SINAV BİLGİLERİ
Takvim

65.SINAV

 

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 65. YAZILI SINAV SORULARI  

1. Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?

A)  İdare Mahkemesine

B)   Polise

C)  İşçi Sendikasına

D)  İş Mahkemesine

E)   İşveren Sendikasına


2.    Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanunda özel güvenlik görevlileri ile ilgili getirilen yasaklardan birisi değildir?

A)  Görev dışında çalıştırma yasağı

B)   Grev yasağı

C)  Görevden uzaklaştırma yasağı

D)  Koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırma yasağı

E)   Sendikaya üye olma yasağı

3. Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir?

A) Genel kolluk

B)
Cumhuriyet Savcısı

C)
Özel Güvenlik görevlisi

D)
Hâkim

E)
Kolluk Amiri


4. ÖGG’nin kamuya mahsus açık alanlarda kuvvetli suç şüphesi bulunmadıkça kimlik sorma yetkisini kullanmamalıdır. Kamuya ait açık alanlarda kimlik sorabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangilerinin oluşması gerekir?

I. ÖGG’nin genel kolluk ile birlikte görev yapıyor olması gerekir
II. Kimlik sorma uygulamasının kamu kolluğunca başlatılmış olması gerekir
III. Kamu kolluğunun talebi olmalı
IV. ÖGG’nin görev yaptığı şirketin sahibinin emri olmalı
V. ÖGG’nin görev alanında olmalı VI. İstediği zaman ÖGG kimlik sorabilir

A)
I-II-III-IV
B)
II-III-IV-V
C)
I-II-III-V
D)
III-IV-V-VI
E)
I-IV-V-VI

5.
  ‘Zor kullanma şartları’ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Kanunilik

B)   Keyfilik

C)  Zorunluluk

D)  Ölçülülük

E)   Kademelilik

6.  Özel güvenlik komisyonu karar sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Oy çokluğu

B)   Üye Tam Sayısı

C)  Başkanın oy verdiği üyelerin tarafı

D)  Üye tam Sayısının 1/3’ü

E)   Üye Tam Sayısının 2/4’ü

7.    Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra özel güvenlik görevlisi tarafından yapılmaz?

A)  Olay yerini muhafaza etme

B)   Şüpheliyi yakalama

C)  Suç aletlerine el koyma

D)  Genel kolluğa yardımcı olma

E)   Teknik takip yapma

8.    Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi …… kararı üzerine ……iznine bağlıdır.

A)  İl Emniyet Müdürü / Vali

B)   Kaymakam / Vali yardımcısı

C)  İl Jandarma Komutanı / Kaymakam

D)  Özel güvenlik komisyonu / Vali

E)   Vali / Özel güvenlik komisyonu

9.    5188 sayılı Kanunun 10’uncu maddesine göre, özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak

B)   Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak

C)  18 yaşını doldurmuş olmak

D)  Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak

E)   Özel güvenlik yenileme eğitimini başarıyla tamamlamış olmak

10. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti, personelin göreve başladığı tarihten itibaren kaç gün içinde valiliğe verilir?

A)  5

B)   7

C)  10

D)  15

E)   20

 

11. Yabancı kişilerin Türkiye’de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?

A)  Mülkilik

B)   Şahsilik

C)  Mütekabiliyet

D)  Evrensellik

E)   Koruma

12. Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde toplam kaç sınava girebilir?

A)  7

B)   6

C)  5

D)  4

E)   3

 

13. 5188 sayılı Kanunun 8’inci maddesine göre, koruma ve güvenlik hizmeti için ne kadar ve hangi özellikte ateşli silah bulundurulabileceğini aşağıdakilerden hangisi belirler?

A)  Mahallin en yüksek mülki amiri

B)   Özel Güvenlik Komisyonu

C)  Güvenlikten Sorumlu Vali Yardımcısı

D)  İl Asayiş Komisyonu

E)   Özel Güvenlik Şirketi Yöneticisi

14. Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu yürürlüğe girmeden önce önemli tesislerin güvenliği hangi Kanunla sağlanmıştır?

A)  2495 Sayılı Kanun

B)   2559 Sayılı Kanun

C)  3201 Sayılı Kanun

D)  5188 Sayılı Kanun

E)   6831 Sayılı Kanun

15. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?

A)  Silah kullanma

B)   Bedeni kuvvet kullanma

C)  Göz yaşartıcı gaz kullanma

D)  Polis köpeklerini kullanma

E)   Basınçlı su kullanma

16. Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

A)  Ceza hükümleri getirmesi

B)   Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette olması

C)  Polisin yetkilerinin azaltılması

D)  Polis vazife ve salahiyetini tanımlaması

E)   Adli kolluğun görev sınırlarının açık bir biçimde belirlenmesi

 

17. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin görevli olduğu yerde yakalayabileceği kişilerden değildir?

A)  Haklarında yakalama emri bulunan kişiler

B)   Suç işlerken rastlanılan kişiler

C)  Hakkında icra takibi bulunan kişiler

D)  Suçüstü bir fiilden dolayı yakalanması gereken kişiler

E)   Vücudu veya sağlığı mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanması gereken kişiler

 

18. Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Osman, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Osman’ın   aşağıdakilerden   hangisini yapması doğrudur?

A) Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur

B) Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder

C)  Silahı muhafaza altına alır, şahsı gönderir, polise haber vererek, tutanakla silahı teslim eder

D)  Şahsa silahla terminale girilmeyeceğini söyler ve silahını teslim alarak girmesini sağlar

E)   Silah ruhsatsız olduğundan, ruhsat alınması için emniyete başvurmasını ister


19.
Genel kolluk ile özel güvenlik personelinin yetkileri karşılaştırıldığında, aşağıdakilerden hangileri ortak yetki alanı olarak  sayılabilir?

I. Zor kullanma

II. İfade alma

III. Yakalama

IV. Olay yeri inceleme

V.Arama

A)  I – III - V

B)   I – II - III

C)  II – IV - V

D)  II – III - V

E)   I – IV - V

 

20. Görev yerinde, işlenen bir suçun failini yakalayan ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisi hangi görevi ifa etmiştir?

A)  İdari görev

B)   Kişisel görev

C)  Kurumsal görev

D)  Önleyici görev

E)   Adli görev

 

21. Aşağıdaki tutanaklardan hangisi özel güvenlik personelince düzenlenemez?

A)  Teslim tesellüm tutanağı

B)   Teşhis tutanağı

C)  Olay tespit tutanağı

D)  Yakalama Tutanağı

E)   Koruma altına alma tutanağı

 

22. Devriye görevi yaptığı güzergâhta şüpheli bir paket gören özel güvenlik görevlisi Ahmet’in yaptığı ve aşağıda belirtilen müdahalelerden hangisi yanlıştır?

A)  Paketin çevresinde mümkün olduğu kadar geniş bir emniyet hattı oluşturur

B)   Paketin olduğu bölgeden insanların tahliye edilmesini sağlar

C)  Paketin üzerini örter ve kimse dokunmasın diye yanında durur

D)  Polis/Jandarma gelinceye kadar çevreden paketle ilgili bilgi toplamaya çalışır

E)   Bomba imha uzmanı gelince topladığı bilgileri uzmana aktarır ve direktiflerini alır

23. Olay yerine gelen ilk ekibin yapmaması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Olay yerinin çevre güvenliğini sağlanması

B)   Olay yerinden kalabalığın uzaklaştırılması

C)  Olayın şüphelilerinin yakalanması ve koruma altına alınması

D)  Talep edenlere olay hakkında bilgi verilmesi

E)   Yaralıların sağlık kuruluşuna sevk edilmesi

 

24. ÖGG Hasan’ın bir nokta görevi esnasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir?

A)  Nokta civarına yaklaşan kişilerin davranışlarını izlemesi

B)   Nokta civarında meydana gelen olaylara müdahale etmesi

C)  Tanımadığı kişiler tarafından bırakılan paketleri muhafaza altına alması

D)  Zaman zaman noktadan çıkarak etrafı kontrol etmesi

E)   Görevi ile ilgili olarak gerektiğinde ulaşması gereken önemli kurum ve şahısların telefonlarını bilmesi

 

25. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amaç ve fonksiyonları olarak sayılamaz?

A)  Suç işleme eğiliminde olan kişileri caydırmak

B)   Yardım isteyenlere ve olay mağdurlarına yardım etmek

C)  Mevcut kamu düzenini korumak

D)  İşlenmiş olan suçların izlerini görebilmek

E)   Adli kontrol işlemlerini takip etmek

 

26. Özel güvenlik görevlisi Ayşe görev alanı olan alışveriş merkezi girişinde bulunan X-Ray cihazından geçmek veya üzerini aratmak istemeyen kişi hakkında nasıl bir işlem yapmalıdır?

A)  Kolluğa haber verir

B)  Yakalama yapar

C)  Israr etmez, alışveriş merkezine girmesine izin verir

D)  Zor kullanır ve arama yapar

E)  Alışveriş merkezine girmesine izin vermez

27. Özel güvenlik görevlisinin ‘kimlik sorma yetkisi’ ile ilgili yasal düzenleme hangisidir?

A)  6136 sayılı Kanun

B)   5271 sayılı CMK

C)  657 sayılı DMK

D)  5237 sayılı TCK

E)   5188 sayılı Kanun

 

28. Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlarda, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)  Yakalama nedeni belirtilir

B)   Elde edilen delillerden bahsedilir

C)  Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtilmez

D)  Yakalama esnasında şahıs yaralandıysa belirtilir

E)   Yer ve zaman belirtilir

 

29. Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suç ile karşılaştığında yapmakla görevli ve yetkili oldukları işlemlerle ilgili

aşağıdaki hangi ifade yanlıştır?

A)  Suça el koymak

B)  Suçun devamını önlemek

C)  Olay yerini ve suç delillerini muhafaza etmek

D)  Şüpheliyi tespit ve yakalama

E)   Yakalanan kişi ve zapt edilen eşyayı Cumhuriyet Savcılığına teslim etmek

30. Aşağıdakilerden hangisi “suçüstü” kavramı için söylenemez.

A)  Henüz işlenmiş olan suç

B)   İşlenmekte olan suç

C)  Suç işlendikten sonra suçun failinin takip edilerek yakalandığı suç

D)  Suçu işleyen kişinin polis merkezine giderek itiraf ettiği suç

E)   Suçun pek az evvel işlendiğini gösteren delillerle yakalanan kimsenin işlediği suç


31.   Özel güvenlik görevlilerinin kıyafetiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)  Özel güvenlik görevlileri iklim şartlarına göre ön tarafında şirket logosu bulunan bere giyebilirler

B)  Özel güvelik görevlileri, Kurum amirinin takdirine göre serbest kıyafet giyebilir

C)  Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler

D)  Gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına il özel güvenlik komisyonu izin verebilir

E)   Özel güvenlik görevlilerinin üniforma renkleri Türk Silahlı Kuvvetleri ve Genel Kolluk tarafından kullanılan üniforma renginde veya benzeyen renkte olamaz

 

32. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden birisi değildir?

A)  Kimlik tespiti

B)   Kimlik sorma

C)  Yakalama

D)  Emanete alma

E)   Zor kullanma

33. 5188 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinde ‘ceza uygulaması’ ile ilgili hangi ifade doğrudur?

A)  Özel güvenlik görevlilerine karşı suç işleyenler kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılabilmesi için suçun terör kapsamında olması gerekir

B)   Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler ağır cezada yargılanır

C)  Özel güvenlik görevlileri bir suç işlemeleri halinde kendilerine avukat tutulması zorunludur

D)  Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır

E)   Özel güvenlik görevlisinin işlediği suç çalıştığı yerde ise verilecek ceza yarı oranında artırılır

34. Bir eşya üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılması işlemi hangi kavramla

ifade edilir?

A)  Emanete alma

B)   Kontrol etme

C)  El koyma

D)  Önlem alma

E)   Koruma tedbiri

 

35. İş Kanununun 8’inci maddesine göre, süresi en az kaç ay olan iş sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması zorunludur?

A)  24 ay

B)   18 ay

C)  12 ay

D)  6 ay

E)   11 ay

 

36. İstanbul pazarındaki yangında sabotaj ihtimaliyle iş yeri yanan ve can güvenliği bakımından alana girilmesi tehlike arz eden bir esnada Osman Bey ısrarla iş yerine girmek istemektedir. Özel güvenlik görevlilerinin Osman Beye yönelik yaptıkları yakalama aşağıdakilerden hangisidir?

A)  İdari yakalama

B)   Önleyici yakalama

C)  Koruyucu amaçlı yakalama

D)  Adli yakalama

E)   Gözaltına alma

 37. AVM de görevli özel güvenlik görevlileri Murat ve Kemal 16 yaşında bir genci hırsızlık yaparken suçüstü yakalar. Yakalamanın devamında yapılamayacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Üstü araması yapılır, suç eşyası, iz ve deliller koruma altına alınır

B)   Etkisiz hale getirilir, kelepçelenir ve gözlem altında bekletilir

C)  Polise haber verilir

D)  Gerekli durumlarda 112 unsurları da çağrılır

E)   Gerekli tutanaklar tutulur, tutanakla Polise teslim edilir

38. Özel güvenlik görevlisi Levent, görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkal tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde diğerlerine göre önemli değildir?

A)  Konuşma bozuklukları

B)   Cinsiyeti

C)  Boyu

D)  Saç rengi

E)   Psikolojik durumu

 39. İş Kanununun 20‘inci maddesine göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde mahkemeye dava açabilir?

A)  2 ay

B)   15 gün

C)  45 gün

D)  1 ay

E)   10 gün

 

40. Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonu kararı aranmaksızın özel güvenlik izni verilecek durumlardan değildir?

A)  Kişilerin silahlı personel tarafından korunması

B)   Toplantı etkinlikleri

C)  Konser etkinlikleri

D)  Sahne gösterileri etkinlikleri

E)   Para veya değerli eşya nakli

  

41. Özel Güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)  Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır

B)   Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır

C)  Çekimser oy kullanılabilir

D)  Ticaret Odası ve Sanayi Odası Başkanlığının beraber olduğu illerde tek temsilci yeterlidir.

E)   Komisyon Başkanı bir Vali Yardımcıdır

 42. Patlayıcı/uyuşturucu koklama detektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)  Kamera sistemlerindeki görüntülerin kayıt altına alınmasını sağlar

B)   Maddeleri tespit etmek için içinden geçirilen bagajı x ışınına tâbi tutar

C)  Bagajların içindeki metal cisimlere karşı duyarlıdır

D)  Bu tip detektörler patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin yaydıkları kokulara duyarlıdır

E)   Alarm sistemlerinde hırsızlığa karşı koruma sağlayan detektörler arasındadır

 

43. El detektörü ile yapılan kontrolde el detektörünün incelenecek bölge ile

mesafesi ne kadar olmalıdır?

A)  12,5-17,5 cm uzaklıkta

B)   2,5-7,5 cm uzaklıkta

C)  7,5-12,5 cm uzaklıkta

D)  17,5-22,5 cm uzaklıkta

E)   22,5-27,5 cm uzaklıkta

 

44. İlkyardım nedir?

A)  Yaralıyı hastaneye götürmektir

B)   Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir

C)  Ambulansta yapılan ilk müdahaledir

D)  Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir

E)   Hastanede doktor tarafından yapılan müdahaledir

  

45. Metal detektörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Metaldetektörlerinayarlanmasına Kalibrasyon denir

B)   Elektromanyetik dalga göndererek metalden geri yansıyan dalgayı algılamak suretiyle metal cisimleri tespit ederler

C)  Kişilerin metal detektöre temas ederek kontrol edilmeleri statik elektrikle yüklenme nedeniyle cihazın yanlış alarm vermesine sebep olur

D)  Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı uyarı sinyali verirler

E)   Kişilerin üstlerindeki plastikten yapılmış ateşli silahların güvenilir bir metod ile aranmasını sağlar

46. Aşağıdakilerden hangisi X-Ray kullanımı için doğru bir uygulama değildir?

A)  Kişilerin yanında taşıdıkları bavul

B)   Daha önceden tanıdığınız kargo kuryesinin getirdiği paket

C)  Kişilerin üzerinde bulunan kemer, cüzdan, el çantası

D)  İçinde 6 aylık bebek bulunan çocuk arabası

E)   Kişilerin taşıdığı sırt çantası

 

47. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli kişilerin giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir?

I- Kartlı geçiş sistemi
II- X-ray cihazı
III-Metal dedektörü

A)  Yalnız I

B)   Yalnız II

C)  Yalnız III

D)  I ve III

E)   I, II ve III

 

48. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının öncelikli amaçlarından değildir?

A)  Ortam güvenliğini sağlamak

B)   Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak

C)  Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini desteklemek

D)  Hastaya gerekli medikal tedaviyi yapmak

E)   Hasta/yaralının durumunun kötüye gitmemesi için gereken önlemleri almak

49. Trafik kazası geçirmiş bir kimsenin hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?

A)  Dil dışarı çekilir

B)   Dil üst dudağa çengelli iğne ile iğnelenir

C)  Baş-çene pozisyonu sağlanır

D)  Hastaya koma pozisyonu verilir

E)   Baş yana çevrilir

 

50. İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A)  Kurtarma, Bildirme, Tedavi

B)   Koruma, Kurtarma, Tedavi

C)  Bildirme, Tedavi, Koruma

D)  Koruma, Bildirme, Kurtarma

E)   Koruma, Bildirme, Önleme

 

51. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?

A)    Koma

B)     Anaflaksi

C)    Bayılma

D)    Şok

E)     Düşme


52. İlk yardımda hangi müdahale temel yaşam desteği değildir?

A)  Hava yolunun açılması

B)   Kalp masajı

C)  Suni solunum

D)  Psikolojik yardım

E)   Dilin elle tutulup çekilmesi

 

53. Ateşle temas etmesi durumda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı

madde hangisidir?

A)  Benzin

B)   Mazot

C)  Zeytinyağı

D)  Tiner

E)   Gazyağı

 

54. Kırık tespitinde doğru uygulama hangisidir?

A)  Kırık bölge normal şekline getirilmelidir

B)  Açık kırık varsa görünen kemik parçaları temizlenmelidir

C)  Yara varsa üzeri kapatılmamalıdır

D)  Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır

E)  Kırıklar tespit edilmeden hastaneye götürülmelidir

 

55. Özel güvenlik görevlisi Kemal, görev yaptığı kurumda şokta olan bir hastayla karşılaşır. Aşağıdaki şıklardan hangisini yapmaması gerekir?

A)  Hastayı düz olarak sırtüstü yatırır

B)  Hastanın bacaklarını 30 cm kadar yukarı kaldırarak bacakların altına destek koyar

C)  Hastanın üzerini örter

D)  Sağlık kuruluşuna sevk olana kadar yanında kalır

E)  Bol su içmesini sağlar


56.
Özel güvenlik görevlisi Ali, bir patlama sonrası meydana gelen yangından sonra bir yaralıyı kurtarır. İlk yardım

işlemleriyle ilgili hangi şık doğrudur?

A)  Yanık üzerine yanık merhemi sürer

B)   Su toplamış yerler patlatır

C)  Yanık bölgeleri (parmaklar, vb.) birlikte bandaj yapar

D)  Kişi hala yanıyorsa üzerine bir battaniye ile kapatıp yuvarlanmasını sağlar

E)   Yanmış alandaki derileri kaldırır

57. Yanıcı madde, ısı ve oksijenin birleşerek reaksiyona girmesine ne ad verilir?

A)  Parlama ve patlama şeklinde yanma

B)   Yavaş yanma

C)  Yanma

D)  Oksidasyon

E)   Yangın

58. Yanmanın olabilmesi için ortamdaki Oksijen miktarı maksimum % kaç olmalıdır?

A)  %5

B)   %10

C)  %16

D)  %21

E)   %11

 

59. Aşağıdakilerden hangisi katı madde yangınlarında en etkili söndürme prensibidir?

A)  Boğma

B)   Yanıcı maddeyi ısıdan ayırmak

C)  Su ile soğutarak söndürme

D)  Köpük konsantrasyonu kullanmak

E)   Metal tozu kullanmak

 60. Portatif yangın söndürücü tüplerini en etkili şekilde kullanmak için, aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

A)  Tüpleri bitene kadar sıkınız, yarım bırakmayınız

B)   Yangının çıkış noktasından müdahale ediniz

C)  Tüpleri aynı anda değişik yönlerden beraberce kullanınız

D)  Rüzgara karşı durarak ve tek tek, ard arda kullanınız

E)   Rüzgarı, istikametine göre arkanıza alınız

61. Aşağıdakilerden hangisi yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılmaz?

A)  Köpük konsantrasyonları

B)   Kuru kimyevi tozlar

C)  Hidrojen

D)  Halokarbon içerikli kimyasal gazlar

E)   Karbondioksit

 

62. Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Yangına su ile müdahale etmek

B)   Yangının oksijen ile ilgisini kesmek

C)  Yangını bölmelere ayırmak

D)  Yanan cismi uzaklaştırmak

E)   Yangını soğutarak söndürmek

 

63. Baz morfinin çeşitli kimyasal işlemlerden ve süreçlerden geçirilmesi sonucu elde edilen uyuşturucuya ………….denir.

A)  Esrar

B)   Likit Esrar

C)  Kokain

D)  Eroin

E)   Captagon

 

64. Afyon grubuna dahil uyuşturucu maddeler merkezi sinir sistemi üzerinde uyuşukluk meydana getirmektedirler. Kliniklerde kullanılan eczalardan olduğundan …… ve yeşil reçete ile hastane ve eczanelerde satılmaktadır. Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)  Mavi

B)   Pembe

C)  Mor

D)  Beyaz

E)   Kırmızı

 

65. Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?

A)  Geri bildirim

B)   Mesaj tekrarı

C)  Yansıtma

D)  Aktarma

E)   Görev tekrarı

66. Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel şartlarından biridir?

A)  Yüksek sesle konuşmak

B)   İletişimin amacını bilmek

C)  İletişimi kısa tutmak

D)  Kapalı ortamlarda iletişim kurmak

E)   Otoritenin gücünü kullanmak

 67. İnsanlar, kurumlar, nesneler, olaylar vb. hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan peşin olarak verilmiş

kararlara ne denir?

A)  Empati

B)   Tutum

C)  Saygı

D)  Bilgisizlik

E)   Önyargı

 

68. İletişimde “Sen Dili”ni kullanmak neden sakıncalıdır?

A)  Sorumlulukları artırdığı için

B)   Suçlayıcılık içerdiği için

C)  Özgüveni artırdığı için

D)  Ekip ruhunu güçlendirdiği için

E)   Dayanışmayı artırdığı için

 

69. İletişim esnasında alıcının bir mesajı anlamaya çalışarak dinlemesine ne

denir?

A)  Aktif dinleme

B)   Görünüşte dinleme

C)  Yüzeysel dinleme

D)  Kişisel dinleme

E)   Tuzak kurucu dinleme

  

70. Özel güvenlik görevi sağlıklı bir emp ati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?

A)  Empati, iletişime girdiğimiz insana saygı duymaktır

B)   Empati, iletişime girdiğimiz insanın kişiliğini benimsemektir

C)  Empati, iletişime girdiğimiz kişiyi anlamaya çalışmak ve onun yerine kendimizi koymaktır

D)  Empati, iletişime girdiğimiz insana sevgi duymaktır

E)   Empati, iletişime girdiğimiz insanın sempatik özelliklerini görmektir

  

71. Bir özel güvenlik yöneticisinin aşağıdakilerden hangisini yapması kişiler arası iletişime katkı getirir?

A)  Çalışanların hatalarını bularak ilk fırsatta dile getirmesi

B)   Tüm sorunların çözümünü yönetimden beklemesi

C)  Çalışanların iş yükünü artıracak uygulamalar geliştirmesi

D)  Problemleri görmezden gelmesi

E)   Personelin kişilik özelliklerine saygı göstermesi

 

72. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurmanın nedenlerinden biri olamaz?

A)  Öğrenmek

B)   Susmak

C)  Anlamak

D)  Etkilemek

E)   Paylaşmak

 

73. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin engellerinden biridir?

A)  Ortak dil kullanmak

B)   Toplumsal statüyü öne çıkarmak

C)  Uygun bir kanal kullanmak

D)  İletişim kurmaya istekli olmak

E)   Önyargısız olmak

74. Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel ilkelerinden biri olamaz?

A)  Tek yönlü iletişim kurmak

B)   Anlamaya odaklanmak

C)  Sorular sormak

D)  Göz teması kurmak

E)   Dinlemeye öncelik vermek

75. Aşağıdakilerden hangisi “Ben Merkezci” yaklaşımı tanımlamak için kullanılabilir?

A)  Sadece kendi bildiklerinin doğru olduğuna inanma

B)   Çözüm bekleyen bir sorunu çözmeye istekli olma

C)  Farklı kültürlere mensup kişilere hoşgörü ile yaklaşma

D)  Kişilere ilişkin tutumlarının her zaman doğru olmayabileceğini kabul etme

E)   Kendi benliğinin farkına varma

76. Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir?

A)  İş yükünün fazlalığı

B)   Olumsuz çalışma koşulları

C)  İnsan ilişkilerinde başarısızlık

D)  Yönetici baskısı

E)   Sorun çözme yeteneği

 

77. Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatma usullerinden değildir?

A)  Eylemcilerin sayısının belirlemek

B)   Yaygın propaganda yapmak

C)  Konuşma yapmak

D)  Heyecanı artırmak

E)   Eyleme geçiş

 

78. Bir grubu ikiye bölmek amacıyla kullanılan düzen hangisidir?

A)  Kama

B)   Çember

C)  Hat

D)  Sağa kademeli hat

E)   Birerli kol

 79. Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalıklardır?

A)  Spor seyircileri

B)   Çarşı Pazar kalabalığı

C)  Toplantı, miting, grev yapmak için toplanan kalabalıklar

D)  Geleneksel dini inanç etkinliklerinde bulunanlar

E)   Toplantı ve gösteri yürüyüşüne göre hareket eden kalabalıklar

 80. Aşağıdakilerden hangisi kolektif davranışın özelliklerinden değildir?

A)  Kültürel normların ve sosyal ilişkilerin kuralları kesinlikle işlemez

B)   Etkileşim ve etkilenme son derece yüksektir

C)  Grup bağımlılığı geçici ama çok kuvvetlidir

D)  Spontane hareketler çıkar ve kontrol edilemez hale gelir

E)   Kolektif davranışların kontrol altına alınması daha kolaydır.

 

81. Kişilerin olduğu gibi, toplumların da psikolojik özellikleri vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumun

psikolojik özelliklerinden sayılmaz?

A)  İrade zayıflığı

B)  Taklit, telkin ve etki altında kalma

C)  Kariyer

D)  Anonimlik

E)  Yayılma

 

82. “İnsanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine” ne denir?

A)  Birey

B)   Uyarılma

C)  Davranış

D)  Tepki

E)   Organizma

 

83. Topluluğa yeni mensubiyetten kaynaklanan psikolojik özellikler aşağıdakilerden hangisi değildir?

A)  Özenti

B)   Taklit

C)  Duygusallık

D)  İrade zayıflığı

E)   Özgüven

84. Aşağıdakilerin hangisi “Zehirleyici (öldürücü) Kimyasal Maddeler” grubuna dâhil değildir?

A)  Sinir gazları

B)   OC (Biber gazı)

C)  Yakıcı gazlar

D)  Boğucu gazlar

E)   Kan zehirleyici gazlar

 

85. Tek kişiyle yapılan korumaya ne denir?

A) Zor koruma

B) Refakat koruma

C) Alan koruması

D)
Karo düzeni

E) Baklava formasyonu

 

86. Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni

hangisidir?

A)  Bir kişiyle koruma düzeni

B)   İki kişiyle koruma düzeni

C)  Üç kişiyle koruma düzeni

D)  Dört kişiyle koruma düzeni

E)   Beş kişiyle koruma düzeni

87. Spor ve sanatsal etkinlikler gibi ortak bir ilgi alanı bulunan insanların bir araya gelerek oluşturdukları topluluklardır. Tanımı yapılan bu topluluk hangi kalabalık çeşidine işaret eder?

A)  İfade kalabalığı

B)   Tesadüfi kalabalıklar

C)  Kızgın, saldırgan kalabalıklar

D)  Dinleyici kalabalıklar

E)   Önceden planlanmış toplantılardaki kalabalıklar

 88. Toplumsal olayları kontrol altına alma konusunda bazı genel prensipler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu prensipler

içerisinde yer almaz?

A)  Organizatörlerle diyalog kurma

B)   Toplumsal olayın sonucunu bekleme

C)  İkna edici ve inandırıcı olma

D)  Provokasyona gelmeme

E)   Profesyonel olma

 89. Yaya olarak koruma yapılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Merdivenlerde önemli personelden önce bir koruma personeli çıkarak üst kat emniyetini almalıdır

B)   Önemli kişi merdivenlerde bina boşluğuna yakın olmamalıdır

C)  Asansörden inerken önce önemli kişi inmelidir

D)  Döner kapı mümkünse kullanılmamalıdır

E)   Döner kapı kullanılmak zorunda ise önce bir koruma görevlisi içeri girmelidir

 

90. İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  İki araçlı koruma düzeninde öndeki araç öncü pozisyonundadır

B)   Her iki araç seyir halinde iken, tehdit algılama durumlarına göre yerlerini asla değiştirmezler

C)  Artçı oto güvenli takip mesafesini koruyarak kavşaklar geçilirken kapamalara dikkat eder

D)  Öndeki araç program yerine hızını artırarak önce girer

E)   Saldırı esnasında duruma göre şekil alırlar

 

91. Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir?

A)  Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırabileceği bir güzergâh seçimi

B)   Muhtemel tehlikenin varlığı

C)  Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak

D)  Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek

E)   Saldırganı yakalamak ve tutuklamak

 

92. Siyasi, ekonomik, etnik kökeni vb. nedenlerle ülkesi için önemli olan kişilere önceden tasarlanarak yapılan

öldürme girişimlerine ne denir?

A)  Silahlı saldırı

B)   Kundaklama

C)  Cinayet

D)  Suikast

E)   Gasp

 

93. Silahlı bir saldırı esnasında hangisi korumanın yapmaması gerekenlerdendir?

A)  VIP’nin derhal saldırı yönünün aksi istikametinde uzaklaştırılması

B)   Tüm korumaların, silahlarıyla saldırıya derhal karşılık vermesi

C)  Saldırıyı gören korumanın bağırarak ve yön bildirerek arkadaşlarını uyarması

D)  VIP’nin en yakın güvenli bölgeye naklinin gerçekleştirilmesi

E)   Bir kısım korumalar saldırıya karşılık verirken, diğerlerinin VIP’i uzaklaştırması

 

94. Önemli kişinin yaya intikali sırasında korunması için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması yanlıştır?

A)  Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılmaz, açık alanlarda daraltılır

B)   Gidilecek güzergâhlar her seferinde değiştirilmelidir

C)  Yürüyüş sırasında her duruma uygun yeni kaçış noktası belirlenmelidir

D)  Tedbirler için yeterli kondisyon ve pratiğe sahip olmalıdır.

E)   Koruma düzeninde disipline uyulmalı, iltimas, savsaklama veya ihmale yer verilmemelidir


95.
Açı tespitinde saat yöntemi kullanılır. Bu yöntemde “saldırgan saat 9’da” ifadesi hangi yönü ifade eder?

A)  Sol

B)   Sağ

C)  Yukarı

D)  Aşağı

E)   Arka

 

96. Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi hangi makamdan verilir?

A)  İçişleri Bakanlığınca

B)   İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığınca

C)  Emniyet Genel Müdürlüğünce

D)  Valiliklerce

E)   Kaymakamlıklarca

 

97. Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?

A)  Her türlü durumda sağında

B)   Her türlü durumda solunda

C)  Korunan kişinin önünde

D)  Korunan kişinin arkasında

E)   Silahı kullandığı eline göre bir adım arkada sağ veya solunda

98. Güzergâh güvenliği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)  Korunan kişinin geçeceği güzergâh saldırılar için en müsait alanlardan biridir

B)   Her seyahat için birden fazla güzergâh planlanmalıdır

C)  En güvenli güzergâh en kısa olanıdır

D)  Aynı yerlere yapılan sürekli seyahatlerde değişik güzergâhlar kullanmak gerekir

E)   Gidilecek güzergâh üzerinde mutlaka öncü istihbarat çalışması yapılmalıdır

 

99. Spor alanlarında, genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlileri tarafından yapılacak üst aramasında kimden yazılı izin alınır?

A)  İl Emniyet Müdüründen

B)  İl Spor Güvenlik Kurulundan

C)  Müsabaka Güvenlik Amirinden

D)  Mülki İdare Amirinden

E)  Hâkimden

100. Özel güvenlik görevlileri, adli görev olarak değerlendirilebilecek her türlü iş ve eylemi kime bildirmelidir?

A)  Hâkim

B)  Cumhuriyet savcısı

C)  Genel kolluk

D)  Valilik

E)  Bağlı oldukları özel güvenlik şirketi

 

TEST BİTTİ

 

CEVAPLARINIZI

 

KONTROL EDİNİZ


     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar13.583713.6381
Euro15.205315.2662
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam50
Toplam Ziyaret8947913