SINAV BİLGİLERİ
Takvim

75.SINAV

1. Aşağıdaki olayların gerçekleşmesi durumunda işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı doğmaktadır. Hangi şıktaki sebebin diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir?
A) İşverenin, iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek işçiyi yanıltması
B) İşverenin, işçinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söylemesi
C) İşverenin, işçinin ücretini kanun hükümlerine uygun olarak hesap etmemesi
D) İşçinin, diğer bir işçi tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması
E) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılmasının, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması

2. Özel güvenlik şirketleri ve özel güvenlik görevlilerinin silah bulundurma ve taşıma yetkisiyle ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?
A) Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından belirlenir
B) Özel güvenlik görevlileri, özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar
C) Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, Maliye Bakanlığı tarafından temin edilir
D) Tüm özel güvenlik şirketleri ateşli silah alabilir ve bulundurabilir
E) Özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, Valiliğin kararı ve İçişleri Bakanının onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir

3. Görevi esnasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
A) Olay yerini koruma altına almak
B) Şüpheliyi yakalamak
C) Suç eşyalarını muhafaza altına almak
D) Genel kolluğa haber vermek
E) Şüphelinin ifadesini almak

4. 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlisi kimlik kartıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik kartı verilir
B) Özel güvenlik kimlik kartları 2 yılda bir yenilenmelidir
C) Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri, 5188 sayılı Kanunun 7. maddesinde sayılan yetkileri kullanamazlar
D) Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisinin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir
E) Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir

5. Özel güvenlik görevlisi Yunus, görevli bulunduğu alışveriş merkezine giriş yapan şahısların araçlarının bagajlarını kontrol etmek için açtığı esnada bir aracın bagaj kapağının camının kırılmasına sebebiyet vermiştir. Bu zararın tazmini amacıyla alışveriş merkezindeki özel güvenlik hizmetlerini yürüten firmaya getirilen yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ek tedbir alma yükümlülüğü
B) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
C) Temel eğitim alma yükümlülüğü
D) Yenileme eğitimi verme yükümlülüğü
E) Rücu etme yükümlülüğü

6. Havalimanında görev yapan özel güvenlik görevlisi Vefa’ya buluntu bir cep telefonu teslim edilmiştir. Cep telefonu sahibinin ilgili birime müracaatı sonucunda yapılan araştırmada bahse konu telefonun özel güvenlik görevlisi Vefa tarafından bir arkadaşına hediye edildiği tespit edilmiştir.
Yukarıda anlatılan olayda özel güvenlik görevlisinin hangi suçu işlediği söylenebilir?
A) Rüşvet
B) Zor kullanmada sınırın aşılması
C) Zimmet
D) Yağma
E) Hırsızlık

7. Özel güvenlik görevlilerinin aşağıda sayılan haklardan hangisi ya da hangileri kısıtlanmıştır?
I-Dernek kurma hakkı
II-Siyasi partilere üye olma hakkı
III-Sendikaya üye olma hakkı
IV-Grev yapma hakkı
V-Seçilme hakkı
A) I-II
B) I-II-III
C) II-III-IV-V
D) III-IV
E) IV

8. I. Bir direnişi kırmak amacıyla olmalıdır
II. Direnişi kıracak ölçüde olmalıdır
III. Zor kullanma sırasında herhangi bir
eşya kullanılabilir
IV. Kademeli olarak artan nispette zor
kullanılmalıdır
Yukarıda sayılanlardan hangileri zor kullanmanın unsurlarındandır?
A) I-II
B) II-III
C) I-II-IV
D) I-II-III
E) II-III-IV

9. I. Bedeni kuvvet
II. Maddi güç
III. Silah kullanılması
Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?
A) III-I-II
B) II-I- III
C) I-III-II
D) I-II-III
E) III-II-I

10. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre, kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetlerinin şirketlere gördürülmesi kimin iznine bağlıdır?
A) İçişleri Bakanı
B) Vali
C) İl Emniyet Müdürü
D) Özel Güvenlik Daire Başkanı
E) Milli Savunma Bakanı

11. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?
A) Terk edilmiş eşyayı emanete alma
B) Yangın deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme
C) Görev alanında haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalama ve arama
D) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanları girmek isteyenleri elle arama
E) Olay yerini ve delilleri koruma

12. Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilebilir?
A) Eğitim ve öğretim kurumlarında
B) Sağlık tesislerinde
C) Talih oyunları işletmelerinde
D) İçkili yerlerde
E) Para nakillerinde

13. Bir alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Mehmet kanuna uygun olarak yaptığı aramada bir şahıs üzerinde suç unsuruna rastlamıştır. Bu
durumda Mehmet’in yapması gereken nedir?
A) Suç unsurunu ve şahsı muhafaza altına almak ve derhal genel kolluğa haber vermek
B) Şahsı dövmek
C) Şahsı uygun bir yere götürerek detaylı üst araması yapmak
D) Şahsı alışveriş merkezinin dışına çıkarmak
E) Suç unsurunu muhafaza altına alıp şahsın içeri girmesine izin vermek

14. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir?
A) Görev alanında önleyici arama
B) Kamuya açık alanda genel kolluğun denetiminde üst araması yapma
C) Görev alanındaki suça el koyma
D) Görev alanında işlenen bir suçla ilgili konutta arama
E) Tabii afet hallerinde arama-kurtarma görevlilerine yardım etme

15. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerine verilecek eğitim en az kaç saat olmalıdır?
A) 20
B) 50
C) 80
D) 100
E) 120

16. Yakalama yetkisinin kaynağı hangi kanundur?
A) İş Kanunu
B) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
C) Ceza Muhakemesi Kanunu
D) Türk Ceza Kanunu
E) Sendikalar Kanunu

17. Özel güvenlik görevlileriyle ilgili hangisi yanlıştır?
A) Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz
B) Özel güvenlik görevlisi olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunludur
C) Özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenlik hizmetleri dışında bir işte de çalıştırılabilir
D) Özel güvenlik personeli greve katılamaz
E) Özel güvenlik görevlisi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir

18. Aşağıdakilerden hangisi idari para cezası gerektiren yaptırım veya fiillerden değildir?
A) Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandırmak
B) Mülki İdare amirinin verdiği görevleri yerine getirmemek
C) Geçerli mazeret olmadan denetim esnasında güvenlik sorumlusunu bulundurmamak
D) Bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı öğrenip genel kolluğa haber vermemek
E) Özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi istihdam etmek

19. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına kim tarafından izin verilir?
A) Vali
B) Özel Güvenlik Komisyonu
C) Vali Yardımcısı
D) İl Emniyet Müdürü
E) Özel Güvenlik Şirketi Müdürü

20. 5188 sayılı Özel güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddesindeki ‘‘Görev alanı’’ belirlemede usul nedir?
A) Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir
B) İl Emniyet Müdürlüğünce belirlenir
C) Bölge Polis Merkezince belirlenir
D) İl Özel Güvenlik Komisyon kararı üzerine valinin onayıyla belirlenir
E) İlgili kurum, kuruluş tarafından belirlenir

21. Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye kimler yetkilidir?
A) Özel Güvenlik Komisyonları
B) İçişleri Bakanlığı ve Valilikler
C) İl Jandarma Komutanları ve İl Emniyet Müdürleri
D) Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürleri
E) Gümrük Muhafaza Teşkilatları

22. Özel güvenlik görevlilerine görev yaptığı esnada, yaklaşan Ali Bey, okul binasının arka tarafında 3 erkek şahsın, gizlice girdiklerini ve önlerine serdikleri bez üzerine ceplerindeki bazı değerli eşyaları çıkartarak saydıklarını ve birbirlerine pay ettiklerini, bunların hırsızlık suçu işlemiş olabileceklerini söylemesi konusu ile ilgili tuttuğu tutanağın çeşidi hangisidir?
A) Tespit tutanağı
B) Buluntu eşya tutanağı
C) Değer tespit tutanağı
D) İhbar tutanağı
E) Üst arama tutanağı

23. “Milli Güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespiti amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amirin yazılı emriyle korumakla yükümlü bulunan yerlerde, kişinin üstlerinde, aracında, özel kâğıtlarında ve eşyasında yapılan arama işlemidir.”
Yukarıda tanımı yapılan arama türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adli arama
B) Ev araması
C) Önleme araması
D) Kişilerin aranması
E) İşyeri araması

24. Aşağıdakilerden hangisinde İtfaiye yangın ihbar numarası doğru olarak verilmiştir?
A) 110
B)112
C)154
D)155
E)156

25. İşlenen suçun yeniden canlandırılmasına, failin tespitine, fail, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkinin ortaya konmasına yarayacak, laboratuarlarda bilimsel yöntem ve tekniklerle uzmanlar tarafından incelenip değerlendirildikten sonra, soruşturma ve yargılama sürecinde ispat vasıtası olarak kullanılabilecek herhangi bir nesneye ya da ize ………. denir. Tanımlamasındaki boşluğa hangisi gelmelidir?
A) Bulgu
B) Silah izi
C) Maddi suç delili
D) Mahkeme zabıtları
E) Olay tespit tutanağı

26. Şüpheli bir paketle karşılaşıldığında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) Emniyet hattı oluşturulur
B) Paketin en az 30 metre çevresine kimse yaklaştırılmaz
C) Paketin bulunduğu bölge usulüne uygun tahliye edilir
D) Paketi ilk gören kişi olay yerinden ayrılmamalıdır
E) Zararın en az olması için şüpheli paket derhal en yakın su kütlesine bırakılmalıdır

27. Silahlı özel güvenlik kartı sahibi Hasan için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sadece görev alanında silah taşımaya yetkilidir
B) Sadece görevli olduğu süre içinde silah taşımaya yetkilidir
C) Her zaman ve her yerde silah taşır
D) İl Özel Güvenlik Komisyon kararına göre birime tahsis edilen ruhsatlı silahı görevde ve görev alanında taşımaya yetkilidir
E) Görev silahını düzenli olarak devir-teslim rapor defterine işler

28. Özel güvenlik görevlileri Turan ve Cihan bir AVM’ de güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Bir gün AVM’nin tuvaletler bölümünde zarf içerisinde bir miktar para bulurlar. En doğru hareket tarzları nedir?
A) Zarfı alıp çekmeceye koyarlar
B) Zarfı alıp AVM yöneticisine teslim ederler
C) Sahibi çıkana kadar zarfı birisi üzerinde taşır
D) Zarfı kat temizlik görevlisine teslim ederler
E) Zarf içerisindeki parayı sayarak miktar ve konuya ilişkin tutanak tutup, güvenlik sorumlusuna bilgi vererek emanete alırlar

29. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, özel güvenlik görevlilerinin ‘‘Yangın, deprem gibi tabii afet ve imdat istenmesi halinde ……………………… iş yeri ve konutlara girme’’ yetkisine yönelik boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Çalıştığı ildeki
B) Görev alanındaki
C) Çalıştığı ilçedeki
D) Çalıştığı mahalledeki
E) Çalıştığı belediye sınırlarında

30. Aşağıdaki hangi yerlerde nokta hizmet amacıyla nokta kurulmaz?
A) Stadyum ve cami içerisi
B) Kamu düzeni ve emniyeti için önemli olan ıssız ve tenha yerler ile mali, iktisadi ve sanayi tesislerinin bulunduğu kampüs siteler
C) Üniversiteler, fabrikalar, bankalar
D) Marketler, alışveriş merkezleri ve site halinde kurulmuş yerleşim yerleri
E) Çarşı, pazar, meydan, park, bahçe, iskele ve mezarlık

31. Aşağıdakilerden hangisi tutanaklarda olmazsa olmazlardandır?
A) Tarafların akrabalık derecesi
B) Müştekilerin borç bilgileri
C) Tarafların imzaları ve tarih
D) Tarafların ekonomik durumları
E) Hepsi

32. Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi yapabilir?
A) Kolluk kuvvetleri
B) Özel güvenlik
C) Mağdur
D) Herkes
E) Polis

33. Olay yerinde ki ilk ekip aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Mümkün olan en kısa sürede ilk yardım ekibine ulaşarak yaralıların durumları hakkında bilgi vermeli
B) Olay yeri ve çevre güvenliğini almalı
C) Maddi suç delillerinin kaybolması veya bozulmasını engelleyici tedbirler almalı
D) Olay yerinde bulunan görgü şahitlerini tespit etmeli
E) Hepsi

34. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen delillerin özelliklerinden değildir?
A) Benzer bir olaydan derlenmelidir
B) Olayı temsil edici olmalıdır
C) Kanuna uygun olmalıdır
D) Olay içinde ve olayla ilişkisi olmalıdır
E) Mantıklı ve gerçekçi olmalıdır

35. Aşağıdakilerden hangisi saldırganın (şüpheli şahsın) takip edeceği yöntemlerden değildir?
A) Bombayı uygun yöntemlerle taşıma, üzerinde taşıyorsa uygun kıyafet giyme
B) Fark edildiğinde eylemi erken gerçekleştirme veya kaçma isteği
C) Eylemden önce motive edecek, eylemden sonra kaçmasına yardımcı olacak birilerinin bulunması
D) Fark edildiğinde çevresine hakaret savurarak uzaklaşmalarını isteme ve olay yerinden kaçma
E) Belirlenen hedefin öncesinde dikkat çekmeden keşif yapma

36. Aşağıdakilerden hangisi bomba elamanlarından değildir?
A) Kilit mekanizması
B) Kablo
C) Fünye
D) Güç kaynağı
E) Ateşleyici ve zamanlayıcı

37. Polis bölgesinde, yasal yakalama yetkisini kullanan özel güvenlik görevlisinin yapacağı iş ve işlemler sırasıyla en doğru alarak hangisinde sıralanmıştır.
A) Polise bilgi verme-yakalanan kişiyi sorgulama-yakalananı polise teslim etme
B) Yakalananın üst aramasının yapılması-polise bilgi verme-yakalananı tutulan tutanak ile polise teslim etme
C) Rapor yazma-raporu polis merkezine verme-yakalananı polise teslim etme
D) Polis Merkezine bilgi verme-ifade alma-yakalananı polise teslim etme
E) Yakalananın sorgulama-tutanak tutma-yakalananı polise teslim etme

38. Özel güvenlik görevlilerinin ağır cezayı gerektiren fiillerden dolayı suçüstü hallerinde yakalama yetkilerinin kullanmalarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Görevi başındaki görevlinin yakalama yapması zorunludur
B) Görevli olmasa dahi özel güvenlik görevlileri yakalama yapmaya zorunludur
C) Özel güvenlik görevlisinin yakalama yetkisi yoktur
D) Görevi başındaki özel güvenlik görevlisi yakalama yapmaya zorunlu değildir
E) Görevi başında olsun olmasın özel güvenlik görevlisi yakalama yapmaya zorunlu değildir

39. Müze ve ören yerlerini korumakla görevlendirilen özel güvenlik görevlisinin temel güvenlik görevlerinin yansıra özellikle dikkat etmesi gereken önleyici görevi hangisidir?
A) Eserlerin müzede yerleşimine yardımcı olmak
B) Korunan eserlerin fiziki zararlar görmemesi için ziyaretçilerin faaliyetlerini takip etmek
C) Müzeye ilişkin broşürleri dağıtmak, gelen ziyaretçilere müzedeki eserler hakkında bilgi vermek
D) Müze giriş ücretlerini almak
E) Müzeye gelenlerin listesini tutmak

40. Nokta özel güvenlik görevlilerinin görevlerinin devir ve tesliminde hangi yöntem kullanılmalıdır?
A) Noktada rapor ve devir teslim defteri doldurularak ve bilgilendirme yapılarak
B) Noktada sözlü bilgi verilerek
C) Noktada bilgi vermeksizin
D) Noktada defter doldurmaksızın
E) Devir ve teslim gereksizdir, görevi biten gider yeni görevli nöbete başlar

41. Bomba şüphesi taşıyan paket olayında hangisini yapmak yanlıştır?
A) Paketin etrafını insanlardan arındırmak
B) Paket yakınında ışık yayan cihazların kullanılmasına engel olmak
C) Pakete dokunmamak
D) Patlama riskine karşı makul bir uzaklıkta çevre emniyeti almak
E) Paketin yanında telsiz haberleşme cihazı kullanmak

42. X-ray operatörü olarak görev yapan özel güvenlik görevlisi Fatih, X-ray cihazından geçen çantanın ekrandaki görüntüsünde bomba düzeneği ve patlayıcı madde tespit etmiştir.
Bu aşamada özel güvenlik görevlisinin müdahale tarzı ne olmalıdır?
A) “Bomba” diyerek bağırmalı
B) Konveyör bandını durdurmalı-Bagaj sahibi ile iletişime geçilmeli-Bu sırada bomba imha uzmanına haber verilmeli
C) Çanta özel güvenlik görevlisi tarafından açılarak kontrol edilmeli
D) Çanta sahibi tarafından açılarak kontrol edilmeli
E) Çanta ters şekilde X-Ray cihazından tekrar geçirilerek kontrol edilir

43. X-Ray cihazlarında konveyör bandına bırakılan bagajların mesafe aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 70 cm.
B) Ready konumunda
C) 50 cm.
D) 1 mt.
E) 1.50 mt.

44. Güvenlik yapılanmasında aşağıdakilerden hangisi iç halkada bulunur?
A) Jiletli Teller
B) Mantar Bariyerler
C) Yol Kesiciler
D) Biyometrik Sistemler
E) İhata duvarı

45. X ışının geçemediği maddeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kurşun/Kâğıt
B) Kurşun/Kristal
C) Kristal/Demir
D) Kurşun/Bakır
E) Kristal/Gümüş

46. Aşağıdakilerden hangisi sentetik yollarla üretilmemiş, doğada doğal olarak bulunan bir uyuşturucu maddedir?
A) Esrar
B) Metamfetamin
C) Ecstasy
D) Captagon
E) Amfetamin

47. X-ray cihazının tünel giriş çıkışlarında bulunan plastik perdelerin varlık nedeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru açıklanmıştır?
A) Tünelin içinin görünmesini engellemek
B) Gizlilik sağlamak
C) Toz girmesini engellemek
D) Görüntü kirliliğine engel olmak
E) Radyoaktif ışınların dışarı yayılmasını engellemek

48. Otobanda seyir halindeyken karşı şeritte bir aracın yolun dışına savrulduğu görüldüğünde ilkyardımın temel uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?
A) Öncelikle kendi aracınızı tehlike oluşturmayacak bir alana çekmek ve aracınızın görünür olmasını sağlamak
B) Mümkün olan en hızlı şekilde 112’yi arayarak/aratarak yardım istemek
C) Olay yerinin güvenliğini sağlamak için kaza yapan aracı sabitlemek
D) Olay yerindeki yaralı sayısını belirlemek
E) İkinci bir risk olmasa bile yaralıyı hızlıca aracın dışına çıkarmak

49. İlk yardım uygulamaları açısından karşılaşılma ihtimali en yüksek olan yaralanmalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yaradaki kanama durdurulmaz
B) Yara bölgesinin hava alması için üzeri açık bırakılır
C) Yaranın temizliğinin sağlanması için içerisinde yabancı cisim olup olmadığı kurcalanır, varsa çıkarılır
D) Yara bölgesinin üzerine hiçbir ilaç ve benzeri madde sürülmez
E) Yaradan dışarı çıkan kemik ve doku parçaları içeri sokulur

50. Temizlik için kullanılan kimyasal maddeler ile oluşan yanıklara ilkyardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olacaktır?
A) Yanığa neden olan madde ile temas en kısa sürede kesilir
B) Temas bölgesindeki giysiler çıkarılır
C) Tazyiksiz bol su ile temas bölgesi yıkanır
D) Hastanın yaşam bulguları değerlendirilir, acil yardım alması sağlanır
E) Temas bölgesine yanık merhemi sürülür

51. Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı olan kişilerde görülen davranış değişikliklerinden biri değildir?
A) İlgi alanlarında değişme
B) Sosyal çevrede değişim
C) Aile ilişkilerinde azalma
D) Kendi bakım ve temizliğine özen gösterme
E) Ruh halinin gün içerisinde değişkenlik göstermesi

52. Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığınız spor salonunda meydana gelen bir travmatik olaya yapacağınız ilkyardım uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Burkulmanın olduğu bölge kalp seviyesinden aşağıda tutulur
B) Çıkan eklem, ilkyardımcı tarafından en kısa sürede yerine oturtulur
C) Çıkan eklem bulunduğu şekliyle sabitlenir hareket ettirilmez
D) Dokuların şişmemesi için burkulmanın olduğu bölge hareket ettirilir
E) Burkulmanın olduğu bölgeye sıcak uygulama yapılır

53. Görev bölgenizde bir kişinin herhangi bir nedenle bayılması halinde ilkyardım uygulaması olarak ne yapılmalıdır?
A) Hemen ayağa kaldırılır
B) Su içirilir
C) Oturtulur
D) Kuvvetli bir şekilde sallayarak uyanması sağlanır
E) Sırt üstü yatırılır, ayakları 30cm yukarı kaldırılır, tıbbi yardım istenir

54. İnşaat sahasının güvenliğini sağlamakla görevli olduğunuz bir alanda, travma sonucu yaralanan işçiyi taşımanız gerekirse aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulama olmaz?
A) Yaralının başı her zaman düz tutulmalıdır
B) Yavaş ve düzgün adımlarla hareket edilmelidir
C) Yön değiştirirken ani dönüşlerden kaçınılmalıdır
D) Hasta/yaralıya uzak mesafede durarak kaldırma ve taşıma işlemi yapılmalıdır
E) İkincil bir tehlike yoksa hasta/yaralı bulunduğu pozisyonda sabitlenmelidir

55. Üç (3) yaşındaki çocuğun kimyasal bir maddeyi içtiği görüldüğünde ilkyardım uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?
A) Ağzı su ile çalkalanır
B) Zehrin etkilerinden dolayı çocuğun yaşam bulguları değerlendirilir
C) Acil müdahale ekibine çocuğun ne içtiği mutlaka söylenir
D) Derhal acil tedavi alması sağlanır
E) Bir an önce kusturulur

56. Yangın oluşmasını sağlayan etken hangisidir?
A) İhmal
B) Sabotajlar
C) Tabiat olayları
D) Bilgisizlik
E) Hepsi

57. Zehirlenmelerle ilgili ilkyardım uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Solunum yoluyla oluşan zehirlenmelerde 112’nin aranmasına gerek yoktur
B) Solunum yoluyla oluşan zehirlenmelerde hasta temiz havaya çıkarılmalıdır
C) Solunum yoluyla oluşan zehirlenmeye neden olan maddenin patlama riskinden dolayı elektrik düğmeleri kullanılmamalıdır
D) Cilt yoluyla oluşan zehirlenmelerde kimyasal maddeye temas eden giysiler çıkarılır
E) Cilt yoluyla oluşan zehirlenmelerde temas bölgesi bol su ile yıkanır

58. Özel güvenlik görevlisi olduğunuz bir park alanındaki hayvan ısırığı olayına müdahale ederken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A) Kedi-köpek ısırmalarındaki hafif yaralanmalarda sabun ve bol su ile yara yıkanır
B) Arı sokmalarında iğne görülebiliyorsa çıkarılır
C) Akrep-yılan sokmalarında yaraya soğuk uygulama yapılır
D) Akrep-yılan sokmalarında yara bölgesi kalp seviyesinin altında tutulur
E) Akrep-yılan sokmalarında zehrin çıkması için yara bölgesi kesilerek kanatılır

59. Aşağıdakilerden hangisi doğal afet olarak tanımlanamaz?
A) Hava kirliliği
B) Sel
C) Toprak kayması
D) Deprem
E) Tsunami

60. Kaza yapan bir aracın içinden yaralıyı çıkartmak gerektiğinde yapılması gereken ilkyardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yaralıya müdahale etmeden önce çevre güvenliği sağlanmalıdır
B) Yaralının bulunduğu aracın motoru durdurulur ve araç sabitlenir
C) Yaralının bağlı olduğu emniyet kemeri çıkarılır
D) Yaralının ayaklarının pedallara sıkışmadığından emin olunur
E) Baş-boyun-gövde eksininin bozulması önemsenmez

61. Yangına sebebiyet veren bazı durumlara örnekler aşağıda verilmiştir.
I. Sabotajlar
II. Önleyici tedbirlerin alınmaması
III.Kazalar
IV. İhmaller
Buna göre, verilen örneklerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I, II ve III
C) II, III ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV

62. Katı madde yangınlarında kullanılan soğutarak söndürme yönteminde kullanılan en etkili yangın söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Su
B) Kuru kimyevi toz
C) Hidrojen gazı
D) Köpük
E) Kimyasal gazlar

63. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelere örnek verilemez?
A) Karbondioksit gazı
B) Oksijen gazı
C) Hidrojen gazı
D) Su
E) Kum

64. Zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yer çekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketine verilen isim aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Heyelan
B) Sel
C) Deprem
D) Erozyon
E) Hortum

65. Görev yaptığı iş merkezinin asansöründe bulunduğu sırada depreme yakalanan özel güvenlik görevlisi Efe, nasıl hareket etmelidir?
A) Asansörü en üst kata çıkarır
B) Asansörü en alt kata indirir
C) Asansörden çıkmaz ve istediği kata gelmesini bekler
D) Asansör durana kadar bekleyip iner
E) Asansörü en yakın katta durdurup terk eder

66. Kurum üyelerince paylaşılan, anlamlar, inançlar ve değerler bütününe ne ad verilir?
A) Rol kültürü
B) Kurum kültürü
C) Güç kültürü
D) Birey kültürü
E) İş-süreç kültürü

67. İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz ya da davranışa ne ad verilir?
A) İleti
B) Gösterge
C) Gönderici
D) Kanal
E) Kaynak

68. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
A) Göz teması kurma
B) Soru sorma
C) Hemen sonuç çıkarma
D) Dinlediğinizi belli etme
E) Not alma

69. Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?
A) Mesaj tekrarı
B) Geri bildirim
C) Yansıtma
D) Görev tekrarı
E) Kodlama

70. Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) Empatide anlama, sempatide hak verme vardır
B) Empatide duygular önemli değildir
C) Sempatide düşünceler önemlidir
D) Empati yandaş olmaktır
E) Aralarında hiçbir fark yoktur

71. Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?
A) Kişiler arası iletişim
B) Kişi içi iletişim
C) Örgüt içi iletişim
D) Kitle iletişimi
E) Grup iletişimi

72. Çalıştığı iş yerine kişinin arkasından konuşulması, kendini gösterme olanaklarının kısıtlanması, iş arkadaşlarının kişiyle konuşmaması neyin göstergesidir?
A) Kişiye aşırı sorumluluk verilmesinin
B) Bireyin işini iyi yapamamasının
C) Performans değerlendirmesinin
D) Psikolojik şiddetin
E) Adil olmayan görev dağılımının

73. İletişim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) İletişim, toplumun temelini oluşturan bir sistemdir
B) İletişim, sosyal uyum için gerekli olan bir sanattır
C) İletişim, sosyal süreçler bakımından zorunlu bir bilimdir
D) İletişim, örgütsel ve yönetsel yapının karmaşık ve sorunlu işleyişini sağlayan bir araçtır E) İletişim, bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir tekniktir

74. Göksu parkında özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Erdi ile Salih 12 Nisan 2017 günü gece devriye görevinde kendilerine doğru hızla koşarak gelen, üstü başı yırtılmış, burnundan kanlar akan Hamdullah’ı görürler. Erdi ile Salih durumla alakalı gerekli detayları alabilmek için hangisini yapmamalıdır?
A) Problem anlatılırken dikkat anlatıcıya verilir
B) Problem anlatılırken gerekli notlar alınır
C) Hiçbir soru sormadan anlatıcının derdini kendiliğinden anlatması beklenir
D) Problem dinlenirken gerekli yerlerde sorular sorulur
E) Sakinleşmesi için telkinde bulunulur

75. Düşünce, duygu ya da bilginin kaynak tarafından kodlanmış (hazırlanmış) biçimine ne denir?
A) Kaynak
B) Kanal
C) Mesaj
D) Gürültü
E) Geri bildirim

76. Dinleyicinin konuşana, anlattığı ile ilgilendiği, onun sorununu gerçekten hissettiği izlenimini veren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Savunucu dinleme
B) Aktif dinleme
C) Görünüşte dinleme
D) Yüzeysel dinleme
E) Seçerek dinleme

77. Sözsüz iletişimin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?
A) Kültüre göre biçimlenme
B) Sözlü iletişimin içeriğini belirsizleştirme
C) Güvenilir iletiler sağlama
D) Duygu ve coşkuları yetkin biçimde dile getirme
E) İletişimin yokluğunu olanaksız kılma

78. Aşağıdakilerden hangisi gruba bağlılığı artıran nedenlerden birisi değildir?
A) Bir ya da daha çok üyenin egemenliği
B) Amaç birliği
C) Üyeler arasında sıkı ve etkili iletişim
D) Olumlu değerlendirme
E) Duygusal etkileşim

79. Aşağıdakilerden hangisi topluluklara müdahale prensiplerinden birisi olamaz?
A) Topluluğun eylemden vazgeçirilmesi için iletişim kurulmalıdır
B) Gösterinin temel haklardan biri olduğu unutulmamalıdır
C) Topluluktakilerden suç işlediği tespit edilenler beklemeksizin alınmalıdır
D) Topluluktan etkilenmemeye çalışılmalı ve provokasyona gelinmemelidir
E) Topluluğun agresif tavır ve hareketleri azaltılmaya çalışılmalıdır.

80. Grubun herhangi bir kısmında ortaya çıkan değişmelerin grup üyeleri üzerinde ve bu grubun yapısında meydana getirdiği etki ve tepkileri ifade eden terim/kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Grup Oluşumu
B) Grup Dinamiği
C) Grup Çatışması
D) Grup Bağlılığı
E) Grup Normu

81. Cop, kolluk birimleri ve özel güvenlik çalışanları tarafından aşağıda belirtilen hangi amaç için kullanılmaz?
A) Caydırıcı olmak için
B) Görevli ile gösterici/saldırgan arasında belirli bir mesafeyi korumak için
C) Göstericiyi/saldırganı etkisiz hale getirmek için
D) Göstericiyi/saldırganı yaralamak için
E) Hem fiziki, hem de psikolojik bir etki yaratmak için

82. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlileri, zor kullanma yetkisini hangi kanundan almaktadır? A) Anayasa B) 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu C) Türk Ceza Kanunu D) 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu E) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun
83. Korunan kişiye pasta atılması olayı için nasıl bir saldırı olduğu söylenebilir?
A) Rahatsız edici ve utandırıcı duruma düşüren
B) Fiziksel bütünlüğe zarar verici
C) Silahlı bir saldırı
D) Kimyasal bir saldırı
E) Öldürücü etkiye sahip bir saldırı türü
84. Örgüt içinde henüz mevcut olmayan ancak çatışmaya neden olabilecek durumlar söz konusu olduğunda …............. çatışmanın varlığından söz edilebilir. Bu cümledeki boşluğa hangi şıktaki yanıt gelmelidir?
A) Algılanan
B) Potansiyel
C) Hissedilen
D) Açık
E) Dikey

85. Devriye Hizmetlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Devriye görevlileri en az 3 kişiden oluşur
B) Görev Bölgesi çok iyi tanınmalıdır
C) Görev bölgesinde her zaman görünür olmalıdır
D) Devriye görevine kural olarak üniformalı ve tam teçhizatlı çıkılır E) Daima vakur ve nazik, aynı zamanda atik ve tetikte bulunurlar

86. Psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen eylemlerine ne ad verilir?
A) Uyarılma
B) Bilinç
C) Davranış
D) Kalıtım
E) Refleks

87. Aşağıdakilerden hangisi kama düzeninin amaçlarından biri değildir?
A) Topluluk veya kalabalığı bölmek
B) Topluluk ve kalabalığı yanlara doğru dağıtmak
C) Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak
D) Topluluk veya kalabalık içinde lider suçluları yakalayıp tahliye etmek
E) Topluluk veya kalabalık içerisinde yol açmak

88. Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özellikleri kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine ne denir?
A) Ahlâki gelişim
B) Mevki
C) Kariyer yapma
D) Sosyalleşme
E) Statü

89. Nedenlerine göre değerlendirildiğinde, mevcut sistemi beğenmeyip, değiştirmek isteyen kişi veya grupların, ideolojilerini beğenmedikleri kişilere karşı gerçekleştirdikleri veya teşebbüs ettikleri suikast türüne ne ad verilir?
A) Ekonomik suikast
B) Psikolojik suikast
C) Siyasi suikast
D) Kişisel suikast
E) Dini suikast

90. Ziyaret yapılacak yerlerde, korunan kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme ihtimali olan mevcut ve muhtemel tehlikelerin tespit edilerek, etkisiz hale getirmek veya en aza indirmek amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?
A) Ziyaret planlaması
B) Güvenlik çalışması
C) Koruma çalışması
D) Öncü çalışması
E) Artçı ekip çalışması

91. Önemli kişinin can güvenliğine karşı merdivenlerde sağlanan korumada hangisi doğru değildir?
A) Koruma personeli, korunan kişinin sürekli önünde bulunur
B) Koruma personeli, korunan kişinin sürekli arkasında bulunur
C) 360 derece korunma sağlanmalıdır
D) 90 derece koruma sağlanmalıdır
E) Geliş ve gidiş olan merdivenlerde karşı merdivende koruma personeli bulunur

92. Önemli kişiye karşı yapılan bir bıçaklı saldırıda 4 kişilik bir koruma ekibi tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A) Saldırıyı fark eden koruma personeli diğerlerine saldırıyı ve yönünü bildirir
B) Saldırganı en yakındaki kişi etkisiz hale getirir
C) Saldırganı etkisiz hale getirmek için maksimum eleman kullanılır
D) Kaçış yönü saldırının tersi istikameti veya güvenli yere doğru olmalıdır
E) Önemli kişi çabuk ve sakin şekilde güvenli yere götürülür

93. Trafikte durulduğunda, korunan kişinin aracı ile koruma araçlarının alacağı tedbirlerden biri değildir?
A) Korunan kişinin aracı, önündeki araca gerektiğinde müstakil olarak hareket edecek mesafede durur
B) Sürücü duraklama anında, araç çevresini devamlı gözetler, kaçış olanaklarını değerlendirir
C) Takip aracı, korunan aracın arkasında durur ve gerektiğinde trafiği durdurur
D) Şerit değiştirirken şoför duruma göre değiştirir, koruma amiri şoföre göre koruma düzenini tekrar belirler
E) Korunan araç ile takip aracı arasında devamlı haberleşme olmalıdır

94. İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tehdit seviyesi düşük kişilerde uygulanan koruma sistemidir
B) Korunan kişinin aracı ve koruma aracı vardır
C) Korunan kişinin aracında, korunan kişi, korumadan sorumlu kişi ve sürücü bulunur
D) Koruma aracı, korunan kişinin aracını devamlı gözlemleyebileceği pozisyonda kullanır
E) Duruma göre aracın önünde ve arkasında seyreder

95. Konvoy düzenlerinde, konvoyun önünde giden, konvoyun hızını ayarlayan, yerel kolluk kuvvetinin üst düzey yetkilisi ile yakın koruma elamanlarından birinin bulunduğu araca ne denir?
A) Öncü eskort
B) Kılavuz araç
C) Yakın koruma aracı
D) Artçı koruma aracı
E) Son güvenlik aracı

96. Özel kolluk, yaşam hakkı, mülkiyet ve zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini önlemek ile görevlidir. Buna göre özel güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa yardımcı olmaktadır?
A) Adli
B) Siyasi
C) Önleyici
D) Trafik
E) İdari

97. Tek araçlı koruma ile görevlerini yerine getiren özel güvenlik görevlileri, korunan şahısla birlikte seyir halinde iken bombalı saldırıya uğramışlardır ve makam aracı hareket kabiliyetini yitirmiştir. Bu durumda özel güvenlik görevlilerinin yapacağı en uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Korunan şahısla birlikte araçları terk edip yaya olarak uzaklaşmak
B) Korunan şahsı makam aracında bırakıp saldırıya karşılık vermek
C) Koruma aracıyla makam aracını perdeleyip korunan kişiyi koruma aracına alıp hızla çatışma bölgesinden uzaklaşmak
D) Kolluk kuvvetlerine bilgi verip yardım gelene kadar araçları terk etmemek
E) Koruma aracıyla makam aracını arkasından iterek olay yerinden uzaklaştırmak

98. Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
A) Suçun önlenmesinde, delillerin toplanmasında ve suçluların yakalanmasında genel kolluk ve özel kolluk kuvvetleri koordineli olarak çalışmalıdır
B) Suç ve suçluları herkes kendi görev alanında takip etmelidir
C) Suçla ilgili elde edilen bilgiler gizli tutulmalıdır
D) Adli bir olay ile karşılaşan özel güvenlik görevlisi işlemlerin hızlanması adına durumu derhal Cumhuriyet Savcısına bildirir
E) Özel kolluk kuvvetleri spor müsabakalarında polis amirinin emri ile arama yapabilirler

99. Özel güvenlik görevlisi, şüpheli hareketler sergileyen, kimliğini ibraz edemeyen kişilere ilişkin ne işlem yapmalıdır?
A) Gözaltına almalıdır
B) Cumhuriyet savcısına haber vermelidir
C) Görevli olduğu yerden uzaklaştırmalıdır
D) Bağlı oldukları özel güvenlik şirketine durumu bildirmelidir
E) Genel kolluk görevlilerine derhal durumu bildirmelidir

100. Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli ..........ve..........emirlerini yerine getirmek zorundadır. Cümledeki boşluklara hangi ikili getirilmelidir?
A) Mülki İdare Amiri/Genel Kolluk Amirinin
B) Kaymakam/Valinin
C) Vali/İçişleri Bakanının
D) Emniyet Müdürü/Jandarma Komutanının
E) Savcı/Valinin


75.SINAV CEVAP ANAHTARI
1E51D
2B52C
3E53E
4B54D
5B55E
6C56E
7E57A
8C58E
9D59A
10B60E
11D61E
12E62A
13A63B
14D64A
15D65E
16C66B
17C67A
18E68C
19B69B
20D70A
21B71B
22D72D
23C73D
24A74D
25C75C
26E76B
27C77B
28E78A
29B79C
30A80B
31C81D
32D82C
33E83A
34A84B
35D85A
36A86C
37B87C
38A88D
39B89C
40A90D
41E91D
42B92C
43C93D
44D94A
45B95B
46A96C
47E97C
48E98A
49D99E
50E100A
     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar13.583713.6381
Euro15.205315.2662
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam53
Toplam Ziyaret8947916