SINAV BİLGİLERİ
Takvim

61.SINAV

1. AĢağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?
A) Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
B) Bombayı ilk gören kişinin yön belirterek arkadaşlarını uyarması
C) Saldırının aksi istikamete doğru uzaklaşmak ve en kısa sürede yere yatarak hedef küçültmek
D) İkinci bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli ve uyanık olmak
E) Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye geçmek

2. Korunan önemli kiĢi (VIP), gideceği yere araçla intikal etmesi halinde bineceği aracın hangi kısmında oturmalıdır?
A) Aracın sağ önünde oturur
B) Aracın sağ arkasında oturur
C) Aracın sol arkasında oturur
D) Aracın arkasında ortada oturur
E) Aracın sol önünde oturur

3. Özel güvenlik görevlisinin görevli olduğu yerlerde bir suç iĢlenmesi halinde aĢağıdakilerden hangisini yapması yanlıĢtır?
A) Olaya müdahale etmek
B) Olay yerinden kaçan şüphelileri takip etmek
C) Genel kolluk olay yerine geldiğinde olayla ilgili bilgilendirmek
D) İşlenen suçla ilgili soruşturma yapmak
E) Genel kolluğun yasalara uygun olarak verdiği emirlere göre hareket etmek

4. Genel kolluk suç Ģüphesi altında bulunan özel güvenlik görevlisine nasıl müdahale edebilir?
A) Sadece özel güvenlik şube müdürlüğünde çalışan polisler müdahale edebilir
B) Özel güvenlik görevlisine normal vatandaş gibi müdahale edebilir
C) Özel güvenlik görevlisinin amiri müsaade etmeden müdahale edilemez
D) Özel güvenlik görevlisinin görevi bitmeden müdahale edilemez
E) Yazılı emir olmadığı sürece hiçbir şey yapılamaz

5. Genel kolluk, yasalar gereği bütün ülke genelinde görevli ve yetkilidir. Özel güvenlik görevlileri yetkilerini nerede kullanabilirler?
A) Genel kolluk yanında her yerde
B) Görevli oldukları süre içerisinde her yerde
C) Sadece görev alanlarında her zaman
D) Amirinin söylediği her yerde
E) Görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında

6. AĢağıdakilerden hangisi hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılabilen yetkilerdendir?
A) İfade alma
B) Parmak izi ve fotoğraf alma
C) Olay yerini muhafaza altına alma
D) İstihbarat toplama ve teknik takip yapma
E) Suç araştırması yapma ve delil inceleme

7. AĢağıdakilerden hangisi toplantı gösteri yürüyüĢleri kanununun istisnasıdır?
A) Sendikal faaliyetler
B) Grev ve lokavtlar
C) Öğrenci eylemleri
D) Geleneklere göre yapılan şenlikler
E) Siyasi partilerin açık hava toplantıları

8. Yakın koruma hizmetlerinde görev alan öncü istihbarat çalıĢması yapacak özel güvenlik görevlilerinde aĢağıdaki özelliklerden hangisinin bulunmasına ihtiyaç yoktur?
A) Daha önce koruma hizmetlerinde görev yapmış olmak
B) Korunan önemli kişinin (VIP) özelliklerini, konumunu durumunu iyi bilmek, tehdit durumu algılamak
C) Çok iyi pazarlık yapmak, ticareti iyi bilmek
D) Yakın koruma kursu (VIP) almış olmak
E) Teknolojik cihazları tanımak ve iyi bir şekilde kullanmak (x-ray, dedektör vb.)

9. Boğma (Boğum) noktası tabirini en iyi tarif eden madde aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Denizde akıntının fazla olduğu, korumalar ve korunan önemli kişinin (VIP) boğulabileceği alanlardır
B) Korunan önemli kişinin (VIP) bir yerden bir yere giderken geçmek zorunda olduğu, alternatifi olmayan, saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu yerlerdir
C) Özellikle kıyı şeridinde normal devam eden derinliğin aniden artarak insanların boğulma riskinin arttığı alanlardır
D) Rutubetli, oksijenin az olduğu solunumun zorlaştığı noktalardır
E) Ney yapılan kamışlardaki birleşme alanına verilen addır

10. Bir kiĢi ile yapılan koruma düzenine ne denir?
A) Zor koruma
B) Refakat koruması
C) Alan koruması
D) Karo düzeni
E) Baklava formasyonu

11. AĢağıdakilerden hangisi “Temel Koruma Prensiplerinden” biri olamaz?
A) Koruma işi farkındalık ve çok yönlü düşünmeyi gerektirir
B) Koruma işi kesintiye uğratılmadan, 24 saat esasına göre yapılmalıdır
C) VIP her türlü tehdit ve saldırıdan, utandırıcı ve küçük düşürücü durumlardan korunmalıdır
D) Koruma esnek olmalı VIP’in görevini engellememelidir
E) Tam koruma (%100) yapılmalıdır

12. Terörist faaliyetler düĢünüldüğünde aĢağıdaki hangi ifade doğru değildir?
A) Genellikle dış güçlerin taşeronlarıdır
B) Kamuoyunda ses getirecek eylemleri tercih ederler
C) Korkutma, yıldırma, sindirme amaçlı eylemlerin (eylemsel şiddet boyutu) olması gerekir
D) Devlet otoritesini reddeden örgütlü bir harekettir
E) Temel hak ve hürriyetleri elde etmek en önemli amaçtır

13. AĢağıdaki maddelerden hangisi önemli kiĢiyi (VIP) korumanın yöntemlerinden biri değildir?
A) Koruma önemli kişiye göre yapılmalıdır
B) Koruma önemli kişinin özel ve resmi yaşamını engellememelidir.
C) Koruma planı, araç gereç hazır olmalıdır
D) Koruma sürekli, düzenli ve sistemli olmalıdır
E) Koruma görevine hafta sonları ara verilebilir

14. AĢağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir?
A) Planlama
B) Hedef seçimi
C) Keşif
D) Delillere el koyma
E) Kaçış

15. Ġnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne denir?
A) Kalıtım
B) Davranış
C) Düşünce
D) Refleks
E) Bilinç

16. Aynı amaç ve hedef doğrultusunda bir araya gelen, eylem birliği içinde olan insanların oluĢturduğu küme aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Teşkilat
B) Seyirci
C) Grup
D) Küme
E) Hepsi

17. AĢağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) İnsanda dayanılmaz korku ve heyecanın etkisiyle ortaya çıkan kontrolsüz hareketlere panik denir
B) Kültür kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal kurallardır
C) Geleneksel tören ve şenlikler toplantı ve gösteri yürüyüşü kapsamına girmez
D) Örf ve adetler kanunla düzenlenir, şenlikler için mülki amirden 24 saat önce izin alınır
E) Hiçbiri

18. Kama düzeni için aĢağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Kama düzeni yol kapaması yapmak için kullanılır
B) Topluluğu bölmek için kullanılır
C) Topluluğu yanlara doğru dağıtmak için kullanılır
D) Topluluk liderlerini yakalamak, toplulukla irtibatını kesmek için kullanılır
E) Topluluğu küçük parçalara bölmek için kullanılır

19. AĢağıdakilerden hangisi toplu birliğin gözaltı iĢlemi yapmak için kullandığı doğru tekniktir?
A) Hat
B) Kama
C) Çember
D) Hat ve kama
E) Hepsi

20. Kalabalığın tanımı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Genelde ortak bir amacı olmayan, birbirlerini tanımayan bireylerin tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmesidir
B) Birbirlerini tanıyan 10 ve üzerinde şahsın bir meydanda buluşmak üzere toplanması sonucu oluşan gruba denir
C) Çay içmek üzere bir okul kantininde toplanan öğrenci grubuna denir
D) Maç seyretmek için stat içinde bulunan protokole denir
E) Yalnızca nüfusu bir milyon ve üzerindeki şehirlerde oluşan topluluklara denir

21. I-Çift anlamlı olabilir
II-Kesin bir anlamı olmayabilir
III-Sözcüklerden daha az etkilidir
IV-KonuĢma ve yazı diline göre daha evrenseldir.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sözsüz iletiĢimin özelliklerinden değildir?
A) I ve IV
B) I ve II
C) I, II ve III
D) II ve III
E) Yalnız III

22. AĢağıdakilerden hangisi kanunsuz bir toplantı ya da gösteri yürüyüĢünde kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden değildir?
A) Telkine açık olma
B) Anonimlik(isimsizlik)
C) Yayılma
D) Duygusallık
E) Kanunlara riayet etme

23. AĢağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalıklardır?
A) Spor seyircileri
B) Çarşı pazar kalabalığı
C) Toplantı, miting, grev yapmak için toplanan kalabalıklar
D) Geleneksel dini inanç etkinliklerinde bulunanlar
E) Toplantı ve gösteri yürüyüşüne göre hareket eden kalabalıklar

24. “Bir örgüte girerek veya bir mitinge bir gösteriye sızarak örgüt üyelerini veya gösteriye katılanları suç sayılan bir eyleme, davranıĢa iten kiĢiye” ne denir?
A) Seyirci
B) Provokatör
C) Kamu görevlisi
D) Gönüllü
E) Maceracı

25. Telefonla iletiĢimde kendisini özel güvenlik görevlisine tanıtarak istekte bulunan kiĢiye iletiĢim biliminde ne ad verilir?
A) Mesaj
B) Gönderici
C) Kaynak
D) Alıcı
E) Kodlama

26. ĠletiĢimin önündeki en büyük engellerden birisi de gürültüdür. Gürültünün somut ve soyut olarak farklı türleri bulunmaktadır.
AĢağıdakilerden hangisi gürültü türlerinden değildir?
A) Şiddetli gürültü
B) Fizyo-nörolojik gürültü
C) Psikolojik gürültü
D) Toplumsal gürültü
E) Fizyolojik gürültü

27. “Söylemediklerimiz söylediklerimizden daha etkilidir.” sözü ile vurgulanmak istenen iletiĢim öğesi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Sözcükler
B) Kılık kıyafet
C) Sempati
D) Beden dili
E) Empati

28. AĢağıdakilerden hangisi kiĢiler arası iletiĢime etki eden unsurlardan biri değildir?
A) Algılar
B) Tutumlar
C) Roller
D) Kişilik özellikleri
E) Sosyal Medya

29. Bir özel güvenlik görevlisi ile görüĢtüğü kiĢi arasındaki iletiĢim mesafesi aĢağıdaki ölçülerden hangisidir?
A) Mümkün olduğu kadar yaklaşmalıdır
B) 1 ile 1,5 metre mesafe koymalıdır
C) 50 cm den fazla yaklaşmamalıdır
D) 75 cm den fazla yaklaşmamalıdır
E) İletişim mesafesi önemli değildir

30. AĢağıdakilerden hangisi iletiĢim sürecinin bir öğesi değildir?
A) Mesaj
B) Alıcı
C) Amaç
D) Geri-bildirim
E) Kaynak

31. Hızlı konuĢmanın iletiĢim süreçlerindeki en önemli sakıncası aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Hedeften uzaklaşılması
B) Duyguların ifade edilememesi
C) Soruna çözüm üretilememesi
D) Anlaşılırlığın zorlaşması
E) Haksızlık yapılması

32. Empati neden gereklidir?
A) Karşımızdaki kişinin hislerini anlamak için
B) İsteklerimizi kişilere dikte etmek için
C) Yazılı iletişimde başarılı olmak için
D) Dili etkili şekilde kullanmak için
E) Resmî yazışmalarda başarılı olmak için

33. Önyargı iletiĢim sürecini nasıl etkiler?
A) Sorunların detaylı bir şekilde ele alınmasını sağlar
B) Aktif dinlemeye imkân verir
C) İletişim engellerinin yok edilmesini sağlar
D) Yanlış kanal seçimine neden olur
E) Mesajın doğru algılanmasını engeller

34. AĢağıdakilerden hangisinin stresle mücadele etmeye katkısı vardır?
A) İşleri ertelemek
B) Her zaman mükemmeli aramak
C) Yürüyüş yapmak
D) Sürekli ilaç kullanmak
E) Sorunlarla tek başına mücadele etmek

35. Paratoner sistemler aĢağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?
A) Sıçramalar
B) Bilgisizlik
C) Aşırı hava sıcaklıkları
D) Yıldırım düşmesi
E) Doğalgaz kaçağı

36. Yangın, deprem, sel vb. afet ve acil durumlarda acil durum ekipleri kurulmalıdır. AĢağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden değildir?
A) İlk yardım ekibi
B) Kurtarma ekibi
C) Enkaz ekibi
D) Koruma ekibi
E) Söndürme ekibi

37. Doğalgaz kaçaklarında kapalı ortama dolan gaz nerede birikim yapar?
A) Zeminde
B) Tavanda
C) Derin yerlerde
D) Askıda kalır
E) Suda birikir

38. Yanma olayının önemli bir bileĢeni olan ısının ortama yayılması aĢağıdakilerden hangisi ya da hangileri ile olur?
I. Kondüksiyon (iletim)
II. Konveksiyon (taĢınım)
III. Radyasyon (ıĢınım)
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II, III
D) I, II, III
E) I, II

39. Yanıcı maddenin yetersiz oksijen nedeniyle, yeteri miktarda ısı, buhar veya gaz üretemediği durumlarda meydana gelen yanma Ģekli aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Yavaş yanma
B) Kendi kendine yanma
C) Hızlı yanma
D) Parlama ve patlama şeklinde yanma
E) Oksijensiz yanma

40. AĢağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerindendir?
A) Otomatik sprinkler sistemi
B) Duman algılama cihazı
C) Alev algılama cihazı
D) Isı algılama cihazı
E) Dedektör

41. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne denir?
A) Yara
B) İncinme
C) Burkulma
D) Ağrı
E) Şok

42. Esrar maddesi için aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢ değildir?
A) Afyondan elde edilir
B) Ülkemizde yasadışı üretimi hiç yoktur
C) Kenevir bitkisinden elde edilir
D) Kullanılması yasak değildir
E) İzin alınarak satışı yapılmaktadır

43. Endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılmakta olan yapıĢtırıcılar, tiner, benzin vb maddeler, madde bağımlıları tarafından solunum yoluyla alındığında alkol sarhoĢluğuna benzer bir etki meydana getirmektedirler.
Yukarıda tanımı verilen uyuĢturucu madde grubu aĢağıdakilerden hangisidir?
A) LSD
B) Eroin
C) Uçucular
D) Amfetaminler
E) Trankilizanlar

44. Bir özel güvenlik görevlisi sözlü iletiĢime geçmeden önce nelere dikkat etmelidir?
A) Kişinin beden dilini gözden geçirmelidir
B) Kişinin kılık kıyafetine dikkat etmelidir
C) Kişinin yaşına dikkat etmelidir
D) Kişinin yürüyüşüne dikkat etmelidir
E) Kişinin elinde ne taşıdığına dikkat etmelidir

45. ġokta hangisi görülür?
A) Hızlı ve yüzeysel solunum
B) Soğuk ve soluk cilt
C) Hızlı ve zayıf nabız
D) Endişe ve huzursuzluk
E) Hepsi görülür

46. Havada (yaklaĢık) yüzde kaç oranında oksijen bulunur?
A) 35
B) 5
C) 25
D) 78
E) 21

47. Bilinç bozukluğu durumunda ilk yardımla ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Kişi bayıldıysa sırtüstü yatırılarak ayakları 30 cm yukarı kaldırılır
B) Kişi bayıldıysa solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır
C) Kusma varsa yan pozisyonda tutulur
D) Solunum kontrol edilir
E) Etraftaki meraklı kişilerden yardım istenir

48. Özel güvenlik görevlisi Murat, kaza yerinde „Bak-Dinle-Hisset‟ yöntemiyle yaralıyı değerlendirmiĢtir. Buradaki „Bak‟ ne anlama gelmektedir?
A) Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakmak
B) Yaralıda kırık olup olmadığına bakmak
C) Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakmak
D) Kaç yaralı olduğuna bakmak
E) Şah damarından nabız bakmak

49. Kısa mesafede süratli taĢıma teknikleri ile ilgili hangi Ģık yanlıĢtır?
A) Kucakta taşıma; bilinci açık çocuklar ve hafif yetişkinlerde uygulanır
B) İlk yardımcının omzundan destek alma; hafif yaralı ve yürüyebilecek hastalarda uygulanır
C) Sırtta taşıma; bilinci kapalı hastalarda uygulanır
D) Omuzda taşıma; bilinci kapalı veya yürüyemeyen hastalarda uygulanır
E) Sandalye ile taşıma; özellikle merdiven inip çıkarken çok kullanışlıdır

50. Sağlıklı yetiĢkin bir insanda dakikadaki nabız sayısı hangi aralıktadır?
A) 40-60
B) 60-100
C) 80-120
D) 90-140
E) 100-200

51. Rentek manevrası nedir?
A) Sedye ile hasta taşıma yöntemidir
B) Araç içinden yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarılması tekniğidir
C) Acil taşıma tekniğidir
D) Yaralının sedyeye alınma tekniğidir
E) Hava yolunu açma manevrasıdır

52. Nefes alamayan, elleriyle boğazını tutan, acı çeken ve rengi moraran hastanın solunum yolunda tam tıkanma var demektir. Özel güvenlik görevlisi Zehra böyle biriyle karĢılaĢtığında ne yapmalıdır?
A) Heimlich manevrası yapmalıdır
B) Su içirmelidir
C) Sırtüstü yatırmalıdır
D) Baş aşağı çevirmelidir
E) Yüzükoyun yatırmalıdır

53. Omurga hasarı olduğundan Ģüphelenilen bir yaralının taĢınması gerektiğinde nasıl davranılmalıdır?
A) Bir kişi, dikkat ederek sırtında taşır
B) Bir kişi, yaralının hareket etmeyeceği bir şekilde kucakta taşır
C) En az üç kişiyle hastanın omurga düzlemi korunarak taşınır
D) Bir çarşaf üzerine konarak taşınır
E) Hiçbir surette böyle hastalar taşınmaz

54. Isı, oksijen ve ….…………, belirli oranlarda birleĢmesi sonucu oluĢan kimyasal reaksiyona yanma denir. Tanıma göre noktalı alana hangisi gelmelidir?
A) Yakıcı madde
B) Yanma
C) Duman
D) Yanıcı madde
E) Yangın

55. I-Tutanak düzenlenir.
II-Olay yeri çepeçevre koruma altına alınır. Ġlk yardım yapılır ve tıbbi yardım talep edilir.
III-Sıralı amirlere ve kolluk kuvvetlerine haber verilir ve personel takviyesi istenir.
IV-ġüpheli Ģahıs yakalanıp silahla birlikte muhafaza altına alınır.
Özel güvenlik görevlilerinin sorumlu oldukları alan içerisinde meydana gelen bir silahla yaralama olayında suçüstü hali mevcut ise yapılması gereken iĢ ve iĢlemlerin doğru sıralaması nasıl olmalıdır?
A) I-II-III-IV
B) I-III-II-IV
C) IV- II -III-I
D) IV-III- I-II
E) III-I- IV-II

56. AĢağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?
A) Duvar ve beton engeller
B) Tel örgüler
C) Bariyerler
D) Metal detektörler
E) Taşıt kapanları

57. AĢağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin görev teçhizatı değildir?
A) Şapka
B) El feneri
C) Kelepçe
D) Silah
E) Telsiz

58. Güvenlik yapılanmasında aĢağıdakilerden hangisi iç halkada bulunur?
A) Jiletli teller
B) Mantar bariyerler
C) Yol kesiciler
D) Biyometrik sistemler
E) Hiçbiri

59. Radyasyondan temel korunma yöntemleri üç ana unsur ile değerlendirilir. Bunlar;
A) Zaman-uzaklık-bariyer(engel)
B) Radyoaktif madde - bariyer –zaman
C) Mesafe-yaş-kilo
D) İyot tabletler-mesafe-kilo
E) Zaman-coğrafi bölge- beşeri durum

60. X ıĢınının bazı cisimlerden az bazı cisimlerden geçmemesi aĢağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Bütün maddelerin aynı yapıda olmalarını
B) X ışını kaynağına uzak geçtiğini
C) Cisimlerin cihaza dik konulduğunu
D) Cisimlerin nötron sayısının farklı olduğunu
E) Cisimlerin yoğunluklarının farklı olduğunu

61. CCTV sisteminde quad cihazı ne iĢe yarar?
A) Kamerayı hareket ettirmek
B) Anahtarlama yapma
C) Renkli görüntü verme
D) Ekranı bölmelere ayırma
E) S/B görüntü verme

62. Kurum ve iĢletmelerde güvenlik sistemlerinden birinin kullanılmasının nedeni aĢağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Hırsızlık olaylarını izleme ve önleme
B) İnsan tasarrufu sağlama
C) Fiziki güvenlik önlemlerini desteklemek
D) Satışları artırmak
E) Kurumun güvenliğini sağlamak

63. Burun kanamasında ilk yardımda ne yapılır?
A) Buruna sıcak su çekilir
B) Başı öne eğilerek 5 dakika burun kanatlarına baskı uygulanır
C) Başı arkaya eğilerek 5 dakika burun kanatlarına baskı uygulanır
D) Buruna tampon uygulanır
E) Hasta düz bir yere yatırılır

64. Özel güvenlik görevlisinin 8 saatlik nokta görevi sonunda makul bir süre beklemesine rağmen nöbeti devralacak görevlinin gelmemesi halinde yapması gereken doğru davranıĢ biçimi hangisidir?
A) Görev saati dolduğu için noktaya görev sonu raporunu bırakıp ayrılmak
B) Görev yerinden ayrılıp güvenlik amirine bilgi vermek
C) Görev devir teslim defterine nöbetçinin gelmediğini yazarak ayrılmak
D) Güvenlik amirine haber verip yerine nöbetçi belirlenip gelinceye kadar ya da güvenlik amirinin vereceği talimata kadar beklemek
E) Kimseye haber vermeden nöbete devam etmek

65. Noktada görevli özel güvenlik görevlilerinin, devir ve tesliminde hangi yöntem kullanılmalıdır?
A) Noktada rapor ve devir teslim defteri doldurularak ve bilgilendirme yapılarak
B) Noktada sözlü bilgi verilerek
C) Noktada bilgi vermeksizin
D) Noktada defter doldurmaksızın
E) Devir ve teslim gereksizdir, görevi biten gider yeni görevli nöbete başlar

66. Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında meydana gelen hırsızlık olayına müdahale etmiĢ ve genel kolluğa haber vermiĢlerdir. Hangi tutanağı tanzim etmeleri gerekir?
A) Olay tespit tutanağı
B) Olay yeri inceleme tutanağı
C) Emanete alma tutanağı
D) Arama tutanağı
E) Genel tespit tutanağı

67. Hangisi devriyenin yardım görevlerindendir?
A) Yer ve yol soranlara bilgi vermek
B) Bulunmuş eşyayı emanete almak
C) Terk edilmiş yerleri kontrol etmek
D) Park halindeki araçları kontrol etmek
E) Kilitli olması gereken yerlerin kilitlerini kontrol etmek

68. Müze ve ören yerlerini korumakla görevlendirilen özel güvenlik görevlisinin temel güvenlik görevlerinin yanı sıra özellikle dikkat etmesi gereken önleyici görevi hangisidir?
A) Eserlerin müzede yerleşimine yardımcı olmak
B) Korunan eserlerin zarar görmemesi için ziyaretçilerin faaliyetlerini takip etmek
C) Müzeye ilişkin broşürleri dağıtmak,
D) Müze giriş ücretlerini almak
E) Müzeye gelenlerin listesini tutmak

69. Spor müsabakaları görevlerinde özel güvenlik görevlisinin kaçınması gereken davranıĢ biçimi hangisidir?
A) Kontrol görevi verilen alanı gözlemek
B) Görev verilmiş ise seyircilerin davranışlarını izlemek
C) Hangi takımı tuttuğunu belli etmek
D) Ait olduğu güvenlik ekibiyle beraber hareket etmek
E) Emrinde olduğu genel kolluğun emirlerine uymak

70. Hangi durumda özel güvenlik görevlileri korumakla görevli oldukları konut sitesinin bir dairesine giremezler?
A) İmdat istenen konut
B) Uyuşturucu kullanıldığından şüphe edilen konut
C) Yangın nedeniyle yardım istenen konut
D) Deprem dolayısıyla içinde sıkışmış insanların olduğu bilinen konut
E) Sel baskını nedeniyle yardım istenen konut

71. AĢağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranıĢlardandır?
A) Tanık ve şüpheli şahısları bir arada tutmak
B) Devam eden olaya müdahale etmek
C) Olay yerindeki iz ve delillere dokunmayarak olduğu gibi muhafaza etmek
D) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
E) Olay yerini şeritle çevirmek

72. Suç iĢledikten sonra özel güvenlik görevlilerince yakalanan Ģüpheli ile emanete alınan eĢya, kime nasıl teslim edilir?
A) Cumhuriyet savcılığına-tutanakla
B) Yetkili genel kolluğa-tutanakla
C) Valiliğe-tutanakla
D) Özel güvenlik amirine-tutanakla
E) İşyeri sahibine-tutanakla

73. Ana giriĢ kontrol noktasında, aĢağıdaki personelden hangisinin görevlendirilmesi gerekli değildir?
A) Kontrol noktası amiri
B) Yönlendirici personel
C) Temizlikçi personel
D) Koruma personeli
E) Kontrol personeli

74. Yerine getirilen görevin önemi ile bulunulan yerin yüksek tehdit ve suç riski taĢıması durumunda hangi nokta kurulur?
A) Geçici nokta
B) Sürekli nokta
C) Kişi noktası
D) Araç noktası
E) Devriye noktası

75. Tren garı giĢesinde unutulan telefonun alınarak korunaklı bir yerde tutması için ÖGG Alper ile ġahin‟in hangi tutanağı tutması gerekir?
A) İhbar tutanağı
B) El koyma tutanağı
C) Müracaat tutanağı
D) Suçüstü tutanağı
E) Emanete alma tutanağı

76. Otogarda çocuğunu kaybeden ailenin çocuğunu bularak aileye teslim eden ÖGG Sedat hangi görevini yerine getirmiĢtir?
A) Adli
B) Yardım
C) Önleyici
D) Koruyucu
E) Yakalama

77. AĢağıdakilerden hangisi zor kullanmanın meĢru müdafaa hakkı olarak kabul edilmesi Ģartlarından biri değildir?
A) Haksız bir saldırı olmalı
B) Orantısız olmalı
C) Orantılı olmalı
D) Zorunlu olmalı
E) Saldırının acele defi gerekmeli

78. Görevli olduğu bölgede yağma (gasp) suçunu iĢleyen Ģüpheliyi yakalayan ÖGG Osman hangi görevini yerine getirmiĢtir?
A) Yardım görevi
B) Önleyici görevi
C) İdari görevi
D) Koruyucu görevi
E) Adli görevi

79. AĢağıdakilerden hangisi fabrikada görevli ÖGG AyĢe ile Pınar‟ın yaya devriye görevini yaparken dikkat etmeleri gereken davranıĢlardan biri değildir?
A) Devriye esnasında daima kibar ve nazik olmalıdırlar
B) Çevre ile iyi iletişim kurmalıdırlar
C) Devriye esnasında duraklayarak etrafı kontrol etmelidirler
D) Her zaman aynı güzergâhı kullanmalıdırlar
E) Elektrik, su ve vb. şebekeleri kontrol etmelidirler

80. Bomba Ģüphesi taĢıyan paket olayında hangisini yapmak yanlıĢtır?
A) Paketin etrafını insanlardan arındırmak
B) Paket yakınında ışık yayan cihazların kullanılmasına engel olmak
C) Pakete dokunmamak
D) Patlama riskine karşı makul bir uzaklıkta çevre emniyeti almak
E) Paketin yanında telsiz haberleşme cihazı kullanmak

81. Özel güvenlik görevlileri silahlı olarak aĢağıdaki yerlerden hangisinde görev yapabilir?
I-Sağlık tesislerinde
II-KiĢi koruma
III-Spor müsabakalarında
IV-Para ve değerli eĢya nakli
A) I,III
B) Yalnız IV
C) II, IV
D) I, IV
E) I, II, IV

82. Sınavlarda yeterli baĢarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde toplam kaç sınava girebilir?
A) 10
B) 8
C) 6
D) 4
E) 2

83. Yabancı kiĢilerin Türkiye‟de özel güvenlik Ģirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?
A) Mülkilik
B) Şahsilik
C) Mütekabiliyet
D) Evrensellik
E) Koruma

84. 5188 sayılı Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının baĢkanlığında toplanan özel güvenlik komisyonunda aĢağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) İl emniyet müdürlüğü
B) İl milli eğitim müdürlüğü
C) İl jandarma komutanlığı
D) Ticaret odası başkanlığı
E) Sanayi odası başkanlığı

85. Göreve baĢlayan ve görevden ayrılan özel güvenlik görevlileri kaç gün içinde valiliğe bildirilir?
A) 7 gün
B) 10 gün
C) 15 gün
D) 20 gün
E) 30 gün

86. Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını geniĢletmek kimin görevidir?
A) Emniyet Genel Müdürlüğünün
B) Sahil Güvenlik Komutanlığının
C) Jandarma Genel Komutanlığının
D) Özel Güvenlik Komisyonunun
E) Başsavcılığın

87. Ġl sınırları içerisinde bulunan genel ve özel kolluk ile özel güvenlik görevlilerinin amiri kimdir?
A) Vali
B) Emniyet Genel Müdürü
C) İl emniyet müdürü
D) Garnizon komutanı
E) Alay komutanı

88. AĢağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu ortadan kaldırır?
A) Bilinçli olarak alınan alkolün etkisiyle işlenen suç
B) Haksız tahrik
C) Hata
D) Meşru savunma
E) Akrabalık ilişkisi

89. AĢağıdakilerden hangisi ÖGG‟nin haklarından değildir?
A) Özel güvenlik çalışma izni hakkı
B) Mesai saatlerini belirleme hakkı
C) Eğitim hakkı
D) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hakkı
E) Kıyafet edinme hakkı

90. 5188 sayılı Kanunun 12‟nci maddesinde düzenlenen “özel güvenlik kimlik kartı” ile ilgili aĢağıdaki bilgilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Kimlik kartı valilikçe verilir
B) Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı yazılır
C) Kimlik kartının silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir
D) Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır
E) Kimlik kartı dört yılda bir değiştirilir

91. AĢağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?
A) Toplantı, konser ve spor müsabakası gibi etkinliklerde kimlik sormak
B) Duyarlı kapıdan geçirmek
C) Kişilerin üstlerini detektörle aramak
D) Kişileri sorguya çekmek
E) Eşyaları x-ray cihazından geçirmek

92. AĢağıda yer alan Ģıklardan hangisi özel güvenlik görevlisi olmak için alınan sağlık raporunun içeriğinde yer almaz?
A) Kardiyoloji
B) Psikiyatri
C) Nöroloji
D) Kulak Burun Boğaz
E) Göz

93. Ali silahlı olarak özel güvenlik görevlisi olmak istemektedir. Silahlı olarak görev almak için özel güvenlik eğitim kurumlarında en az kaç saat ders almak zorundadır?
A) 60 saat
B) 80 saat
C) 100 saat
D) 120 saat
E) 150 saat

94. Yabancıların özel güvenlik alanında Türkiye‟de faaliyet gösterebilmesi ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Yabancı şirketin ülkesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aynı imkân tanınmalı
B) Yabancı kişiler Türkiye’de özel güvenlik alanında faaliyet gösteremezler
C) Mütekabiliyet esası geçerlidir
D) Dışişleri Bakanlığının görüşü alınır
E) Karşılıklılık olmalıdır

95. 5188 sayılı Kanunda belirtilen alarm izleme merkezi aĢağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Haber merkezini
B) Polis 155 ve Jandarma 156'yı
C) Koordinasyon harekât merkezini
D) Konut, işyeri ve tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla teknik donanım kullanarak bunları izleyen işletmeleri
E) AFAD kriz merkezini

96. AĢağıdakilerden hangisi silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için aranan Ģartlardan değildir?
A) En az lise veya dengi okulu mezunu olmak
B) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
C) 18 yaşını doldurmuş olmak
D) Görevin yapılmasına engel olabilecek bir engeli olmamak
E) Devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkûm olmamak

97. AĢağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?
A) Kişilerin üstlerini dedektörle arama
B) Alışveriş merkezlerine girenleri cihazla arama
C) Boş ve harabe yerleri kontrol etme
D) Suç işledikten sonra şüpheliyi arama
E) Kişilerin eşyalarını x-ray cihazından geçirerek arama

98. 5188 sayılı Kanuna göre “Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni” kim tarafından verilir?
A) Vali
B) Kaymakam
C) Emniyet müdürü
D) Jandarma komutanı
E) Bağlı bulunduğu polis merkezi amiri

99. Hırsızlık Ģüphesiyle yakaladıkları kiĢiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlileri hangi suçu iĢlemiĢtir?
A) İrtikâp
B) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır
C) Amirin emrine muhalefet
D) Görevliye mukavemet
E) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma

100. Özel güvenlik Ģirketleri, koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için faaliyet izni almak zorundadırlar. Bu faaliyet izni nereden alınır?
A) Bulunduğu ilin valiliğinden
B) İçişleri Bakanlığından
C) Kaymakamlıklardan
D) Milli Savunma Bakanlığından
E) Ticaret ve Sanayi Odasından

     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar13.583713.6381
Euro15.205315.2662
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam50
Toplam Ziyaret8947913