SINAV BİLGİLERİ
Takvim

66.YENİLEME

ÖZEL GÜVENLİK 66. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

1. Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonunun görevlerinden biri değildir?
A) Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını genişletmek
B) Özel güvenlik şirketlerine faaliyet izin belgesi vermek
C) Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin talepleri karara bağlamak
D) Özel güvenlik faaliyetleriyle ilgili denetim sonucunda, valinin talebi üzerine alınacak tedbirleri kararlaştırmak
E) Kurum ve kuruluşların talebi üzerine, işyerinin, çalışanların ve tesislerin özel güvenlik birimi kurmak veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek

2. Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri, güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini kaç gün içerisinde valiliğe verir?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 35
E) 90

3. “5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre silahsız özel güvenlik görevlileri …… yılda bir yenileme eğitimi alırlar ve eğitim süresi …… saattir.” cümlesindeki boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
A) 5 - 50
B) 5 - 60
C) 5 -100
D) 3 - 60
E) 3- 50

4. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi yöneticisinde aranan şartlardan birisi değildir?
A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
B) Dört yıllık yüksekokul mezunu olmak
C) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla
tamamlamış olmak
D) Özel güvenlik şirketine ortak olmak
E) Affa uğramış olsa bile kaçakçılık veya
hırsızlık gibi suçlardan mahkûm olmamak

5. Türk Ceza Kanunu Madde 25'de yer alan; “Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.” hükmüyle aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?
A) Meşru savunma
B) Zorunluluk hali
C) Zilyedin savunma hakkı
D) Emrin yerine getirilmesi
E) Görevin yerine getirilmesi

6. Aşağıda sayılan haklardan hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde sayılan haklardan değildir?
A) Mülkiyet hakkı
B) Yargı yolundan yararlanma hakkı
C) Vatandaşlık hakkı
D) Ötanazi hakkı
E) Eğitim öğretim hakkı

7. Özel güvenlik görevlilerinin çalışma saatleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Özel güvenlik görevlisinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir
B) Özel güvenlik görevlisinin sözlü onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir
C) Gece çalışması hiçbir surette yedi buçuk saatten fazla olamaz
D) İhtiyaç duyulması durumunda çalışma süreleri mülki amir tarafından sınırsız uzatılabilir
E) Özel güvenlik görevlileri gece çalışmaz

8. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun’da özel güvenlik görevlileri için idari para cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmamıştır?
A) Grev yasağına uymama
B) Ateşli silahını 5188 sayılı kanuna aykırı kullanma
C) Ateşli silahını görev alanı dışında kullanma
D) Özel güvenlik görevlisi kimlik kartını başkasına kullandırma
E) Görevine geç gelme

9. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Özel güvenlik görevlileri grev yapamazlar
B) Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten çıkarılamazlar
C) Mülki idare amirleri içkili yerlerde özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin veremezler
D) Üzerinde özel güvenlik görevlisi kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri yetkilerini kullanamazlar
E) Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır

10. Özel güvenlik şirketleri, birimleri ve eğitim kurumlarının denetimlerinde tespit edilen eksikliklerinin giderilmesi için kurum ve kuruluşlara asgari kaç gün süre verilir?
A) 5
B) 7
C) 10
D) 15
E) 30

11. Özel güvenlik alanında faaliyette bulunacak bir şirketin hangi bakanlıktan izin alması gerekmektedir?
A) Milli Savunma Bakanlığı
B) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
C) Milli Eğitim Bakanlığı
D) İçişleri Bakanlığı
E) Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

12. İl Özel Güvenlik Komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
B) İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
C) Ticaret Odası temsilcisi
D) Sanayi Odası temsilcisi
E) Üniversite temsilcisi

13. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi kurucusunda aranan şartlardan birisi değildir?
A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakTürkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
B) Kasten Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve üzerinde hapis cezasına mahkûm ve üzerinde hapis cezasına mahkûm olmamakolmamak
C) 18 yaşını doldurmuş olmak18 yaşını doldurmuş olmak
D) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmakbitirmiş olmak
E) Güvenlik soruşturması olumlu olmakGüvenlik soruşturması olumlu olmak

14. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından uygulanabilecek bir tedbir değildir?
A) Kişileri durdurarak üstlerini arama ve kimlik tespiti yapma
B) Görevli olduğu hava limanında yolcuların biletleriyle kimlik kartlarını kontrol etmek amacıyla kimlik sorma
C) Koruduğu bina ve tesislere gelenlerin eşyalarını X-ray cihazı veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
D) Görev yerinde aramalar sırasında tespit edilen suç teşkil eden veya delil olabilecek eşyayı emanete alma
E) Görev mahallinde meydana gelen suçlarda olay yerini koruma önlemlerini alma

15. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Hakan’ın görevli olduğu yerde yakalama yetkisini kullanabileceği kişilerden biri değildir?
A) Hakkında yakalama emri bulunan kişi
B) Hakkında icra takibi bulunan kişi
C) Suç işleyen kişi
D) Kısa süre önce suç işlendiğini gösteren eşya veya delille kaçmakta olan kişiyi
E) Vücuduna veya sağlığına yönelik mevcut bir tehlikeden dolayı korunması gereken kişiyi

16. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkisini kullanma şartı değildir?
A) Yetkinin kullanılması için kanunda öngörülen şartlar oluşmalıdır
B) Yetkinin kullanılması için üzerinde kimlik kartı olmalıdır
C) Yetki, görev alanında kullanılmalıdır
D) Yetkinin kaynağı işveren olmalıdır
E) Yetki, görev süresinde kullanılmalıdır

17. Özel güvenlik görevlisi Mehmet’in güvenliğini sağlamakla görevli olduğu aşağıdaki yerlerden hangisine girişte kimlik sorma yetkisi yoktur?
A) Bilimsel bir toplantı
B) Davetlilerin de olduğu bir konser
C) Basketbol müsabakası düzenlenen bir spor salonu
D) Alışveriş Merkezleri
E) Hava meydanları

18. Silahlı özel güvenlik yenileme eğitimi kaç ders saatinden oluşur?
A) 10
B) 20
C) 40
D) 60
E) 65

19. İş Kanununa göre, nitelikleri bakımından en az kaç iş gününden fazla süren işlere sürekli iş denir?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 35
E) 90

20. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli polislerce, özel güvenlik şirketinin hizmet verdiği alışveriş merkezinde yapılan denetlemede, özel güvenlik görevlisi Ayhan’a üniforma giydirilmediği tespit edilmiştir. Bu durumda özel güvenlik yöneticisi hakkında uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uyarma
B) Kınama
C) Adli para cezası
D) Hapis cezası
E) İdari para cezası

21. Nokta Görevine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Nokta görevi süresince yetkili amire bilgi verilmeksizin nokta mahallinden ayrılmak mümkündür
B) Nokta görevi süresinde görev mahalline gelen kişilerle her zaman uzun süreli görüşme yapılabilir
C) Nokta görevi yerine herkesin girmesine izin verilebilir
D) Nokta mahallinde görevli personel, bir sonraki personele görevi devretmeden görev yerinden ayrılamaz.
E) Nokta görevi sırasında telefonla özel görüşme yapılabilir

22. Devriyenin amaçları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
A) Mevcut kamu düzenini korumak
B) Görev alanında güvenliği tehlikeye düşüren durumları olağan kabul edip engel olmamak
C) Suç işleme eğiliminde olanları caydırmak
D) Güvenliği tehlikeye düşürmeye yönelik olayları önlemek
E) Yardım isteyenlere ve olay mağdurlarına yardım etmek.

23. "Rapor yazılırken gerekli bilgiler" ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Raporun başlık kısmına yazılan makam açıkça belirtilmelidir B) Hadiselerin kronolojik sıralamasına gerek yoktur, önemli olan olayın doğru olmasıdır C) Olayı haber alış şekli belirtilmelidir D) Olayın oluş zamanı, gün saat olarak, olay yerine varış saati bildirilmelidir E) Olayın mağduru, olayda şüpheli kişiler, tanıklar veya tanık olabilecek kişiler belirtilmelidir

24. Aşağıdakilerden hangisi delilin özelliklerinden değildir?
A) Olayı temsil edici olmalı
B) Mantıklı olmalı
C) Kanuna aykırı olmamalı
D) Gerçekçi olmalı
E) Olay yerinde olmalı

25. Aşağıdaki ifadelerden hangisi zor kullanma yetkisi açısından doğru değildir?
A) Genel kolluk gelene kadar zor kullanımı devam etmelidir
B) Yakalanan kişinin direnmesi esnasında kullanılır
C) Haksız bir saldırıda bulunulması durumunda kullanılır
D) Saldırı ile savunma aynı anda gerçekleşiyor olmalıdır
E) Zor kullanma, kişi etkisiz hale gelince son bulmalıdır

26. Biyolojik unsur ihtiva etmesinden şüphe duyulan açılmamış mektup veya paket bulunduğunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Mektup veya paket sallanmamalı ve açılmamalıdır
B) Odadan çıkılır ve girişi önleyici tedbir alınır
C) İlgili birime haber verilir
D) Paket elle kontrol edilerek maddenin sertliği anlaşılmaya çalışılır
E) Paketin yeri değiştirilmemelidir

27. Suçun veya tehlikelerin önlenmesi amacıyla veya suçun delili olabileceği veya müsadereye tâbi olduğu için, bir eşya üzerinde, rızası olmamasına rağmen, zilyedin tasarruf yetkisinin kaldırılması işlemi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakalama
B) Tutuklama
C) Arama
D) Elkoyma
E) Zor kullanma

28. Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığınız kurumda meydana gelen silahla yaralama olayında aşağıdakilerden hangisini yapmanız doğru olmaz?
A) Gerekli sağlık birimlerine haber verilir
B) Delillerin değiştirilmesi ve kaybolması önlenir
C) Olayla ilgili tutanak tutmaya gerek yoktur
D) Olaydan, başkalarının zarar görmemesi için çevre emniyeti alınır
E) Genel kolluğa derhal bilgi verilir

29. Şüpheli paket yola yakın bulunuyorsa davranış şeklimiz hangisi olmalıdır?
A) Yol, araç ve yaya trafiğine kapatılmalıdır
B) Paket yoldan uzaklaştırılarak daha güvenli bir yere taşınır
C) Trafik görevlisi gelene kadar trafiğin akışı sağlanır
D) Paket kontrol edilir ve sahibine ulaşılmaya çalışılır
E) Cumhuriyet savcısına bilgi verilir

30. Aşağıdakilerden hangisi, olay yerini ve suç delillerini koruma görevini yapan ilk ekibin yapması gerekenlerden değildir?
A) Olaya ve olay yerine hakim olmaya Olaya ve olay yerine hakim olmaya çalışmalıçalışmalı
B) Olayı derhal yetkili genel kolluğa Olayı derhal yetkili genel kolluğa bildirmelibildirmeli
C) Olay yerindeki delilleri toplamalıOlay yerindeki delilleri toplamalı
D) Yaralıların sağlık kuruluşlarına sevkini Yaralıların sağlık kuruluşlarına sevkini ssağlamalıağlamalı
E) Gerekli tedbirleri alarak can güvenliğini Gerekli tedbirleri alarak can güvenliğini sağlamaya çalışmalısağlamaya çalışmalı

31. Özel güvenlik görevlisine yetkileri hangi kanunla verilmektedir?
A) Ceza Muhakemesi Kanunu
B) Türk Ceza Kanunu
C) Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
D) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
E) Terörle Mücadele Kanunu

32. Görev alanı sınırları içerisinde görev sırasında ele geçen ve sahibi bilinmeyen herhangi bir eşyanın (çanta, cüzdan, cep telefonu vb.) tespiti için tanzim edilen tutanak aşağıdakilerden hangisidir?
A) İfade tutanağı
B) Değer tespit tutanağı
C) Müracaat tutanağı
D) Buluntu eşya tutanağı
E) Teslim tutanağı

33. Kontrol noktası görevlisi, elektronik cihazlarla yaptığı kontrol esnasında, ruhsatsız bir tabancaya rastladığı zaman ne yapmalıdır?
A) Hiçbir şey olmamış gibi göreve devam edilir
B) Şahıs ve silahın sorumluluk alanına girmesine engel olunarak dışarı çıkarılır
C) Silah muhafaza altına alınır, şahıs gönderilir
D) Şahıs kimlik bilgisi ve silah bilgileri alınıp serbest bırakılır
E) Şahıs muhafaza altına, silahı ise emanete alınır ve derhal genel kolluğa bilgi verilir

34. Özel güvenlik görevlisi Hüseyin hastanede gece vardiyasında bina içerisinde elektrik kontağından küçük çaplı bir yangın çıktığını görür ve hemen yangın söndürme cihazı ile müdahale ederek yangını kontrol altına alır. Bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini aşağıdakilerden hangi yazı türü ile bilgilendirir?
A) Mektup
B) Çizelge
C) Not alma
D) Dilekçe
E) Rapor

35. Alışveriş merkezinde (AVM) görevli
ÖGG Tarkan ile Merve cinsel taciz suçu işleyen şüpheliyi yakaladıklarında kime teslim eder?
A) Cumhuriyet savcısına
B) AVM yönetimine
C) Bağlı olduğu yetkili genel kolluğa
D) Valiliğe
E) Sulh hâkimine

36. Birbirini takip eden iki düdük sesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) Davete işarettir
B) Vukuat yoktur
C) İmdat istenildiğini belirtir
D) Yoklama içindir
E) Vukuat vardır

37. Aşağıdakilerden hangisi genel veya istisnai olarak arama kararı vermeye yetkili değildir?
A) Vali
B) Kolluk amiri
C) Cumhuriyet Savcısı
D) Sulh Ceza Hakimi
E) Kurum Yetkilisi

38. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden biri değildir?
A) Açıklama
B) Başlık
C) Giriş
D) Tarih ve Saat
E) Sonuç

39. Yakalama tutanağında mutlaka bulunması gereken hususlardan değildir?
A) Yakalananın eşgal bilgileri
B) Yakalama zamanı
C) Yakalama yeri
D) Yakalama nedeni
E) Yakalama delilleri

40. Olayın işleniş tarzı ve niteliğine göre, mağdur ve sanıkların ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye ne denir?
A) Olay yeri
B) Görev yeri
C) Nokta
D) Nöbet yeri
E) Kontrol yeri

41. Aşağıdakilerden hangisi biometrik cihazlarla tespit edilemez?
A) Parmak İzi
B) Ses
C) Retina tarama
D) Yüz tanımlama
E) Ayakkabı izi

42. Bir cisim X-ray cihazının renkli ekranında mavi renk olarak görülüyorsa, bu cisim nasıl bir malzemedir?
A) Kağıt
B) Tekstil
C) Alüminyum
D) Demir
E) Gıda

43. CCTV’nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kapalı devre televizyon sistemi
B) Kontrol sistemi
C) Açık devre televizyon sistemi
D) Canlı yayın yapma sistemi
E) Renkli televizyon sistemi

44. Aşağıdakilerden hangisi detektör çeşitlerinden değildir?
A) Metal detektörleri
B) Gaz dedektörleri
C) Isı ve duman dedektörleri
D) Koklama dedektörleri
E) Ses dedektörleri

45. Kartlı geçiş sistemlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Personelin giriş çıkışını takip ve kontrol etmek
B) Yetkisiz kişilerin girişini engellemek
C) Personelin, gizli bilgileri dışarıya çıkarmasına engel olmak ve mahremiyeti sağlamak
D) Özel birimlere sadece yetkilendirilmiş personelin giriş yapmasını sağlamak
E) Kontrollü giriş ve çıkış yapılmasını sağlamak

46. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerden birisi değildir?
A) İyi bir iletişim becerisine sahip olmak
B) Yaralı ve çevrede bulunanlara güven vermek
C) İlk yardım için gerekebilecek temel malzemeleri yanında taşımak
D) İnsan vücudunu iyi tanımak ve insan vücuduyla ilgili temel bilgilere sahip olmak
E) Önce kendisi ve yaralının güvenliği için ortam emniyetini sağlamak

47. Özel güvenlik görevlisi Umut, burnu kanayan bir hastayla karşılaştı. İlk yardımda hangisini yapmalıdır?
A) Pamukla hastanın burnuna tampon yapmalıdır
B) Hastayı sırtüstü yatırmalıdır
C) Hastanın burun kanatlarına oturur tarzda baskı uygulamalıdır
D) Hastanın başını geriye yatırmalıdır
E) Hastaya kanama durdurucu ilaç vermelidir

48. Rentek manevrası nedir?
A) Sedye ile hasta taşıma yöntemidir
B) Araç içinden yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarılması tekniğidir
C) Acil taşıma tekniğidir
D) Yaralının sedyeye alınma tekniğidir
E) Hava yolunu açma manevrasıdır

49. İlkyardım nedir?
A) Çevreden yardım çağırmaktır
B) Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir
C) Hastanede hekimler tarafından yapılan ilk müdahaledir
D) Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir
E) Ambulansta doktor tarafından yapılan müdahaledir

50. Birinci derece yanıkta derinin hangi tabakası yanmıştır?
A) Derinin orta bölümü
B) Deri altı dokular
C) Kemikler
D) Derinin en üst bölümü
E) Kaslar

51. Özel güvenlik görevlisi Esra; bir trafik kazası sonrasında bağırsakları açığa çıkmış, karın yaralanması olan bir hastayı görür. İlk yardımda ne yapması gerekmektedir?
A) Bağırsaklara dokunmaz ve üzerini temiz, nemli geniş bir bezle örter
B) Bağırsaklar dışarıdaysa yerine iter
C) Ağızdan su vererek sıvı kaybı giderir
D) Yaralıya yarı yüzükoyun pozisyonu verir
E) Ağrısını dindirmek için ağrı kesici verir

52. Temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin bir hastada ‘ dış kalp masajı/suni solunum sayısı oranı’ aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5/2
B) 10/2
C) 30/2
D) 40/2
E) 40/3

53. Hangisi vücuttaki sistemlerden biri değildir?
A) Solunum sistemi
B) Dolaşım sistemi
C) Dalak sistemi
D) Sindirim sistemi
E) Sinir sistemi

54. Bayılan bir kişiye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Sırtüstü yatırılarak ayakları 30 cm kaldırılır
B) Su içirilir
C) Solunum yolu açıklığı kontrol edilir
D) Kusma varsa yan pozisyonda tutulur
E) Sıkan giysiler gevşetilir

55. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ilk yardımın öncelikli amaçlarına yer verilmemiştir?
A) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
B) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
C) Sakatlıkları önlemek
D) İyileşmeyi geciktirmek
E) Yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek

56. Sürekli bir biçimde yağan yağmurdan ya da eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın suya ne ad verilir?
A) Tayfun
B) Sel
C) Kasırga
D) Tsunami
E) Hortum

57. Doğalgaz kaçaklarında kapalı ortama dolan gaz nerede birikim yapar?
A) Zeminde
B) Tavanda
C) Derin yerlerde
D) Havada askıda kalır
E) Suda birikir

58. Bilgi sahibi olunduğu halde yangınlar için gerekli tedbirleri almamak yangın çıkış sebeplerinden hangisidir?
A) İhmal
B) Bilgisizlik
C) Dikkatsizlik
D) Sabotaj
E) Sirayet

59. Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne denir?
A) Çığ
B) Heyelan
C) Erozyon
D) Tsunami
E) Toprak kayması

60. Akaryakıt yangınlarında aşağıdaki söndürücülerden hangisi kesinlikle kullanılmaz?
A) Su
B) Kuru kimyevi toz
C) Karbondioksit
D) Köpük
E) Kum

61.Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?
A) Yüksek sıcaklık tehlikesi
B) Patlama tehlikesi
C) Elektrik tehlikesi
D) Çökme tehlikesi
E) Genleşme tehlikesi

62. Alev, ısı, ışık, korlaşma görülmeyen yanma şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Yavaş yanma
B) Kendi kendine yanma
C) Hızlı yanma
D) Parlama ve patlama şeklinde yanma
E) Oksijensiz yanma

63. Ülkemizde İtfaiye Yangın ihbar numarası aşağıdaki şıkların hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) 112 B) 155
C) 110
D) 122
E) 153

64. “Maddeye karşı bedenen veya psikolojik olarak şiddetli bir istek ile bağlılık gösteren ve kullandığı dozu devamlı artırma ihtiyacı duyan, maddeyi bulamadığı zamanlarda şiddetli fiziki ve psikolojik tepkiler veren kişilerdir.” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
A) Madde bağımlısı
B) Narkotik
C) Tolerans
D) Madde yoksunluğu
E) Uyuşturucu kaçakçısı

65. Aşağıdakilerden hangisi doğal(tabi) kaynaklı uyuşturucu maddelerden değildir?
A) Esrar
B) Afyon
C) Kokain
D) Morfin
E) Captagon

66. İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İletişim, yazılı, sözlü ve sözsüz mesajlar aracılığıyla anlamları aktarma sürecidir
B) İletişim, konuşma, hareket veya yazı ile bilgi, işaret veya mesaj iletimi ve değişimidir
C) İletişim, mesaj, gönderici ve mesajı alan ve geri bildirim olmak üzere 4 önemli unsuru olan bir süreçtir
D) İletişim, bir bakıma bilgi üretme, üretilen bilgiyi yorumlama ve onu aktarma sürecidir
E) Etkin bir iletişim, karşılıklı değil tek
yönlü bir süreçtir

67. Bir kurumda sosyal ilişkiler ve etkili iletişim yolları iyi kurulamamışsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?
A) Verim Azalır
B) Disiplinsizlik Artar
C) Örgütsel Bağlar Azalır
D) İş Kalitesi Düşer
E) Kurumsal aidiyet güçlenir

68. İş yerinizde sizin içinde olmadığınız bir olayda konunun tamamını dinlemeden bir tarafı haklı bulmanız aşağıdaki maddelerden hangisiyle ilgilidir?
A) Empati
B) Sempati
C) Önyargı
D) Etkileşim
E) İletişim

69. İş yerinize gelen bir misafiri ya da size soru sormak isteyen birini etkili bir şekilde dinlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmamalısınız?
A) Göz teması kurma
B) Soru sorma
C) Not alma
D) Dinlediğinizi belli etme
E) Hemen sonuç çıkarma

70. Aşağıdakilerden hangisi bir kitle iletişim aracıdır?
A) Gazete
B) E-mail
C) Mektup
D) Telefon
E) Faks

71. Aşağıdakilerden hangisi mesaj veren kişinin (kaynak öğesinin) verdiği mesajın inandırıcılığını ve etkisini arttırabilecek özelliklerden değildir?
A) Güvenilirlik
B) Mesaj alıcısını (hedef) tanımak
C) İdeolojik benzerlik
D) Antipatik davranışlar
E) Fiziksel görünüm

72. Şiddetli heyecan, korku, kaynak veya hedefe ilişkin olumsuz tutumlar ve önyargılar sonucunda oluşan ve iletişime engel olan gürültü türü hangisidir?
A) Fizyolojik gürültü
B) Psikolojik gürültü
C) Toplumsal gürültü
D) Bireysel gürültü
E) Şiddetli gürültü

73. Etkili iletişimde empatik davranma bir özel güvenlik görevlisine hangi becerileri kazandırır?
A) İnsanları daha çok dinleme becerisini
B) İletişim anında hoşgörülü olma becerisini
C) İletişim anında pozitif duygular taşıma becerisini
D) İnsanları tam ve eksiksiz anlayabilme becerisini
E) Olgun bir insan olduğumuzu

74. Televizyonda izlediği gündüz programında sürekli kavga dövüşe şahit olan ve bundan rahatsızlık duyup RTÜK telefon hattını arayan izleyicinin bu şikayeti iletişimin öğelerinden hangisine tekabül eder?
A) Mesaj
B) Geribildirim
C) Kaynak
D) Araç
E) Alıcı

75. İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak, onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına………….denir.
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
A) Empati
B) Beden dili
C) Mimik
D) Etkileşim
E) Jest

76. Aşağıdakilerden hangisi “Ben Merkezci” yaklaşımı tanımlamak için kullanılabilir?
A) Sadece kendi bildiklerinin doğru olduğuna inanma
B) Çözüm bekleyen bir sorunu çözmeye istekli olma
C) Farklı kültürlere mensup kişilere hoşgörü ile yaklaşma
D) Kişilere ilişkin tutumlarının her zaman doğru olmayabileceğini kabul etme
E) Kendi benliğinin farkına varma

77. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin engellerinden biridir?
A) Ortak dil kullanmak
B) Toplumsal statüyü öne çıkarmak
C) Uygun bir kanal kullanmak
D) İletişim kurmaya istekli olmak
E) Önyargısız olmak

78. İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya ölçülebilen hareketlerine ne ad verilir?
A) Dürtü
B) Güdü
C) Algı
D) Motivasyon
E) Davranış

79. Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, ortak bir amacı gerçekleştirmek için eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği topluluğa ne ad verilir?
A) Kalabalık
B) Toplum
C) Grup
D) Yığın
E) Seyirci

80. Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların genel özelliklerinden birisi değildir?
A) Kalabalıklar tesadüfen bir araya gelmişlerdir
B) Aralarında bir amaç ve eylem birliği yoktur
C) Liderleri vardır
D) Kanunlara genelde saygılıdırlar
E) Olayların gelişimleri konusunda hassastırlar

81. Yasadışı bir toplumsal eylemde, eylemi başlatma, devam ettirme ve amaca ulaştırmasında tecrübe sahibi kişilere ne ad verilir?
A) Atılganlar
B) Provokatörler
C) İhtiyatlılar
D) Destekleyiciler
E) Seyirciler

82. Sosyolojik açıdan, “Farklı birey veya grupların aynı şeyi elde etmek için birbirlerini devre dışı bırakmak veya zayıflatmak amacıyla yaptıkları bilinçli mücadeleye” ne denir?
A) Sosyal davranış
B) Yarışma
C) Rekabet
D) Basit saldırı
E) Çatışma

83. Spor müsabakasını seyretmek için salona girmek isteyen bir grup taraftarın üstlerini aratmamak için direndiğini gören özel güvenlik görevlisi Nihat’ın, direnen gruba karşı aşağıdaki hangi müdahale ilkesini uygulamaması gerekir?
A) İkna edici ve inandırıcı olma
B) Diyalog kurma
C) Profesyonel olma
D) Taraftarlara hakaret etme
E) Tahriklere kapılmama

84. Yasadışı toplumsal olayda gözaltı işlemi yapacak olan güvenlik görevlileri topluluğu çevirmek amacıyla aşağıdaki düzenlerden hangisini kullanmalıdır?
A) Çatı düzeni
B) Kama düzeni
C) Çember düzeni
D) Yürüyüş düzeni
E) Hat düzeni

85. Toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılacağı yer ve güzergâh, aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
A) Belediye Başkanı
B) Hâkim
C) Cumhuriyet Savcısı
D) Vali
E) Emniyet Müdürü

86. Aşağıdakilerden hangisi, genel kolluk gözetim ve denetiminde, özel güvenlik görevlilerinin elle arama yapabileceği yerlerdendir?
A) Parklar
B) Köprüler
C) Müzeler
D) Spor müsabakaları
E) Siteler

87. Göz yaşartıcı gaza maruz kılındıktan sonra yapılan ilk yardım çalışması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Gözler ovuşturulmadan açık tutulmalı ve varsa rüzgâra karşı dönülmelidir
B) Gözler ve etkilenen bölge ovuşturulmadan su ile yıkanmalıdır
C) Göz yaşartıcı gazın bulaştığı ve etkilediği yerlere varsa derhal krem sürülmelidir
D) Gazdan etkilenen kişi ile konuşularak sakinleştirici telkinlerde bulunulmalıdır
E) Gözde lens varsa çıkarılmalı iyice temizlenmeden kullanılmamalıdır

88. Aşağıdakilerden hangisi bir koruma çeşidi değildir?
A) Yakın koruma
B) Uzak koruma
C) Özel koruma
D) Konut ve işyeri koruma
E) Çağrı üzerine koruma

89. Koruma esnasında “saat 9” istikametinden saldırı gerçekleşmesi durumunda koruma personeli korunan kişiyi hangi istikamete doğru kaçırmalıdır?
A) Saat 12 istikametine
B) Saat 3 istikametine
C) Saat 9 istikametine
D) Saat 6 istikametine
E) Saat 2 istikametine

90. Tek araçlı koruma düzeninde arkada seyreden koruma aracında aşağıdakilerden hangisi bulunur?
A) Koruma amiri
B) Önemli kişi
C) Koruma görevlisi
D) Önemli kişinin eşi
E) Trafik görevlisi

91. Hangisi suikastların bilinen safhalarından değildir?
A) Hedef seçimi
B) Hedef istihbaratı
C) Kaçış
D) Saldırının planlanması
E) Buluşma

92. Koruma ekibi öncü istihbarat çalışması yaparken saldırı ihtimali en yüksek noktalar olarak hangi bölgeleri öncelikli tespit eder?
A) Gözetleme noktaları
B) Boğma noktaları
C) Yerleşim noktaları
D) Kontrol noktaları
E) Gezi alanları

93. Makam ve koruma aracı gidilecek yere yaklaştıkça güzergah hakkında koruma amirine bilgi veren ekip hangisidir?
A) Makam şoförü
B) Trafik ekibi
C) Protokol ekibi
D) Koruma ekibi
E) Öncü koruma

94. Kişi korumada, saat yönünde istikamet belirleme hususunda esas alınan kişi kimdir?
A) Koruma amiri
B) Korunan önemli kişi (VIP)
C) İstikameti söyleyen kişi
D) Saldırıyı yapan kişi
E) Koruma görevlileri

95. Terörle Mücadele Kanunu’nun numarası ve koruma yetkisi veren madde hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 5188-12. Madde
B) 6139- 7. Madde
C) 3713- 20. Madde
D) 3201- 51. Madde
E) 4043- 16. Madde

96. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma görevinin aşamasından değildir?
A) Muhtemel tehlikenin varlığı
B) VIP’in muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi
C) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
D) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
E) Saldırganı yakalamak ve muhafaza altına almak

97. "İl Özel Güvenlik Komisyonu tarafından, özel güvenliğin görev alanı olarak tanımlanmış bölgede emniyet ve asayişle ilgili konularda asıl yetki ………………" cümlesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
A) Özel güvenlik görevlilerindedir
B) Genel kolluktadır
C) Mülk sahibindedir
D) Özel kolluktadır
E) Belediye zabıtasındadır

98. Özel güvenlik görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
A) Suça el koyar
B) Suçun devamını önler
C) Şüpheliyi yakalar
D) Şüphelinin parmak izini alır
E) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder

99. Özel güvenlik-Genel Kolluk ilişkileri açısından örnek olan proje aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN)
B) Özel Güvenlik-Polis El Ele
C) Özel Güvenlik-Genel Kolluk Birlikte
D) Özel Güvenlik-Polis İşbirliği
E) Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyonu (ÖGNET)

100. Aşağıdakilerin hangisinde genel kolluk teşkilatı doğru olarak verilmiştir?
A) Polis – Gümrük Muhafaza – Jandarma
B) Polis – Jandarma – Özel Güvenlik
C) Polis – Jandarma – Sahil Güvenlik
D) Jandarma – Özel Güvenlik –Belediye Zabıtası
E) Gümrük Muhafaza – Özel Güvenlik – Belediye Zabıtası

     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar13.583713.6381
Euro15.205315.2662
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam50
Toplam Ziyaret8947913