ANASAYFA


    13.SINAV SORU VE CEVAPLARI

   
        Detaylar
 
 
Detaylar

 

13.YENİLEME SINAVI SORU VE CEVAPLARI

 1-) AŞağıdakilerden hangisi metale duyarlı el detektörlerinin kullanılmasında dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

a) Islak zemine bırakılmamalıdır.

b) İnsanın baŞ kısmına tutulmamalıdır.

c) Kontrol edilen kiŞi bayan ise bayan görevli tarafından kontrol yapılmalıdır.

d) Metal zemine bırakılmamalıdır.

e) El detektörü incelenen bölgeye bir metre mesafeden paralel tutulmalıdır.

2-) DıŞ çevrede fiziki güvenlik önlemlerin yeterince alındığı yerlerde engellerin izinsiz aŞılmaya çalıŞıldığında veya aŞıldığında giriŞleri algılayan ve bilgileri alarm merkezlerine ulaŞtırmak amacıyla kurulan sistemlere ne ad verilir?

a) Kartlı giriŞ kontrol sistemleri

b) Çevre güvenliğini erken algılama ve uyarı sistemleri

c) Yangın erken algılama ve uyarı sistemleri

d) CCTV

e) AraŞtırma Sistemleri

3-) Patlayıcı maddeler aŞağıdaki cihazlardan hangisi ile tespit edilebilir?

a) Kapı tipi metal dedektörü

b) X-ray cihazı

c) PIR dedektörü

d) CCD kamera

e) İyonizasyon duman dedektörü

4-) Hareketli Kameraların özelliklerinden olan Tilt & Pan ne anlam ifade etmektedir.?

a) YakınlaŞtırma- yoğunlaŞma

b) UzaklaŞma

c) Sağa, sola – aŞağı yukarı

d) YoğunlaŞma

e) Kamera seçme

5-) KiŞilerin baŞkalarından ayırt edilmesine ve değiŞmeyen özelliklerinin (parmak izi, göz iris ve retina Şekli gibi) kullanılarak giriŞ-çıkıŞ yetkilendirilmesinin      yapıldığı      cihazlar aŞağıdakilerden hangisidir?

a) Biyometrik Cihazlar

b) Kapalı Devre Kimlik Belirleme

c) Görsel Kimlik Belirme

d) Kartlı Cihazlar

e) Detektörler

 

6-) AŞağıdaki bilgilerden genel ve özel kolluk iliŞkileri bakımından hangisi yanlıŞtır?

a) Genel kolluk tarafından verilecek talimatlar güvenlik amir ve iŞverenlerine vermelidir.

b) Acil durumlarda kolluk kendini tanıtıp doğrudan güvenlik memurlarına emir verebilir

c) Kolluğun kimlikle kendisini tanıtmasına gerek yoktur

d) Özel güvenlik görevlisi yaptığı iŞ ve verilen emir arasında bağlantı ve mantık kurarak verilen emri yerine getirir.

e) Hepsi

7-) AŞağıdakilerden genel ve özel kolluk karŞılaŞtırılması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıŞtır?

a) Yakalama ve zor kullanılan olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.

b) Özel güvenlik görevlisinin yetkileri genel kollukla aynıdır.

c) Yakalanan kiŞi ve zapt edilen eŞya genel kolluğa teslim edilir.

d) Özel güvenlik birimleri soruŞturma esnasında, araŞtırma, yakalama ve delil toplama konularında genel kolluğa yardımcı olur.

e) Özel güvenlik görevlisi yalnızca kendi görev alanında sorumlu ve yetkilidir

8-) Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki iliŞkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?

a) Suç ve suçlu takibinde herkes kendi baŞına müstakil çalıŞılmalıdır

b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalıŞmalıdır

c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine karŞı gizlenmelidir

d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir

e)Hepsi

9-) İtfaiye, Polis , Hızır Acil ve Jandarma telefonları aŞağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıŞtır?

a) 156-187-155-112

b) 110-155-177-156

c) 110-155-112-156

d) 156-112-177-155

e)156- 155-112-110

 

10-) Kaynaktan gelen iletiye alıcının tepkisine ne ad verilir?

a) Gürültü

b) Kodlama

c) Geri bildirim

d) Kaynak

e) Empati

11-) AŞağıdaki tanımlamalardan hangisi iletiŞimi daha iyi ifade etmektedir?

a) KiŞinin     duygu     ve     düŞüncelerini karŞısındakine olduğu gibi aktarabilme ve uzlaŞabilme sanatıdır.

b) KiŞinin kendi duygu ve düŞüncelerini en doğru olarak kabul etmesidir.

c) KiŞinin, tamamen karŞısındaki kiŞiye tabi olmasıdır.

d) KiŞinin, aynı konudaki düŞüncelerini farklı yer ve zamanlarda farklı ifade etmesidir.

e) KiŞinin, uygulamalara karŞı diğer kiŞileri kıŞkırtmasıdır.

12-) AŞağıdakilerden hangisi iletiŞimin baŞarısını arttırır?

a) KarmaŞık uzun cümleler

b) Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler kullanmak iletiŞimin baŞarısını arttırır

c) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt konuya girmek

d) KarŞımızdaki kiŞiye karŞı önyargılı olmak

e) Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek

13-) Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için, aŞağıdakilerden hangisi doğru olur?

a) Hayır dememizin haklılığını anlatmak için çok çabalamalıyız.

b) Hayır derken baskı altında kaldığımızda boyun eğmeliyiz.

c) Neden “hayır” dediğimizi açıklamalıyız.

d) KarŞıdakinin duygularını anlamaya vakit kaybetmemeliyiz.

e) İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz.

14-) Günlük yaŞamda karŞılaŞılan engeller ve zorlanmalar karŞısında duyulan ruhsal gerginlik ve huzursuzluk haline …………………denir.

a)Stres

b)Depresyon

c)Zorlanma

d)Savunma

e)Sinirlenme

 

15-) İletiŞimde araç nedir?

a) Kaynaktan alıcıya gönderilen her Şeydir

b) Mesajı oluŞturan sözcüklerdir

c) İletileri kaynaktan alıcıya göndermeye yarayan öğelerdir 

d) KarŞıdakini anlamaktır

e) İletiŞimin etkinliğini ölçmeye yarayan cihazdır

16-)  Güvenlik  görevlisinin  soğukkanlılığını kaybetmeden duygularının esiri olmadan ve ortamdaki  gerilimden  etkilenmeden  hareket etmesi onun……….. dir

a) İnisiyatif kullanmasıdır

b) Cesaretidir

c) GösteriŞidir

d) Tecrübesidir

e) Profesyonelliğidir

17-) Toplumsal iliŞkilerde insanın kendinin farkında olması, kendini keŞfetmesi, olumlu yönlerini ortaya çıkarması, olumsuz yönlerini olumluya    çevirmesi,    iletiŞimin    temel becerilerinden hangisini kapsar?

a) KarŞımızdakini dinlememek

b) Kendini tanımayı

c) Kendini açmayı

d) Kendini doğru ifade etmeyi

e) Kendini baŞkasının yerine koymayı

18-) AŞağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliŞtirmenin yollarından biri değildir?

a) Soru sorma

b) Hemen sonuç çıkarma

c) Göz teması kurma

d) Dinlediğinizi belli etme

e) Not alma

19-) AŞağıda verilen ifadelerden hangisi Etkin İletiŞim önünde engel değildir?

a) Ön kabuller

b) Dinleme

c) Ben Merkezcilik

d) Duyarsızlık

e) Korkular

20-) İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir?

a) KaŞ        b) Ağız

c) Yüz       d) El

e) Ayak

 

21-) Bir bilgi kaynağından tek yönlü bilgi iletmeye ...................... denir.

a) Enformasyon      b) Bildirge     c) İletiŞim       d) Komünikasyon  e) Hiçbiri

 

22-) AŞağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin yapması gereken görevlerden değildir?

a) Bırakılan tüm emanet eŞyaları ve paketleri muhafaza etmelidir.

b) Nokta civarına yaklaŞan kiŞilerin davranıŞlarını izlemelidir.

c) Noktadan çıkarak etrafı kontrol etmelidir.

d) Görevle ilgili ulaŞılabilecek önemli yerlerin telefonunu bilmelidir.

e) Nokta civarında meydana gelen olaya müdahale etmelidir.

23-) Rapor yazma iŞleminde ait aŞağıdaki ifadelerden hangisi yanlıŞtır?

a) Mağdur, Şüpheli ve tanıkların kimlikleri açıkça yazılmalıdır

b) Silinti ve kazıntı olmamalıdır

c) Rapor veren makam, raporun üst kısmına yazılmalıdır

d) Raporu yazan kiŞinin adı ve imzası baŞlığın altında olmalıdır

e) Rapor, okunaklı yazıyla yazılmalı, ifadeler düzgün olmalıdır

24-) Tutanak yazarken dikkat edilecek husus aŞağıdakilerden hangisidir?

a) Olayın ne Şekilde öğrenildiği yazılır.

b) Büyük harflerle üst orta kısma baŞlık yazılır.

c) Tutanakta adı geçenlerin imzası alınır.

d) Olay yeri, sabit noktalar esas alınarak belirtilir.

e) Hepsi.

25-) Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aŞağıdakilerden hangisi yapılmaz?

a) Olay yeri emniyet Şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır.

b) Hiçbir Şeye dokunulmaması uyarısı yapılır

c) Orada bulunanlar olay yerinden dıŞına çıkarılır

d) Şüphelinin el yüz yıkamasına müsaade edilir.

e) şüphelinin  tespiti  ve   olay  yerinden ayrılmamaları sağlanır.

 

26-)   I. EŞkal, kiŞinin belirgin özellikleri tarif edilerek yapılan resimdir.

 

II.  EŞkal,  olaya  karıŞan  kiŞinin  tanık tarafından ayırt edici özellikleriyle ifade edilmesidir.

III EŞkal, kiŞinin boy, vücut ve renk gibi fiziki özelliklerinin tanımlanmasıdır.

IV.EŞkal,  mağdur,  tanık  veya  görevli tarafından yapılan tanımlamaya göre çizilen robot resimdir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri eŞkal tespitini ifade eder ?

a) Yalnız II b) I-II-III

c) I-III d) I-II-III-IV

e) Hiçbiri

 

27-) AŞağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir ?

a) KiŞiye suçu iŞlerken rastlanması.

b) Suçüstü bir fiilden dolayı kiŞinin kaçma olasılığının bulunması.

c) Çocuklara karŞı suç iŞlenmesi.

d) Kendisini beden ve aklen idareden aciz kiŞilere karŞı suç iŞlenmesi.

e) Hepsi.

28-) Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluŞlara hasar vererek üretimi  durdurmak  maksadıyla  yapılan eylemlere ne denir?

a) DireniŞ b) Tahrip c) Sabotaj d) Sondaj e) Provokasyon

29-) AŞağıdakilerden hangisi tutanağın özelliklerindendir?

a) Hazırlayanların görüŞleri yer alır

b) Tutanakta sanıkların ifadelerine yer verilmektedir

c) En az iki imzalı olmalıdır

d) Tutanağı hazırlarken iki kalem kullanılır

e) Hiçbiri

30-) Devriye hizmetinin amacı aŞağıdakilerden hangisi değildir?

a) Huzur ve güven ortamını sağlama hizmetidir

b) Toplumu sindirmek suretiyle suçların önlenmesi hizmetidir

c) Mal, can ve ırza karŞı koruma hizmetidir

d) Suçları önlemeye yönelik bir hizmettir

e) Yardım isteyenlere yardım etme hizmetidir

 

31-) AŞağıdakilerden hangisi araŞtırma ekibinde aranacak özelliklerden değildir?

a) Heyecanlı ve cesaretli olmak

b) AraŞtırma gerektiren binaya veya tesise aŞina olmak

c) Soğukkanlı olmak

d) Talimatlara uymada istekli olmak

e) DüŞüncesizce ve kontrolsüzce hareket etmemek

32-) Yakalama iŞleminden sonra yapılacak tutanakta belirtilmesi gereken hususlar aŞağıdakilerden hangisidir?

a) Şahıs direndiği için zor kullanılmıŞsa tutanağa yazılır.

b) Yakalama sebebi belirtilir

c) Elde edilen delillerden bahsedilir

d) Yakalama esnasında Şahıs yaralanmıŞsa belirtilir

e)Hepsi

33-) AŞağıdakilerden hangisi eŞkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?

a) Yüz yapısı

b) Kilo ve boy

c) Görülebilir yara izleri

d) Cinsiyet

e) Soyut ve yuvarlak ifadeler

34-) Hangisi arama kurallarından değildir?

a) Aramayı,  kural  olarak  arananla  aynı cinsiyetteki görevli yapar,

b) Özel Güvenlik Görevlisinin suç Şüphesi nedeniyle   Şüphelinin   konutunda   arama yetkileri yoktur,

c) Hukuka aykırı aramada elde edilen deliller geçersizdir,

d) Arama,  yakalamaya  neden  olan  suç Şüphesiyle orantılı olmalıdır,

e) Şüphelinin rızası yoksa üstü ve eŞyası aranmaz.

 

35-) Özel güvenlik görevlisinin aŞağıdaki hususlardan hangilerine dikkat etmesi gerekir?

a) VatandaŞlar hiçbir zaman potansiyel suçlu olarak görülmemelidir.

b) Hizmet anlayıŞı ile hareket edilmelidir.

c) Telsiz görüŞmeleri kısa ve anlaŞılır olmalıdır.

d) Görev bölgesinde mecbur kalınmadıkça, koŞarak ve hızlı adımlarla hareket etmemelidir.

e) Hepsi

 

36-) Olaylara ilk müdahaleyi yapan personelin olaylar karŞısındaki tutum ve davranıŞı hangi konuda önemli rol oynar?

a) Faillerin yakalanması

b) Olayların büyümemesi

c) Delillerin tespitinde

d) Delillerin kaybolmaması

e) Hepsi

37-) Kelepçe: güvenlik personelinin tedbir amacıyla kullandığı,Şüphelinin hareket kabiliyetini sınırlayan,yakalandığını gösteren bir araçtır.Kaç yaŞından küçüklere kelepçe takılmaz?

a)12  b)15 c)18  d)19  e)20  

 

38-)AŞağıdakilerden hangisi devriyenin genel olarak uyması gereken kurallardan değildir?

a) Devriyeye üniformalı ve tam teçhizatlı çıkılmalı

b) Belirli   bir   güzergahta   her   zaman dolaŞılmalıdır

c) Ani olarak çıkabilecek olaylara karŞı fikren ve bedenen hazır olunmalıdır

d) Görev bölgesi çok iyi bilinmeli

e) Görev sona erdiğinde belirlenen formata göre devriye raporu tanzim edilmeli

39-) AŞağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıŞtır?

a) Kontrol noktasında Şahısların kontrolü kapı dedektörü ile yapılır.

b) Tesise    girmekten    vazgeçen    Şahıs yakalanarak aranması gerekir.

c) Kontrol noktasında Şahısların aranması el dedektörü ile yapılır.

d) Kontrol noktasında eŞyaların kontrolü X-ray cihazı ile yapılır.

e) GiriŞ    kontrollerinde    kart    sistemi kullanılabilir.

 

40-)AŞağıdakilerden  hangisi  yasadıŞı  bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi baŞlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiŞtirilmiŞ elemanları tanımlar?

a) Destekleyiciler

b) Harekete geçenler

c) Provokatörler

d) Tesir altında kalanlar

e) Hiçbiri

 

41-) Özel Güvenlik görevlisi üst aramasını nasıl yapacağı en doğru hangi Şıkta ifade edilmiŞtir?

a) Özel kolluğun denetiminde

b) Jandarmanın denetiminde

c) Genel kolluğun denetiminde

d) Polisin denetiminde

e) Güvenlik amirinin denetiminde

42-) Panik halinde bulunan insanlarda aŞağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?

a) İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli bir yere kaçmaya çalıŞırlar.

b) Muhakeme yeteneklerini kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar.

c) İlk hareket edeni ya da çoğunluğun hareket ettiği yöne doğru yönelip onları takip ederler.

d) Can telaŞıyla paniğe kapılanların insani duyguları zayıflar.

e) Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği komutları dinlerler.

43-) AŞağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde    gösterdiği    kolektif    davranıŞ özelliklerinden değildir?

a) İrade zayıflığı

b) Duygusallık

c) Kendisi olma

d) Özenti

e) Telkin

44-) Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartını ne Şekilde taŞımalıdır?

a)Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından   görülebilecek   Şekilde   yakaya takılmalıdır

b)Günün her saati cebinde bulunmalıdır

c)Cüzdan       içerisinde       istendiğinde gösterebilecek Şekilde taŞınmalıdır

d) Sadece genel kolluk kimlik sorabilir

e) Hepsi

45-)AŞağıdakilerden hangisi yasadıŞı toplulukların özelliklerinden değildir?

a) Yasa ve otoriteye olan saygı yitirilmiŞ veya çok azaltılmıŞtır

b) Düğün veya niŞan amacıyla bir araya gelmiŞtir yasalara saygılıdırlar

c) KiŞilerde bireysel davranıŞ olanağı kalmamıŞtır

d) ÖrgütlenmiŞtir

e) Liderleri vardır

 

46-)    AŞağıdakilerden    hangisi    topluluğa müdahalenin amaçlarından biri değildir?

a) Topluluğu dağıtmak

b) Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını önlemek

c) Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak

d) Yakalanan kiŞileri cezalandırmak

e) Yakalanan kiŞileri Savcılığa sevk etmek

47-)  Kalabalık  yönetiminde  zor  kullanma taktiklerinden   bazıları   aŞağıda   verilmiŞtir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıŞtır?

a) Zor kullanma topluluğun dağıtılmasında son çare olmalıdır

b)   İhtara   gerek   kalmaksızın   topluluk dağıtılmalıdır

c) Bölge müdahaleye uygun olmalıdır

d) Müdahalenin amacı topluluğu dağıtma, toplanmayı   önleme,   suçluyu   yakalama olmalıdır

e) Müdahale ekibi belli bir düzen içinde hareket etmelidir.

48-)Kalabalığın denetimi aŞağıdakilerden hangi türlü sağlanamaz?

a) Küçük birimlere bölerek dağıtmak

b) Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini önleyerek dağıtmak

c) Kalabalık önderlerini toplamak

d) Topluluk özellikleri kazanmalarından önce dağıtmak

e) Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını engelleme

49-) “Toplumsal olaylardaki güvenlik görevlileri duygularına hâkim olabilmeli ve yansız davranabilmelidirler” tanımı aŞağıdakilerden hangisini ifade eder?

a) İnisiyatif kullanma

b) Provokasyona gelmeme

c) Profesyonel olma

d) İefkatli olma

e) EŞit davranma

 

50-) AŞağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede güvenlik görevlisinin uygulayacağı genel ilkelerden değildir?

a) İkna edici ve inandırıcı olma

b) Diyalog kurma

c) Sempatik olma

d) Provokasyona gelmeme

e) Profesyonel olma

 

51-) AŞağıdakilerden hangisi göz yaŞartıcı gazların kullanım esaslarından değildir?

a) Belirli bir emir ve taktik doğrultusunda atılmalıdır

b) Her zaman aynı oranda atılmalıdır.

c) Kapalı alanlara yapılacak müdahalelerde çıkıŞ yolları açık bırakılmalıdır

d) Rüzgârın yönü hesap edilmelidir

e) Hepsi

52-) AŞağıdakilerden hangisi bir kiŞi ile koruma düzeni için yanlıŞtır?

a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre korunan kiŞinin sağında veya solunda bir adım arkasında yürür.

b) 360 derecelik bir koruma sağlamalıdır.

c) Bu bir refakat korumasıdır.

d) Koruma yerden ve havadan gelebilecek saldırılara karŞı duyarlı olmalıdır.

e) Korunan önemli kiŞinin her türlü ihtiyaçlarını karŞılamalıdır

 

53-)    Önemli    kiŞiye    saldırı halinde aŞağıdakilerden hangisi yapılmaz?

a)Saldırganı en yakınındaki kiŞi etkisiz hale getirmelidir

b)Korumalar gövdeleri ile koruma sağlamalıdır

c) Korunan kiŞi tüm koruma ekibiyle birlikte güvenli bir yere götürülmelidir

d)Tüm   korumalar   saldırganın   peŞinden koŞmalıdır

e) Koruma amiri korunan kiŞi ile saldırganın arasında olmalıdır

54-) “Koruma Şekilleri korunan kiŞinin ....................... göre belirlenmektedir.” BoŞ bırakılan yere aŞağıdakiler seçeneklerden hangisi gelmelidir?

a) YaŞın

 b) Medeni Durumuna

c) Çocuk Sayısına

d) Tehdit seviyesine

e) Ev ve iŞyerinin arasındaki uzaklığına

55-) Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da gördüğü herhangi bir Şeyi olur olmaz yerlerde anlatmaması onun hangi özelliğidir?

a) Zeki olması

b) Pratik olması

c) ÇalıŞkan olması

d) Ketum olması

e) Az konuŞması

 

56-) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

a) Saldırganları yakalamak

b) Kalabalığı dağıtmak

c) Önemli kiŞiyi bir an önce olay yerinden uzaklaŞtırmak

d) Saldırı düzenleyenlere karŞılık verme

e) Hiçbiri

57-) Korunan kiŞinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?

a) 12  b) 9  c) 6  d) 3  e) 8

58-) AŞağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?

a) Yüzde yüz koruma mümkündür.

b)  Koruma  görevi  önemli  kiŞiye  göre yapılmalıdır.

c) Koruma görevi esnek olmalı, önemli kiŞinin görevini yapması engellenmemelidir.

d) Koruma organizasyonunda silah kullanmak en son çaredir.

e) Koruma Şekli önceden belirlenmelidir.

59-) Öncü İstihbarat ÇalıŞmasının amacı Korunan kiŞinin ………ve………..üzerinde güvenli bir alan oluŞturarak önemli kiŞiye yönelik…………..ortadan kaldırmak veya ………………indirmektir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi boŞluklara uygun olanıdır?

a) Ofisi / ikameti / riski / maksimuma

b) Seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma

c) Mekân / yol / riski / maksimuma

d) Gideceği yer / güzergâh / karŞılama /minimuma

e) Gideceği yer / güzergâh / riski / minimuma

60-)   AŞağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?

a)Tehlikeyi bertaraf etmek

b) Korunan kiŞiyi utandırıcı durumlardan korumak

c) Önemli kiŞinin hareketlerini kısıtlamak

d) Korunan kiŞiyi bedeni zarardan korumak

e) Korunan kiŞinin güvenliğini devamlı surette

 

61-) YaŞam belirtileri olan yaralıya ilk baŞta sergilenecek davranıŞ olarak aŞağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

a) KiŞi kendini tanıtır,

b) Olaydaki ölü ve yaralı durumu aktarılır.

c) HoŞgörülü ve nazik davranarak güven sağlar,

d) Hasta/yaralının   endiŞelerini   gidererek rahatlatır,

e) Olayın   mahiyeti,   koŞulları,   varlığı sorularak öğrenilir.

62-) Hasta/yaralı taŞınmasında genel kurallardan olarak    aŞağıdaki    seçeneklerden    hangisi söylenemez?

 

a) Hasta/yaralıya uzak      mesafede çalıŞılmalıdır,

b) Hasta/yaralı  taŞınmasında  ilkyardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır,

c) Omurilik yaralanma riskini azaltmak ve sırtın gerginliğini korumak için dizler ve kalçalar bükülmelidir,

d) Hasta/yaralı  mümkün  olduğunca  az hareket ettirilmelidir,

e) Hasta/yaralı baŞ-boyun-gövde ekseni esas alınarak  en  az  6  destek  noktasından kavranmalıdır,

63-) Zehirlenme vakalarında ilk yardım olarak neler yapılabilir?

a)Zehir mümkün olduğunca sulandırılmalıdır

b)Sulandırmak amacıyla hastaya bol miktarda süt içirilmelidir

c)Kusmayı engelleyen bir durum yoksa hasta kusturulmalıdır

d)Hasta acilen bir sağlık kuruluŞuna gönderilmelidir

e)Hepsi

64-) Sara krizinde ilk yardımda aŞağıdaki hangi seçeneğin yapılmaması gerekir?

a) Hastanın kendisini yaralamamasına dikkat edilir,

b) Hastanın üzerine su dökülür,

c) Hasta bağlanmaya çalıŞılmaz,

d) Hastaya tokat atılmaz,

e) Yaralanmaya neden olabilecek gereçler etraftan kaldırılır

 

65-) Sıcak su nedeniyle oluŞmuŞ bir yanıktan, hemen sonra ilk ne yapılmalıdır?

a) Deride oluŞan kabarcıklar patlatılmalıdır.

b) Yanık bölgeye zeytin yağı sürülmelidir.

c) DiŞ macunu sürülür

d) Hemen yumuŞak akan temiz çeŞme suyu altına tutulmalıdır.

e) Yoğurt sürülür

66-) Kırık bir uzuv‟a tespit uygularken aŞağıdakilerden hangisi yapılmalıdır.?

a) Tespit materyali kırığın Şekline uygun olarak seçilir.

b) Tespit materyali ile uzuv arasına yumuŞak dolgu malzemesi konur.

c) Uygulanan bandaj dolaŞımı engellemeyecek kadar sıkı olur.

d) Tespit esnasında parmak uçları açık bırakılmalıdır.

e) Hepsi

67-) Yabani hayvan ısırığında ilk yardım hangisidir.?

a) Turnike uygulamak

b) Zehiri emmek

c) Isırılan yere antiseptik madde sürmek

d) Isırılan yeri hemen sabunlu su ile yıkamak.

e) Isırılan yeri kesici maddeyle kanatmaya çalıŞmak

68-) AŞağıdakilerden hangisi Sedye ile taŞıma teknikleri için yanlıŞtır?

a)Hasta/yaralı battaniye ya da çarŞaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır,

b)  DüŞmesini  önlemek  için  sedyeye bağlanmalıdır,

c)BaŞı gidiŞ yönüne ters istikamette olmalıdır,

d) Sedye daima yatay konumda olmalıdır,

e)  Öndeki  ilkyardımcı  sağ,  arkadaki ilkyardımcı   sol   ayağı   ile   yürümeye baŞlamalıdır

69-)  Kendiliğinden  meydana  gelen  burun kanamasında hastaya hangi pozisyon verilir?

a) BaŞ dik durumda oturtulur

b) Yan yatırılır

c)Sırtüstü yatırılır

d)Ayakları havaya kaldırılır

e)Yüzüstü yatırılır

 

70-) AŞağıdakilerden hangisi Sedye ile taŞıma teknikleri için yanlıŞtır?

a)Hasta/yaralı battaniye ya da çarŞaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır,

b)  DüŞmesini  önlemek  için  sedyeye bağlanmalıdır,

c)BaŞı gidiŞ yönüne ters istikamette olmalıdır,

d) Sedye daima yatay konumda olmalıdır,

e)  Öndeki  ilkyardımcı  sağ,  arkadaki ilkyardımcı  sol  ayağı  ile  yürümeye baŞlamalıdır

71-) Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat aŞağıdakilerden hangisi tarafından temin edilir?

a) Özel güvenlik Şirketleri

b) Özel güvenlik görevlileri

c) Güvenliği sağlayacak kiŞi veya kuruluŞ

d) Özel güvenlik komisyonu

e) Hepsi

72-) Özel güvenliğin yetkileri bakımından aŞağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Görev alanında yetkilerini kullanırken genel kolluk görevlilerinden izin almalıdır

b) Görev alanında ve süresinde arama, yakalama ve silah kullanma yetkilerini kullanabilir

c) Görev bölgesinde ifade alma ve parmak izi alma iŞlemini yapabilirler

d) Özel güvenlik amiri mağdurla suç Şüphelisinin yüzleŞtirmesini yapar

e) Olayın sanıklarını genel kolluğa teslim etmeyebilir

73-) Geçici durumlarda Özel Güvenlik İzni hakkında aŞağıdaki ifadelerden hangisi yanlıŞtır?

a) Özel güvenlik izni komisyon tarafından verilir.

b) İstihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi müracaat sırasında valiliğe verilir.

c) İzin, hizmeti yerine getirecek güvenlik Şirketi tarafından alınır.

d) Söz konusu etkinliğin baŞlamasından en az 48 saat önce müracaatta bulunulur.

e) Geçici özel güvenlik izninin konusu para nakli  ise  taŞınacak  silahlar  baŞvuru dilekçesinde belirtilir.

 

74-) Özel Güvenlik İzni müracaatları hakkında aŞağıdaki ifadelerden hangisi yanlıŞtır?

a) KiŞi ve kuruluŞlar, özel güvenlik izni için valiliğe müracaat ederler.

b) Hizmetin asgari olarak kaç personel eliyle yürütüleceği belirtilir

c) Özel güvenlik izni için yapılan müracaatlar en geç on iŞ günü içinde neticelendirilir.

d) Valilik ilave tedbirler alınmasını istemeye yetkilidir.

e) Personelinin listesi göreve baŞlanmasından itibaren on beŞ gün içinde valiliğe verilir.

75-) Özel Güvenlik Kimlik Kartları ile ilgili olarak aŞağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıŞtır?

a) Özel güvenlik yöneticisine kimlik kartı verilmez.

b) Kimlik kartını görev alanı ve süresi içerisinde görülecek Şekilde yakada taŞınır.

c) Kimlik kartları, her beŞ yılda bir yenilenir.

d) Güvenlik soruŞturması ve arŞiv araŞtırması sonucunun olumlu olması gerekir.

e) Özel     güvenlik     yenileme     eğitim sertifikasının alınması gerekir.

76-) AŞağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin silahını görev alanı dıŞına çıkarabileceği durumlardan değildir?

a) İŞlenmiŞ bir suçun sanığının takibi

b) DıŞarıdan yapılan saldırılara karŞı tedbir alınması

c) Para ve değerli eŞya nakli

d) Arızalanan silahın tamirciye götürülmesi

e) Cenaze töreni güvenliği

77-) Koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateŞli silah bulundurulabileceği aŞağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

a) Güvenliği sağlayan kiŞi veya kurum amiri

b) Güvenlik müdürü/amiri

c) İl Jandarma Komutanlığı

d) İl Emniyet müdürlüğü

e) İl Özel güvenlik komisyonu

 

78-) Grev yasağına uymayan, ateŞli silahını bu kanuna aykırı veya görev alanı dıŞında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını baŞkasına kullandıran özel güvenlik görevlisi hakkında verilecek ceza ve getirilecek yasaklar hakkında yanlıŞtır?

a)Bu kiŞilerin bir defaya mahsus cezaları tecil edilir.

b)Bin Türk lirası idarî para cezası verilir.

c)Bu kiŞilerin çalıŞma izni iptal edilir.

d)Bu kiŞiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.

e)Bu kiŞiler bir daha özel güvenlik görevlisi olarak çalıŞamazlar.

 

79-) Özel güvenlik eğitiminde baŞarılı olarak bitirmek  ve  özel  güvenlik  temel  eğitimi sertifikası alabilmek için aŞağıda belirtilen Şartların hangisini yerine getirmek gereklidir?

a) Derslerin en az üçte ikisine devam etmek.

b) Kabul edilebilir özrü bulunmaksızın her dersin en az % 90‟nına girmek.

c) Sınav ortalamasında en az 60 puan almak.

d) Yazılı ve uygulamalı sınavların her birinden en az 50 puan almak.

e) Hepsi.

80-) Özel güvenlik görevlisi bakımından aŞağıdaki ifadelerden hangisi yanlıŞtır?

a) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirir

b) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin üstlerini dedektörle arar

c) Görev  alanında  haklarında  yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kiŞileri yakalar

d) Özel güvenlik görevlisi greve katılabilir ve herkes gibi kendisine lokavt uygulanır.

e) Terk edilmiŞ ve bulunmuŞ eŞyayı emanete alır

81-) Özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle çalıŞabilmesi için kimden izin alır?

a) Bakanlık

b) İl Özel Güvenlik Komisyonu

c) Mahkeme

d) İl Emniyet müdürü

e) Sınav komisyonu

 

82-) AŞağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hâkim kararı olmadan görev alanında bulunan konuta girebilir?

a) Karı koca tartıŞmasında

b) Kaçan bir Şüphelinin takibinde

c) Kaçan bir tutuklunun takibinde,

d)Sel tehlikesini bildirmek ve evi boŞaltmak için

e) Deprem nedeniyle hasar gören konut içindekileri kurtarmak için

83-)Özel Güvenlik Görevlisi yakalama sebebi ortadan kalkan Şahıslara nasıl davranır?

 

a)24 saatin dolmasını bekler.

b)Derhal serbest bırakır

c)Bir odada veya araçta tutar.

d)Genel Kolluğa teslim eder.

e)Savcıya teslim eder.

 

84-) AŞağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?

a) Suçun iŞleniŞ Şeklinin tespitinde yarar

b) İŞlenmiŞ olan bir suçun aydınlanmasını sağlar

c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar

d) Suç Şüphelisinin masumiyetini ispata yarar

e) Hepsi

85-) Zaptetme-elkoyma tutanağında el konulan eŞyanın  ....................  gibi  benzerlerinden ayırmaya  yeterli     nitelikleri  ...................elkonulan eŞya ...................... Şekilde muhafaza edilir.

Yukarıdaki cümlede boŞ bırakılan yerleri hangi seçenek tam olarak tamamlar?

a) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir bozulmayacak, değiŞtirilmeyecek.

b) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez bozulmayacak, değiŞtirilmeyecek.

c) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez bozulacak, değiŞtirilecek.

d) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir bozulacak, değiŞtirilecek.

e) Marka, model – belirtilir – korunacak

 

86-)AŞağıdaki Şıklardan hangisi aramadır?

a)X-RAY cihazından geçirilmesi

b)Elle kiŞinin üzeri ve eŞyalarının elle aranması

c)Terk edilen bir Şeyin kontrol edilmesi

d)El detektörü ile kiŞinin üzerine tutulması

e)Hepsi

87-) Hangisi aramanın kurallarından değildir?

a) Aramayı,  kural  olarak  arananla  aynı cinsiyetteki görevli yapar,

b) Özel Güvenlik Görevlisinin suç Şüphesi nedeniyle Şüphelinin konutunda arama yetkileri yoktur,

c) Hukuka aykırı aramada elde edilen deliller geçersizdir,

d) Arama,  yakalamaya  neden  olan  suç Şüphesiyle orantılı olmalıdır,

e) Şüphelinin rızası yoksa üstü ve eŞyası aranmaz.

88-) Temel Hak ve Hürriyetler

a) Hiçbir Şartla sınırlandırılamaz

b) CumhurbaŞkanı kısmen sınırlandırabilir

c) Valinin takdirindedir

d) Ancak kanunla sınırlandırılabilir

e) Cumhuriyet BaŞsavcının emriyle sınırlandırılabilir

89-) Tutanakların önemli olduğunu ifade eden seçenek hangisidir ?

a) Güvenlik görevlisinin yetkilerini belirleyen belgelerdir..

b) Aksi   ispat   edilinceye   kadar   geçerli olabilecek hukuki belgedir.

c) X-ray,  duyarlı  kapı  ve  el  detektörü faturalarının belgeleridir.

d) Günlük kazancı gösteren her türlü resmi belgelerdir.

e) DemirbaŞ   eŞya   fiyatlarını   gösteren belgelerdir.

90-) 5188 Sayılı yasanın 20.maddesinde belirtilen idari cezaları özel güvenlik görevlilerine ve özel güvenlik Şirketlerine

vermeye kim yetkilidir?

a)İŞveren

b)Özel güvenlik görevlisinin çalıŞtığı kurum amiri

c)Emniyet Müdürü

d)Mahalli mülkî amiri

e)Hiçbiri

 

91-) UyuŞturucu madde kullanan bir kiŞide hangi Şüpheli davranıŞlar görülür?

a)Belirgin bir Şekilde titreme

b)AŞırı göz kırpma

c)Sürekli burnunu çekmek

d)Gözlerini açmada zorlanma

e)Hepsi

 

92-) Dünya dertlerinden kurtulmak, sorunlardan belirli bir süre uzak kalmak amacıyla kullanılan uyuŞturucu bağımlılığı hangi türdendir?

a) Fiziksel bağımlılık

b) Maddesel bağımlılık

c) Psikolojik bağımlılık

d) Kimyasal bağımlılık

e) Hiçbiri

93-) Yangınlara ilk müdahale etmek durumunda olan güvenlik personelinin bilmesi gereken en önemli  hususlardan  birisi  aŞağıdakilerden hangisidir ?

a) İŞverenin geleceği saati bilmek

b)   Yangın   söndürücülerinin   yerini   ve kullanmasını bilmek.

c) Yangın çıktığında derhal dıŞarıya kaçmak.

d) Yangın çıktığında ilk olarak güvenlik müdürünü aramak.

e) Hiçbiri

94-) AŞağıdakilerden hangisi gaz kullanımında doğru değildir?

a )Gaz kullanımından sonra düğmeler ve dedantör kapatılır

b )Gaz kaçağı kibrit ve mum ile kontrol edilir.

c )Bağlantı hortumu 125 Cm den uzun olmamalı.

d)Cihazın altına kağıt, plastik örtü v.s. konulmaz.

e) Hepsi

95-) Doğalgazın tehlikeli oluŞu aŞağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

a) Zehirli olması

b) Boğucu olması

c) Kokusuz olması

d) Havadan hafif olması

e) Hiçbiri

 

96-) AŞağıdakilerden hangisi bina içi yangın tedbirlerinden değildir.

a) Bölüm kapıları ve yangın bölmelerinin oluŞturulması.

b) Isı yalıtımının sağlanması

c) Uygun yangın, gaz, ısı algılama detektörlerinin tasarımlanması.

d) Elektrik panosu ve tesisatının ısı merkezinin ve yakıt depolarının içerisinde yapılması

e) Yangın kontrol panellerinin yapılması.

97-) Doğalgaz yangınlarının söndürülmesinde en önemli kural aŞağıdakilerden hangisidir?

a) Derhal alev söndürülmelidir

b) Rüzgâr arkaya alınmalıdır

c) Kuru kimyevi toz ile söndürülmelidir

d) Su ile söndürülmelidir

e) Önce gaz akıŞını kesilmelidir

98-) Özel güvenlik görevlisi, görevi esnasında ve görev alanında karŞılaŞtığı bir yangın olayında ağıdakilerden hangisini yapar?

a) Derhal yangın söndürme cihazı ile ilk müdahaleyi yapar

b) Kurum yetkililerini ve çalıŞanlarını uyarır                                                     

c) Yangının büyüklüğüne göre itfaiyeye haber verir


d) Bina içerisindekilerin emniyetle tahliyelerini sağlar

e) Hepsi

99-) LPG-Doğalgaz Yangınlarında etkili olan söndürücü madde aŞağıdakilerden hangisidir?

a) Kuru kimyevi toz

b) Su

c) Köpük

d) Battaniye

e) Sulu köpük

100-) LPG ve Doğalgaz gaz kaçaklarında yapılacak davranıŞlardan hangisi yanlıŞtır?

a) Kapı ve pencereler açılıp mekan havalandırılır.

b) Prizde takılı fiŞler çekilmez.

c) Açık olan elektrik lambaları düğmeden kapatılır.

d) Gaz kaçağı vanadan kapatılır.

e) Telsiz telefon gibi iletiŞim araçları kullanılmaz.

 

SİLAH BİLGİSİ SORULARI

1-) „Tetik Emniyeti” ne manaya gelmektedir?

a) Emniyet mandalı kapalı iken tetiğe dokunulsa bile düŞmemesi anlamına gelir

b) Emniyet mandalı açık iken tetiğe dokunulduğunda horozun düŞmesi anlamına gelir

c) Tetik emniyeti diye bir emniyet yoktur

d) Tetik çekilmedikçe düŞme veya çarpmayla kendiliğinden silah ateŞ etmez

e) Hiçbiri

 

2-)     “Aksi     ispatlanana kadar tüm silahlar…………….dur?

 

a) BoŞtur

b) Hazır

c) Kurulu

d) Dolu

e) Emniyette

 

3)AŞağıdakilerden  hangisi  silah  bakımı sırasında, kullanılacak malzemelerdendir?

a) Bakır telli fırça

b) Kıl fırça

c) Temizleme yağı

d) Harbi

e) Hepsi

4-) FiŞek bittikten sonra kapak takımı geride kalmıyorsa aŞağıdakilerden hangisi yanlıŞtır?

a) Şarjör ağzında problem vardır

b) Gerdelde problem vardır

c) Tetik manivelasında problem vardır

d) Şarjör yayında problem vardır

e) Sürgü tutucusunda problem vardır

 

5-) AŞağıdakilerden hangisi silah taŞımada kolaylık sağlayan yöntemlerden değildir?

a) Silah gerektiğinde en etkili ve süratli olarak kullanılmasını sağlayacak Şekilde taŞınmalıdır.

b) Silah hep aynı pozisyonda taŞınmamalı, taŞıma pozisyonu zaman zaman değiŞtirilmelidir.

c) Araçta silah taŞıma gerektiğinde, oturur vaziyette iken silah çekmeyi zorlaŞtıracak durumlar göz önüne alınmalıdır.

d) Silahın herhangi bir yerde dalgınlıkla unutulmasına meydan vermeyecek Şekilde taŞınması gerekir.

e) Hiçbiri

6-) AŞağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken kurallardan değildir?

a-)AtıŞlar amirin komutları doğrultusunda baŞlar ve biter.

b-)AtıŞ amirinin komutu ile atıŞ hattına geçilir ve atıŞ yapılır.

c-) Amirin „Silah al, Şarjör tak‟ komutuyla Şarjör takılır.

d-) „NiŞan al ve atıŞ serbest‟ komutuyla atıŞa baŞlanır.

e-) Hiçbiri

7-)FiŞek yatağına fiŞek sürülmüyor ise aŞağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Tetiği çekmek gerekir

b) İarjör tam olarak yerine oturmamıŞtır

c) Yeniden denemek gerekir

d) BoŞ kovan yerinden çıkmıŞ olabilir

e) Horozu kurmak gerekir

8-)Gece nöbetleri için (can sıkıntısını gidermek için) aŞağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Silah sökülüp takılır, silahla oynanır

b) Silahla vakit geçirilir

c) Silahla oynanmaz

d) Çekirdek yenilir

e) T.V. seyredilir

 

9-) AŞağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiŞtir?

I. Kapak takımını çıkart

II. Şarjörü çıkart

III. Yerine getiren yayı çıkart

IV. Namluyu çıkart

V. Tabancayı boşalt

a) I-II-III-IV-V

b) V-IV-III-II-I

c) II-V-I-III-IV

d) V-III-IV-II-I

e) III-II-I-V-IV

10-) Sadece sürgü içerisine yerleŞtirilmiŞ yay ve iğne ile ateŞleme yapan sisteme ne ad verilir?

 

a)Horozlu sistem

b)Horozlu iğneli sistem

c)Çakmalı sistem

d)İğneli sistem

e)Vurmalı sistem

11-) Tırnak kırıldığında;

a) FiŞek ateŞlemez

b) FiŞek yatağına fiŞek sürülmez

c) Kovan normal olarak dıŞarıya atılmaz

d) Tabanca dolduruŞ yapmaz

e) Tetik çekilemez

12-) İarjör tüpü içerisinde bulunan Şarjör yayının uç kısmına takılan ve fiŞeklerin üzerine yerleŞtirildiği parçaya ne denir?

a) Rampa

b) İarjör Kapağı

c) Gerdel

d) FiŞek çıkarıcı

e) FiŞek yatağı

13-) Silah söküp takma bakımından aŞağıdaki kurallardan hangisi yanlıŞtır?

a) Sökülüp takılma yöntemi bilinmeden silah sökülemez

b)Silah üzerindeki yaylar icabında benzer yaylarla değiŞtirilir

c)Silahı çizecek sert malzeme kullanılmaz

d)Silah gereğinden fazla sökülmez

e) Sökme takma sırasında zorlama yapılmaz

 

14-) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?

a) Top yuvaları

b) Çıkarıcı yıldızı

c) Tırnak

d) Horoz örsü

e) Top kilidi

15-) Rampa nerede bulunur?

a) Şarjörde

b) Namlu ağzında

c) Horozun altında

d) FiŞek yatağı gerisinde

e) Sürgü üzerinde

 

16-)   İarjörde   fiŞek   bittiğinde   otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?

a) Yerine getiren yay pimi

b) Yerine getiren yay

c) Sürgü tutucu pimi

d) Rampa

e) Tırnak

17-) Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH” tanımına aŞağıdakilerden hangisi girer?

a) AteŞli silahlar

b) Patlayıcı maddeler

c) Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmıŞ her türlü kesici, delici ve bereleyici alet

d) Yakıcı, aŞındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler

e) Hepsi

18-) Hazne neye denir?

a) Devletin hazinesidir

b) Atıcının cebindeki fiŞeklerdir

c) FiŞekteki baruttur

d) AtıŞ sırası bekleyen fiŞeğin bulunduğu yerdir

e) Hiçbiri

19-) Kalibre nedir?

a) Namlunun uzunluğudur

b) Namlunun çapıdır

c) FiŞeğin çapıdır

d) FiŞeğin uzunluğudur

e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur

 

20-) Doğru bir kabze kavrama nasıl olmalıdır?

a) Doğru bir kabze kavramak için el “V” Şekline getirilir.

b) Kabze “V” içine yerleŞtirilir.

c) Silah kolun uzantısıymıŞ gibi kavranır.

d) Kabze kavrama bütün atıŞlarda aynı Şekil ve sıkılıkta olmalıdır.

e) Hepsi doğrudur.

21-) Tetiğe ilk basınç uygulamaya baŞlanmadan önce alınması gereken boŞluğa ne ad verilir?

a) Tetik boŞluğu

b) İstinad boŞluğu

c) Korkuluk boŞluğu

d) Emniyet boŞluğu

e) Hiçbiri

22-) Doğru bir tetik düŞürmede tetik parmağının doğru Şekli aŞağıdakilerden hangisidir?

a)   Tetik   iŞaret   parmağının   ucu   ile düŞürülmelidir.

b) Tetik iŞaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düŞürülmelidir.

c) Tetik iŞaret parmağının birinci boğumu ile ikinci boğumu arasındaki kemik kısım ile düŞürülmelidir.

d) Tetik iŞaret parmağının ikinci boğumunun etli kısmı ile düŞürülmelidir.

e)   Tetik   iŞaret   parmağının   neresi   ile düŞürülürse düŞürülsün fark etmez.

23-) BaŞarılı bir atıŞ için niŞan hattında net görülmesi gereken yer neresidir?

a)Horoz

b) Gez

c) Arpacık

d) Tetik

e) Hedef

24-) AŞağıdakilerden hangisi atıŞ teknikleri içinde bulunur?

a) DuruŞ

b) Nefes

c) Kabze kavrama

d) NiŞan

e) Hepsi

25-) Tabanca atıŞında atıcının istikrarsız atıŞ yaptığını gösteren seçenek aŞağıdakilerden hangisidir?

a) GruplaŞma sol yukardadır

b) GruplaŞma sağ yukardadır

c) GruplaŞma sol aŞağıdadır

d) GruplaŞma sağ aŞağıdadır

e) GruplaŞma olmamıŞ, isabet noktaları dağınık

 

 
 
Üyelik Girişi

Hava Durumu
Anlık
Yarın
25° 25° 14°
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam22
Toplam Ziyaret113416