SINAV BİLGİLERİ
Takvim

61.SINAV

1)        Özel Güvenlik İzni talep edecek kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe yapacakları başvuruda aşağıdakilerden hangisini belirtmek zorunda değildir?

A)     Özel güvenlik hizmetinin konusunu

B)     Özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğini

C)     İş sözleşmesinin şekil ve şartlarını

D)     Hizmetin azami olarak kaç personel eliyle yürütüleceğini

E)     İhtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini

 

2)        Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. Ancak;

I-       İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi,

II-    Dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması,

III-       Para ve değerli eşya nakli,

IV-  Kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergâh ifade eden durumlarda güzergâh boyu görev alanı sayılır.

İfadelerimden hangileri doğrudur?

A)     I

B)     I ve II

C)     I, II ve III

D)     I, II, III ve IV

E)     I, II ve IV

 

3)        Görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa valiliklerce kimden görüş alınır?

 A)     Dışişleri Bakanlığı

B)     İçişleri Bakanlığı

C)     Adalet Bakanlığı

D)     Milli Savunma Bakanlığı

E)     Genelkurmay Başkanlığı

 

4)        Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini otuz gün içerisinde nereye verir?

A)   Emniyet Müdürlüğüne

B)   Jandarma Komutanlığına

C)  Belediye Başkanlığına

D)  Valiliğe

E)   Ticaret Odasına


5)        
Geçici özel güvenlik izni için valiliğe söz konusu etkinliğin başlamasından en az kaç saat önce müracaatta bulunulur?

A)     12

B)     24

C)     48

D)     36

E)     52

 

6)        Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi hangi makamdan verilir?

A)     İçişleri Bakanlığınca

B)     İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığınca

C)     Emniyet Genel Müdürlüğünce

D)     Valiliklerce

E)     Kaymakamlıklarca

 

7)        Aşağıda bulunan hangi halde özel güvenlik görevlisi geçici olarak yakalama yapamaz?

A)     Kişiye suçu işlerken rastlanması

B)     Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması

C)     Çocuklara karşı işlenen suçüstü hali

D)     Olay yerini ve delilleri koruma, amacıyla

E)     Yangın esnasında yardım talebinde bulunulması halinde

 

8)        Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?

 I-Tutuklama

II-Kimlik Tespiti

III-Konut Araması

IV-Yakalama

V-Üst ve Eşya Araması

VI-Kimlik Sorma

 A)     I, II, III, VI

B)     IV, V, VI

C)     II, IV, VI

D)     I, II, III

E)     I, II, VI

 
 9)        Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

A)     Psikiyatri

B)     Kardiyoloji

C)     Göz

D)     Kulak Burun Boğaz

E)     Nöroloji

 

10)     Ahmet üniversitede memur statüsünde çalışan bir özel güvenlik görevlisidir. İdare ile aralarında özlük hakları konusunda ihtilaf çıkmıştır. Bu konuyla ilgili olarak hangi mahkemeye/kuruma dava açması gerekir?

A)     İdare Mahkemesine

B)     İş Mahkemesine

C)     İl Özel Güvenlik Komisyonuna

D)     İçişleri Bakanlığına

E)     Valiliğe

 

11)     Özel güvenlik görevlisi, görev alanında çocuklara ve beden veya akıl hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman müdahale edebilir?

A)     Olayın vuku bulduğu anda

B)     Şikâyetçinin şikâyetini beyan etmesi üzerine

C)     Olaya müdahale edilmez kolluğa bilgi verilir

D)     Olayların sonuçlanması beklenir

E)     Hiçbir durumda karışılmaz

 

12)     Suçüstü halinde kimin yakalama yetkisi vardır?

A)     Polisin

B)     Kamu kolluğunun

C)     Özel güvenlik görevlisinin

D)     Mağdurun

E)     Herkesin

 

13)     Terk edilmiş bir eşyanın özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?

A)     Emanete alma

B)     El koyma

C)     Zapt etme

D)     Koruma altına alma

E)     Müsadere


14)     
Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını kontrol ettirmek istemeyen kişiye ne yapılır?

A)     Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez

B)     Zorla aranır

C)     Arama için ısrar edilmez ve içeri alınır

D)     Sadece eşyaları aranır

E)     Özel güvenlik görevlisi kişisel takdir hakkını kullanır

 

15)     Özel güvenlik görevlisi Kadir görevli olduğu villalardan oluşan site içerisinde devriye atarken bir villanın kapısının açık olduğunu fark eder şüphelenen Kadir kapıyı uzun uzun çalar ancak ses çıkmaz. Bunun üzerine kontrol amaçlı villanın içerisine girer. İçeri girdiğinde banyodan çıkan ev sahibi ile karşılaşır ve ev sahibi benden izinsiz ve rızam olmadan evime giremezsin diyerek tepki gösterir. Türk Ceza Kanunu açısından Kadir’in işlediği suç nedir?

A)     Herhangi bir suç durumu yoktur

B)     Konut dokunulmazlığının ihlali

C)     Konut özgürlüğünün ihlali

D)     Kişiyi mesken hakkından yoksun bırakma

E)     Hiçbiri

 

16)     Temel Hak ve Hürriyetler ile ilgili olarak aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

A)     Anayasal haktır, hiçbir şartla sınırlandırılamaz

B)     Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir

C)     Valinin takdirindedir

D)     Ancak kanunla sınırlandırılabilir

E)     Cumhuriyet Başsavcısının emriyle sınırlandırılabilir

 

17)     Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte silah bulundurulabileceğini kim belirler?

A)     İl Valiliği

B)     Kaymakamlık

C)     Özel Güvenlik Komisyonu

D)     İl Emniyet Müdürlüğü

E)     İl Jandarma Komutanlığı


18)     
Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Ali, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir.

       Ali’nin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A)     Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur

B)     Gecikmeksizin polise haber verir,   polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder

C)     Silahı muhafaza altına alır, şahsı gönderir, polise haber vererek, tutanakla silahı teslim eder

D)     Şahsa silahla terminale girilmeyeceğini söyler ve silahını teslim alarak girmesini sağlar

E)     Silah ruhsatsız olduğundan, ruhsat alınması için emniyete başvurmasını ister

 

19)     Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?

A)     4857 Sayılı İş Kanunu

B)     2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu

C)     2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

D)     2022 Sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Kişilere Aylık Bağlanması Kanunu

E)     2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

 

20)     Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yerine getirebileceği bir görevdir?

A)     Suçluyu mahkemeye nakletmek

B)     Para veya kıymetli eşyayı nakletmek

C)     Suçlunun ifadesini alarak, üst aramasını yapmak

D)     Olay yerinde delil toplamak

E)     Trafik kontrolü yaparak, kusurlulara ceza yazmak


21)     
Güvenlik tedbirleri denildiğinde ilk akla gelen nedir?

A)     Cinayetlerin artması

B)     Hırsızlıkların artması

C)     Trafik kazalarının artması

D)     İntiharların artması

E)     Önleyici hizmetler

 

22)     Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden değildir?

A)     Planlı devriye

B)     Zikzak devriye

C)     Dairesel devriye

D)     Geri dönüşlü devriye

E)     Rasgele devriye

 

23)Tutanaklar suç ve olayların çeşidine ve meydana gelme özelliğine göre belirli bir plan dahilinde hazırlanmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu plan içerisinde sayılmaz?

A)     Başlık

B)     Giriş-metin

C)     Görevlilerin yorumu

D)     Sonuç

E)    İmza

 

24)     “Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan, her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandığı yere” ne ad verilir?

A)     Kontrol Odası      

B)     Devriye Noktası   

C)     Acil Müdahale Odası

D)     Personel Odası     

E)     Nokta

 

25)     Devriye hizmeti denildiğinde ilk akla gelen nedir?

A)     Nokta görevi yapmak

B)     Araç kontrol noktası görevi yapmak

C)     Yaya ve/veya motorize şekilde güvenlik hizmeti yapmak

D)     Zarf, paket vb. kontrolü yapmak

E)     Ziyaretçi kontrolü yapmak

 

26)     Katı, sıvı, gaz halindeki patlayıcı maddelerin reaksiyon ve şok etkisiyle meydana gelen yüksek derecede ısı, ses, gaz ve basınç meydana gelerek hava içerisinde aniden ve şiddetle yayılması olayına ne denir?

A)     Bomba    

B)     Reaksiyon

C)     Patlama   

D)     Basınç     

E)     Kapsül

 

27)     Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangi tutanağı tanzim edemez?

A)     İfade tutanağı

B)     Yakalama tutanağı

C)     Buluntu eşya tutanağı

D)     Suçüstü tutanağı

E)     Arama tutanağı

 

28)     Özel güvenlik görevlisi Veli kendisine verilen devriye görevi öncesi kaza geçiren kardeşinin ameliyata alınacağı haberini alır. Bu haber, yapacağı devriye görevi için isteksizlik duymasına ve motivasyon eksikliğine yol açmıştır. Veli görevine hangi açıdan hazır değildir?

A)     Bedensel

B)     Psikolojik

C)     Zihinsel

D)     Fiziksel

E)     Teknik

 

29)     Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarıyla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine ne denir?

A)     Tutanak

B)     Rapor

C)     Resim

D)     Not alma

E)     Hepsi

 

30)     Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Giriş-başlık-gelişme-sonuç-tarih-imza

B)     Başlık-giriş-gelişme-sonuç-tarih-imza

C)     Tarih-giriş-Gelişme-sonuç-İmza

D)     Giriş-başlık-sonuç-özet-imza-tarih

E)     Başlık-gelişme-sonuç


31)     Aşağıdakilerden hangisinin aranmaları özel hükümlere bağlı kişilerden değildir?

A)     Milletvekilleri

B)     Cumhurbaşkanı

C)     Hakim ve savcılar

D)     Çocuklu kadınlar

E)     Diplomatik dokunulmazlığı bulunanlar

 

32)     Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zamanda ve mekanda gerçekleşmesi kavramı aşağıdaki tanımlardan hangisine uygundur?

A)     Şüphe

B)     Olay

C)     Arama

D)     Miting

E)     Hepsi

 

33)     Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılacaksa vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?

A)     Kafa ve boyun

B)     Eklem yerleri

C)     Kol ve bacakların etli kısımları

D)     Karın ve kasıklar

E)    Göğüs

 

34)     Esenboğa Hava Limanı dış hatlar kontrol ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-RAY cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da; görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Madde alınıp yolcu gönderilir

B)     Şahıs bekletilir, uzman Polise haber verilir

C)     Yolcunun beyanı esas alınır ve gönderilir

D)     Madde kontrol için laboratuvara gönderilir

E)     Özel Güvenlik Görevlileri kendileri kontrol yapar ve karar verir

 

 

35)     Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yazabileceği rapor türlerinden değildir?

A)     Yazılı rapor

B)     Sözlü rapor

C)     Görsel rapor

D)     Uzmanlık raporu

E)     Elektronik rapor

 

36)     Zor kullanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)     Yasalara uygun olmalı

B)     Zorunlu durumlarda kullanılmalı

C)     Kademeli olarak artmalı

D)     Direnç ve saldırının niteliğine göre hareket edilmeli

E)     Direnç ve saldırı niteliği gözetilmeksizin saldırı önlenmeli

 

37)     Delillerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?

A)     Görgü tanıklarının ifadeleri ile hiçbir zaman çelişmez

B)     Fail, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkiyi ortaya koyar

C)     Şüphelinin suçsuzluğunu ispat edebilir

D)     Şüpheli şahsın suçunu kabullenmesini ve itirafını sağlayabilir

E)     Mağdurun ifadesinin gerçekliğini belirleyebilir

 

38)     Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi açısından “yetki” kavramının özelliklerinden değildir?

A)     Yetki çalışılan yerin özelliğine göre değişiklik gösterir

B)     Yalnız bir hak değil, aynı zamanda sorumluluktur

C)     Yetki zamanında ve yerinde kullanılmalıdır

D)     Yetkisi olmadığı halde, bu yetkiyi kullanmamak görevi ihmaldir

E)     Yetkiyi amacı dışında kullanmak sorumluluk getirir

 

39)     Afyon ve türevi uyuşturucunun etkisi altında bulunan bir kişide aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmez?

A)     Nabız yavaşlaması ve kan basıncı düşmesi

B)     Ayakta durmakta zorlanma

C)     Fazla konuşma ve hareketlilik

D)     Yavaş nefes alma

E)     Ağrıyı hissetmeme

 

40)     Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?

A)     Değişmez

B)     Benzetilemez

C)     Benzemez

D)     Değiştirilemez

E)     Tasnif edilemez

 

41)     X-ray cihazlarında konveyöre bırakılan bagajlardan mesafe aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A)     10 cm 

B)     25 cm 

C)     50 cm 

D)     100 cm

E)    Hiçbiri 

 

42)     Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli kişilerin giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir?

I-  Kartlı geçiş sistemi 

II- X-ray cihazı 

III-Metal dedektörü

A)     Yalnız I

B)     Yalnız II

C)     Yalnız III

D)     I ve III

E)     I, II ve III 

 

43)     El detektörü ile yapılan kontrolde el detektörünün incelenecek bölge ile mesafesi ne kadar olmalıdır? 

A)     12,5-17,5 cm. uzaklıkta

B)     2,5-7,5 cm. uzaklıkta

C)     7,5-12,5 cm. uzaklıkta

D)     17,5-22,5 cm. uzaklıkta

E)     22,5-27,5 cm. uzaklıkta 

 

44)     Aşağıdakilerden hangisi karanlıkta görüntü veren kameralardandır?

A)     Infra Red kameralar

B)     Dome kameralar

C)     IP kameralar

D)     Zoom kameralar

E)    CCD kameralar


45)     
Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden akut dolaşım yetmezliğine ne isim verilir?

A)     Bayılma

B)     Şok

C)     Koma

D)     Havale

E)     Ataksi

 

46)     Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A)     İtfaiyeci yöntemi

B)     Altın beşik yöntemi

C)     Rentek manevrası

D)     Kaşık tekniği

E)     Köprü tekniği

 

47)     İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir?

A)     İlkyardım sırasında ilaç kullanılır

B)     İlkyardım acil tedavi ünitelerinde yapılır

C)     İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır

D)     İlkyardım ambulansta başlar

E)     İlkyardım sadece doktor ve sağlık personeli tarafından yapılır

 

48)     Hasta/yaralının ilk değerlendirilmesinde ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?

A)     Solunum yolu açıklığı

B)     Bilinç durumu

C)     Kırık çıkık varlığı

D)     Kanama kontrolü

E)     Dolaşım durumu

 

49)     Bebeklerde yapay solunum yapılırken nereye hava üflenir?

A)     Sadece ağzına

B)     Sadece ağzına ağız dolusu

C)     Sadece burnuna

D)     Ağzına ve burnuna birlikte

E)     Hiçbiri

 

50)     Donmuş bir kişiye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A)     Sıcak içecekler verilir

B)     Kuru giysiler verilir

C)     Soğuk ortamdan uzaklaştırılır

D)     Donmuş bölge hızla ovularak ısıtılır

E)     Su toplamış bölgeler patlatılmaz

 

51)     İç kanamalarda ilkyardımda aşağıdakilerden hangisinin uygulanması sakıncalıdır?

A)     Ağızdan sıvı verilerek kan kaybı önlenir

B)     Şok pozisyonu verilir

C)     Üzeri örtülerek sıcak tutulur

D)     Yaşamsal bulguları incelenir

E)     Hareket ettirilmez

 

52)     ‘’Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üzerini detektör ile arama, eşyaları X Ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme‘’ yetkisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini düzenleyen kaçıncı maddesi esasına dayanır?

A)     5 inci maddesi      

B)     6 ncı maddesi         

C)     7 nci maddesi        

D)     8 inci maddesi       

E)     9 uncu maddesi

 

53)     Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne isim verilir?

A)     Kanama

B)     Burkulma

C)     Şok

D)     Ağrı

E)     Yara

 

54)     Hangi durumda turnike uygulanabilir?

A)     Kanaması olan her kazazedede

B)     Uzuv kopması olan kazazedede

C)     Toplardamar kanamalarında

D)     Baş yaralanmalarında

E)     İç kanamalarda     

  

55)     Temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin bir hastada “dış kalp masajı/suni solunum sayısı oranı” aşağıdakilerden hangisidir?

A)     5/2

B)     10/2

C)     30/2

D)     40/2

E)     40/3

 

56)     Gaz haldeki yanıcı maddelerin havadaki yoğunlukları belli bir sınıra ulaştığında en küçük bir kıvılcımla birlikte meydana gelen yanma hangisidir?

A)     Parlama ve patlama şeklinde yanma

B)     Yanma

C)     Yavaş yanma

D)     Kendi kendine yanma

E)     Isı transferi

 

57)     Aşağıdakilerden hangisi yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılmaz?

A)     Köpük konsantrasyonları

B)     Kuru kimyevi tozlar

C)     Hidrojen

D)     Halokarbon içerikli kimyasal gazlar

E)     Karbondioksit

 

58)     Aşağıdakilerden hangisi özellikle A sınıfı yangınlarda en etkili söndürme maddesidir?

A)     Kuru kimyevi toz

B)     Su

C)     Köpük konsantrasyonu

D)     Metal tozu

E)     Azot- oksijen karışımı

 

59)     Kayalardan veya topraktan oluşmuş kütlelerin eğimin ve çekimin etkisiyle koparak yer değiştirmesine ne denir?

A)     Deprem

B)     Sel

C)     Heyelan

D)     Taşkın

E)     Doğal afet

 

60)     Sel sırasında aşağıdakilerden hangisi doğru hareket tarzıdır?

A)     Binanın alt katlarındaki güvenli yerlere sığınılmalıdır

B)     Sel sırasında aracınızdaysanız hızla selin içinden geçerek uzaklaşın

C)     Bulunduğunuz yerden ayrılmayın

D)     Su yatağı ve çukur bölgeleri terk ederek yüksek yerlere çıkmaya çalışılmalıdır

E)     Yüzme biliyorsak yüzerek güvenli yerlere ulaşmaya çalışılmalıdır

 

61)     Binalarda havalandırma kanalları, borulu tesisatlar, metalik bağlantılar yangın olayının görülmesini sağlayan hangi etkendir?

A)     Konveksiyon yolu ile ısı transferi         

B)     Radyasyon yolu ile ısı transferi

C)     Konduksiyon yolu ile ısı transferi       

D)     Akma yolu ile ısı transferi

E)     Yangın ilerlemez

 

62)     Aşağıdakilerden hangisi başlangıç yangınlarına müdahale eden ekiptir?

A)     Söndürme Ekibi

B)     Koruma Ekibi

C)     İlk yardım Ekibi

D)     Teknik Onarım Ekibi

E)     Kurtarma Ekibi

 

63)     Alış veriş merkezinde görevli güvenlik personeli bir yangını gördüğünde ilk olarak ne yapmalıdır?

A)     Hemen yangına müdahale ederek söndürmeye çalışmalıdır

B)     Yangın ihbar butonuna basarak alarmı çalıştırmalı, itfaiyeyi arayarak ihbarda bulunmalı ve başlangıç yangını ise müdahale etmelidir

C)     Güvenli bir yere çekilerek tehlikenin geçmesini beklemelidir

D)     Sadece yakın çevresindekileri uyarmalıdır

E)     İnsanları sakinleştirerek alışveriş merkezini terk etmemelerini sağlamalıdır

 

64)     Aşağıdakilerden hangisi yasadışı haşhaş ekiminde ‘‘Altın Hilal’’ olarak adlandırılan ülkelerdir?

A)     Afganistan-Pakistan-Irak

B)     Afganistan-Pakistan-İran

C)     İran-Irak-Suriye

D)     Afganistan-İran-Irak

E)     Pakistan-İran-Irak   

 

65)     Aşağıdaki kavramlardan hangisi Jacobson’un iletişim şemasının unsurlarından biri değildir?

A)     Kaynak

B)     Kod

C)     Geri bildirim

D)     Etkili konuşma

E)     Alıcı

 

66)     “Özel güvenlik görevlisi kurumun vitrinidir”  sözünün gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Kuruma gelen kişiler önce onunla muhatap oldukları için kurumla ilgili ilk izlenimi oluşturduklarından 

B)     Kılık kıyafetlerindeki düzen gerekçesiyle,

C)     Kurumun dış kapısında bulunarak güvenliği sağladıkları için

D)     Güvenliğin bir kurum için en önemli unsurlardan biri olmasından

E)     Özel güvenliğin saygın bir meslek olması sebebiyle

 

67)     Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerindendir?

A)     İletişim süreci bir bütündür ve çift yönlü olarak gerçekleşir

B)     İletişim kuranlar aktif olmasa da etkili iletişim kurulabilir

C)     İletişim yalnızca gönüllülük ile gerçekleşir

D)     İletişim tek yönlü bir süreçtir

E)     İletişimde sadece sözel olmayan mesajlar vardır

 

68)     Özel güvenlik görevlileri zaman zaman grupları bilgilendirmek durumunda kalırlar. Bu bilgilendirmede grupla güvenlik görevlisi arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

A)     Görevli olabildiğince gruba yakın olmalıdır

B)     Görevli grup içinden birkaç kişiyi muhatap alarak konuşmalıdır

C)     Görevlinin gruba seslenirken kabininden çıkmaması gerekir

D)     Görevlinin gruptan daha yüksek ve uzak bir mesafede durmalıdır

E)     Görevli grubun tamamının kendisini görebileceği bir mesafede durması gerekir


69)     
Aşağıdaki konuşma biçimlerinden hangisi beden diliyle konuşma tekniğine uygundur?

A)     Konuşmaya açık ve kesin cümlelerle başlama

B)     Konuşmada doğrudan istekleri dile getirme

C)     Konuşmada önce duyguları sonra istekleri belirtme

D)     Karşımızdakini dinledikten sonra konuşma

E)     Konuşmada birinci tekil şahıs eklerini kullanma

 

70)     Aşağıdakilerden hangisi sentetik veya yarı sentetik uyuşturucu maddelerden değildir?

A)     Captagon

B)     LSD

C)     STP

D)     Extacy

E)     Kodein

 

71)     Özel güvenlik görevlisi Meltem 5 yıldır Nur ise 1 yıldır aynı süper markette çalışmaktadırlar. Meltem daha tecrübeli olduğu gerekçesiyle bayram mesaisinde ilk gün Nur’un gelmesi gerektiğini söyleyerek ona baskı yapmakta, kendisinin eski çalışan olduğu için buna hakkı olduğunu söylemektedir. Nur sorunun büyümemesi için sessiz kalmakta ve Meltem’in bu davranışlarına boyun eğmektedir. İşyerindeki psikolojik şiddet, baskı ve zorlama olarak tanımlanan ve yukarıda örneklendirilen davranışı anlatan kavram hangisidir?

A)     Kişiler arası iletişim

B)     Empati

C)     Mobbing

D)     Sempati

E)     Baskı

 

72)     Etkili iletişim becerisi kazanmak bir özel güvenlik görevlisinde hangi nitelikleri geliştirmez?

A)     Özgüven

B)     Cesaret

C)     Saygınlık

D)     İş yapma heyecanı

E)     Gurur


73)     Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden değildir?

A)     Karma düzeni

B)     Çember düzeni

C)     Kama düzeni

D)     Hat düzeni

E)     Hiçbiri

 

74)     Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak gelişen olaylar neticesinde amaçları ortak hale gelen insanların oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?

A)     Koloni

B)     Teşkilat

C)     Kalabalık

D)     Sınıf

E)    Grup

 

75)     Bir mesajın üretilerek birden fazla kişiye ulaştırılabildiği, çoğunluk üzerinde olumlu veya olumsuz anlamda ciddi etkileri olabilen, hızlı ve pratik haberleşme sağlayan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Kişi içi iletişim

B)     Örgüt içi iletişim -  Dikey iletişim

C)     Kitle iletişimi

D)     Kişiler arası iletişim

E)     Örgüt içi iletişim - Yatay iletişim

 

76)     A Futbol Takımının maçına gitmek için toplanan kalabalık hangi grup çeşidine örnek olabilir?

A)     Danışma Grubu

B)     Terapi Grubu

C)     Eğitim Grubu

D)     Etkileşim Grubu

E)     Rehberlik Grubu

 

77)     Sözsüz iletişim öğelerinden hangisi kişilerarası iletişimi başlatmada önemli bir rol oynar?

A)     Ses tonu

B)     Hitabet

C)     Sempati

D)     Göz teması

E)     Mekan kullanımı

 

78)     Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişi hangisini yapmamalıdır?

A)     Açık havada rüzgara karşı durmalıdır

B)     Gaz olan bölgeden uzaklaşmalıdır

C)     Elleri ile gözünü ve yüzünü ovuşturmamalıdır

D)     Gaza maruz kalmış elbiselerinden kurtulmalıdır

E)     Bol su ile ovuşturarak el ve yüzünü yıkamalıdır

 

79)     İnsanlarda, emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne ad verilir?

A)     Öfke

B)     Duygu

C)     Panik

D)     Korku

E)     Heyecan

 

80)     Örgüt içinde en sık görülen çatışma biçimi hangisidir?

A)     Kişi içi çatışmalar

B)     Rol çatışmaları

C)     Ben merkezcilik

D)     Empati yoksunluğu

E)     Önyargılar

 

81)     Ortak bir amaca ulaşmak ya da ortak bir sorunu çözümlemek amacıyla bir araya gelmiş, belli bir süreç içinde etkileşmede bulunan en az 3 kişiden oluşmuş topluluğa ne denir?

A)     Kalabalık

B)     Grup

C)     Heyet

D)     Vatandaş

E)     Personel

 

82)     Siyasi, ekonomik, etnik kökeni vb. nedenlerle ülkesi için önemli olan kişilere önceden tasarlanarak yapılan öldürme girişimlerine ne denir?

A)     Silahlı saldırı

B)     Kundaklama

C)     Suikast

D)     Cinayet

E)     Gasp

 

83)     İnsan ve hayvanların gözlenebilir ve ölçülebilir hareketlerine ne ad verilir?

A)     Düşünce

B)     Motivasyon

C)     Niyet

D)     İçgüdü

E)    Davranış

 

84)     Aşağıdakilerden hangisi resmi konvoy da bulunmaz?

A)     Ambulans (Sağlık Ekibi)

B)     İl Emniyet Müdürünün makam aracı

C)     CAT aracı

D)     Basın aracı

E)     Trafik eskort aracı

 

85)     Aşağıdakilerden hangisi bir kitle iletişim aracıdır?

A)     Gazete

B)     E-mail

C)     Mektup

D)     Telefon

E)     Faks

 

86)     Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların özelliklerinden biri değildir?

A)     Kalabalıklar tesadüfen bir araya gelmişlerdir

B)     Aralarında bir amaç ve eylem birliği yoktur

C)     Liderleri vardır

D)     Kanunlara genelde saygılıdırlar

E)     Olayların gelişimleri konusunda hassastırlar

 

87)     Bir toplumsal olayda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?

A)     Provokatörler       

B)     Atılganlar

C)     İhtiyatlılar           

D)     Tesir altında kalanlar        

E)     Seyirciler

 

88)     Belli bir konuyu başkalarına aktarıp benimsetmek ve ilgilerini kazanmak için yapılan konuşmalara ne ad verilir?

A)     Konferans

B)     Sempozyum

C)     Miting

D)     Propaganda

E)     Gösteri

 

89)     Toplu hareketlere gerçekte katılmayıp bunlara sempati duyan, dışarıdan çığırtkanlıkla katkı sağlayan kişilere ne ad verilir?

A)     Önderler

B)     Destekleyiciler

C)     Provokatörler

D)     Seyirciler

E)     Atılganlar

 

90)     Tek kişiyle yapılan korumaya ne denir?

A)     Zor Koruma

B)     Refakat Koruma

C)     Alan Koruması

D)     Karo Düzeni

E)     Baklava Formasyonu

 

91)     Öncü istihbarat çalışmalarında öncü istihbarat ekibinin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A)     Ziyaret edilecek mevkiinin keşfini yapmak

B)     Ziyaret edilecek mevkideki güvenlik amaçlı yerleşim noktalarının tespitini yapmak

C)     Ziyaret edilecek mevkideki ucuz alışveriş merkezlerini tespit etmek

D)     Hava durumuna göre değişen şartlara göre değişim yapmak

E)     Bölgenin, görev yerinin ve güzergahın incelemesini yapmak

 

92)     Koruma çemberi kaç halkadan oluşur?

A)     2

B)     3

C)     4

D)     5

E)     6

 

93)     Koruma Çemberinde “iç halka”da aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A)     VIP (Önemli Kişi)

B)     Koruma Müdürü

C)     Özel Kalem Müdürü

D)     VIP’nin eşi

E)     İl Sağlık Müdürü

 

94)     Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?

A)     Paravanlar

B)     Kordonlar

C)     Zincir

D)     İstinat duvarları

E)     Güvenlik şeritleri

 

95)     Korunan kişiye bir saldırı gerçekleştiğinde koruma personelinin yapacağı işler öncelik sırasına göre nasıl olmalıdır?

I-                   Saldırı etkisiz hale getirilir           

II-                Korunan kişiye kalkan olunur  

III-             Korunan kişi uzaklaştırılır  

 A)     I, II, III

B)     II, III, I

C)     III, I, II

D)     I, III, II

E)     II, I, III

 

96)     Yaya koruma esnasında saat 09:00 istikametinden bir saldırı gerçekleşir ise koruma personeli korunan kişiyi hangi saat istikametine doğru kaçırmalıdır?

A)     06:00

B)     03:00

C)     09:00

D)     12:00

E)     16:00

 

97)     Özel güvenlik, yaşam hakkı, mülkiyet ve zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini önlemek ile görevlidir. Buna göre özel güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa yardımcı olmaktadır? 

A)     İdari

B)     Adli

C)     Önleyici

D)     Siyasi

E)     Trafik

 

98)     Özel güvenlik personeli korumakla hükümlü olduğu yerlerde cana ve mala karşı herhangi bir saldırı meydana geldiğinde müdahale etmez, sanıkları yakalamazsa …… suçu oluşur.

Boşluğa hangi kelime gelmelidir?

A)     Görevi kötüye kullanma

B)     Görevi ihmal

C)     Görevden kaçma

D)     Suç tasnii

E)    İrtikap

 

99)     Özel güvenlik denetimleri sonucunda tespit edilen eksiklikleri ilgili kurum ve kuruluşlara bildirerek, eksikliklerini gidermeleri için asgari ne kadar süre verilir?

A)     7 gün

B)     10 gün

C)     15 gün

D)     30 gün

E)     60 gün

 

100) Konusu suç teşkil eden emir;

A)     Derhal yerine getirilir

B)     Yazılı hale getirilip verilmesi halinde yerine getirilir

C)     Emri verenin sorumluluğu alması halinde yerine getirilir

D)     Hiçbir surette yerine getirilmez

E)     Hiçbiri

 


Yorumlar - Yorum Yaz
     SOSYAL MEDYALARIMIZ

  

 

      
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar13.583713.6381
Euro15.205315.2662
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam50
Toplam Ziyaret8947913