SINAV BİLGİLERİ
Takvim

61.SINAV SİLAH

1. Hatve nedir?
A) Namlu boyudur
B) Silah kapasitesidir
C) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur
D) Namlu içindeki girintilerdir
E) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir

2. Görevlerde kullanılan demirbaĢ silahların devir teslimlerinde silahta herhangi bir anormallik (çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılır?
A) Durum görmezlikten gelinir
B) Teslim eden arkadaşa nedeni sorulur
C) Göreve başlanmaz
D) Arkadaş zarar görmesin diye bir şey yapılmaz
E) Konu mutlaka devir teslim ve rapor defterine yazılır ve hemen üst sorumluya/yetkiliye bildirilir

3. Ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler, ateĢli ve ateĢsiz silahların taĢınması ve bulundurulması hangi kanuna göre yapılmaktadır?
A) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
B) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
C) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
D) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
E) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

4. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun‟un ilgili maddesindeki “Silah bulundurma ve taĢıma yetkisi” belirlemede usul nedir?
A) Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir
B) İl emniyet müdürlüğünce belirlenir
C) İl özel güvenlik komisyonunun kararı ve valinin onayıyla belirlenir
D) Bölge polis merkezince belirlenir
E) İlgili kurum, kuruluş tarafından belirlenir

5. MP-5 makineli tabanca da atıĢ anında elimizin yanmasını önleyen parça hangisidir?
A) Kabza
B) Kovan atma boşluğu
C) Şarjör
D) El kundağı
E) Alev gizleyen

6. AĢağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateĢleme tertibatının iĢleyiĢ sırası doğru verilmiĢtir?
A) Tetik - tetik manivelası - horoz – iğne
B) Horoz – iğne -tetik – tetik manivelası
C) Tetik manivelası -tetik – horoz – iğne
D) İğne -tetik – tetik manivelası – horoz
E) Tetik -iğne – tetik manivelası – horoz

7. Kuru tetik çalıĢmasından önce dikkat etmemiz gereken husus aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Silahın temiz olması
B) İğnenin sağlam olması
C) Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi
D) Çalışmayı yapacak kişinin iyi bir atıcı olması
E) Namlu içinin tozlardan arındırılmış olması

8. AĢağıdakilerden hangisi silahın dolduruĢ yapmasına engel olan faktörlerden biri değildir?
A) Fişek yatağı kirli olabilir
B) İğne veya yayı kırık olabilir
C) Şarjör yerine oturmamış olabilir
D) Şarjör ağzının kenarları arızalı olabilir
E) Şarjör içindeki fişek çapı farklı olabilir

9. Tabancalarda tırnağın kırık veya tırnak yayının deforme olmasından kaynaklanan tutukluk sonucu aĢağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Boş kovan fişek yatağından geri çekilemez
B) Tetik düşmez
C) Kapsül ateşlenmez
D) Silah otomatik olarak çalışır
E) Silah emniyete alınmaz

10. AĢağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliği türlerinden değildir?
A) Günlük bakım
B) Haftalık bakım
C) Aylık bakım
D) Atış öncesi bakım
E) Atış sonrası bakım

11. “Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır” bu bağlamda genel emniyet kuralları açısından aĢağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tetiği çekmek istemedikçe asla parmağınızı tetik korkuluğunun içerisine koymayınız
B) Zarar vermek istemediğiniz bir nesneye asla silahı doğrultmayınız
C) Herkes kullandığı silahın çalışma sistemini bilmelidir
D) Silah sürekli dolu halde taşınır
E) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır

12. SökülmüĢ silahın takılma iĢleminde takip edilecek yol aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
B) Takma işlemenin genel kuralı yoktur
C) Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır
D) Önce şarjör takılır
E) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir

13. AteĢli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateĢlenmesini sağlayan sistemin genel adı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Fişek verme tertibatı
B) Namlu
C) Kovan atma tertibatı
D) Emniyet tertibatı
E) Ateşleme tertibatı

14. 6136 sayılı AteĢli Silahlar ve Bıçaklar Ġle Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aĢağıdakilerden hangisi ateĢli silah taĢınabilecek yerlerdendir?
A) Eğitim ve öğretim kurumlarında
B) Karayollarında
C) Hastanelerin psikiyatri bölümlerinde
D) Her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde
E) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde

15. AteĢli silahlarda namlu içerisindeki çıkıntılara ne ad verilir?
A) Yiv
B) Set
C) Çap
D) Hazne
E) Rayyür

16. AĢağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atıĢ mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Horozun darbe gücü
B) Çekirdeğin ağırlığı
C) Havanın yoğunluğu
D) Havanın ısısı
E) Rüzgâr

17. AĢağıdakilerden hangisi hareketli namluda bulunan parçalardan biri değildir?
A) Fişek rampası
B) Dirsekli kurs
C) Ateşleme iğnesi
D) Yiv
E) Set

18. AĢağıdaki silahlardan hangisinde emniyet sistemi yoktur?
A) Mp-5 makineli tabanca
B) Cz-75 tabanca
C) Toplu tabanca
D) Kırıkkale tabanca
E) Yavuz 16 tabanca

19. Kovan atma boĢluğu hangi parça üzerinde bulunur?
A) Sürgü
B) Namlu
C) Fişek yatağı
D) Gövde
E) Hazne

20. AĢağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?
A) Mandal emniyeti
B) Horoz emniyeti
C) Şarjör emniyeti
D) Namlu emniyeti
E) Kabza emniyeti

21. AĢağıdakilerden hangisi silahın ateĢ almasına engel değildir?
A) İğnenin kırık olması
B) Tetiğin arızalı olması
C) Barutun yetersiz veya nemli olması
D) Kapsülün arızalı olması
E) Tırnağın kırık olması

22. AteĢli silahlarda iğnenin darbesi ile fiĢeğin ateĢlenen parçası hangisidir?
A) Çekirdek
B) Kapsül
C) Kovan
D) Barut
E) Kovan dip tablası

23. AĢağıdakilerden hangisi Ģarjörü oluĢturan parçalar arasında yer almaz?
A) Gerdel
B) Şarjör yayı
C) Şarjör tüpü (gövdesi)
D) Şarjör kapağı ve kilidi
E) Emniyet ve ateş ayar mandalı

24. Bir tabancanın tetiğini çektiğimizde horozu kurup düĢüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
A) Yarı otomatik
B) Tam otomatik
C) Tek hareketli
D) Çift hareketli
E) Makineli

25. Ağır ateĢli silahlar birkaç kiĢinin yardımıyla veya baĢka vasıtaların yardımıyla kullanılabilen ve tahrip gücü yüksek olan silahlardır. AĢağıdakilerden hangisi ağır ateĢli silah değildir?
A) Uzun namlulu silah
B) Obüs
C) Tank
D) Uçak Savar
E) Top

     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar13.583713.6381
Euro15.205315.2662
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam50
Toplam Ziyaret8947913