SINAV BİLGİLERİ
Takvim

42.SINAV

1. Devriye ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Devriye polisi; karakol mıntıkasına çıkarılan ve dolaşarak vazife gören memurlardır
B) Devriye görevini yerine getiren personele devriye personeli denir
C) Yetkililerce önceden belirlenen devriye dolaşılacak bölgeye devriye bölgesi denir
D) Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere devriye güzergâhı denir.
E) Üniformalı olarak yerine getirilen devriye hizmetlerinden amaç, suçların önlenmesinden çok yakalanmasını sağlamaktır.

2. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yaygın olarak kullanılan devriyelerden değildir?
A) Yaya devriye
B) Mobil devriye
C) Atlı devriye
D) Bisikletli devriye
E) Otogar devriyesi

3. ÖGG Murat ve Hakan devriye görevini yaparken adli görevleri ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Suça el koymak
B) Olay yerini muhafaza
C) Genel kolluğa bilgi vermek
D) Sanığı muhafaza etmek
E) Delilleri toplamak

4. Katı, sıvı, gaz halindeki patlayıcı maddele-rin reaksiyon ve şok etkisiyle meydana ge-len yüksek derecede ısı, ses, gaz ve basınç meydana gelerek hava içerisinde aniden ve şiddetle yayılması olayına ne denir?
A) Bomba
B) Reaksiyon
C) Patlama
D) Basınç
E) Kapsül

5. Ceza Muhakemesi Kanununda yapılan değişiklikle (Md:81) kaç yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren durumlarda fiziki kimliğin tespiti için eşgal tanımlaması ya-pılmaktadır?
A) 1 yıl veya daha fazla
B) 3 yıl veya daha fazla
C) 2 yıl veya daha fazla
D) 4 yıl veya daha fazla
E) 5 yıl veya daha fazla

6. Aşağıdakilerden hangisi "konusuna göre" rapor çeşitleri arasında yer almaz?
A) Bilgi raporları
B) Sözlü raporlar
C) Olay bildirim raporları
D) Gözlem raporları
E) Devir teslim raporları

7. ÖGG Fikret’in eşkal belirlerken İnsanlar-da kısa sürede değişmeyen nitelikler ile ilgili olarak hangi düşüncesi doğru değil-dir? A) Çok kısa boy
B) Peltek konuşma, "r-s" harflerini söyleyememe
C) Saç boyu ve rengi
D) Dilsizlik
E) Ameliyat izleri, bileklerde, boyunda, göğüste faça izleri.

8. Aşağıdakilerden hangisi öncü çalışmasında araştırılması gereken hususlardan değil-dir?
A) Güzergâh analizi
B) Kalınacak yerler
C) Gidilecek mekânlar
D) Toplumsal özellikler
E) Şoför seçimi

9. “Kamu güvenliğini sağlamak ve korumak-la görevlendirilen kolluk kuvvetlerinin gö-revleri sırasında gördükleri ve işittiklerini tespit etmek gerektiğinde yasal işleme ko-nu olmak amacıyla düzenledikleri ve imza-ladıkları resmi belgeye” ne denir?
A) Tutanak
B) Rapor
C) Not
D) Resmi yazı
E) Resmi evrak

10. Yaya koruma esnasında saat 09:00 istika-metinden bir saldırı gerçekleşir ise koruma personeli korunan kişiyi hangi saat istika-metine doğru kaçırmalıdır?
A) 06:00
B) 03:00
C) 09:00
D) 12:00
E) 16:00

11. Korunan kişiye bir saldırı gerçekleştiğinde koruma personelinin yapacağı işler öncelik sırasına göre nasıl olmalıdır?
I- Saldırı etkisiz hale getirilir
II- Korunan kişiye kalkan olunur
III- Korunan kişi uzaklaştırılır
A) I, II, III
B) II, III, I
C) III, I, II
D) I, III, II
E) II, I, III

12. Refakat koruması olarak adlandırılan koruma düzeni aşağıdakilerden hangisi-dir?
A) Bir kişi ile koruma düzeni
B) İki kişi ile koruma düzeni
C) Üç kişi ile koruma düzeni
D) Dört kişi ile koruma düzeni
E) Beş kişi ile koruma düzeni

13. Çoklu koruma düzenlerinde koruma amirinin tehlike anında öncelikli görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Korunan kişiyi en kısa sürede uzaklaştırmak
B) Saldırganları yakalayarak etkisiz hale getirmek
C) Saldırganlara karşılık vererek püskürtmek
D) Bölgede bulunan masum kalabalığı uyarmak
E) Hepsi

14. Aşağıdakilerden hangisi temel yaşam desteği uygulamalarından olan hava yolu açıklığı sağlama ile uyumludur?
A) Bak-dinle-hisset uygulamak
B) Baş-çene pozisyonu vermek
C) Yapay solunum yapmak
D) Dış kalp masajı yapmak
E) 112’yi aramak

15. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın temel uygulamalarından olan koruma ile uyumlu değildir?
A) Yapılacak müdahaleler planlamak
B) Yaralı sayısını ve türlerini belirlemek
C) Olayı ilgili yardım kuruluşlarına bildirmek
D) Olay yerinde güvenli bir çevre oluşturmak
E) Yaralılara hızlı ve sakin müdahale etmek

16. Aşağıdakilerden hangisi, kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım için doğrudur?
A) Yaraya saplanan yabancı cisim varsa çıkarılır
B) Bilinci açıksa hareket ettirilir
C) Yara içi temizlenir
D) Baş-boyun-gövde ekseni korunur
E) Yara üzerine bandaj uygulanır

17. Aşağıdakilerden hangisi burkulmada ilkyardım için yanlıştır?
A) Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir
B) Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır
C) Hareket ettirilmez
D) Tıbbi yardım istenir (112)
E) Sıcak uygulama yapılır.

18. Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım uygulamasıdır?
A) Hasta temiz havaya çıkarılır veya ortam havalandırılır
B) Yarı oturur pozisyonda tutulur, bilinç kapalı ise koma pozisyonu verilir
C) Solunumu korumak için maske veya ıslak bez kullanılır
D) Yaşamsal belirtiler değerlendirilir (ABC) ve itfaiyeye haber verilir (110)
E) Hepsi

19. Karşımızdaki kişiyi savunma pozisyonuna yönlendirmeyen bir diyalog tarzı, etkili ve verimli iletişimde önemli bir prensiptir. Muhatabın davranışından daha çok kişili-ğine yapılan eleştiriler kişiyi kırabilir ve iletişimi de engeller. Bu durumdaki bir kişi egosuna bir saldırı olduğunu hissederek savunma pozisyonuna girer. Buna göre et-kili ve verimli bir iletişimde kullanılması gereken dil aşağıdakilerden hangisi olma-lıdır?
A) Sen dili
B) Ben dili
C) Edilgen dil
D) Savunmacı dil
E) Çatışmacı dil

20. ‘Konuşurken dilin sürçmesi, sesin titreme-si’ gibi durumlara iletişimde ne ad verilir?
A) Sözsüz iletişim
B) Niyet edilmiş iletişim
C) Niyet edilmemiş dil-ötesi iletişim
D) Semantik iletişim
E) Enformatik iletişim

21. İletişim kavramıyla ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
A) İletişim her zaman her yerdedir.
B) İletişim anlamların paylaşımıdır.
C) Bireysel ve toplumsal yaşantımız, uyarıcıların nasıl anlamlandırılacağını belirler.
D) İnsanın kendisi ile iletişimi olmaz.
E) Yönetsel faaliyetlerde iletişim önemli bir yer tutar.

22. Aşağıdakilerden hangisi İletişim engelleri-ne sebep olan faktörlerden biri değildir?
A) Ortak yaşantının olmaması,
B) Anlamların karıştırılması,
C) Sembol ile sembolize edilen şey arasındaki uyumsuzluk,
D) İletişimi sözcüklere boğma,
E) Gürültüsüz fiziksel çevre

23.Bir iletişimde etkili dinlemeye engel olabi-lecek davranış şekli aşağıdakilerden hangi-sidir?
A) Savunmaya geçmek
B) Konsantre olmak
C) Yargılamadan dinlemek
D) Sözsüz iletişimi dikkate almak
E) Tarafsız olarak dinlemek

24.Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeple-rindendir?
A) Yangından korunma önlemlerinin alınmaması
B) İhmal ve dikkatsizlik
C) Kazalar
D) Sabotaj
E) Hepsi

25.Aşağıdakilerden hangisi akaryakıt yangın-larında etkili bir söndürme sağlayamayan bir söndürme maddesidir?
A) Kuru kimyevi toz
B) Karbondioksit
C) Köpük (FOAM)
D) Halokarbonlu söndürücüler
E) Su

26.Sel sırasında aşağıdakilerden hangisi yanlış hareket tarzıdır?
A) Su yatağı ve çukur bölgeleri terk edin
B) Elektrik kaynaklarından uzak durun
C) Sel sırasında aracınızdaysanız asla su ile kaplı yoldan gitmeye çalışmayın
D) Bulunduğunuz yerden ayrılmayın
E) Sel sularına girmeyin

27.Taşınabilir (12 Kg dan hafif olanlar) yangın söndürme cihazlarının duvara montaj yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Omuz hizasında olmalıdır
B) Bel hizasında olmalıdır
C) 120 cm olmalıdır
D) 75 cm olmalıdır
E) 90 cm olmalıdır

28.Özel Güvenlik Komisyonunda aşağıdaki-lerden hangisi bulunmaz?
A) Valinin görevlendireceği bir vali yardımcısı
B) İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
C) İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
D) Ticaret Odası Başkanlığı temsilcisi
E) Üniversite temsilcisi

29.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan değildir?
A) 18 yaşını tamamlamış olmak
B) Askerliğini yapmış veya tecil etmiş olmak
C) Görevin yapılmasına engel olacak vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak
D) Temel eğitimi başarı ile tamamlamış olmak
E) Kamu haklarından yasaklı olmamak

30.Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte silah bulundurulabile-ceğini kim belirler?
A) Özel Güvenlik Komisyonu
B) Kaymakamlık
C) İl Valiliği
D) İl Emniyet Müdürlüğü
E) İl Jandarma Komutanlığı

31.Silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin kaç yaşını doldurmaları ge-rekmektedir?
A) 18
B) 19
C) 20
D) 21
E) 22

32.Görev alanında işlenen bir suçun delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisi hangi görevini yapmıştır?
A) Vatandaşlık görevi
B) Önleyici görev
C) İdari görev
D) Adli görev
E) Kişisel görev

33.Özel güvenlik izni verilen kişilerde veya yerlerde istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi Valiliğe kaç gün içinde verilmesi gerekmektedir?
A) 7 gün içinde 
B) 10 gün içinde
C) 10 iş günü içinde 
D) 15 gün içinde
E) 1 Ay içinde 

34.Özel güvenlik şirketleri, koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için faaliyet izni almak zorundadırlar. Bu faaliyet izni nereden alınır?
A) Bulunduğu ilin Valiliğinden
B) İçişleri Bakanlığından 
C) Kaymakamlıklardan
D) Milli Savunma Bakanlığından
E) Ticaret ve Sanayi Odasından 

35. Yabancı bir şirketin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti verebilmesi hangi esasa tabidir?
A) Eşitlik 
B) Mütekabiliyet 
C) Karlılık 
D) İyi niyet 
E) Bilgi  edinme

36. 5188 sayılı Kanunun verdiği yetkiye göre; özel güvenlik görevlisi koruduğu alanlara girmek isteyenlerin üstünü arayabilir, eşyalarını x-ray cihazı ile kontrol edebilir ve kimlik sorabilir. Bu alana girmek isteyen bir şahıs kendisini ve eşyasını aratmak istemez ise ne yapılır?
A) Şahıs, korunan alana alınmaz
B) Şahıs hakkında yakalama tedbiri uygulanır
C) Durum derhal kolluğa haber verilir 
D) Şahıs hakkında valiliğe bilgi verilir 
E) Şahsın ifadesi alınarak serbest bırakılır. 

37.5188 sayılı kanunda özel güvenlik görevli-lerinin genel kolluk emrine girmesini ge-rektiren şartlar oluştuğunda; özel güvenlik görevlileri, genel kolluk görevlilerinin …..…………………… emirlerini yerine getirmek zorundadır.’ Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelemez?
A) Hizmete ilişkin
B) Zor kullanmaya ilişkin
C) Hukuka uygun
D) Kanuna uygun
E) Konusu suç teşkil etmeyen

38.Polis ile özel güvenlik görevlilerinin silah kullanma yetkisi arasında ne fark vardır?
A) Polisin silah kullanma yetkisi daha geniştir
B) Polis daha fazla durum karşısında silah kullanır
C) Polis her olayda duraksamadan ateş eder, özel güvenlik görevlisi önce uyarı atışı yapar
D) Aralarında hiçbir fark yoktur
E) Özel güvenlik görevlisinin amacı kişiyi yaralamak, polisin amacı ise vurmaktır

39.Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk değildir?
A) Köy korucuları
B) Gümrük ve tekel zabıtası
C) Kır bekçileri
D) Çarşı ve mahalle bekçileri
E) Çiftçi malları koruma kolluğu

40.Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Göre kapalı yerlerdeki toplantılar ne za-mana kadar devam edebilir?
A) 24.00’e kadar
B) 23.00’e kadar
C) Güneş doğana kadar
D) Güneş batana kadar
E) 22.00’ye kadar

41.Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcıların yayılma metotlarından değildir?
A) Sulama
B) Patlama
C) Sisleme
D) Aerosol
E) Yanma

42.Spor müsabakalarında hakemleri korumak için kullanılan düzen hangisidir?
A) Kama
B) Hat
C) Çember
D) Sağa kademeli hat
E) Çapraz

43.Türkçemizdeki “Kol kırılır yen içinde kalır.’’ deyimi gruplarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini ifade etmek için kullanılır?
A) Grubun tutum değişimine etkisi
B) Grup dinamiği
C) Grubun risk almaya etkisi
D) Grubun verimliliğe etkisi
E) Grup dayanışması

44.Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede güvenlik görevlilerinin uygu-lamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden değildir?
A) Kişisel tutum ve fikri eğilimleri doğrultusun-da hareket etmek
B) İkna edici olmak
C) Caydırıcı olmak
D) Provokasyona gelmemek
E) Minimum kuvvet kullanmak

45.Aşağıdakilerden hangisi kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden değil-dir?
A) Anonimlik(isimsizlik)
B) Genellik
C) Tesir altında kalma
D) Duygusallık
E) Rasyonellik

46.Özel güvenlik görevlisi copla etkisiz hale getirmek istediği kişinin vücudunda hangi bölgelere vuruş yapabilir?
A) Kasık bölgesine
B) Baldır ve ön kol bölgesi
C) Baş ve yüz
D) Eklem yerleri
E) Boyun

47. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güven-lik tedbirlerinden olan CCTV’nin (Kapalı devre TV sistemi) kullanım amaçlarından birisi olabilir?
A) Hırsızlığa karşı korunmak
B) Park alanlarında güvenliği sağlamak
C) Olaylarda suçluların tespiti
D) Kapalı alanlarda güvenliği sağlamak
E) Hepsi

48.Türk Ceza Kanunu’na göre; “Gece, Güne-şin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresidir.”
Bu konuda aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
A) Gece önleme araması yapılamaz
B) Konut ve işyerinde gece arama yapılamaz
C) Gece üst araması yapılamaz
D) Gece araç araması yapılamaz
E) Gece terk edilmiş eşyalara el konulamaz

49.Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir?
A) Genel kolluk
B) Cumhuriyet Savcısı
C) Özel Güvenlik görevlisi
D) Hâkim
E) Kolluk Amiri

50.Aşağıdaki yetki guruplarından hangisi tümüyle özel güvenlik görevlisine aittir?
A) Kimlik sorma –-Arama -Tutuklama
B) Arama - Elkoyma - Mahkûm etme
C) Zaptetme - Emanete alma - Müsadere
D) Yakalama - Gözaltına alma -Tutuklama
E) Elkoyma - Zaptetme - Emanete alma

51.5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlile-rinin, görevli oldukları süre içinde ve gö-rev alanlarında kullanabilecekleri güvenlik önlem ve tedbirleri arasında aşağıdakiler-den hangisi yer almaz?
A) Kişilerin üstlerini dedektörle arama
B) Kimlik sorma
C) Duyarlı kapıdan geçirme
D) Kişileri sorgulama
E) Eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme

52. Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu yürür-lüğe girmeden önce önemli tesislerin gü-venliği hangi Kanunla sağlanmıştır?
A) 2495 Sayılı Kanun
B) 2559 Sayılı Kanun
C) 3201 Sayılı Kanun
D) 5188 Sayılı Kanun
E) 6831 Sayılı Kanun

53.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin görevli olduğu yerde yakalayabileceği kişilerden değildir?
A) Haklarında yakalama emri bulunan kişiler
B) Suç işlerken rastlanılan kişiler
C) Hakkında icra takibi bulunan kişiler
D) Suçüstü bir fiilden dolayı yakalanması gereken kişiler
E) Vücudu veya sağlığı mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanması gereken ki-şiler

54.Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalı-dır?
A) Suç ve suçlu takibinde herkes kendi başına müstakil çalışmalıdır
B) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanma-sında genel kolluk ve özel güvenlik koordine-li olarak çalışmalıdır
C) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine karşı gizlen-melidir
D) Biri diğerinin görev alanına hiç girmemelidir
E) Hepsi

55. Özel güvenlik hizmeti sunmak üzere kurulan şirketlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Şirket hisseleri nama yazılı olmalıdır 
B) Valilikten faaliyet izin belgesi alınmalıdır 
C) Faaliyet alanı münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olmalıdır olmalıdır
D) Özel güvenlik eğitim kurumu açmak isteyen  özel güvenlik şirketleri ayrıca izin almak zorundadır
E) Alarm izleme merkezi kurmak için valilikten yeterlilik belgesi alınması zorunludur 

56.5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebile-cekleri zararların tazmini amacıyla, özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
A) Ek önlemler alma yükümlülüğü
B) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
C) Temel eğitim alma yükümlülüğü
D) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
E) Trafik sigortası yaptırma yükümlülüğü

57.5188 sayılı Yasaya göre özel güvenlik görevlilerinin; hava meydanı, liman, gar, istasyon gibi toplu ulaşım tesislerinde kişi-lerin üstlerini dedektörle arama, eşyalarını X-ray cihazından geçirme yetkileri bulunmaktadır. Hava limanlarına girerken tüm eşyalar X-ray cihazı ile aranmaktadır.
Bu arama ne tür bir aramadır? 
A) Adli arama
B) Önleyici arama
C) İdari arama 
D) Genel arama 
E) Kısmi arama 

58.“Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik böl-gelerinde suçu engellemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan, her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik gö-revlisinin konuşlandığı yere” ne ad verilir?
A) Kontrol Odası
B) Devriye Noktası
C) Acil Müdahale Odası
D) Personel Odası
E) Nokta

59.ÖGG Hüseyin’in bir nokta görevi esnasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir?
A) Nokta civarına yaklaşan kişilerin davranışlarını izlemesi
B) Nokta civarında meydana gelen olaylara müdahale etmesi
C) Tanımadığı kişiler tarafından bırakılan paketleri muhafaza altına alması
D) Zaman zaman noktadan çıkarak etrafı kontrol etmesi
E) Görevi ile ilgili olarak gerektiğinde ulaşması gereken önemli kurum ve şahısların telefonlarını bilmesi

60.Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar …………. olarak tutanakla veya teslim tesellüm belgesi ile teslim alınır, ……… karşılığı teslim edilir.
Aşağıdakilerden hangisi verilen cümledeki boşluklara getirilebilir?
A) Namlusuz-tutanak
B) Şarjörsüz-söz
C) Tetiksiz-imza
D) Şarjörsüz-imza
E) Horozsuz-tetik

61.Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlarda, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yakalama nedeni belirtilir
B) Elde edilen delillerden bahsedilir
C) Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtilmez
D) Yakalama esnasında şahıs yaralandıysa belirtilir
E) Yer ve zaman belirtilir

62.Personelin, görevli olduğu yer ve zaman içerisinde, görevi ile ilgili öğrendiği bilgi, gözlemlediği davranış vb. durumları so-rumlu olduğu ilgilileri bilgilendirmesi amacıyla hazırladığı yazıya …….. denir.
A) Tutanak
B) Görüş
C) Sunum
D) Rapor
E) Delil

63.ÖGG Adnan “Devriye Turu Öncesi Hazır-lık” yapmaktadır. Bu hazırlık sıralaması-nın hangisi doğrudur?
A) Psikolojik – Zihinsel – Fiziksel ve Teknik
B) Bilişsel – Zihinsel – Fiziksel ve Teknik
C) Yasal – Zihinsel – Fiziksel ve Teknik
D) Psikolojik – Mesleki – Fiziksel ve Teknik
E) Psikolojik – Zihinsel – Malzeme

64.Özel güvenlik görevlisi Yeliz, görev alanın-da meydana gelen bir olay ile ilgili eşkal tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde diğerlerine göre önemli değildir?
A) Konuşma bozuklukları
B) Cinsiyeti
C) Boyu
D) Saç rengi
E) Psikolojik durumu

65.Aşağıdakilerden hangisi “suçüstü” kavra-mı için söylenemez.
A) Henüz işlenmiş olan suç
B) İşlenmekte olan suç
C) Suç işlendikten sonra suçun failinin takip edilerek yakalandığı suç
D) Suçu işleyen kişinin polis merkezine giderek itiraf ettiği suç
E) Suçun pek az evvel işlendiğini gösteren delillerle yakalanan kimsenin işlediği suç

66.Özel güvenlik görevlilerinin kendi sorum-luluk bölgelerinde zor kullanma yetki ve şartları ile ilgili aşağıda verilenlerin hangi-si doğru değildir?
A) Zorunluluk, denge ve gereklilik unsurları aranmayabilir
B) Kanunlara uygun verilen emir ve direktiflere uyulmadığı durumlarda zor kullanılabilir
C) Kanunlara uygun konulan kural ve tedbirlere uyulmadığı durumlarda zor kullanılabilir
D) Görevini yapmaya engel olunması durumunda zor kullanılabilir
E) Görevini yaparken mukavemetle karşılaşılması durumunda zor kullanılabilir

67.Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?
A) Çevre engelleri
B) İkaz levhaları
C) Gözetleme kuleleri
D) Bariyerler ve kilit sistemleri
E) Aydınlatma sistemleri

68.X ışınının bazı cisimlerden az, bazı cisim-lerden geçmemesi aşağıdakilerden hangi-sini ifade eder?
A) Bütün maddelerin aynı yapıda olmalarını
B) X ışını kaynağına uzak geçtiğini
C) Cisimlerin cihaza dik konulduğunu
D) Cisimlerin yoğunluklarının farklı olduğunu
E) Cisimlerin nötron sayısının farklı olduğunu

69.Kapı detektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe bulun-malıdır?
A) 0,5 metre
B) 1 metre
C) 1,5 metre
D) 2 metre
E) 3 metre

70.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının öncelikli amaçlarından değildir?
A) Ortam güvenliğini sağlamak
B) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
C) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini desteklemek
D) Hastaya gerekli medikal tedaviyi yapmak
E) Hasta / yaralının durumunun kötüye gitme-mesi için gereken önlemleri almak

71.Trafik kazası geçirmiş bir kimsenin hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?
A) Dil dışarı çekilir
B) Dil üst dudağa çengelli iğne ile iğnelenir
C) Baş-çene pozisyonu sağlanır
D) Hastaya koma pozisyonu verilir
E) Baş yana çevrilir

72.Donmuş bir kişiye aşağıdakilerden hangi-sinin yapılması yanlıştır?
A) Donmuş bölge hızla ovularak ısıtılır
B) Soğukla teması kesilir
C) Su toplamış bölgeler patlatılmaz
D) Sıcak içecekler verilir
E) Kuru giysiler giydirilir

73.Kırık tespitinde doğru uygulama hangisi-dir?
A) Kırık bölge normal şekline getirilmelidir
B) Açık kırık varsa görünen kemik parçaları temizlenmelidir
C) Yara varsa üzeri kapatılmamalıdır
D) Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalı-dır
E) Kırıklar tespit edilmeden hastaneye götürül-melidir

74.Yetişkinde kalp masajı basısı nereye yapı-lır?
A) Karında göbeğin 2 parmak altına
B) İman tahtasının(göğüs kemiği) sol tarafına
C) İman tahtasının (göğüs kemiği) ortasına
D) İman tahtasının (göğüs kemiği) alt ucuna
E) İman tahtasının (göğüs kemiği) üst ucuna

75.Suni solunum ve dış kalp masajı uygula-ması sırasında verilmesi gereken soluk sa-yısı ile kalp masajı sayısı ne olmalıdır?
A) 2 soluk - 10 kalp masajı
B) 5 soluk - 10 kalp masajı
C) 2 soluk - 30 kalp masajı
D) 5 soluk - 15 kalp masajı
E) 2 soluk - 15 kalp masajı

76.Ateşle temas etmesi durumda kapalı yer-lerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?
A) Benzin
B) Mazot
C) Zeytinyağ
D) Tiner
E) Gazyağı

77.Portatif yangın söndürücü tüplerini en etkili şekilde kullanmak için, aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A) Tüpleri bitene kadar sıkınız, yarım bırakmayınız
B) Yangının çıkış noktasından müdahale ediniz
C) Tüpleri aynı anda değişik yönlerden beraber-ce kullanınız
D) Rüzgara karşı durarak ve tek tek, ard arda kullanınız
E) Rüzgarı, istikametine göre arkanıza alınız

78.Ülkemizde haşhaş ekimi ve ürünün işlen-mesi gibi konular hangi kurumun görev alanına girmektedir?
A) Toprak Mahsulleri Ofisi
B) Narkotik Birimleri
C) Emniyet Genel Müdürlüğü
D) Genel Kurmay Başkanlığı
E) Hepsi

79.İletişim kurma süreci içinde özel güvenlik görevlisi ile ilişkiye giren kişi veya kurum-ların mesajlarına ne ad verilir?
A) Gürültü
B) Kodlama
C) Kanal
D) Kaynak
E) Kod açma

80.Bir özel güvenlik görevlisinin güçlü bir iletişim becerisine sahip olması, görev yap-tığı kuruma aşağıdaki izlenimlerden han-gisini kazandırır?
A) Kurumun güçlü bir kurumsal yapıya sahip olduğu izlenimini yaratır
B) Güven duyulacak bir kuruma gelindiği izlenimi yaratır
C) Saygın bir kuruma geldiği izlenimini yaratır
D) Kurum güvenliğinin sempatik bir biçimde sağlandığı izlenimini yaratır
E) Kurumda işlerin sağlıklı yürüdüğü izlenimini yaratır

81.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev alanında müşteriler ile kurduğu iletişimde her zaman başarılı ol-masını sağlar?
A) Saygı göstermek
B) Emir vermek
C) Gözdağı vermek
D) Ahlâk dersi vermek
E) Yetkilerinden bahsetmek

82.Aşağıdakilerden hangisi “Ben Merkezci” yaklaşımı tanımlamak için kullanılabilir?
A) Sadece kendi bildiklerinin doğru olduğuna inanma
B) Çözüm bekleyen bir sorunu çözmeye istekli olma
C) Farklı kültürlere mensup kişilere hoşgörü ile yaklaşma
D) Kişilere ilişkin tutumlarının her zaman doğru olmayabileceğini kabul etme
E) Kendi benliğinin farkına varma

83.Aşağıdakilerden hangisi iletişimin engelle-rinden biridir?
A) Ortak dil kullanmak
B) Toplumsal statüyü öne çıkarmak
C) Uygun bir kanal kullanmak
D) İletişim kurmaya istekli olmak
E) Önyargısız olmak

84.Bir grubu ikiye bölmek amacıyla kullanı-lan düzen hangisidir?
A) Kama
B) Çember
C) Hat
D) Sağa kademeli hat
E) Birerli kol

85.Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalıklardır?
A) Spor seyircileri
B) Çarşı Pazar kalabalığı
C) Toplantı,miting,grev yapmak için toplanan kalabalıklar
D) Geleneksel dini inanç etkinliklerinde bulunanlar
E) Toplantı ve gösteri yürüyüşüne göre hareket eden kalabalıklar

86.‘Bir davranışı, sadece ben değil, toplulukta bulunan herkes yapıyor, öyle ise normal’ diyen bir kişi kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden hangisini ifade et-miş oluyor?
A) Taklit
B) Duygusallık
C) Genellik
D) Anonimlik
E) Telkine açık olma

87.“Özel güvenlik görevlisi Oğuz grup dina-miği bilgisine sahiptir” denilince Oğuz’un aşağıdaki bilgilerden hangisine sahip oldu-ğu anlaşılmaz?
A) İnsanların hangi amaçlarla bir araya geldiklerini
B) Toplumsal grupların nasıl oluştuğunu
C) Grup içerisindeki bireylerin psikolojisini
D) Bir grup normunun nasıl oluştuğunu
E) Bir insan fizyolojisindeki kas sisteminin ne kadar güçlü olduğunu

88.Topluluğa yeni mensubiyetten kaynakla-nan psikolojik özellikler aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Özenti
B) Taklit
C) Duygusallık
D) İrade zayıflığı
E) Özgüven

89.Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?
A) Bir kişiyle koruma düzeni
B) İki kişiyle koruma düzeni
C) Üç kişiyle koruma düzeni
D) Dört kişiyle koruma düzeni
E) Beş kişiyle koruma düzeni

90.Öncü istihbarat çalışması sırasında hazır-lanan hastane koruyucu kontrol listesinde aşağı maddelerden hangisi yer almaz?
A) Acil servisin yeri
B) Hastanenin servis imkânları
C) Ambulans servisinin yeri ve telefonu
D) Hastanenin uzman cerrah durumu
E) Hastanenin sosyal ihtiyaçları karşılama durumu
91.Açı tespitinde saat yöntemi kullanılır. Bu yöntemde “saldırgan saat 9’da” ifadesi hangi yönü ifade eder?
A) Sol
B) Sağ
C) Yukarı
D) Aşağı
E) Arka

92.Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?
A) Her türlü durumda sağında
B) Her türlü durumda solunda
C) Korunan kişinin önünde
D) Korunan kişinin arkasında
E) Silahı kullandığı eline göre bir adım arkada sağ veya solunda

93.Özel güvenlik görevlileri, adli görev olarak değerlendirilebilecek her türlü iş ve eylemi kime bildirmelidir?
A) Hâkim
B) Cumhuriyet savcısı
C) Genel kolluk
D) Valilik
E) Bağlı oldukları özel güvenlik şirketi

94.Aşağıdaki hangi şıkta genel kolluk teşkilatları kuruluş tarihlerine göre doğru olarak sıra-lanmıştır?
A) Jandarma - Sahil Güvenlik - Polis
B) Polis - Sahil Güvenlik - Jandarma
C) Sahil Güvenlik - Polis - Jandarma
D) Jandarma - Polis - Sahil Güvenlik
E) Sahil Güvenlik - Jandarma – Polis

95. Bir topluluğa girerek grubu suça teşvik eden onları tahrik eden kimselere ne ad verilir?
A) İhtiyatlı
B) Atılgan
C) Provokatör
D) Gönüllü
E) Tesir altında kalan

96.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir?
A) Olay yerindeki delilleri toplamak
B) Önleyici görev yapmak
C) Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek
D) Arama sırasında ele geçirdiği suç teşkil eden eşyayı emanete almak
E) Koruduğu alana girmek isteyenlerin eşyalarını X-Ray cihazından geçirmek

97.Temel hak ve hürriyetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Hiçbir şartla sınırlandırılamaz
B) Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir
C) Cumhuriyet başsavcısının emriyle sınırlandırılabilir
D) Ancak kanunla sınırlandırılabilir
E) Vali ya da kaymakam gerektiğinde sınırlandırabilir

98.“Kendisine devriye görevi verilen Ahmet görevini yerine getirdikten sonra devriye böl-gesini yeterince kontrol edemediğini, uzağın-da meydana gelecek olaylara müdahale ede-meyeceğini ifade etmiştir.”
Özel güvenlik görevlisi Ahmet’e verilen devriye görevi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gece devriyesi
B) Gündüz devriyesi
C) Motorize devriye
D) Yaya devriye
E) Plansız devriye

99.“Önleyici kolluk yaklaşımlarından en önemli uygulamalarından olan ----------- ve -----------hizmetleri, yasadışı olaylara karşı ilk savunma hattı, suç ve suçlularla mücadelede kolluk kuvvetlerinin gözü, kulağı ve elidir.”
Yukarıda boş bırakılan yerlere gelmesi gereken uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devriye-nokta
B) Kontrol-tutanak
C) İhbar-yakalama
D) Adli-trafik
E) Yakalama-gözaltı

100.Toplumsal yapıya yön veren ve topluma bir kişilik kazandıran ortak davranışların kalıbına …… denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir?
A) Ortak hareket
B) Kollektif davranış
C) Toplum
D) Grup
E) Kültür


TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI
KONTROL EDİNİZ

     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar13.583713.6381
Euro15.205315.2662
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam53
Toplam Ziyaret8947916