SINAV BİLGİLERİ
Takvim

85.SINAV

ÖZEL GÜVENLĠK 85. TEMEL EĞĠTĠM YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

1. AĢağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin görevli olduğu yerde yakalayabileceği kiĢilerden değildir?
A) Haklarında yakalama emri bulunan kişiler
B) Hakkında icra takibi bulunan kişiler
C) Suç işlerken rastlanılan kişiler
D) Suçüstü bir fiilden dolayı yakalanması gereken kişiler
E) Vücudu veya sağlığı mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanması gereken kişiler

2. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı baĢvurularında aĢağıdaki belgelerden hangisi istenmez?
A) T.C. Kimlik Numarası
B) Dört adet vesikalık fotoğraf
C) Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası
D) Temel eğitimden muaf olanlar için sağlık raporu ve öğrenim durumunu gösterir belge
E) Adaylardan alınacak senet

3. Özel güvenlik hizmeti sunmak üzere kurulan Ģirketlerle ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Şirket hissel eri nama yazılı olmalıdır
B) Valilikten faaliyet izin belgesi alınmalıdır
C) Faaliyet alanı münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olmalıdır
D) Özel güvenlik eğitim kurumu açmak isteyen özel güvenlik şirketleri ayrıca izin almak zorundadır
E) Alarm izleme merkezi kurmak için valilikten yeterlilik belgesi alınması zorunludur

4. “Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine iliĢkin esas ve usulleri belirlemektir.”
Yukarıda kanun maddesi hangi kanunda yazılıdır?
A) 2495 sayılı Kanun
B) 2559 sayılı Kanun
C) 3021 sayılı Kanun
D) 5188 sayılı Kanun
E) 6136 sayılı Kanun

5. Özel güvenlik görevlisinin çalıĢma iznini alması için gereken sağlık raporunda aĢağıdakilerden hangisi aranmaz?
A) Psikiyatri
B) Göz
C) Kulak Burun Boğaz
D) Üroloji
E) Nöroloji

6. Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Davut, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir.
Davut’un aĢağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A) Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur
B) Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder 
C) Silahı muhafaza altına alır, şahsı gönderir, polise haber vererek, tutanakla silahı teslim eder
D) Şahsa silahla terminale gi rilmeyeceğini söyler ve silahını teslim alarak girmesini sağlar
E) Silah ruhsatsız olduğundan, ruhsat alınması için emniyete başvurmasını ister

7. Özel güvenlik görevlileri koruduğu konutlarda giriĢte görev yaparlar, zaman zaman da çevreyi kontrol ederler. Konutlara girme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak yasa bazı acil hallerde konuta girme görevi vermektedir.
AĢağıdaki durumlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine, görev alanındaki bir konuta girme hakkı vermez?
A) Yangın çıkması
B) Deprem olması
C) Gürültü yapı lması
D) İmdat istenmesi
E) Sel felaketi ile karşılaşma

8. Suç henüz iĢlenmiĢ ya da iĢlenmekte ise hangi hukuki durum söz konusudur?
A) Cürüm
B) Kabahat
C) Kusur
D) Suçüstü
E) Taksir

9. Görev yapılan bölgede terk edilmiĢ Ģüpheli paket, çanta gibi bir eĢya görülmesi halinde aĢağıdaki seçeneklerden hangileri yapılmalıdır?
I- Metal el detektörü ile cisim teĢhis edilmeye çalıĢılır
II- Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teĢhis edilir
III-Çevresi emniyete alınır
IV-Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teĢhis edilir
V- Güvenlik güçlerine bilgi verilir
A) I, II, III
B) II, III
C) III, V
D) IV, V
E) Hepsi

10. AĢağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun çerçevesinde yanlıĢ bir ifadedir?
A) Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç duydukları her türlü ateşli silah ve teçhizatı alabilir
B) Kanunda sayılan yetkileri, özel güvenlik görevlileri sadece görevli oldukları süre içerisinde ve görev alanlarında kullanabilirler
C) Zor kullanma yetkisinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir
D) Yakalanan kişi ve emanete alınan eşya genel kolluğa teslim edilir
E) Özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar

11. Kurum ve kuruluĢlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin özel güvenlik Ģirketlerine gördürülmesine karar verme hangi usulle gerçekleĢir?
A) Emniyet müdürünün kararı – Valinin izni
B) Özel güvenlik komisyonu kararı – Valinin onayı
C) Özel güvenlik komisyon kararı – İçişleri Bakanının onayı
D) Valinin kararı – İçişleri Bakanının izni
E) Özel güvenlik şirketinin kararı – Valinin onayı

12. AĢağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan Ģartlardan değildir?
A) Askerliğini yapmış veya tecil etmiş olmak
B) 18 yaşını tamamlamış olmak
C) Kamu haklarından yasaklı olmamak
D) Görevin yapılmasına engel olacak vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak
E) Temel eğitimi başarı ile tamamlamış olmak

13. Görev yapmıĢ olduğu alıĢ veriĢ merkezinde silahla öldürme olayı ile karĢılaĢan özel güvenlik görevlisi aĢağıdaki davranıĢlardan hangisini yapmalıdır?
A) Genel kolluk gelene kadar olay yerindeki iz ve delilleri kendi imkânları ile toplar ve bunları genel kolluk geldiğinde onlara teslim eder
B) Ölen şahsın üzerini arayarak cebindeki cüzdana bakıp kimliğini tespit etmeye çalışır
C) Şüphelinin, tanığın ifadesini alıp genel kolluğa teslim eder
D) Olay yerini muhafaza altına alır ve genel kolluğu derhal haberdar eder
E) Olay mahallinde maktulün (ölen kişi) akrabaları varsa ölen kişinin üzerinden cüzdan, kimlik kartı, para vb. gibi kıymetli eşyaları almalarına müsaade eder

14. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; grev yasağına uymayan, ateĢli silahını kanuna aykırı veya görev alanı dıĢında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını baĢkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine hangi ceza verilir?
A) İdari para cezası verilir, çalışma izni iptal edilir, bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar
B) Hapis ve idari para cezası verilir
C) Para cezası ve ihtar verilir
D) Para cezası verilmez, çalışma izni iptal edilir
E) Mülki amir tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ihtar verilir

15. Özel güvenlik temel eğitim ve yenileme eğitimi verecek olan özel eğitim kurumları faaliyet iznini hangi makamdan alırlar?
A) Milli Eğitim Bakanlığı
B) Milli Savunma Bakanlığı
C) İçişleri Bakanlığı
D) Valilik
E) Kaymakamlık

16. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Eğitim ve öğretim kurumlarında silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmaz
B) Özel güvenlik görevlisinin görev alanı içerisinde terkedilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete alma yetkisi vardır
C) Üzerlerinde resmi kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri kanun gereği resmi kıyafetleri üzerlerinde olduğu sürece yetkilerini kullanabilirler
D) İçkili yerlerde silahlı özel güvenlik çalıştırılmasına izin verilmez
E) Özel güvenlik görevlileri spor müsabakalarında silahlı olarak görev yapamaz

17. Genel kolluk kuvvetleri aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Polis-Jandarma-Belediye Zabıtası
B) Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
C) Jandarma-Sahil Güvenlik-Gümrük Muhafaza
D) Polis-Jandarma-Gümrük Muhafaza
E) Polis-Jandarma-Orman Muhafaza

18. AĢağıdakilerden hangisi gözaltına alma kararı vermesi gereken makamdır?
A) Polis
B) Özel Güvenlik Görevlisi
C) Kaymakam
D) Cumhuriyet Savcısı
E) Vali

19. AteĢli silah taĢımayacak özel güvenlik görevlilerine verilecek temel eğitim en az kaç saat olmalıdır?
A) 20
B) 50
C) 80
D) 100
E) 120

20. Ankara şehirlerarası Otobüs Terminalinde gece görev yapan özel güvenlik görevlisi hırsızlık ve dolandırıcılık yaptığından şüphelendiği bir kişiyi terminal içerisinde yakalayıp polise haber vermeden sabaha kadar bekletmiş ve sabahleyin polise teslim etmiştir. Bu durumda özel güvenlik görevlisi aĢağıdaki hangi suçu işlemiştir?
A) Rüşvet
B) Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı
C) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
D) Hakaret
E) İşkence

21. Fatih, çalıĢtığı özel güvenlik Ģirketi tarafından bir parkta görevlendirilmiĢtir. Görev esnasında devriye atarken içi görünen bir poĢette yeni alınmıĢ kıyafetler olduğunu fark etmiĢtir. TerkedilmiĢ bu poĢeti alarak güvenlik kulübesinde bulunan güvenli kasaya koyarak emniyete almıĢtır. Fatih’in yapmıĢ olduğu bu iĢleme ne ad verilir?
A) Zapt etme
B) Emanete alma
C) Müsadere
D) El koyma
E) Arama

22. Zor kullanma konusunda aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Kademeli olarak artar
B) Şahıs etkisiz hale getirildiğinde son bulur
C) Duruma göre bedeni kuvvet, maddi güç ve silahı içerebilir
D) Zor kullanma yetkisi kullanıldıysa kesinlikle olay mahkemeye taşınmalıdır
E) Zor kullanma ölçüsünü aşan memura cezai sorumluluk vardır

23. AĢağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?
A) Tasnif edilemez
B) Değişmez
C) Benzetilemez
D) Benzemez
E) Değiştirilemez

24. EĢya tarifi konusunda aĢağıdakilerden hangisi belirleyici hususlardan değildir?
A) Nesnenin cinsi
B) Nesnenin şekli
C) Nesnenin rengi
D) Nesnenin markası
E) Nesnenin fiyatı

25. Zor kullanmanın, meĢru müdafaa hakkı olarak kabul edilebilmesi için aĢağıda numaralandırılmıĢ Ģartlardan hangilerinin yerine gelmesi gerekir?
I. Haksız bir saldırının olması
II. Saldırının devam ediyor olması veya tekrarının muhakkak olması
III. BaĢka bir Ģekilde de bertaraf edilebilir olması
IV. Orantılı karĢılık verilmesi
A) Sadece III
B) II ve III
C) I,II ve III
D) I,II ve IV
E) I, II, III ve IV

26. Bir olayda düzenlenen tutanakta sırasıyla bulunması gereken bölümler tam olarak aĢağıdakilerden hangisinde doğru verilmiĢtir?
A) Başlık, başlangıç (giriş), metin, sonuç, tarih ve saat, imza
B) Başlık, tarih ve saat, başlangıç (giriş), metin, sonuç, imza
C) Tarih ve saat, başlık, başlangıç (giriş), metin, sonuç, imza
D) Başlık, başlangıç (giriş), metin, sonuç, imza, tarih ve saat
E) Başlangıç (giriş), başlık, tarih ve saat, metin, sonuç, imza

27. Devriye hizmeti ile ilgili verilen cümlelerden hangisi doğrudur?
A) Önleyici güvenlik hizmetinin en etkin uygulamasıdır
B) Bir çeşit yangın söndürme hizmetidir
C) Adli kolluk hizmetidir
D) Özel güvenlik teşkilatının eğitiminin yapılmasıdır
E) Gümrük kapılarından giren çıkanların kontrol hizmetidir

28. Kolluk güçlerinin ayrılmaz bir parçası, birçok direnme ve saldırılarda, izinsiz gösteri yürüyüĢü ve protestolarda kullanılan en uygun savunma, püskürtme ve dağıtma silahı olan copun kullanımı ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Cop kemerde veya elde taşınabilir
B) Tekme ile yapılan saldırılarda cop kullanılabilir
C) Zor kullanma derecelerinde ateşli silah ile aynı orantıda değerlendirilir
D) Sopalı ve taşlı saldırılarda cop kullanılabilir
E) Öncelikli vuruş bölgeleri bel altı kaba etli yerler olmalıdır

29. ÖGG Selçuk’un bir nokta görevi esnasında yaptığı davranıĢlardan hangisi doğru değildir?
A) Nokta civarına yaklaşan kişilerin davranışlarını izlemesi
B) Nokta civarında meydana gelen olaylara müdahale etmesi
C) Tanımadığı kişiler tarafından bırakılan paketleri muhafaza altına alması
D) Zaman zaman noktadan çıkarak etrafı kontrol etmesi
E) Görevi ile ilgili olarak gerektiğinde ulaşması gereken önemli kurum ve şahısların telefonlarını bilmesi

30. ÖGG Osman’ın, AVM giriĢindeki kontrol noktasında üstünü ve eĢyalarını aratmak istemeyen kiĢiye karĢı hangi davranıĢı doğrudur?
A) Kişinin üstünü ve eşyalarını zorla da olsa arar
B) Israr etmez ve içeriye girişine izin verir
C) Konuyu genel kolluğa bildirir
D) Kişinin üstünü ve eşyalarını aramak için ısrar etmez ancak içeriye girişine de izin vermez
E) Kişinin üstünü aramasa bile eşyalarını muhakkak arar

31. Nokta görevi sırasında aĢağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?
A) El feneri
B) Televizyon
C) Yağmurluk
D) El dedektörü
E) Düdük

32. "Hareket veya Ģok tesiri ile kimyasal değiĢikliğe uğrayan, yüksek derecede ısı, çok hacimde gaz meydana getiren, katı, sıvı veya gaz halindeki kimyasal maddelere ………. denir?
BoĢluk için hangi seçenek doğrudur?
A) Patlama
B) Bomba
C) Kapsül
D) Fünye
E) Patlayıcı Madde

33. AĢağıdakilerden hangisi devriye görevi ifa eden özel güvenlik görevlisinin adli görevlerindendir?
I. Suç anında şüphelinin yakalanması
II. Sara nöbeti geçiren kişiye müdahale edilmesi
III. Olay yerinin muhafaza altına alınması
IV. Devriye bittiği zaman rapor sunulması
V. Şüpheli gördüğü kişiyi gözlemlemesi
A) I, IV
B) I, II,
C) I, III
D) III, V
E) I, V

34. AĢağıdakilerden hangisi Ģüphe uyandıran Ģahıs olarak değerlendirilemez?
A) Tedirgin davranışlar ve aşırı terleme
B) Şahsın aşırı sportif olması
C) Üst üste giyilmiş elbise
D) Mevsimle uyumsuz kıyafet giyilmesi
E) Bakışlarını güvenliklerden kaçırması

35. Özel güvenlik görevlisi Onur, görev bölgesinde suçüstü halinde hırsız yakalamıĢ ve genel kolluğa haber vermiĢtir. Genel kolluk geldiğinde hırsızı teslim ederken Onur’un tutmuĢ olduğu tutanak hangisidir?
A) İhbar tutanağı
B) Olay yeri inceleme tutanağı
C) Teslim-tesellüm tutanağı
D) Devir teslim tutanağı
E) İfade tutanağı

36. Biyolojik unsur ihtiva etmesinden Ģüphe duyulan açılmamıĢ mektup veya paket bulunduğunda aĢağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıĢtır?
A) Mektup veya paket sallanmamalı ve açılmamalıdır
B) Odadan çıkılır ve girişi önleyici tedbir alınır
C) İlgili birime haber verilir
D) Paket elle kontrol edilerek maddenin sertliği anlaşılmaya çalışılır
E) Paketin yeri değiştirilmemelidir

37. AĢağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yakalama, arama, zor kullanma yetkisine iliĢkin doğru ifadedir?
A) Yakalama, arama, zor kullanma yetkisini her yerde kullanabilir
B) Yakalama, arama, zor kullanma yetkisini her zaman kullanabilir
C) Yakalama, arama, zor kullanma yetkisini sadece resmi tatil günlerinde kullanamaz
D) Yakalama, arama, zor kullanma yetkisini sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilir
E) Yakalama, arama, zor kullanma yetkisi yoktur

38. AĢağıdakilerden hangisi tutanakla ilgili olarak yanlıĢtır?
A) Tutanakta düzenleme amacı ve konusunu ifade edecek başlık olmalıdır
B) Tutanak en az üç görevli tarafından imzalanmalıdır
C) Giriş bölümüyle başlamalıdır
D) Metin bölümünde olayla ilgisi olmayan ancak olay hakkında bilgisi ve görgüsü olan kişilerin açık kimlikleri yazılmalıdır
E) Tutanakta tarih ve saat bulunmalıdır

39. AĢağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından biri değildir?
A) Kamera
B) Telsiz
C) El feneri
D) Cop
E) Kelepçe

40. Konserde görevli olan özel güvenlik görevlisi Tarkan, konserde içki içen ve etrafı rahatsız edici davranıĢlarda bulunan bir Ģahsa hangi mevzuata göre nasıl bir iĢlem yapar?
A) CMK’ya göre gözaltına alır
B) CMK’ya göre arama yapar
C) Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine göre arama yapar
D) Kabahatler Kanuna göre men etme ve genel kolluk gelene kadar bekletme işlemi yapar
E) CMK’ya göre zor kullanır

41. X-RAY kontrol panelinde FWD tuĢu fonksiyonu aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Görüntüyü büyütme (zoom) işi yapar
B) Koyu bölgelerin içini tespit eder
C) Konveyör bandının ileri hareketini ve cihaz menülerinin ayarlanmasında menüler arasında dolaşımı sağlar
D) Cismin kendi çizgilerini tespit eder
E) Görüntüyü karartır

42. El tipi detektörler ile kapı tipi detektörlerin ortak özellikleri hangisidir?
A) Uyuşturucu madde ve kaçak sigara tespitinde kullanılabilir
B) Organik maddeleri tespit edebilirler
C) Yüksek oranda radyasyonla çalışırlar
D) Çok geniş bir alanda elektrostatik alan oluştururlar
E) Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı sinyal verirler

43. ĠĢ yeri sahibi Aras, personelinin giriĢ/çıkıĢ saatlerini kontrol etmek ve iĢ yerinin bazı özel bölümlerini sadece yetkilendirmiĢ olduğu personelin giriĢ yapmasını sağlamak için aĢağıdaki güvenlik sistemlerinden hangisinden faydalanır?
A) X-Ray cihazı
B) Kapı Tipi Metal Arama Detektörü
C) Kart kontrollü geçiş sistemi
D) Body Scanner
E) El Tipi Metal Dedektör

44. Radyasyon kaynakları ile çalıĢan kiĢilerin maruz kaldığı radyasyon dozunun belirlenmesinde kullanılan cihazlara …………….. denir.
Yukarıdaki boĢ bırakılan yere aĢağıdaki Ģıklardan hangisi gelmelidir?
A) Termometre
B) Radyometre
C) Barometre
D) Ultrasonik dedektör
E) Dozimetre

45. Esenboğa Havalimanında X-Ray operatörü olarak görev yapan Caner, bir yolcunun valizinde düzenek bağlantısı olmayan organik patlayıcı bir madde tespit etmiĢtir.
Bahse konu patlayıcı madde X-Ray cihazının monitöründe hangi renkte görüntülenmiĢtir?
A) Yeşil
B) Turuncu ve tonları
C) Kırmızı
D) Siyah
E) Mavi ve tonları

46. Ġlk yardım ile ilgili aĢağıda verilen Ģıklardan hangisi yanlıĢtır?
A) Herhangi bir olay/kaza, hastalık ya da yaşamın tehlikede olduğu durumda uygulanır
B) Sağlık personeli tarafından gerçekleştirilir
C) Olay yerinde uygulanır
D) Profesyonel sağlık ekibi gelene kadar sürdürülür
E) Ortamda bulunan araç ve gereçlerle uygulanır

47. “AĢırı soğuk nedeni ile soğuğa maruz kalan bölgeye yeterince kan gitmemesi ve dokularda kanın pıhtılaĢması ile dokuda hasar oluĢur. Donmalar üç Ģekilde derecelendirilir.”
AĢağıdakilerden hangisi üçüncü derece donmadır?
A) Deride solukluk, soğukluk hissi olur
B) Kızarıklık ve iğnelenme hissi oluşur
C) Zarar gören bölgede gerginlik hissi olur
D) Su toplanması iyileşirken siyah kabuklara dönüşür
E) Canlı ve sağlıklı deriden kesin hatları ile ayrılan siyah bir bölge oluşur

48. Temel yaĢam desteği sağlanması gereken yetiĢkin bir hastada “dıĢ kalp masajı/suni solunum sayısı oranı” aĢağıdakilerden hangisidir?
A) 5/2
B) 10/2
C) 30/2
D) 40/2
E) 40/3

49. Kalp damar sisteminin yaĢamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düĢüklüğü ile seyreden akut dolaĢım yetmezliğine ne isim verilir?
A) Bayılma
B) Şok
C) Koma
D) Havale
E) Ataksi

50. YaĢam kurtarmak amacıyla solunum ve/veya kalbi durmuĢ kiĢiye hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dıĢ kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelere ne denir?
A) İlk yardım
B) Temel yaşam desteği
C) Cerrahi müdahale
D) Kemoterapi
E) Radyoterapi

51. Bebeklerde dıĢ kalp masajı nasıl yapılır?
A) Göğsün ortasına çift elle
B) Göğsün ortasına tek elle
C) Göğsün ortasına dört parmakla
D) Göğsün ortasına üç parmakla
E) Göğsün ortasına iki parmakla

52. Olay yerinde bilinci açık yaralıya ilk yardımcı tarafından hangi davranıĢın sergilenmemesi gerekir?
A) İlk yardımcı kendini tanıtır
B) Olaydaki ölü ve yaralı durumunu aktarır
C) Hoşgörülü ve nazik davranır
D) Yaralının endişelerini giderir
E) Sakin ve sabırlı davranır

53. AĢağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?
A) İlaçla tedavi etmek
B) Durumun kötüleşmesini önlemek
C) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
D) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
E) Çevre güvenliğini sağlamak

54. Hangisi uzuv kopmalarında yapılmaz?
A) Kopan parça temiz, su geçirmez, ağzı kapalı bir torbaya konur
B) Kopan parçanın olduğu torba içi buz dolu ikinci torbaya konur
C) Kopan parça direkt buzla temas ettirilir
D) Kopan parçanın muhafaza edildiği torbanın üstüne yaralının adı soyadı yazılır
E) Torba yaralıyla aynı ambulansa konur

55. Kaza yerinde aĢağıdakilerden hangisi ilk önce taĢınmalıdır?
A) Solunum zorluğu çekenler
B) Ölmüş olanlar
C) Ayağı kırık olanlar
D) Karın bölgesi yarası olan
E) Yaşlılar

56. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreĢimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına ne denir?
A) Tsunami
B) Sel
C) Erezyon
D) Deprem
E) Toprak kayması

57. Telefon santralleri, bilgi iĢlem odaları, elektrik panoları, ups odaları vb. hassas makinelerin bulunduğu yerlerde hangi tip yangın söndürücü kullanılmalıdır?
A) Halokarbonlu söndürücüler
B) Sulu tip söndürücüler
C) Köpüklü tip söndürücüler
D) Tozlu Söndürücüler
E) D tozlu söndürücüler

58. F harfi ile sembolize edilmiĢ yangın sınıfı aĢağıdakilerden hangidir?
A) Katı madde yangınları
B) Sıvı madde yangınları
C) Gaz madde yangınları
D) Hafif metal yangınları
E) Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınları

59. Standartlara uygun çalıĢan bir yangın söndürme cihazında manometrenin ibresi hangi boyalı bölgede olmalıdır?
A) Sarı
B) Kırmızı
C) Lacivert
D) Beyaz
E) Yeşil

60. Portatif yangın söndürme cihazlarının duvara montajları zeminden ne kadar yükseklikte yapılmalıdır?
A) 50 cm
B) 75 cm
C) 90 cm
D) 110 cm
E) 150 cm

61. Bir yangının söndürülmesi esnasında oksijenle temasının kesilmesi yöntemine ne ad verilir? A) Boğma B) Soğutma C) Üfleme D) Dağıtma E) Yakıtı giderme
62. Gaz kaçağından Ģüphelenilen bir ortamda aĢağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) Sigara, çakmak, cep telefonu kesinlikle kullanılmamalıdır
B) LPG taban kısmından süpürülerek gaz tahliye edilir
C) Doğalgaz kapı ve pencereler açılarak tahliye edilmelidir
D) Gaz vanaları kapatılmalıdır E) Elektrikli cihazlar fişten çekilmelidir

63. AĢağıdakilerden hangisi yangın çıkıĢ sebeplerinden değildir?
A) Bilgisizlik
B) İhmal ve dikkatsizlik
C) Kazalar
D) Yangınlardan korunma önlemlerinin alınması
E) Tabiat olayları

64. AĢağıdakilerden hangisi esrar maddesinin vücuttaki etkilerinden değildir?
A) Göz bebeklerinde büyüme
B) Çevreye karşı ilgisizlik
C) Uykulu bir hal
D) Göz kızarıklığı
E) Canlılık hissi ve yerinde duramama

65. AĢağıdakilerden hangisi hayal gösteren (halusinojen) sentetik uyuĢturuculardandır?
A) Toz esrar
B) Likit esrar
C) LSD (Lysergic Acid Diethylamide)
D) Amfetaminler
E) Kubar esrar

66. Etkili iletiĢim becerisine sahip olmak bir özel güvenlik görevlisine aĢağıdaki hangi psikolojik faydayı kazandırır?
A) Depresyona girmesini önler
B) Bunalıma girmesini önler
C) Panik atak riskini azaltır
D) Şizofreniye iyi gelir
E) Stres yönetimi becerisi kazandırır

67. Özel güvenlik hizmetlerinin sunumunda iletiĢimin amacı aĢağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Görev alanında bir tehlikenin gerçekleşmesini önlemek
B) Müşteri memnuniyetini sağlamak
C) Görev alanında gerçekleşen bir tehlikenin başarılı şekilde sona erdirilmesini sağlamak
D) Sorun çıkaranlara yaptırım uygulamak
E) Genel işleyişi ve düzeni sağlamak

68. AĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A) İletişim insanın en temel ihtiyaçlarından biridir
B) Başarılı iletişim sayesinde müşteri memnuniyetini sağlamak kolaylaşır
C) Ast-üst ilişkileri iletişim esasları dâhilinde yürütülürse başarısız olunur
D) İletişim ihtiyaç duyulan alanlarda yeni bilgiler üretilmesine imkân verir
E) Geri bildirim iletişim sürecinin önemli bir ögesidir

69. ĠletiĢim sürecinin tamamlanması için kaynağın hedeften mesajın iletilip iletilmediği ile ilgili bir tepki alması gerekir. ĠletiĢimde bu tepki biçimine aĢağıdakilerden hangi isim verilir?
A) Kanal
B) Gürültü
C) Geri bildirim
D) Kaynak
E) Hedef

70. AĢağıdakilerden hangisi dinleme türlerinden biri değildir?
A) Görünüşte dinleme
B) Seçici dinleme
C) Tuzak kurucu dinleme
D) Yüzeysel dinleme
E) Kişisel dinleme

71. AĢağıdakilerden hangisi iletiĢimin temel iĢlevleri arasında değildir?
A) Bilgilendirme
B) Eğitme
C) Duyguları dile getirme
D) Yönlendirme
E) Kaygı ve çatışma oluşturma

72. Bir kiĢinin kendisini karĢıdaki kiĢinin yerine koyarak olaylara onun bakıĢ açısıyla bakması, o kiĢinin duygularını ve düĢüncelerini doğru olarak hissetmesi ve bu durumu ona iletmesini ifade eden kavram aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Empati
B) Sempati
C) Anomi
D) Sembolizm
E) Etnosantrizm

73. AĢağıdakilerden hangisi kitle iletiĢim araçlarından değildir?
A) Radyo
B) Dilekçe
C) Gazete
D) Sinema
E) Televizyon

74. AĢağıdakilerden hangisi iletiĢimi etkileyen faktörlerdendir?
A) Kültür
B) Duygular
C) Algı
D) Değerler
E) Hepsi

75. Vardiya amiri Mehmet, özel güvenlik görevlisi Ali`yi kıĢ aylarında sıklıkla dıĢ mekan nöbetine göndermekte ve fazla mesai puantajını eksik girmektedir. Ali bunlara itiraz ettiğinde ise hiçbir çözüm önerisine sıcak bakmayarak sürekli tartıĢma çıkarmaktadır.
Bu durumu anlatan kavram hangisidir?
A) Kişiler arası iletişim
B) Mobbing
C) Empati
D) Duyarsızlık
E) Sempati

76. Ġnsan ve hayvanların gözlenebilir ve ölçülebilir hareketlerine ne ad verilir?
A) Düşünce
B) Motivasyon
C) Niyet
D) Davranış
E) İçgüdü

77. KiĢiler arası iletiĢimde karĢı tarafa sürekli eleĢtirel ve genelleyici olan, çözüm odaklı olmaktan uzak mesajlar gönderen bir kiĢinin, kendini ifade etme Ģekli aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Ben dili kullanmak
B) Empati
C) Sempati
D) Antipati
E) Sen dili kullanmak

78. Ġnsanlar, yalnızken farklı, grup halindeyken farklı davranırlar. Ġnsanların bu Ģekilde baĢkalarından etkilenmesi durumunu aĢağıdaki kavramlardan hangisi ifade edebilir?
A) Sosyal etki
B) Uyma
C) Benzeşme
D) Güdü
E) Farklılaşma

79. AĢağıdakilerden hangisi bir gruptur?
A) Trafik kazasını seyredenler
B) Belediyenin iş makinesini seyredenler
C) Tıkanmış olan kanalı açmaya çalışan belediye görevlileri
D) Tribündeki seyirciler
E) Tiyatroyu seyredenler

80. AĢağıdakilerden hangisi kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden değildir?
A) Anonimlik (isimsizlik)
B) Genellik
C) Tesir altında kalma
D) Duygusallık
E) Rasyonellik

81. Copla ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Güvenlik güçlerinin kullandığı bir savunma silahıdır
B) Yeri geldiğinde öldürücü etkiye sahip olabilir
C) Toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı bir saldırı silahıdır
D) Psikolojik etkisi yoktur
E) Güvenlik görevlisi ile gösterici arasında kolun bir uzantısıdır

82. AĢağıdakilerden hangisi göz yaĢartıcı gazların yayılma metodlarından değildir?
A) Yanma ile yayılma
B) Patlama ile yayılma
C) Sisleme ile yayılma
D) Sıkıştırılmış aerosol ile yayılma
E) Akarak yayılma

83. AĢağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?
A) Anlamsız grup
B) Paniğe kapılmış grup
C) Anlamlı grup
D) Saldırgan grup
E) Amaçlı grup

84. AĢağıdakilerden hangisi eylem biçimlerinden değildir?
A) Komplekse girme
B) Hakaret
C) Tahrik
D) Yağma
E) Silah kullanma

85. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; komisyon kararı aranmaksızın aĢağıdakilerden hangisi özel güvenlik izni verebilir?
A) Emniyet müdürü
B) Savcı
C) Hakim
D) Vali
E) Vali yardımcısı

86. Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuĢmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?
A) Çatışma
B) Refleks
C) Dürtü
D) Davranış
E) Motivasyon

87. BuharlaĢmayan fakat uzun süre havayı kaplayacak Ģekilde küçük zerrelere ayrılan, katı veya sıvı halde bulunabilen maddelere ne ad verilir?
A) Aerosol
B) Aşındırıcı madde
C) Likit gaz
D) Kimyasal gaz
E) Gaz

88. Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aĢağıdaki maddelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?
A) Korunan kişinin özellikleri
B) Korunan kişinin talepleri
C) Koruma yapılan mekânın özellikleri
D) Halkın istek ve talepleri
E) Sahip olunan personel sayısı ve mevcut kaynaklar

89. Önemli kiĢiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kiĢiyi hangi istikamete doğru kaçırılması gerekir?
A) 12
B) 3
C) 6
D) 4
E) 8

90. Korunan kiĢinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?
A) Öndeki aracı kaybetmeyecek mesafede
B) Dört araç boyu mesafede
C) Araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede
D) Önemli kişiyi görecek mesafede
E) İki araç boyu mesafede

91. AĢağıdakilerden hangisi terörist saldırının safhalarından biri değildir?
A) Hedef seçme
B) Saldırı
C) Plan
D) Bilgi toplama
E) Araç seçimi

92. AĢağıdakilerden hangisi koruma personelinin nitelikleri arasında yer almaz?
A) İlk yardım bilgisine sahip olmalı
B) Sinirli ve asabi olmalı
C) Fiziki kondisyonu yüksek ve dayanıklı olmalı
D) Silah bilgisi ve atış kabiliyeti yüksek olmalı
E) İletişim becerisi iyi olmalı

93. Araçlı koruma düzeni olarak tanımlanmayan ifade Ģekli hangisidir?
A) Tek araçlık koruma düzeni
B) İki araçlı koruma düzeni
C) Üç araçlı koruma düzeni
D) Resmi konvoy düzeni
E) Gümrük konvoyu düzeni

94. AĢağıdakilerden hangisi kiĢi korumada suikastın nedenlerinden değildir?
A) Siyasi nedenler
B) Ekonomik nedenler
C) İdeolojik nedenler
D) Bilişsel nedenler
E) Psikolojik nedenler

95. AĢağıdakilerden hangileri hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlilerinin kullanabileceği yetkilerdendir?
I. Zor kullanma
II. Ġfade alma
III. Yakalama
IV. Olay yeri inceleme
V. Gözaltına alma
A) I - III
B) II - IV
C) IV - V
D) II - IV
E) IV - V

96. AĢağıdakilerden hangisi yakın koruma personeli sayılmaz?
A) Sağlık Ekibi
B) Koruma Amiri
C) Ekip Amiri
D) Koruma görevlileri
E) Sürücüler

97. AĢağıdakilerden hangisi polisin önleme araması yapabileceği yerlerden değildir?
A) Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde
B) Konutlarda
C) Umumi veya umuma açık yerlerde
D) Yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarında
E) Her türlü toplu taşıma veya seyreden taşıt araçlarında

98. AĢağıdakilerden hangisi kiĢi korumada suikastın (eylemin) safhalarından değildir?
A) Buluşma
B) Keşif çalışması
C) Hedef seçimi
D) Saldırının planlanması
E) Kaçış planı

99. Adli Kolluk Yönetmeliğine göre aĢağıdakilerden hangisi adli kolluk değildir?
A) Polis
B) Özel Güvenlik
C) Jandarma
D) Sahil Güvenlik
E) Gümrük Muhafaza

100. AĢağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevlerinden değildir?
A) Gürültü yaparak çevreyi rahatsız edenleri men etmek
B) Suç işlenmesini önlemek
C) Pasaport vermek
D) İşlenmiş suçları araştırmak
E) Kamu güvenliğini sağlamak

1B26A51E76D
2E27A52B77E
3B28C53A78A
4D29C54C79C
5D30D55A80E
6B31B56D81D
7C32E57A82E
8D33C58E83A
9C34B59E84A
10A35C60C85D
11B36D61A86A
12A37D62E87A
13D38B63D88D
14A39A64E89B
15D40D65C90C
16C41C66E91E
17B42E67D92B
18D43C68C93E
19D44E69C94D
20C45B70E95A
21B46B71E96A
22D47E72A97B
23A48C73B98A
24E49B74E99B
25D50B75B100C
     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.82938.8647
Euro10.329110.3705
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam52
Toplam Ziyaret8937263