SINAV BİLGİLERİ
Takvim

52 SINAV

1. Cop, kolluk birimleri ve özel güvenlik çalışanları tarafından aşağıda belirtilen hangi amaç için kullanılmaz?
A) Caydırıcı olmak için
B) Görevli ile gösterici/saldırgan arasında belirli bir mesafeyi korumak için
C) Göstericiyi/saldırganı etkisiz hale getirmek için
D) Göstericiyi/saldırganı yaralamak için
E) Hem fiziki, hem de psikolojik bir etki yaratmak için

2. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu olmadıkça copla vurulabilecek yerlerden biridir?
A) Kulak Bölgesi
B) Baş
C) Boyun
D) Omurga
E) Baldır

3. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlileri, zor kullanma yetkisini hangi kanundan almaktadır?
A) Anayasa
B) 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu
C) Türk Ceza Kanunu
D) 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
E) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun

4. Nedenlerine göre değerlendirildiğinde, mevcut sistemi beğenmeyip, değiştirmek isteyen kişi veya grupların, ideolojilerini beğenmedikleri kişilere karşı gerçekleştirdikleri veya teşebbüs ettikleri suikast türüne ne ad verilir?
A) Ekonomik suikast
B) Psikolojik suikast
C) Siyasi suikast
D) Kişisel suikast
E) Şahsi suikast

5. Aşağıdakilerden hangisi yakın korumanın amaçlarından biri değildir?
A) Korunan kişinin hayatını korumak
B) Korunan kişinin vücut bütünlüğünü korumak
C) Korunan kişiyi utandıracak durumdan uzak tutmak
D) Korunan kişiyi gülünç duruma düşürücü hallerden korumak
E) Korunan kişinin özel işlerini takip etmek

6. Hangisi yakın koruma görevindeki aşamalardan biri olarak değerlendirilemez?
A) Her zaman bir tehlike mevcuttur
B) Tehlikesiz güzergâh seçimi yapılmalıdır
C) Korunan kişi ile koruma personeli arasında yakın bağ oluşmalıdır
D) Muhtemel tehlikeler ortadan kaldırılmalıdır
E) Saldırı ve tehlike usule ve hukuka uygun bertaraf edilmelidir

7. Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden biri değildir?
A) Tam koruma mümkün değildir
B) Koruma görevinde silah kullanmak son çaredir
C) Koruma esnek olmamalıdır
D) Koruma görevinde ekip çalışması çok önemlidir
E) Koruma görevi önemli kişiye göre yapılmalıdır

8. Önemli kişinin can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı kullanılan daimi veya geçici olarak kullanılan maddi veya teknolojik tedbirlere ne ad verilir?
A) Özel güvenlik tedbiri
B) Şahsi güvenlik tedbiri
C) Fiziki güvenlik tedbiri
D) Yakın koruma tedbiri
E) Koruma çemberleri

9. Korunan kişinin en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan, korunan kişinin izin verdiği yakınları ve güvenlik kontrolünden geçmiş kişiler girebildiği en güvenli ve en önemli halkaya ne ad verilir?
A) Dış çember
B) İç çember
C) Orta çember
D) Boğma çemberi
E) Hedef çember

10. Ziyaret yapılacak yerlerde, korunan kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme ihtimali olan mevcut ve muhtemel tehlikelerin tespit edilerek, etkisiz hale getirmek veya en aza indirmek amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?
A) Ziyaret planlaması
B) Güvenlik çalışması
C) Koruma çalışması
D) Öncü çalışması
E) Artçı ekip çalışması

11. Önemli kişinin can güvenliğine karşı merdivenlerde sağlanan korumada hangisi doğru değildir?
A) Koruma personeli, korunan kişinin sürekli önünde bulunur
B) Koruma personeli, korunan kişinin sürekli arkasında bulunur
C) 360 derece korunma sağlanmalıdır
D) 90 derece koruma sağlanmalıdır
E) Geliş ve gidiş olan merdivenlerde karşı merdivende koruma personeli bulunur

12. Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi hangi istikamete doğru kaçırılması gerekir?
A) 12
B) 3
C) 6
D) 4
E) 8

13. Ülkenin genel emniyet ve asayişinden kim sorumludur?
A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) Genelkurmay Başkanı
D) İçişleri Bakanı
E) Emniyet Genel Müdürü

14. Özel Güvenlik görevlileri Kanunda sayılmış olan yetkilerini nerede kullanabilirler?
A) Sadece görevli oldukları alan içerisinde
B) Ülkenin her yerinde
C) Görevli bulunduğu il sınırları içinde
D) Görev alanı ve görev alanının 5 km çapındaki sınırlar içerisinde
E) Hiçbir yerde

15. Genel olarak adli arama kararı vermeye kim yetkilidir?
A) Hakim
B) Polis
C) Vali
D) İçişleri Bakanı
E) Zabıt Katibi

16. Adli kolluk görevlileri adli görevleriyle ilgili kimin emri altındadır?
A) İçişleri Bakanı
B) Vali
C) Emniyet Genel Müdürü
D) TBMM
E) Cumhuriyet Savcısı

17. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre, kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetlerinin şirketlere gördürülmesi kimin iznine bağlıdır?
A) İçişleri Bakanı
B) Vali
C) İl Emniyet Müdürü
D) Emniyet Genel Müdürlüğü Özel
Güvenlik Daire Başkanı
E) Milli Savunma Bakanı

18. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik görevlilerinde aranacak şartlardan değildir?
A) 18 yaşını doldurmuş olmak
B) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
C) Görevini yapmasına engel bir akıl hastalığı bulunmamak
D) Kanunun ilgili maddesinde belirtilen özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
E) En az 165 cm olmak

19. Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilebilir?
A) Eğitim ve öğretim kurumlarında
B) Sağlık tesislerinde
C) Para nakilleri esnasında
D) Talih oyunları işletmelerinde
E) İçkili yerlerde

20. Özel Güvenlik Komisyonunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
B) İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
C) Ticaret Odası temsilcisi
D) Sanayi Odası temsilcisi
E) Üniversite temsilcisi

21. İllerde Özel Güvenlik Komisyonu başkanı kimdir?
A) Vali
B) Vali Yardımcısı
C) İl Emniyet Müdürü
D) İl Jandarma Komutanı
E) Belediye Başkanı

22. Aşağıdakilerden hangisi işveren açısından haklı fesih sebebidir?
A) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi
B) İşverenden izin almaksızın bir işgünü işe gelmemek
C) İşçinin tedavi edilebilecek bir hastalığa yakalanması
D) İşverenin işçisine cinsel tacizde bulunması
E) İşçinin ücretinin işveren tarafından ödenmemesi

23. Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni kim tarafından verilir?
A) İçişleri Bakanı
B) Başbakan
C) Vali
D) Özel Güvenlik Şirketi Müdürü
E) İl Emniyet Müdürü

1) Polis
2) Jandarma
3) Sahil Güvenlik
4) Orman Muhafaza Memuru
5) Özel Güvenlik
24. Yukarıdakilerden hangisi genel kolluk teşkilatı arasında sayılamaz?
A) 3 ve 5
B) 4 ve 5
C) 1 ve 3
D) 2 ve 4
E) 1 ve 4

25. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenliğin yetkilerinden değildir?
A) Görev alanında önleyici arama
B) Kamuya açık alanda genel kolluğun denetiminde üst araması
C) Görev alanındaki suça el koyma
D) Görev alanında işlenen bir suçla ilgili konutta arama
E) Tabii afet hallerinde arama-kurtarma görevlilerine yardım etme

26. Yakalama yetkisinin kaynağı hangi kanundur?
A) İş Kanunu
B) Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
C) Ceza Muhakemesi Kanunu
D) Türk Ceza Kanunu
E) Sendikalar Kanunu

27. Aşağıdakilerden hangisi Özel güvenliğin uygulama alanı değildir?
A) Eğitim ve öğretim kurumları
B) Sağlık tesisleri
C) Miting alanları
D) Konser alanları
E) Kaçakçılıkla mücadele

28. Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu ortadan kaldırır?
A) Bilinçli olarak alınan alkolün etkisiyle işlenen suç
B) Haksız tahrik
C) Hata
D) Meşru savunma
E) Akrabalık ilişkisi

29. İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemesi Kanununa göre kanunda yazılı görevleri yapmak polisin hangi görevini ifade eder?
A) İdari
B) Adli
C) Siyasi
D) Kriminal
E) Eğitim

30. Görevi esnasında bir suçla karşılaşan Özel Güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
A) Olay yerini koruma altına almak
B) Şüpheliyi yakalamak
C) Suç eşyalarını muhafaza altına almak
D) Genel kolluğa haber vermek
E) Şüphelinin ifadesini almak

31. Aşağıdaki suçlardan hangisi Özel güvenlik görevlisi olmaya engel değildir?
A) Zimmet
B) İrtikap
C) Rüşvet
D) Hırsızlık
E) Kasten yaralama

32. Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri …..gün içinde işveren tarafından valiliğe bildirilir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 25

33.Aşağıdakilerden hangisi cop çeşitlerinden değildir?
A) Kısa cop (30-35cm)
B) Orta boy cop (50-60cm)
C) Elektirikli cop (4-6 volt)
D) T cop (40-45cm)
E) Uzun boy cop (70-90 cm)

34. Özel Güvenlik görevlileriyle ilgili hangisi yanlıştır?
A) Özel Güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz
B) Özel Güvenlik görevlisi olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunludur
C) Özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenlik hizmetleri dışında bir işte de çalıştırılabilir.
D) Özel güvenlik personeli greve katılamaz
E) Özel güvenlik görevlisi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir

35. PVSK’ya göre aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?
A) Konutta
B) Umuma açık yerlerde
C) Toplantı ve gösteri yürüyüşü alanlarında
D) Yükseköğretim kurumlarında
E) Polisin korumakla yükümlü olduğu binaların girişlerinde

36. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına kim tarafından izin verilir?
A) Vali
B) Özel Güvenlik Komisyonu
C) Vali Yardımcısı
D) İl Emniyet Müdürü
E) Özel Güvenlik Şirketi Müdürü

37.Aşağıdakilerden hangisi bir devriye yöntemi değildir?
A) Olağan devriye
B) Planlı devriye
C) Dairesel devriye
D) Geri dönüşlü devriye
E) Kıyafetli devriye

38. Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmanın şartları ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Haksız saldırı olmalı
B) Devam eden bir saldırı olmalı
C) Ağır ve muhakkak bir tehlike hali olmalı
D) Tehlike orantılı bir araçla savuşturulmalı
E) Sadece hayat bütünlüğüne yönelik saldırılar bu kapsamdadır

39. Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi yapabilir?
A) Kolluk kuvvetleri
B) Özel güvenlik
C) Mağdur
D) Herkes
E) Polis

40. Devriye görevlileri sorumluluk alanındaki iş yerlerinin zarar görmesini, herhangi bir eşyanın çalınmasını engellemek için tedbirler alıp, buraları denetliyor ise bu devriyenin hangi görevi içerisindedir?
A) Önleyici-caydırıcı görevler
B) Yardım görevleri
C) Koruyucu görevler
D) Adli görevler
E) Hepsi

41. Aşağıdakilerden hangisi kişileri arama yöntemlerinden değildir?
A) Eğilerek arama
B) Diz çöktürerek arama
C) Çömeltilerek arama
D) Duvara yaslayarak arama
E) Hassas arama

42. Aşağıdakilerden hangisi tutanaklarda olmazsa olmazlardandır?
A) Tarafların akrabalık derecesi
B) Müştekilerin borç bilgileri
C) Tarafların imzaları ve tarih
D) Tarafların ekonomik durumları
E) Hepsi

43. Aşağıdaki hangi yerlerde nokta hizmet amacıyla nokta kurulmaz?
A) Stadyum ve cami içerisi
B) Kamu düzeni ve emniyeti için önemli olan ıssız ve tenha yerler ile mali, iktisadi ve sanayi tesislerinin bulunduğu kampüs siteler
C) Üniversiteler, fabrikalar, bankalar
D) Marketler, alışveriş merkezleri ve site halinde kurulmuş yerleşim yerleri
E) Çarşı, pazar, meydan, park, bahçe, iskele ve mezarlık

44. Aşağıdakilerden hangisi yakalanan şahıslara uygulanacak tedbirlerden değildir?
A) Yakınlarına haber verme
B) Sağlık kontrolü
C) Tedavi ettirme
D) Güvenlik araması
E) Nezarethane işlemleri

45. Özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisinde yakalama tedbirine başvuramaz?
A) Olay yerine muhafaza ederken delilleri bozan kişi
B) Cezaevi firarisi hakkında yakalama emri olan kişi
C) Hakkında denetimle serbestlik olan kişi
D) Cezaevinden izinli çıkan kişi
E) Suçu işlerken rastlanılan kişi

46. Aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?
A) Umumi veya umuma açık yerlerde veya öğrenci yurtlarında veya eklentilerinde
B) Kamuya açık olmayan özel işyerlerinde
C) Yerleşim yerleri giriş ve çıkışlarında
D) Her türlü toplu taşıma veya seyreden taşıt araçlarında
E) Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde

47. Genellikle önleme amaçlı yapılan kontrol ve aramalarda elde edilen eşyaların daha sonra sahibine iade edilmek üzere belli bir süre ile alınma işlemine ………….denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Koruma altına alma
B) Emanete alma
C) Zaptetme
D) Gözönünde bulundurma
E) Suça elkoyma

48. Aşağıdakilerden hangisi kolluğun zor kullanmaya başvurma hallerinden biri değildir?
A) Kolluğun belirlediği yasal kural ve tedbirlere uyulmaması
B) Kolluğun görev yapmasının engellenmesi
C) Kolluğun verdiği kanuni emir ve direktiflere uyulmaması
D) Kolluğa mukavemet edilmesi
E) Kolluğa kimlik ibraz edilmemesi

49. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın temel şartları arasında değildir?
A) Güç kullanma tedbiri ile olay arasında bir denge olmalıdır
B) Kullanılan güç insan yaşamı ve sağlığını tehlikeye düşürmemelidir
C) Halka açık alanlarda olmalıdır
D) Güç kullanma mecburiyetinde kalınmalıdır
E) Tercih edilen güç kullanma yöntemi kanunlara uygun olmalıdır

50. Çocuklara kelepçe takılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 15-18 yaş arası çocuklara kelepçe takılabilir
B) 12-15 yaş arası çocuklara kelepçe takılabilir
C) 0-18 yaş arası çocuklara kelepçe takılamaz
D) 12-18 yaş arası çocuklara kelepçe takılabilir
E) 0-18 yaş arası çocuklara kelepçe takılabilir

51. Olaya usulüne göre müdahale etmek, olay yerinde gerekli ilk önlemleri almak, olay yeri ve maddi suç delillerini korumak, kontrol altında tutmak ve daha sonra gelen ekiplere olay yeri hakkında bilgi vermek aşağıdakilerden hangisinin temel görevidir?
A) Soruşturma sorumlusu
B) Soruşturma ekibi
C) Savcı
D) Olay yerine gelen ilk ekip
E) Özel güvenlik

52. Olay yerindeki ilk ekip aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Mümkün olan en kısa sürede ilk yardım ekibine ulaşarak yaralıların durumları hakkında bilgi vermeli
B) Olay yeri ve çevre güvenliğini almalı
C) Maddi suç delillerinin kaybolması veya bozulmasını engelleyici tedbirler almalı
D) Olay yerinde bulunan görgü şahitlerini tespit etmeli
E) Hepsi

53. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen delillerin faydalarından değildir?
A) İşlenmiş bir suçu ispat eder, suçun anahtar unsurunu belirler
B) Fail, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkiyi ortaya koyar
C) Şüphelinin suçsuzluğunu ispat edebilir
D)Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yardımcı olur
E) Olayın tüm taraflarının beyanları çelişkili hale gelir

54. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen delillerin özelliklerinden değildir?
A) Benzer bir olaydan derlenmelidir
B) Olayı temsil edici olmalıdır
C) Kanuna uygun olmalıdır
D) Olay içinde ve olayla ilişkisi olmalıdır
E) Mantıklı ve gerçekçi olmalıdır

55. Cop kullanmak gerektiğinde aşağıdakilerden hangisi en son vurulacak yer olabilir?
A) Kalça
B) Baldır
C) Omurga
D) Pazı
E) Omuz

56. Mevlana’nın “kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirine zarar vermeden de birlikte yol almanın mümkün olduğunu” sözü, başarılı bir iletişim kurmak ve toplumsal uyumu sağlamak açısından aşağıdakilerden hangisinin önemli olduğunu vurgulamaktadır?
A) Kibarlık
B) Farklılığa saygı ve hoşgörü
C) Kendine güven
D) Zeki olmak
E) Doğru algılamak

57. Özel Güvenlik Amiri Zeki, tesis koruma ve güvenliği ilgili bilgilendirici bir konuşma yapıyorsa bu konuşmada aşağıdakilerden hangisini bir ölçüt olarak görmemelidir?
A) Bilginin açık iletiminin olması
B) Bilginin üstü kapalı ve karmaşık iletiminin olması C) Bilginin doğru iletiliyor olması
D) Bilginin alıcı için anlamlı olması E) Bilginin alıcı için ilgi çekici olması

58. Aşağıdaki kalabalık türlerinden hangisi diğerlerine göre farklılık gösterir?
A) Trafik kazası sonrasında olay yerindeki kazazedeleri izleyen kalabalık
B) Futbol maçını izleyen kalabalık
C) İnşaat yerinde usta ve araçlarının çalışmasını izleyen kalabalık
D) Farklı mağazaların vitrinlerine bakan kalabalık
E) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Geçit Törenini izleyen kalabalık

59. Aşağıdakilerden hangisi topluluklara müdahale prensiplerinden birisi olamaz?
A) Topluluğun eylemden vazgeçirilmesi için iletişim kurulmalıdır
B) Gösterinin temel haklardan biri olduğu unutulmamalıdır
C) Topluluktakilerden suç işlediği tespit edilenler beklemeksizin alınmalıdır
D) Topluluktan etkilenmemeye çalışılmalı ve provokasyona gelinmemelidir
E) Topluluğun agresif tavır ve hareketleri azaltılmaya çalışılmalıdır.

60. Gruplar, kuruluş biçimlerine göre “Doğal Gruplar” ve “Kurulmuş Gruplar” olarak tasnif edilebilir. Bu yönüyle aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre farklılık göstermektedir?
A) Dernek
B) Vakıf
C) Aile
D) Sendika
E) Şirket

61. Yasadışı göstericilerin dağıtılması için yapılması gerekenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Topluluğu bir arada tutmak
B) Topluluğun lideri ve/veya yönlendiricilerini topluluktan ayırmamak
C) Güç gösterisi yapmamak
D) Topluluğun dikkatini dağıtmak
E) Topluluğun yayılmasını sağlamak

62. Grubun herhangi bir kısmında ortaya çıkan değişmelerin grup üyeleri üzerinde ve bu grubun yapısında meydana getirdiği etki ve tepkileri ifade eden terim/kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Grup Oluşumu
B) Grup Dinamiği
C) Grup Çatışması
D) Grup Bağlılığı
E) Grup Normu

63. Aşağıdakilerden hangisi gruba bağlılığı artıran nedenlerden birisi değildir?
A) Bir ya da daha çok üyenin egemenliği
B) Amaç birliği
C) Üyeler arasında sıkı ve etkili iletişim
D) Olumlu değerlendirme
E) Duygusal etkileşim

64. Aşağıdakilerden hangisi bomba elamanlarından değildir?
A) Kilit mekanizması
B) Kablo
C) Fünye
D) Güç kaynağı
E) Ateşleyici ve zamanlayıcı

65. Aşağıdakilerde hangisi bombayı harekete geçiren düzeneklerden değildir?
A) Basınçlı düzenler
B) Saatli düzenler
C) Uzaktan kontrollü düzenler
D) Bioenerji ile harekete geçirilen düzenler
E) Işığa duyarlı düzenler

66.Metal detektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir?
A) Kalibre
B) Mobilizasyon
C) Kalibrasyon
D) Dozimetre ayarı
E) Metalizasyon

67 X-RAY cihazı başında çalışan ÖGG Ahmet için “Radyasyon Yönetmeliği” ‘ne göre maruz kalabileceği radyasyon yıllık doz sınırı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir.
A) 30 mSv
B) 40 mSv
C) 100 mSv
D) 200 mSv
E) 50 mSv

68. Sprinkler Sistemi nedir?
A) Hırsızlığa karşı kullanılan bir çeşit alarm sistemidir
B) Uyuşturucu madde tespitine yarayan bir sistemdir
C) Patlayıcı madde tespitine yarayan bir sistemdir
D) Tavana yerleştirilen borularla su püskürterek yangını söndürme amaçlı kullanılan bir sistemdir
E) Kart okuyucu terminallerde kullanılan bir sistemdir

69. Aşağıdakilerden hangisi biometrik sistemlerinden biri değildir?
A) Bariyerler
B) İris tanıma
C) Retina taraması
D) Yüz tanıma
E) Parmak izi eşleştirme

70. Patlayıcı/uyuşturucu koklama detektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bir tür CCTV sistemlerindendir
B) Biometrik tanıma sistemine göre çalışır
C) Kontrol edilen maddenin yaydığı kokuya göre tespit yapar
D) Kontrol edilen maddenin çıkardığı ses derecesine göre tespit yapar
E) Kontrol edilen maddenin yaydığı x ışını miktarına göre tespit yapar

71.İlk yardım nedir?
A) Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir
B) Hastanedeki hekimler tarafından yapılan ilk müdahaledir
C) Olay yerinde, tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut imkânlarla yapılan ilaçsız uygulamalardır
D) Ambulansta doktor tarafından yapılan müdahaledir
E) İlaçlarla yapılan ilk tedavidir

72.Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının yaşam bulguları ile ilgili önemli göstergelerden değildir?
A) Bilinci
B) Solunumu
C) Dolaşımı
D) Vücut ısısı
E) Vücudundaki yaralar

73.Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlardan hangisine bağlı değildir?
A) Kanamanın hızı
B) Kişinin cinsiyeti
C) Kişinin fiziksel durumu ve yaşı
D) Kanamanın olduğu bölge
E) Kanamanın miktarı

74.Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?
A) Kanama kalp atışı ile uyumlu ve fışkırır tarzdadır
B) Kanama yayılma şeklindedir
C) Kanama sızıntı şeklindedir
D) Hiçbir işlem yapılmadan durdurulabilen kolay kanamalardır
E) Koyu renklidir ve fışkırma yoktur

75. Aşağıdakilerden hangisi sara nöbeti geçiren bir kişiye yapılması gereken işlemler arasında yer almaz?
A) İstemsiz hareketler sırasında kendisine zarar vermesini önlemek gerekir
B) Sıkan giysiler gevşetilir
C) Çevredeki kesici, yaralayıcı cisimler uzaklaştırılmalıdır
D) Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılmaz
E) Hastanın kendisine zarar vermemesi için bir iple sıkıca bağlanması gerekir

76.Aşağıdakilerden hangisi havale geçiren bir çocuğa yapılacaklar arasında yer almaz?
A) Ateş yükselmesi varsa elbisesi çıkarılır
B) Ateş düşürülmeye çalışılır
C) Mümkünse ılık duş aldırılır
D) Kusma olasılığına karşı yan yatırılır
E) Üstü kalın bir battaniye ile örtülür

77. Aşağıdakilerden hangisi donmalarda yapılacak ilkyardım işlemleri arasında yer almaz?
A) Donuk bölge sıcak su ile yıkanır ve ovulur
B) Hasta/yaralı ılık bir ortama alınır
C) Sakinleştirilir
D) Kuru giysiler giydirilir
E) Donuk bölge ovulmaz, kendi kendine ısınması sağlanır

78. Aşağıda yazılı hangi durumda boğucu sargı (turnike) uygulaması uygun bir yöntem değildir?
A) Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa
B) Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa
C) Uzuv kopması varsa
D) Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa
E) Baskı noktalarına baskı uygulamanın yeterli olduğu durumlarda

79. “Reflekslerin ortadan kalkması ve kişilerin ağrılı uyaranlara cevap vermemesi durumuna ....................denir” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Koma
B) Kırık
C) Çıkık
D) Burkulma
E) Kanama

80. “Eklemi oluşturan kemiklerden bir yada bir kaçının yerinden ayrılmasına ....................denir” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Kırık
B) Çıkık
C) Burkulma
D) Yırtılma
E) Şok

81. Aşağıdakilerden hangisi yangın çeşitlerinden biri değildir?
A) Katı madde yangını
B) Sıvı madde yangını
C) Gaz madde yangını
D) Hafif metal yangını
E) Ağır metal yangını

82. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yanmanın gerçekleşmesi için mutlaka ortamda oksijen olmalıdır
B) Yanıcı madde katı sıvı veya gaz halde bulunabilir
C) Yangına köpükle müdahale etmek yanma ortamındaki oksijen miktarını artırır
D) Yanma sonucu çıkan gazların boğucu özelliği vardır
E) Yanma, kimyasal bir olaydır

83.Manevi kültür öğeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?
A) Madencilik
B) Üretim
C) Dil
D) İnşaat
E) Yol yapımı

84. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin sonuçlarından biri değildir?
A) Altyapı bozulabilir
B) Salgın hastalıklar yayılabilir
C) Ekonomi etkilenir
D) Toplumsal ve asayiş olayları azalır
E) İnsanlar üzerinde olumsuz psikolojik etkiler oluşturabilir

85. Demirin paslanması aşağıdakilerden hangisine tipik bir örnektir?
A) Hızlı yanma
B) Yavaş yanma
C) Kendi kendine yanma
D) Sıralı yanma
E) İçten yanma

86. Gelişen teknolojiyle birlikte yangınlarla mücadelede etkin bir rol oynayan yangın algılama sistemleri aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez?
A) Isı
B) Alev
C) Koku
D) Duman
E) Ses

87. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerde özel güvenlikçilerin yapması gereken davranışlardan biri değildir?
A) Kendi can güvenliğinden önce diğer insanların can güvenliğini gözetmeli
B) Can kurtarmaya yardım etmeli
C) Tesislerin zarar görmemesi için önlem almalı
D) İnsanları tehlikesiz bölgeye nakletmeli
E) Olaya müdahale ederken güvenliği almalı

88. Aşağıdakilerden hangisi deprem sonrası alınacak tedbirlerden biri değildir?
A) Panik yapmamalı
B) Diğer insanlar sakinleştirilmeli
C) Tehlikeli bölgeden uzaklaşılmalı
D) İlk yardım istenmeli
E) Artçı depremlere karşı çökme gerçekleşen binalarda beklenilmeli

89. Aşağıdakilerde hangisi merkezi sinir sistemini yavaşlatan uçucu maddelerden değildir?
A) Tiner
B) Bali
C) UHU gibi yapıştırıcılar
D) Aseton
E) LSD

90. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) LPG gaz halde havadan ağır olduğu için çöker, bu yüzden tabandan süpürülmelidir
B) Doğal gaz kokusuz bir gaz olduğundan, bu gaza güvenlik amaçlı pis koku veren tetrahidroteofen eklenmektedir
C) Türkiye’de kullanılan doğal gazın çoğunluğu etan’dan oluşur
D) Emniyet vanası bulunan ve LPG ile dolu tüp ateşe maruz bırakılırsa patlama gerçekleşmez
E) Doğal gaz havadan daha hafiftir

91. İletişim sürecinde kaynağa geri gönderilen bilgi ya da iletiye ne ad verilir?
A) Genel kültür
B) Artistik kültür
C) Yansıma
D) Manevi kültür
E) Alt kültür

92. Vücudun işlevlerini olumsuz yönde etkileyen, zarar görüldüğü hâlde kullanımının bırakılamaması, ara verdiğinde yoksunluk belirtileri göstermesi ve zamanla kullanım sıklığının ve dozunun artırılması haline ………….denir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa gelecek olan kavramdır?
A) Obezite
B) Madde bağımlılığı
C) Bağışıklık
D) Aşırı bağlanma
E) Doping

93. İletişim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) İletişim, toplumun temelini oluşturan bir sistemdir
B) İletişim, sosyal uyum için gerekli olan bir sanattır
C) İletişim, sosyal süreçler bakımından zorunlu bir bilimdir
D) İletişim, örgütsel ve yönetsel yapının karmaşık ve sorunlu işleyişini sağlayan bir araçtır
E) İletişim, bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir tekniktir

94. “Bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
A) Dinleme
B) İletişim
C) Sempati
D) Empati
E) Psikoloji

95. Aşağıdakilerden hangisi Maslov’un motivasyon kuramındaki ihtiyaçlar arasında yer alır?
A) Sosyal ilişkiler ihtiyacı
B) Ayrılma ihtiyacı
C) Üzüntü ihtiyacı
D) Saygı ihtiyacı
E) Gelişme ihtiyacı

96. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleme için düzeltmek zorunda olduğumuz alışkanlıklardan biri değildir?
A) Prova yapmak
B) Akıl okumak
C) Şüphelenmek
D) Karşılaştırmak
E) Mimiklerle onaylamak

97. “Duyu organlarımızdan beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi, yorumlanması ve adlandırılması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
A) İletişim
B) Biçem
C) Algı
D) Perspektif
E) İletişim

98.Toplumsal taraflar arasında etkinlikler, ilişkiler ve davranışlar bağlamında yaşanan uyumsuzluklara ne ad verilir?
A) Çatışma
B) Mobbing
C) Yargı
D) İdrak
E) Baskı

99. Dinleyicinin konuşana, anlattığı ile ilgilendiği, onun sorununu gerçekten hissettiği izlenimini veren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Savunucu dinleme
B) Aktif dinleme
C) Görünüşte dinleme
D) Yüzeysel dinleme
E) Seçerek dinleme

100.“Diğer kişinin bakış açısını fark etme” ifadesi aşağıdaki perspektiflerden hangisini açıklamaktadır?
A) Bilişsel perspektif
B) Algısal perspektif
C) Duygusal perspektif
D) Görsel perspektif
E) Duyuşsal perspektif

1D26C51D76E
2E27E52E77A
3C28D53E78E
4C29B54B79A
5E30E55C80B
6C31E56B81E
7C32C57B82C
8C33D58D83C
9B34C59C84D
10D35A60C85B
11D36B61D86E
12B37E62B87A
13D38E63A88E
14A39D64A89E
15A40C65D90C
16E41A66C91C
17B42C67E92B
18E43A68D93D
19C44C69A94C
20E45D70C95D
21B46B71C96E
22A47B72E97C
23C48E73B98A
24B49C74A99B
25D50C75E100B     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar13.583713.6381
Euro15.205315.2662
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam53
Toplam Ziyaret8947916