakil çalışmalıdır
B)  Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır
C)  Suçla ilgili bilgiler birbirlerine karşı gizlenmelidir
D)  Biri diğerinin görev alanına hiç girmemelidir
E)  Hepsi
 
57.“Özel güvenlik görevlisi; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında ……………..  …………. hizmetlerini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişilerdir.” Cümlesinde boş bırakılan yere gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Genel koruma ve güvenlik            
B)  Özel koruma ve sağlık      
C)  Özel koruma ve eğitim                  
D)  Genel koruma ve özel koruma      
E)  Özel koruma ve güvenlik

58.
Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?
A)  Polis ve bekçilerin             
B)  Jandarma ve askerlerin     
C)  Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin
D)  Belediye başkanı ve belediye meclisinin   
E)  İl genel meclisinin
 
59.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliği genel kolluktan farklı kılan ve göz önünde tutulmak zorunda kalınan bir unsurdur?
A)  Suçu önleme                          
B)  Suçla mücadele
C)  Güvenlik maliyeti        
D)  Yaptırım gücü                   
E)  İş güvenliği
 
60.Özel güvenlik, yaşam hakkı, mülkiyet ve zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini önlemek ile görevlidir. Buna göre özel güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa yardımcı olmaktadır?
A)  İdari           
B)  Adli                       
C)  Önleyici
D)  Siyasi         
E)  Trafik
 
61.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yerine getirilen yakalama işlemi sonrası yapılabileceklerden değildir?
A)  Yakalanan kişinin ifadesini alma ve Sanık Hakları Formu düzenleme
B)  Yakalanan kişiyi genel kolluğa teslim etme
C)  Yakalama işlemine ilişkin genel kolluğa bilgi verme
D)  Yakalanan kişiye ilişkin gerekli güvenlik tedbirlerini alma
E)  Kişinin üstündeki suç unsurlarından arındırılmasını sağlama
 
62.Suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin, gözaltına veya muhafaza altına alma işlemlerinden önce özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasına ne denir?
A)  Gözlem altına alınma
B)  Koruma altına alma
C)  Yakalama
D)  Adli kontrol
E)  Tutuklama
 
 
 
63. (A) isimli özel güvenlik görevlisi, (B) ili şehirlerarası otobüs terminalinde görev yapmaktadır. Cumhuriyet Savcısının talimatı kapsamında; Polis, hakkında yakalama emri bulunan bazı kişilerin listesini anılan terminalde görevli A’ ya vermiştir. A, görevi sırasında yaptığı kimlik kontrolünde, kimliğini kontrol ettiği şahıslardan (C) isimli kişinin polis tarafından verilen listede hakkında yakalama emri bulunan kişilerden olduğunu tespit etmiştir. (C)’nin  yakalanmasına ilişkin; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)  (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalayamaz, ancak, durumu gecikmeksizin polise bildirir
B)  (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalayamaz, ancak, durumu gecikmeksizin polise bildirir ve polis gelinceye kadar terminalden ayrılmamasını (C)’ye söyler
C)  (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalayamaz, hakkında yakalama emri bulunduğunu, bu nedenle polise başvurması gerektiğini (C)’ye söyler
D)  (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalar ve durumu gecikmeksizin polise bildirir
E)  (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalayamaz, hakkında yakalama emri bulunduğunu, bu nedenle Cumhuriyet Başsavcısına başvurması gerektiğini (C)’ye söyler
 
64.Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevleri ya da özellikleri arasında yer almaz?
A)  Görev alanına izinsiz girilmesine müsaade etmemek
B)  Korunan bölgeye zorla girmeye çalışanları engellemek
C)  Koruduğu alanda bulunan insan ve araçları tanımak
D)  Gelişen olaylardan amirine veya amiri konumundakine bilgi vermek
E)  Suç işleme şüphesi altında bulunan kişileri izleyip takip etmek, gerektiğinde ifadelerini almak
 
  
 
65.I. Eşkal, kişinin belirgin özellikleri tarif edilerek yapılan resimdir.
     II. Eşkal, olaya karışan kişinin tanık tarafından ayırt edici özellikleriyle ifade edilmesidir.
     III. Eşkal, kişinin boy, vücut ve renk gibi fiziki özelliklerinin tanımlanmasıdır.
     IV.Eşkal, mağdur, tanık veya görevli tarafından yapılan tanımlamaya göre çizilen robot resimdir.
    Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri eşkal tespitini ifade eder?
A)  Yalnız II           
B)  I-II-III          
C)  I-III                                   
D)  I-II-III-IV        
E)  Hiçbiri
 
66.Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara ha­sar vererek üretimi durdurmak maksadıyla yapılan eylemlere ne denir?
A)  Direniş                              
B)  Tahrip                               
C)  Sabotaj                              
D)  Sondaj                                          
E)  Provokasyon
 
67.Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını kontrol ettirmeyen ve aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?
A)  Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
B)  Zorla aranır                 
C)  İçeri alınır
D)  Sadece eşyaları aranır       
E)  Hepsi
 
68.Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda olayları kızıştırmak, panik yaratmak isteyen toplulukların başvurduğu eylem biçimleri arasında yer alır?
A)  Aşağılama
B)  Yazılı ve sözlü tahrik
C)  Ateşli silah kullanılması
D)  El silahları kullanılması
E)  Hepsi
 
69.“Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri–fail–mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale ........................  denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)  Belge
B)  Delil
C)  Bulgu
D)  İspat vasıtası
E)  Maddi delil

70.
Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?
A)  Fiziki görünüşü düzgün olmalıdır
B)  Çevresi ile ilgili olmalıdır
C)  İyi iletişim kurmalıdır
D)  Sert imajlı ve heyecanlı olmalıdır
E)  Kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır
 
71.Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A)  Şüphelinin el yüz yıkamasına müsaade edilir
B)  Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır
C)  Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır
D)  Orada bulunanlar olay yerinin dışına çıkarılır
E)  Şüphelilerin  tespiti ve olay yerinden ayrılmamaları sağlanır
 
72.Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?
A)  Kişiye suçu işlerken rastlanması
B)  Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması
C)  Çocuklara karşı suç işlenmesi
D)  Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere karşı suç işlenmesi
E)  Hepsi
 
73.Hangisi arama kurallarından değildir?
A)  Şüphelinin rızası yoksa üstü ve eşyası aranmaz
B)  Aramayı, kural olarak arananla aynı cinsiyetteki görevli yapar
C)  Özel güvenlik görevlilerinin suç şüphesi nedeniyle şüphelinin konutunda arama yetkileri yoktur
D)  Hukuka aykırı aramada elde edilen deliller geçersizdir
E)  Arama, yakalamaya neden olan suç şüphesiyle orantılı olmalıdır
 
74.Kelepçe: güvenlik personelinin tedbir amacıyla kullandığı, şüphelinin hareket kabiliyetini sınırlayan, yakalandığını gösteren bir araçtır.
Kaç yaşından küçüklere kelepçe takılmaz?
A)  12
B)  15
C)  18
D)  19
E)  20
  
 
75.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır?
A)  Kontrol noktasında şahısların kontrolü kapı dedektörü ile yapılır
B)  Tesise girmekten vazgeçen şahsın yakalanarak aranması gerekir
C)  Kontrol noktasında şahısların aranması el dedektörü ile yapılır
D)  Kontrol noktasında eşyaların kontrolü X-ray cihazı ile yapılır
E)  Giriş kontrollerinde kart sistemi kullanılabilir
 
76. I. Nokta görevi yapan personele, görev mahallinden uzaklaşmalarını gerektiren görev verilemez.
     II. Nokta görevi ifa eden personel, görev yaptığı yerin çevresinde meydana gelen hadiseleri takip etmek, suç unsurlarını belirlediğinde yetkili kolluğa bildirmekle yükümlüdür.
     III. Nokta, görevi süresince oturabilir ve gelenleri nokta kulübesi veya odası çerisine alabilir.
     IV. Nokta personeli, görev yerini terk etmez, terk etmesi gerektiğinde amirini bilgilendirmek suretiyle gerekli iş ve işlemleri yürütür.
     V. Nokta hizmeti, hiçbir şekilde görev mekânının (kulübe veya odanın) dışına çıkılmaksızın yerine getirilir.
 
Nokta görevi ile ilgili yukarıda yer verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
A)  I ve II
B)  III ve V      
C)  II ve IV
D)  I, II ve III
E)  I ve III
 
77.Özel güvenlik personelince aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenemez?
A)  Olay Tespit Tutanağı
B)  Yakalama Tutanağı
C)  Koruma Altına Alma Tutanağı
D)  Teşhis Tutanağı
E)  Genel Kolluğa Teslim Tesellüm Tutanağı
 
78.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından yerine getirilebilecek bir “kontrol işlemi” değildir?
A)  Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
B)  Kişilerin üstlerini dedektörle kontrol etme
C)  Eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
D)  Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme
E)  Yoklama ve sıvazlama suretiyle kişinin bedeni üzerinde kontrol yapma
 
79.Zor kullanma yetkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)  Zor kullanma bedenî kuvvet ve maddî güç kullanmayı da kapsar
B)  Zor kullanma için öncelikle bir saldırı olmalıdır
C)  Kullanılacak araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini görevlinin kendisi takdir ve tayin eder
D)  Silah kullanma, zor kullanmanın en son aşamasıdır
E)  Görevli, kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karşısında, zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı kalmaksızın meşru savunmada bulunabilir
 
80.Önleme araması, aşağıdaki yerlerden hangisinde yapılabilir?
A)  Konutta
B)  Umumî veya umuma açık yerlerde
C)  Kamuya açık olmayan işyerlerinde
D)  Otel odasında
E)  İkametgâh olarak kullanılan yazlıkta
 
81.5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?
A)  Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
B)  Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üstlerini dedektörle arama
C)  Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteye kişilere ait eşyaları X-ray cihazından geçirme
D)  Gerek görmesi halinde, koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin tekrar duyarlı kapıdan geçmesini isteme
E)  Gerek görmesi halinde, koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin çantasını açtırma
 
82.Türk Ceza Kanununa göre, görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının hesabına geçiren kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir?
A)  Zimmet
B)  Rüşvet       
C)  İrtikap
D)  Görevi Kötüye Kullanma
E)  Hırsızlık
 
83.Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması hâlinde, Türk Ceza Kanunundan yer alan hangi suça ilişkin hükümler uygulanır?
A)  Kasten yaralama
B)  Taksirle yaralama
C)  Eziyet        
D)  İşkence
E)  İnsanlık dışı muamele
84.Yabancı kişilerin Türkiye’de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?
A)  Mülkilik
B)  Şahsilik
C)  Mütekabiliyet
D)  Evrensellik
E)  Koruma
85.Özel güvenlik görevlilerince aranan bir kişinin istenilen bir eşyayı rızası ile görevlilere vermeleri üzerine muhafaza altına alınması işlemine ne ad verilir?
A)  Elkoyma
B)  Emanete alma
C)  Zor kullanma
D)  Müsadere
E)  Yakalama
 
86.5188 sayılı Kanuna göre, özel güvenlik görevlisinin üzerinde kimlik kartı taşımamasının müeyyidesi nedir?
A)  Yetkilerini kullanamamak
B)  İdari soruşturma geçirmek
C)  Özel güvenlik görevlisi sıfatını kaybetmek
D)  Tazminat ödemek
E)  Yeniden eğitime tabi tutulmak
 
87.Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini hukuka uygun kullanıp kullanmadığının denetlenmesi sırasında öncelikle aranan iki temel ölçüt nedir?
A)  Görevli olunan yer – Görev alanı
B)  Görevli olunan süre - Görev alanı
C)  Görevli olunan süre – Görevli olunan iş
D)  Görevli olunan süre - Görevli olma
E)  Görevli olunan süre – Görev emri
 
88.5188 sayılı Kanunla ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?
A)  Özel güvenlik görevlileri, işlenmiş bir suçun sanığını silahları ile takip edebilirler
B)  Özel güvenlik görevlileri, para ve değerli eşya nakli sırasında silahlı görev yapabilirler
C)  Özel güvenlik görevlileri kişileri korurken silahlı görev yapabilirler
D)  Özel güvenlik görevlileri özel hastaneleri korurken silahlı görev yapabilirler
E)  Özel güvenlik görevlileri üniversite rektörünün konutunu silahlı koruyabilirler

89.
Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat aşağıdakilerden hangisi tarafından temin edilir?
A)  Genel kolluk
B)  Özel güvenlik görevlileri
C)  Özel güvenlik izni verilen kişi, kurum veya kuruluş
D)  Özel güvenlik komisyonu
E)  Hepsi
 
90.Özel güvenlik izni verilen yerde kaç adet silah kullanılabileceği aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
A)  Özel güvenlik sahibi kişi, kurum veya kuruluş
B)  Güvenlik müdürü/amiri
C)  İl jandarma komutanlığı
D)  İl emniyet müdürlüğü
E)  İl özel güvenlik komisyonu
 
91.Grev yasağına uymayan, ateşli silahını bu kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisi hakkında verilecek ceza ve getirilecek yasaklar hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)  Bu kişilerin bir defaya mahsus cezaları tecil edilir
B)  Bin Türk lirası idarî para cezası verilir
C)  Bu kişilerin çalışma izni iptal edilir
D)  Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar
E)  Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olarak çalışamazlar
 
92.Özel güvenlik görevlisinin, sivil kıyafetle görev yapabilmesi için kimden izin alınır?
A)  Bakanlık
B)  İl özel güvenlik komisyonu
C)  Mahkeme
D)  İl emniyet müdürü
E)  Sınav komisyonu
 
93.5188 sayılı Kanun hükümleri incelendiğinde, özel güvenlik görevlilerine ait yetki ve yasaklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)  Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz
B)  Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirir
C)  Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin üstlerini dedektörle arar
D)  Özel güvenlik görevlileri greve katılabilir
E)  Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alır
 
 
94.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin çalışma izninin iptali için bir gerekçedir?
A)  Özel güvenlik görevlisi kimlik kartını kaybetmesi
B)  Görevli olduğu yer ve zamanda suç unsurlarına el koyması
C)  Görevli olduğu yer ve zamanda şartlar oluştuğunda silah kullanması
D)  Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi
E)  Fiilen özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaması 
 
95.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin zor kullanmasını haklı kılan bir durumdur?
A)  Zilyetliğin gaspı
B)  Zilyetliğe saldırı
C)  Meşru müdafaa
D)  Zorunluluk hali
E)  Hepsi
 
96.Aşağıdaki durumlardan hangisi her halükarda, özel güvenlik görevlisine görev alanındaki işyeri ve konutlara girme hakkı vermez?
A)  İmdat istenmesi
B)  Yangın olması
C)  Deprem olması
D)  Gaz kaçağı olması
E)  Çığlık sesi gelmesi
 
97.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlardan değildir?
A)  Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
B)  Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak
C)  Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak
D)  18 yaşını doldurmuş olmak
E)  Herhangi bir suçtan dolayı mahkûm olmamak
 
98.5188 sayılı Kanunun, özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisine atıfta bulunduğu Medeni Kanunun 981 inci maddesinin konusu nedir?
A)  Zilyedin savunma hakkı
B)  Zilyetlik kavramı
C)  Zilyetliğin türleri
D)  Mülkiyetin korunması
E)  Zilyedin tasarruf hakkı
 
99.5188 sayılı Kanunun, özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisine atıfta bulunduğu Türk Ceza Kanununun 24 üncü maddesinin konusu nedir?
A)  Meşru müdafaa
B)  Kanunun hükmü ve amirin emri
C)  Zorunluluk hali
D)  Haksız tahrik
E)  Hata
 
100.5188 sayılı Kanunun, özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisine atıfta bulunduğu Türk Ceza Kanununun 25 inci maddesinin konusu nedir?
A)  Kanunun emrini yerine getirme
B)  Suçüstü hali
C)  Meşru müdafaa ve zorunluluk hali
D)  Suça teşebbüs
E)  Gönüllü vazgeçme
 

Yorumlar - Yorum Yaz
     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.82938.8647
Euro10.329110.3705
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam47
Toplam Ziyaret8937258